Vergadering Commissie Ruimte 4 september 2015

Datum: 4 september 2015
Starttijd: 09:00
Locatie: Louise de Colignyzaal, Abdij 10 te Middelburg
 1. Opening en mededelingen
 2. Vaststellen agenda
 3. Informatie-uitwisseling, d.w.z.:
  1. Mededelingen van gedeputeerden
  2. Vragen van commissieleden over het nieuws van de dag
  3. Andere vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda staan
 4. Gelegenheid om in te spreken
 5. Statenvoorstel Startnotitie Nota Vastgoed - UITV-001
 6. Brief GS van 16 juni 2015 met Omgevingsbalans 2015 - 15008778 
 7. Brief Provinciale Commissie Omgevingsbeleid van 2 juni 2015 met advies Omgevingsbalans 2015 - 15008437
 8. Statenvoorstel Ontwerp-inpassingsplan Hoogspanningsstation Rilland - BLD-215
 9. E-mail van raadsgriffier Reimerswaal van 2 juni 2015 met motie gemeenteraad Reimerswaal; unaniem 380kV bedenkingen bij het ontwerp - 15008287 (teruggevraagd voor behandeling uit vorige vergadering)
 10. Conceptverslag commissie Ruimte van 12 juni 2015
 11. Bijgewerkte toezeggingenlijst
 12. Volgende vergadering: 9 oktober 2015, aanvang 9:00 uur
 13. Sluiting

Ingekomen stukken ter kennisneming

 1. Brief GS van 14 juli 2015 over proces Start- en kadernota Natuurvisie - 15010529
 2. Brief GS van 22 juli 2015 met Handhavingsuitvoeringsprogramma WABO 2015 - 15010541
 3. Open brief PvZ van 21 augustus 2015 over veiligheidsrisico's en verrommeling provincie Zeeland door m.n. distels, jacobskruiskruid en reuzenberenklauw - 15012188