Locatie: 
Statenzaal
Aanvang: 
09:30 uur

Algemene documenten

Agenda

  1. Opening en mededelingen van de voorzitter
 1. Vaststellen agenda
 2. Informatie-uitwisseling, d.w.z.:
  1. Mededelingen van gedeputeerden
  2. Vragen van commissieleden over het nieuws van de dag
  3. Andere vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda
  1. Brief Rekenkamer Zeeland van 20 augustus 2018 met Bestuurlijke nota 'Kritische succesfactoren bij Zuid-West 380 kV' - 18021922
   1. Brief Rekenkamer van 20 augustus 2018 met Eindrapport 380 kV - 18021922
   2. Publicatie Persbericht behorende bij eindrapport Rekenkamer Zeeland 380 kV
   3. Brief Rekenkamer (oplegnotitie) van 20 augustus 2018 over eindrapport 380 kV (18021872) - 18921763
  1. Brief Rekenkamer Zeeland van 27 september 2018 met Bestuurlijke nota 'Natuurbeheer in Zeeland' - 18924295
   1. Brief Rekenkamer Zeeland van 27 september 2018 met Bestuurlijke nota Natuurbeheer in Zeeland - 18924295
   2. Publicatie - Rekenkamer Zeeland, bestuurlijke nota 'Natuurbeheer in Zeeland' - 18924296
   3. Publicatie - Persbericht Rekenkamer onderzoek Natuurbeheer - 18924395
 3. Gelegenheid om in te spreken
  1. Publicatie - De Faunabescherming - Inspraak - 18925761
  2. Publicatie - Zwerfkatten - Inspraak burger, met bijlage - 18925764
  3. Publicatie - Mest-(co)-vergistingsinstallatie Rilland - Inspraak burger, met bijlagen - 18925758
 4. E-mail met brief voorzitter Partij voor de Dieren aan commissie Ruimte over afschot van (verwilderde) katten - 18923297
  1. Brief (oplegnotitie) Voorzitter Partij voor de Dieren Zeeland (18923297) - 18924306
  2. Brief voorzitter Partij voor de Dieren Zeeland over zwerfkatten - 18923297
 5. Brief gemeenteraad Reimerswaal van 6 september 2018 over biovergister Rilland - 18922269
  1. E-mail Engie van 20 september 2018 m.b.t. Groen gas installatie Rilland, met bijlagen - 18923594
  2. E-mail namens Interjensen BV van 1 oktober 2018 over mest-(co)-vergister in Rilland, met bijlage - 18924450
  3. Brief (afschrift) aan GS namens bezorgde bewoners Rilland van 1 oktober 2018 over biovergister en onevenredige belasting Rilland en omgeving - 18924455
  1. Brief (afschrift PS) (oplegnotitie) Reimerswaal van 6 september 2018 over biovergister Rilland (18922596) - 18922269
  2. E-mail met brief gemeenteraad Reimerswaal van 6 september 2018 over biovergister Rilland, met bijlage - 18922269
 6. Brief GS van 21 augustus 2018 n.a.v. PS-toezegging 29 juni over SV besluit niet opstellen MER voorgenomen activiteiten Zeeland Airport BV - 18020865
  1. Statenvoorstel tot vaststelling van besluit tot het niet opstellen van milieueffectrapportage (MER) voor voorgenomen activiteiten Zeeland Airport b.v. - 18015309
   1. Brief GS van 29 mei 2018 over Statenvoorstel tot vaststelling van besluit tot het niet opstellen milieueffectrapportage (MER) voor voorgenomen activiteiten Zeeland Airport b.v. - 18014776
   2. Brief Zeeland Airport b.v. van 15 mei 2018 m.b.t. aanvraag procedure vliegveld midden Zeeland b.v. - 18017490
   3. Publicatie - Beoordelingsnotitie MER Zeeland Airport - 18017232
   4. Publicatie - Bijlage bij Beoordelingsnotitie MER Zeeland Airport - Beschrijving modellering - 18017233
   5. Statenvoorstel (oplegnotitie met resultaat ná commissie) vaststelling besluit niet opstellen van een MER voorgenomen activiteiten Zeeland Airport b.v. - 18015641
   6. Statenvoorstel tot vaststelling van besluit tot het niet opstellen van milieueffectrapportage (MER) voor voorgenomen activiteiten Zeeland Airport b.v. - 18015309
  2. Brief GS van 26 juni 2018 over besluit tot niet opstellen van een m.e.r. voor de voorgenomen activiteiten Zeeland Airport b.v., toezenden gegevens n.a.v. commissiebehandeling - 18015995
   1. Brief GS van 26 juni 2018 over besluit tot niet opstellen van een m.e.r. voor de voorgenomen activiteiten Zeeland Airport b.v., toezenden gegevens n.a.v. commissiebehandeling - 18015995
   2. Brief GS van 26 juni 2018 (bijlage 1) - Brief Zeeland Airport b.v. van 25 juni 2018 m.b.t. besluit tot niet opstellen van een m.e.r. - 18017475
   3. Brief GS van 26 juni 2018 (bijlage 2) - Veerse Meer - Natura2000 Deltawateren - Beheerplan 2016-2022 - 18017476
  1. Brief (oplegnotitie) GS over besluit tot het niet-opstellen van een mer voor activiteiten zld Airport (18020865) - 18022313
  2. Brief GS over besluit tot niet-opstellen MER voorgenomen activiteiten Zeeland Airport - 18020865
  3. Brief GS over besluit tot niet-opstellen MER voorgenomen activiteiten Zeeland Airport, bijlage 1 brief Zeeland Airport - 18022006
  4. Brief GS over besluit tot niet-opstellen MER voorgenomen activiteiten Zeeland Airport, bijlage 2, brief GS aan Zeeland Airport - 18022007
 7. Statenvoorstel ontwerp-Milieuprogramma Provincie Zeeland 2018-2022 - 18921479
  1. Brief GS van 11 september 2018 over Statenvoorstel voor het Milieuprogramma Provincie Zeeland 2018 - 2022 - 18921479
  2. Statenvoorstel (bijlage 1) - Milieuprogramma Provincie Zeeland 2018 -2022 - Nota van Antwoord - 18922623
  3. Statenvoorstel (bijlage 2) - Milieuprogramma Provincie Zeeland 2018 -2022 - Zienswijze gemeente Tholen - 18922624
  4. Statenvoorstel (bijlage 3) - Milieuprogramma Provincie Zeeland 2018 -2022 - Zienswijze Zeeuws Platform Stralingsrisico - 18922625
  5. Statenvoorstel (bijlage 4) - Milieuprogramma Provincie Zeeland 2018 -2022 - Zienswijze Netbeheerders - 18922626
  6. Statenvoorstel (bijlage 5) - Milieuprogramma Provincie Zeeland 2018 -2022 - Zienswijze Netbeheerders, bijlage – 18922627
  1. Brief GS van 25 september 2018 met Statenvoorstel notities netwerksturing, met bijlagen - 18923987
   1. Statenvoorstel (oplegnotitie) notities netwerksturing (18924143) - 18924656
   2. Brief GS van 25 september 2018 met Statenvoorstel notities netwerksturing, met bijlagen - 18923987
 8. Brief GS van 4 september 2018 over Uitvoering Brzo-taken - 18921455
  1. Brief (oplegnotitie) GS over uitvoering Brzo-taken (18921455) - 18923286
  2. Brief GS van 4 september 2018 over Uitvoering Brzo-taken - 18921455
 9. Brief GS van 10 juli 2018 met voortgangsrapportages grote projecten tweede kwartaal 2018, met bijlagen - 18017595
  1. Brief GS (oplegnotitie) voortgang grote projecten 2e kwartaal 2018 (18017595) - 18021920
  2. Brief GS van 10 juli 2018 over voortgangsrapportages grote projecten 2e kwartaal 2018, projecten MKZ, Thermphos, Waterdunen en NPW, met bijlagen - 18017595
 10. Besluitenlijsten (concept)
  1. Besluitenlijst (concept) commissie Ruimte 15 juni 2018 - 18016370
  2. Besluitenlijst (concept) extra commissie Ruimte 22 juni 2018 - 18017295
  3. Besluitenlijst gezamenlijke comissievergadering Ruimte en Economie 31 augustus 2018
 11. Toezeggingenlijst (bijgewerkt) - 18924321
  1. Brief GS van 28 augustus 2018 over visie Waterbeheer 2050 - afdoening toezegging- 18921540
   1. Brief (oplegnotitie) GS van 28 augustus 2018 over visie Waterbeheer (18921540) - 18923286
   2. Brief GS van 28 augustus 2018 over visie Waterbeheer 2050 - afdoening toezegging - 18921540
  1. Toezeggingenlijst (bijgewerkt), behandelen 5-10-2018 - 18924321
 12. Volgende vergadering: 16 november 2018, aanvang 9:00 uur
 13. Sluiting
 14. Ingekomen stukken ter kennisneming
 15. Brief burgers van 24 juni 2018 over tegengaan plastic zwerfafval - 18017116
  1. Brief (oplegnotitie) van burgers van 24 juni 2018 over tegengaan plastic zwerfafval (18017116) - 18019075
  2. Brief burgers van 24 juni 2018 over plastic zwerfafval - 18017116
 16. Brief GS van 3 juli 2018 over veranderende wetgeving geluid provinciale wegen en gezoneerde industrieterreinen in de Omgevingswet - 18017518
  1. Brief (oplegnotitie) GS van 3 juli 2018 over Aanvullingwet Geluid en Omgevingswet (18017518) - 18020272
  2. Brief GS van 3 juli 2018 over veranderende wetgeving geluid provinciale wegen en gezoneerde industrieterreinen in de Omgevingswet - 18017518
 17. Brief GS van 17 juli 2018 over instelling begeleidingscommissie RUD Zeeland - 18019140
  1. Brief (oplegnotitie) GS van 17 juli 2018 over instelling begeleidingscommissie RUD Zeeland (18019140) - 18020271
  2. Brief GS van 17 juli 2018 over instelling begeleidingscommissie RUD Zeeland - 18019140
 18. Brief GS van 28 augustus 2018 over en met Jaarverslagen vuurwerk Zeeland 2016 en 2017 - 18921541
  1. Brief (oplegnotitie) GS van 28 augustus 2018 over en met Jaarverslag vuurwerk Zeeland 2016 en 2017 (18921541) - 18924309
  2. Brief GS - Bijlage 1 - Jaarverslag vuurwerk Zeeland 2016 - 18921543
  3. Brief GS - Bijlage 2 - Jaarverslag vuurwerk Zeeland 2017 - 18921546
  4. Brief GS van 28 augustus 2018 over en met Jaarverslagen vuurwerk Zeeland 2016 en 2017 - 18921541
 19. Brief GS van 11 september 2018 met jaarstukken Grevelingenschap 2017 en jaarstukken en liquidatieplan NR-schap ZWD - 18921481
  1. Brief GS van 11 september 2018 met jaarstukken NR-schap ZWD 2017 en jaarstukken en liquidatieplan NR-schap Zuidwestelijke Delta - 18921481
  2. Publicatie - Jaarstukken 2017 NR-schap De Grevelingen - 18922603
  3. Publicatie - Vastgestelde jaarstukken 2017 NR-schap Zuidwestelijke Delta - 18922602
  4. Publicatie - Vastgestelde Liquidatieplan NR-schap ZWD (Deltaschap) - 18922604
 20. E-mail Dierennoodhulp Flevoland van 15 september 2018 over afschieten (verwilderde) katten - 18923066
  1. E-mail Dierennoodhulp Flevoland van 15 september 2018 over afschieten (verwilderde) katten - 18923066
  2. E-mail( (oplegnotitie) Dierennoodhulp Flevoland van 15 september 2018 over afschieten (verwilderde) katten (18923066) - 18923150
 21. E-mail burger van 22 september 2018 over sterilisatie katten - 18923710
  1. E-mail (oplegnotitie) burger van 22 september 2018 over sterilisatie zwerfkatten (18923710) - 1892430
  2. E-mail burger van 22 september 2018 over sterilisatie katten - 18923710

Laatste wijziging 18-04-2020 10:30:50