Locatie: 
Louise de Colignyzaal
Aanvang: 
09:00 uur

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening en mededelingen van de voorzitter
 2. Vaststellen agenda
 3. Informatie-uitwisseling, d.w.z.:
  1. Mededelingen van gedeputeerden
  2. Vragen van commissieleden over het nieuws van de dag
  3. Andere vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda
 4. Gelegenheid om in te spreken
 5. Brief Rekenkamer Zeeland van 12 oktober 2017 over Concept startnotitie onderzoek rol PS en GS bij het project ZuidWest 380 kV West
  1. Brief Rekenkamer (oplegnotitie) van 12 oktober 2017 over aanbieden concept startnotitie onderzoek rol PS en GS bij project ZuidWest 380kV West (17022406) - 17022752
  2. Brief Rekenkamer van 12 oktober 2017 over aanbieden Concept startnotitie onderzoek rol PS en GS bij het project ZuidWest 380 kV West - 17022406
  3. Brief Rekenkamer (bijlage) - Startnotitie 380 kV - 17022407
 6. Statenvoorstel Startnota beleidsnota Natuurwetgeving (DIO-170) - 17023400
  1. Statenvoorstel (oplegnotitie 17025752) startnota Beleidskader Natuurwetgeving (DIO-170)
  2. Statenvoorstel Startnota Beleidskader Natuurwetgeving - DIO-170
 7. Statenvoorstel instemmen met tweede herziening gemeenschappelijk regeling Natuur-en recreatieschap Zuidwestelijke Delta (DIO-173)
  1. Statenvoorstel 2e herziening GR Natuur- en recreatieschap ZWD - DIO-173
  2. Brief NR-schap ZWD aan PS over 2e wijziging GR NR-schap ZWD - 17024493
 8. Brief GS van 7 november 2017 over derde begrotingswijziging 2017 incl. najaarsrapportage van NR-schap Zuidwestelijke Delta - 17023386
  1. Brief GS (oplegnotitie) NR-schap ZWD financiële stukken 2017 (17023386) - 17025747
  2. Brief GS van 7 november 2017 over derde begrotingswijziging 2017 incl. najaarsrapportage van NR-schap Zuidwestelijke Delta, met bijlagen - 17023386
 9. Brief GS van 24 oktober 2017 over voortgang grote projecten - 17023297
  1. Brief GS van 14 november 2017 over Perkpolder, stand van zaken en thermisch gereinigde grond - 17025046
   1. Brief GS (oplegnotitie 17025664) Perkpolder svz en thermisch gereinigde grond - 17025046
   2. Brief GS van 14 november 2017 met stand van zaken project Perkpolder en gebruik van thermisch gereinigde grond - 17025046
  1. Brief GS (oplegnotitie ) van 27 oktober 2017 met voortgang grote projecten 3e kwartaal 2017 (17023297) - 17024587
  2. Brief GS van 24 oktober 2017 over voortgangsrapportage grote projecten - 17023297
  3. Bijlage bij Brief GS (17023297) - Waterdunen - 17023628
  4. Bijlage bij Brief GS (17023297) - Natuurpakket Westerschelde NPW - 17023625
  5. Bijlage bij Brief GS (17023297) - Perkpolder - 17023626
 10. Brief GS van 7 november 2017 over herijking Natuurpakket Westerschelde - 17023398
  1. Brief GS (oplegnotitie 17024976) Herijking Natuurpakket Westerschelde - 17023398
  2. Brief GS over Herijking Natuurpakket Westerschelde, met bijlage - 17023398
 11. Statenvoorstel met GREX Waterdunen 2018 incl. begrotingswijziging 2017 (DIP-172) - 17024568
  1. SV GREX Waterdunen 2018 (DIP-172) met bijlagen 1 en 2- 17024568
 12. Statenvoorstel Kadernota Zeeuwse Omgevingsvisie 2018 - DIO-171
  1. Brief GS van 14 november 2017 met stand van zaken Omgevingsvisie 2018 - 17023467
   1. Brief GS (oplegnotitie 17025762) stand van zaken Omgevingsvisie 2018 - 17023467
   2. Bijlage I - Digitale consultatie - 17025371
   3. Bijlage II - Reacties op Agenda voor de Zeeuwse Omgevingsvisie 2018 - 17025372
   4. Bijlage III - Terugmelding Beeldvormende bijeenkomst PS - 17025373
   5. Bijlage IV - Reacties op Discussienota Zeeuwse Omgevingsvisie - 17025374
   6. Bijlage V - notitie reikwijdte en detailniveau mer omgevingsvisie Zeeland - 17025375
  2. E-mail ontwikkelaars betrokken bij de ' Pilot Cadzand-Bad ' van 23 oktober 2017 met afschrift brief aan GS van 18 oktober 2017 (17022897) over verhuurplicht - 17022896
   1. E-mail (oplegnotitie) ontwikkelaars betrokken bij Pilot Cadzand-Bad aan GS over verhuurplicht (17022896) - 17022928
   2. E-mail ontwikkelaars betrokken bij Pilot Cadzand-Bad van 23 oktober 2017 over verhuurplicht, zonder persoonsgegevens - 17022896
   3. Brief (afschrift) ontwikkelaars betrokken bij Pilot Cadzand-Bad aan GS van 18 oktober 2017 over verhuurplicht, zonder persoonsgegevens - 17022897
  3. Brief (afschrift) VZG van 6 oktober 2017 aan GS over de agenda Zeeuwse Omgevingsvisie, met notitie - 17021371
   1. Brief (afschrift) VZG (oplegnotitie) over agenda Zeeuwse Omgevingsvisie (17021371) - 17021961
   2. Brief (afschrift) VZG van 6 oktober 2017 aan GS over de agenda Zeeuwse Omgevingsvisie, met notitie - 17021371
  4. Brief namens Zeeuws Platform Stralingsrisico over elektromagnetische velden in relatie tot de (Kadernota) Omgevingsvisie - 17025457
   1. Brief (oplegnotitie 17026030) Zeeuws Platform Stralingsrisico over elektromagnetische velden als nieuwe milieufactor -17025457
   2. Brief Zeeuws Platform Stralingsrisico over elektromagnetische veldens als nieuwe milieufactor in de Omgevingsvisie, zonder pers.gegevens - 17025457
  1. Statenvoorstel Kadernota Zeeuwse Omgevingsvisie 2018 - DIO-171
  2. Bijlage - Kadernota voor de Zeeuwse Omgevingsvisie 2018 - 17025367
  3. Beantwoording technische vragen CU bij kadernota omgevingsvisie AANGEVULD
  4. Beantwoording technische vragen SGP over kadernota omgevingsvisie
 13. Besluitenlijst (concept) van commissie Ruimte van 6 oktober 2017 - 17021786
  1. Besluitenlijst (concept) commissie Ruimte 6 oktober 2017 - 17021786
 14. Toezeggingenlijst (bijgewerkt) - 17021882
  1. Brief GS van 7 november 2017 over varend ontgassen - afdoening motie 43 en commissietoezegging 40 - 17023399
   1. Brief GS (oplegnotitie) afdoening motie 43 ontgassingsinstallatie (17023399) - 17025763
   2. Brief GS met afdoening motie 43 en toezegging 40 Varend ontgassen - 17023399
  1. Toezeggingenlijst, bijgewerkt, behandelen Ruimte 24-11-2017 - 17021882
 15. Volgende vergadering: 12 januari 2018, aanvang: 09:00 uur
 16. Sluiting
 17. Ingekomen stukken ter kennisneming
 18. Brief GS met afschrift advies SER-Zeeland inzake programmering bedrijventerreinen - 17014250
  1. Brief GS (oplegnotitie) advies SER-Zeeland programmering bedrijventerreinen (17014250) - 17022902
  2. Brief GS met advies SER-Zeeland programmering bedrijventerreinen - 17014250
 19. Brief Dierenbescherming NL van 30 oktober 2017 met onderzoeksrapport 'Kruidenmengsels of saladebuffetten: maatregel beperken ganzenschade...' -17023726
  1. Brief (oplegnotitie Dierenbescherming NL met onderzoeksrapport Kruidenmengsels..' (17023725) -17024734
  2. Brief Dierenbescherming NL van 30 oktober 2017 met onderzoeksrapport Kruidenmengsels - 17023726
  3. Rapport Altenburg en Wymenga Pure graze ganzen en biodiversiteit - 17023727
 20. Brief GS van 3 oktober 2017 over Kamerbrief VTH-stelsel - 17020578
  1. Brief GS (oplegnotitie) kamerbrief VTH-stelsel (17020578) - 17022157
  2. Brief GS van 3 oktober 2017 over Kamerbrief VTH-stelsel - 17020578
 21. E-mail van 10 november 2017 met brandbrief Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging (e.a.) van 10 november 2017 over toezichttaken RUD - 17024868
  1. E-mail diverse organisaties (oplegnotitie 17025828) met brandbrief over toezichttaken RUD - 17024868
  2. Bijlage bij e-mail (Brandbrief) diverse organisaties over Toezichttaken RUD - 17024869
 22. Brief GS van 14 november 2017 met tussenrapportage werkzaamheden RUD Zeeland januari t.m. augustus 2017 - 17025047
  1. Brief GS (oplegnotitie 17025764) tussenrapportage RUD Zeeland tm augustus 2017 (17025047)
  2. Brief GS van 14 november 2017 met Tussenrapportage werkzaamheden RUD Zeeland - 17025047
  3. Bijlage bij brief GS - 2e bestuursrapportage RUD Zeeland 2017 - 17025436
  4. Bijlage bij brief GS - 2e deelnemersrapportage 2017 van de RUD Zeeland - 17025437
  5. Bijlage bij brief GS - Rapportage DVO materiële budgetten provincie Zeeland - RUD Zeeland 2017 - 17025438
 23. Brief GS van 7 november 2017 over voorgenomen afspraken Grevelingen - 17023397
  1. Brief GS (oplegnotitie) afspraken Grevelingen (17023397) - 17025301
  2. Brief GS over voorgenomen afspraken bestuurders Grevelingen en Staatsbosbeheer, met bijlage - 17023397

Laatste wijziging 08-12-2017 18:25:55