Vergadering Commissie Ruimte 28 januari 2022

Datum: 28 januari 2022
Starttijd: 09:00
Locatie: Digitaal via TEAMS

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening en mededelingen van de voorzitter
 2. Beëdigen van burgercommissielid
 3. Vaststellen agenda
 4. Informatie-uitwisseling, d.w.z.:
  1. Mededelingen Petit Comité samenwerking milieutaakveld
  2. Mededelingen van gedeputeerden
  3. Vragen van commissieleden over het nieuws van de dag
  4. Andere vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda staan
 5. Gelegenheid om in te spreken
 6. Brief GS van 25 januari 2022 over PFAS Westerschelde en Kanaal Gent-Terneuzen - 115075
  1. Brief GS van 7 december 2021 over Zienswijze Vaargeulonderhoud Westerschelde - 108709
   1. Brief GS van 7 december 2021 over Zienswijze Vaargeulonderhoud Westerschelde - 108709
   2. Brief GS (bijlage - brief aan RWS Zee en Delta) van 7 december 2021 over Zienswijze Vaargeulonderhoud Westerschelde - 108709
  2. Brief GS van 21 december 2021 Toezeggingen nrs. 83-84-85-86-87 Natuurpakket Westerschelde commissie Ruimte - 110783
  1. Brief GS van 25 januari 2022 over PFAS Westerschelde en Kanaal Gent-Terneuzen - 115075
  2. Brief GS (bijlage -advies raadsmotie GGD) van 25 januari 2022 over PFAS Westerschelde en Kanaal Gent-Terneuzen - 115075 - AVG-AP.pdf
  3. Brief GS (bijlage - brief aan Minister en Staatssecretaris I&W) van 25 januari 2022 over PFAS Westerschelde en Kanaal Gent-Terneuzen - 115075
  4. Brief GS (bijlage - brief ISCI de L-Escaut) van 25 januari 2022 over PFAS Westerschelde en Kanaal Gent-Terneuzen - 115075
  5. Vragen en antwoorden W. Versluijs (D66) PFAS - agendapunt 6
 7. Brief GS van 21 december 2021 3e Begrotingswijziging 2022 RUD - actualisatie vergunningen - 110556
  1. Brief GS van 28 september 2021 over vastgestelde begroting 2022 en jaarrekening 2020 RUD Zeeland - 97797
   1. Brief GS van 28 september 2021 Vastgestelde jaarrekening 2020 en begroting 2022 RUD - 97797
   2. Brief GS (bijlage) van 28 september 2021 Vastgestelde begroting 2022 RUD - 97797
   3. Brief GS (bijlage) van 28 september 2021 Vastgestelde begroting 2022 RUD Zeeland en reactie RUD op ingediende zienswijze - 97797
   4. Vragen en antwoorden G. Temmink (GL) brief GS van 28 september 2021 over vastgestelde begroting 2022 en jaarrekening 2020 RUD Zeeland - 97797
  1. Brief GS van 21 december 2021 3e Begrotingswijziging 2022 RUD - actualisatie vergunningen - 110556
  2. Brief GS (bijlage) van 21 december 2021 Brief RUD van 18 december 2021 over 3e begrotingswijziging 2022 - 110556
  3. Brief GS (bijlage) van 21 december 2021 Memo Actualisering vergunningen - 110556
  4. Brief GS (bijlage) van 21 december 2021 AB voorstel 3e begrotingwijziging 2022 RUD - actualisering vergunningen - 110556
  5. Brief GS (bijlage) van 21 december 202 Adviesbrief Begeleidingscommissie 3e begrotingswijziging 2022 - 110556
  6. Vragen en antwoorden W. Versluijs (D66) brief GS van 21 december 2021 3e Begrotingswijziging 2022 RUD -actualisatie vergunningen - 110556.pdf
 8. Brief GS van 13 juli 2021 over BRZO monitor 2020 - 76267
  1. Brief GS van 5 oktober 2021 over digitale weerbaarheid BRZO bedrijven - 98346
   1. Brief GS van 5 oktober 2021 over digitale weerbaarheid BRZO bedrijven - 98346
   2. Brief GS (bijlage - eindrapportage Cybervolwassenheidsonderzoek van 5 oktober 2021 over digitale weerbaarheid BRZO bedrijven - 98346
   3. Vragen en antwoorden R. van 't Westeinde (CDA) Brief GS 5 oktober 2021 over digitale weerbaarheid BRZO bedrijven - 98346.pdf
  1. Brief GS van 13 juli 2021 over BRZO monitor 2020 - 76267
  2. Brief GS (bijlage - Monitor) van 13 juli 2021 over BRZO monitor 2020 - 76267
  3. Brief GS (bijlage - Monitor) van 13 juli 2021 over BRZO monitor 2020 - 76267
  4. Brief GS (bijlage) van 13 juli 2021 over BRZO monitor 2020 - 76267
  5. Brief GS (bijlage - reactie IPO) van 13 juli 2021 over BRZO monitor 2020 - 76267
 9. Brief GS van 19 oktober 2021 Subsidieregeling flexibele inzet voor versnelling van de Zeeuwse woningbouwopgave - 100790
  1. Brief GS van 19 oktober 2021 Subsidieregeling flexibele inzet voor versnelling van de Zeeuwse woningbouwopgave - 100790
  2. Vragen en antwoorden (SP) brief GS Subsidieregeling flexibele inzet voor versnelling Zeeuwse woningbouwopgave - 100790
  3. AANVULLENDE Vragen en beantwoording lid Ghijsen (SP) NAV teruggevraagd cie Ruimte 26-11-2021.pdf
  4. Vragen en antwoorden (nagekomen) L. Jacobusse (CU) brief GS van 19 oktober 2021 Subsidieregeling flexibele inzet voor versnelling van de Zeeuwse woningbouwopgave - 100790
 10. Pauze
 11. Brief GS van 9 november 2021 Voortgangsrapportages grote projecten en risicoparagraaf augustus, september en oktober 2021 - 104880
  1. Brief GS van 19 oktober 2021 Afdoen toezegging nr. 74 - Commissie Ruimte - Zeeuws Deltaplan Zoet Water - 100786
  2. Brief GS van 16 december 2021 Externe zoetwateraanvoer Schouwen-Duiveland - 110149
   1. Brief GS van 16 december 2021 Externe zoetwateraanvoer Schouwen-Duiveland - 110149
   2. Brief GS van 14 december 2021 met afschrift brief aan College van BW van Schouwen-Duiveland externe zoetwateraanvoer Schouwen-Duiveland - 110149
   3. Brief Gemeente Schouwen-Duiveland van 14 september aan GS over Zeeuws Deltaplan Zoet Water - Externe aanvoer - 110149
  1. Brief GS van 9 november 2021 Voortgangsrapportages grote projecten en risicoparagraaf augustus, september en oktober 2021 - 104880
  2. Brief GS (bijlage) van 9 november 2021 Voortgangsrapportage Programma Natuurpakket Westerschelde - 104880
  3. Brief GS (bijlage) van 9 november 2021 Voortgangsrapportage Project Zeeuws Deltaplan Zoet Water - 104880
  4. Brief GS (bijlage) van 9 november 2021 Risicoparagraaf augustus-september-oktober 2021 - 104880
  5. Vragen en antwoorden PvdA over agendapunt 7 voortgangsrapportage grote projecten - NPW - 104880
  6. Vragen en antwoorden PvdA over agendapunt 7 voortgangsrapportage grote projecten - ZDZW - 104880
 12. Brief GS van 2 november 2021 Thermisch Gereinigde Grond - aanbieden rapport Royal Haskoning DHV - 103431
  1. Brief GS van 2 november 2021 Thermisch Gereinigde Grond - aanbieden rapport Royal Haskoning DHV - 103431
  2. Brief GS (bijlage 1) Milieurendementsonderzoek TGG Perkpolder Rapportage schetsontwerp – beoordeling mogelijke alternatieven - 103431
  3. Brief GS (bijlage 2) Milieurendementsonderzoek TGG Perkpolder - Onderdeel conceptueel model verontreinigingssituatie - 103431
  4. Brief GS (bijlage 3) Milieurendementsonderzoek TGG Perkpolder - Bijlagerapport grond- en oppervlaktewaterkwaliteit - 103431
  5. Brief GS (bijlage 4) Milieurendementsonderzoek TGG Perkpolder - Bijlagerapport geohydrologie - 103431
  6. Brief GS (bijlage 5) Milieurendementsonderzoek TGG Perkpolder -Bijlagerapport bodemopbouw - 103431
  7. Brief GS (bijlage 6) Brief van Rijkswaterstaat d.d. 20 september 2021 - TTG Perkpolder-tussentijdse onderzoeksresultaten - 103431
 13. E-mail Dierenbescherming van 27 september 2021 met Brief met aanbieden boek Met de schrik vrij - 97687
  1. E-mail Dierenbescherming van 27 september 2021 Brief met aanbieden boek Met de schrik vrij - 97687
  2. Vragen en antwoorden PvdD over Brief Dierenbescherming boek Met de schrik vrij
 14. E-mail Stichting Agrobosbouw NL van 2 november 2021 Uitwerking Zeeuwse Bosvisie - 103787
  1. E-mail Stichting Agrobosbouw NL van 2 november 2021 Uitwerking Zeeuwse Bosvisie - 103787
  2. Vragen en antwoorden PvdA teruggevraagd cie Ruimte 26-11-2021 - AP
 15. E-mail Vereniging Meten = Weten van 7 november 2021 Toelichting op handhavingsverzoek stoffen in bestrijdingsmiddelen - 104069
  1. E-mail Vereniging Meten = Weten van 7 november 2021 Toelichting op handhavingsverzoek stoffen in bestrijdingsmiddelen - 104069
  2. Vragen en antwoorden (PvdA) teruggevraagde brief commissie Ruimte 26-11-202 over E-mail Vereniging Meten = Weten - agendapunt 109 - 104069
  3. Vragen en antwoorden(PvdA) teruggevraagde brief cie Ruimte 26-11-202 over E-mail Vereniging Meten = Weten - agendapunt 109 - 104069 AP.pdf
  4. Extra aanvullende vragen en antwoorden PvdA commissie Ruimte 26-11-202 over E-mail Vereniging Meten = Weten - 104069.pdf
 16. Besluitenlijst (concept) van commissie Ruimte van 26 november 2021
  1. Besluitenlijst (concept) Commissie Ruimte 26 november 2021
 17. Toezeggingenlijst
  1. Brief GS van 2 november 2021 Vordering taskforce varend ontgassen inzake toezegging nr. 49 commissie Ruimte - 103433
   1. Brief GS van 2 november 2021 Vordering taskforce varend ontgassen inzake toezegging nr. 49 commissie Ruimte - 103433
   2. Brief GS (bijlage) van 2 november 2021 Ratificatie wijziging van het CDNI verdrag varend ontgassen - 103433
  1. Toezeggingenlijst commissie Ruimte 28 januari 2022
 18. Volgende vergadering: 18 maart 2022, aanvang 09:00 uur
 19. Sluiting
 20. Ingekomen stukken ter kennisneming
 21. Brief GS van 30 november 2021 Provinciale Impuls Wonen elfde ronde 2021 - 107850
  1. Brief GS van 30 november 2021 Provinciale Impuls Wonen elfde ronde 2021 - 107850
  2. Brief GS (bijlage) van 30 november 2021 Totaaloverzicht projecten Provinciale Impuls Wonen 2021 elfde ronde 2021 - 107850
 22. Brief GS van 14 december 2021 over werkplan 2022 DCMR - 109969
  1. Brief GS van 14 december 2021 over werkplan 2022 DCMR - 109969
  2. Brief GS (bijlage - werkplan) van 14 december 2021 over werkplan 2022 DCMR - 109969
 23. Brief AJK de Bevelanden van 13 december 2021 Gebiedvisie Veerse Meer- 109558
  1. Brief GS van 16 december 2021 Afschrift van reactie GS op brief burger (namens AJK de Bevelanden) - 110150
   1. Brief GS van 16 december 2021 Afschift van reactie GS GS op brief burger (namens AJK de Bevelanden) - 110150
   2. Brief AJK de Bevelanden van 13 december 2021 Gebiedvisie Veerse Meer- 109558
  1. Brief AJK de Bevelanden van 13 december 2021 Gebiedvisie Veerse Meer- 109558
 24. Brief GS van 23 november 2021 Evaluatie convenant reductie ammoniak transporten Westerschelde - 109760
  1. Brief GS van 23 november 2021 Evaluatie convenant reductie ammoniak transporten Westerschelde - 109760
  2. Brief GS (bijlage) Rapportage Evaluatie Convenant Ammoniak Yara Sluiskil - 109760
  3. Vragen en antwoorden - GL teruggevraagd cie Ruimte 28-1-2022 agendapunt 104 ammoniak transporten - 109760 - AP.pdf
  1. Brief Raad van State van 4 januari 2022 Start procedure Wijziging verordening Luchthavenbesluit Midden-Zeeland - 112189
   1. Brief Raad van State van 4 januari 2022 Start procedure Wijziging verordening Luchthavenbesluit Midden-Zeeland - 112189
   2. Brief Raad van State van 4 januari 2022 Verzoek toesturen stukken mbt zaak wijziging verordening Luchthavenbesluit Midden-Zeeland - 112189 - AP.pdf
   3. Brief Raad van Staten van 11 januari 2022 Uitbreiding Indieners Wijziging verordening Luchthavenbesluit Midden-Zeeland- 112189
  1. Brief Stichting Euregiotuinen voor ons van 19 januari 2022 Plantschema Euregiotuinen en huidige waarde - 114493
   1. Brief Stichting Euregiotuinen voor ons van 19 januari 2022 Plantschema Euregiotuinen en huidige waarde - 114493
   2. Vragen en antwoorden - SP teruggevraagde brief St. Euregiotuinen voor ons over plantschema - 114493
   3. Vragen en antwoorden PvZ nav teruggevraagde brief St. Euregiotuinen voor ons over plantschema - 114493

Laatste wijziging 17-02-2022 17:43:15