Locatie: 
Louise de Colignyzaal, Abdij 10 te Middelburg
Aanvang: 
13:30 uur
 1. Opening en mededelingen
 2. Vaststellen agenda
 3. Gelegenheid om in te spreken
 4. Informatie-uitwisseling; d.w.z.:
  • Mededelingen van gedeputeerden
  • Vragen van commissieleden over het nieuws van de dag
  • Andere vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda staan (uiterlijk de vrijdag voorafgaande aan de vergadering om 9.30 uur aanleveren bij de commissiegriffier)
 5. Brief dorpsraad 's-Heer Hendrikskinderen van 21 september 2015 over herstructurering N664 en MIZ (Meerjarenprogramma Infrastructuur Zeeland) - 15013689
 6. Statenvoorstel Kadernota Economische Agenda 2.0 - SERV-014
 7. Brief van gedeputeerde De Reu aan de voorzitter van de commissie van 21 september 2015 over de voorgenomen sluiting van PAAZ-afdelingen - 15013795
  • voorstel om dit inhoudelijk met vertegenwoordigers te bespreken in de commissie van 13 november a.s.
 8. Brief GS van 22 september 2015 met rapportage over de voortgang van het project N62 Sloeweg in het tweede kwartaal van 2015 - 15014140
 9. Bijgewerkte toezeggingenlijst (volgt)
  1. Brief GS m.b.t. de Kredietunie Zeeland, toezegging commissie nr. 13 - 15013114
  2. Brief GS inzake Getijdencentrale in Oosterscheldekering, toezegging cie. nr. 8 - 15012626
  3. Brief GS van 8 september 2015 met toezegging 197 inzake startgroep voor peuters - 15012905
  4. Brief GS van 22 september 2015 met toezegging 7 inzake Haltetaxi Oudelande - 15013772
  5. Brief GS van 22 september 2015 met toezegging 1 inzake grensoverschrijdend busvervoer naar Vlaanderen - 15013771
 10. Stukken die aanvankelijk ter kennisneming waren geagendeerd, en ter behandeling zijn teruggevraagd (zie voor uitleg de uitnodigingsbrief)
 11. Conceptverslag commissie Economie van 4 september 2015
 12. Volgende vergadering:  vrijdagmiddag 13 november 2015, 13.30 uur.
 13. Sluiting

Ingekomen stukken ter kennisneming

 1. Brief GS van 8 september 2015 met Rapportage klantentevredenheid en klachtenafhandeling OV 2014 - 15013308
 2. Conceptverslag OPOV van 8 september 2015 - 15013541
 3. Afschrift brief GS aan het college van B&W van de gemeente Sluis van 23 juni 2015 over ontwikkeling havengebied Breskens - 15013845
 4. Brief GS van 15 september 2015 met halfjaarlijkse rapportage over voortgang Sluiskiltunnel - 15013822