Locatie: 
Louise de Colignyzaal
Aanvang: 
09:00 uur

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening en mededelingen van de voorzitter
 2. Vaststellen agenda
 3. Informatie-uitwisseling, d.w.z.:
  1. Memo commissievoorzitter/-griffier met overzicht commissie-activiteiten
   1. Memo commissievoorzitter/-griffier over voorbereiding beeldvormend werkbezoek commissie Ruimte BRZO/RUD 12 oktober 2016
  2. Mededelingen van gedeputeerden
  3. Vragen van commissieleden over het nieuws van de dag
  4. Andere vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda staan
 4. Gelegenheid om in te spreken
 5. Brief voorzitter vogelhoudersorganisatie AVIORNIS van 14 augustus 2016 aan commissie Ruimte over vossenprobleem in Zeeland - 16012215
  1. Brief voorzitter vogelhoudersorganisatie AVIORNIS van 14 augustus 2016 aan commissie Ruimte over vossenprobleem in Zeeland - 16012215
  2. Overige: Aanvullende informatie 'Slimmer dan de vos'
  3. Overige: Vossen probleem in Zeeland
 6. Statenvoorstel (ontwerp) Rapport Rekenkamer Zeeland 'Vrijkomende agrarische bebouwing in Zeeland tot 2030' - SGR-21
  1. Statenvoorstel (ontwerp) Rapport Rekenkamer Zeeland 'Vrijkomende agrarische bebouwing in Zeeland tot 2030' - SGR-21
  2. Overige: Rapportage Vrijkomende agrarische bebouwing
 7. Statenvoorstel tot uittreden uit GR Natuur- en recreatieschap Zuidwestelijke Delta - BLD-078
  1. Statenvoorstel tot uittreden uit GR Natuur- en recreatieschap Zuidwestelijke Delta - BLD-078
 8. Statenvoorstel Nota Grondbeleid - DIO-082
  1. Statenvoorstel (oplegnotitie) Nota Grondbeleid - DIO-082
  2. Statenvoorstel Nota Grondbeleid - DIO-082
  3. Statenvoorstel Nota Grondbeleid (verkleinde versie) - DIO-082
 9. Brief GS van 19 juli 2016 met voortgangsrapportages grote projecten Provincie Zeeland 2e kwartaal 2016 - 16011364
  1. Brief GS van 19 juli 2016 met voortgangsrapportages grote projecten Provincie Zeeland 2e kwartaal 2016 - 16011364
 10. E-mail secretaris Federatie Particulier Grondbezit over bestuurssamenstelling en functioneren wildbeheereenheden - 16009560
  1. E-mail secretaris Federatie Particulier Grondbezit over bestuurssamenstelling en functioneren wildbeheereenheden - 16009560
 11. Brief GS van 12 juli 2016 met stand van zaken ontwerp-Rijksstructuurvisie Grevelingen Volkerak Zoommeer - 16010596
  1. Brief GS van 12 juli 2016 met Stand van zaken ontwerp-Rijksstructuurvisie Grevelingen Volkerak Zoommeer - 16010596
  1. Brief GS van 19 juli 2016 met reactie Minister EZ inzake zienswijze op Zuid-West 380kV west - 16011207
  2. Brief GS van 1 september 2016 met aanvullende reactie Minister EZ op zienswijze provincie en gemeenten over 380 KV Hoogspanningsverbinding - 16012640
 12. Verslag (concept) commissie Ruimte van 17 juni 2016
  1. Verslag (concept) commissie Ruimte van 17 juni 2016
  2. Overige: Advies commissie Ruimte aan Presidium
 13. Toezeggingenlijst Ruimte, bijgewerkt
  1. Brief GS van 6 september 2016 met beantwoording vragen commissie van 17 juni 2016 - 1601257
  1. Toezeggingenlijst Ruimte, bijgewerkt - behandelen 9 september 2016
 14. Volgende vergadering: 7 oktober 2016, aanvang: 09:00 uur
 15. Sluiting
 16. Ingekomen stukken ter kennisneming
  1. Brief GS van 5 juli 2016 met jaarverslag vuurwerk Zeeland 2015 - 16010120
  2. Brief GS van 5 juli 2016 met rapportage geluidmonitoring Vlissingen-Oost en Kanaalzone 2015 - 16010122
  3. Brief GS van 12 juli 2016 over belangstellingsregistratie pachtuitgifte 2017 - 16010849
  4. Brief GS van 19 juli 2016 over subsidiëringsbesluit vierde ronde Provinciale Impuls Wonen 2016 - 16010739
  5. Brief GS (Afschrift) van 19 juli 2016 instemming en vaststellen definitief Natura 2000 - beheerplan Deltawateren - 16011365
  6. E-mail van 11 juli 2016 van ambtelijk secretaris NR-schap Zuidwestelijke Delta over vaststelling financiële stukken door AB - 16010857

Laatste wijziging 20-05-2020 08:53:14