Vergadering Gedeputeerde Staten 10 maart 2015

Datum: 10 maart 2015
Starttijd: 09:30
Locatie: Admiraliteitszaal

Besluitenlijst Gedeputeerde Staten van 10 maart 2015

Bestedingsplan 2015 programma Marketing & Promotie

De Provincie Zeeland zet zich actief in voor marketing en promotie van Zeeland. Gedeputeerde Staten hebben keuzes gemaakt voor de promotieaanpak in 2015. VVV Zeeland krijgt subsidie voor het uitvoeren van de toeristische promotie. Daarnaast wordt in 2015 extra aandacht besteed aan het benutten van evenementen voor de profilering van Zeeland. De Tour de France is hier een goed voorbeeld van.

140.000 euro subsidie Kenniswerf/Dok 41

De Kenniswerf Zeeland en DOK41 hebben de afgelopen jaren diverse successen bereikt. De beide projecten zijn samengevoegd tot één stichting om de ingezette weg op efficiënte, effectieve en inspirerende wijze te kunnen voortzetten én om gezamenlijk Europese middelen aan te kunnen vragen voor nieuwe projecten in het gebied. De nieuwe stichting wil de komende vijf jaar 500 tot 700 nieuwe arbeidsplaatsen realiseren en 25 innovatieve projecten opzetten. De Provincie Zeeland stelt in 2015 maximaal 140.000 euro beschikbaar voor de overkoepelende activiteiten zoals het creëren en ondersteunen van netwerken, het verkrijgen van (Europese) financiering, het organiseren van bijeenkomsten, facility sharing en begeleiding. Ook het bedrijfsleven, de kennisinstellingen en de gemeente Vlissingen stellen hiervoor middelen beschikbaar.

Machtiging opschorting overbrengingstermijn archiefbescheiden

De archieven van de voormalige Havenschappen Vlissingen en Terneuzen moeten op grond van de Archiefwet met ingang van 1 januari 2018 worden overgebracht naar de openbare archiefbewaarplaats in de gemeente Terneuzen. De archieven worden echter door de huidige rechtsopvolger, Zeeland Seaports, nog veelvuldig geraadpleegd. Zeeland Seaports heeft op grond van artikel 13, derde lid, Archiefwet 1995 bij de Provincie een verzoek tot machtiging opschorting overbrengingstermijn ingediend. Veelvuldige raadpleging van de archieven rechtvaardigt dit verzoek. Zeeland Seaports wordt de machtiging tot opschorting verleend.

Scoop-ZB vragen om voorschot provinciale subsidie 2015

In afwachting van het definitief samengaan van Scoop-Zeeuwse Bibliotheek in de Kenniswerk-plaats Zeeland hebben beide organisaties aan de Provincie verzocht om bevoorschotting van de provinciale subsidie 2015. Gedeputeerde Staten stemden in met dit verzoek.

Dienstverleningsovereenkomst 2015 met RUD-Zeeland

Sinds 1 januari 2014 neemt de Provincie Zeeland samen met de Zeeuwse gemeenten en het waterschap deel aan een gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland (RUD). Deze RUD voert alle milieu gerelateerde taken uit, waarvoor de Provincie bevoegd gezag is. In de dienstverleningsovereenkomst voor het jaar 2015 worden de afspraken en verantwoordelijkheden over en weer vastgelegd.

Aanvraag voor tijdelijk hogere ureumstofemissie

In het verleden is door Yara een nieuwe fabriek gebouwd die onder andere tot doel had meer ammoniak op locatie te verwerken. Een gevolg hiervan is dat er door de bouw van deze nieuwe fabriek een overschrijding plaatsvindt in een van de andere installaties van Yara, namelijk de priltoren. Yara wil deze overschrijding oplossen door een nieuwe fabriek te bouwen. Deze nieuwe fabriek wordt uiterlijk op 31 december 2017 in gebruik genomen. Tot die tijd heeft het college van Gedeputeerde Staten besloten een tijdelijke hogere ureumstofemissie op de ureumpriltoren toe te staan. Mocht blijken dat een  nieuwe fabriek niet haalbaar is, ondanks de al getroffen voorbereidingen, dan krijgt Yara tot 31 december 2017 de tijd om een nageschakelde techniek naast de bestaande priltoren te bouwen. Door het RIVM is aangegeven dat er geen sprake is van een aantoonbaar effect op de gezondheid als gevolg van deze tijdelijke extra emissie.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact  op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer 0118 – 63 10 50.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 17 maart.

Een greep uit de agenda:

9 maart 2015

Ben de Reu en Carla Schönknecht namen deel aan het debat van de FNV in hotel Terminus in Goes.

11 maart 2015

Kees van Beveren opent het broedhuis Fry Marine bij Seafood-proeverij van Seafarm BV in Kamperland.

Han Polman opent het Model European Parlement in het provinciehuis in Middelburg. Ook is hij gesprekleider van het mini colloquium Linieland 'Economische win-wins die grenzen verleggen' in Beveren (B).

Ben de Reu is tussen 16.30 uur en 17.00 uur in de live radio uitzending van Omroep Zeeland. Ook is hij aanwezig bij de persconferentie over de Ronde van Zeeland Seaports in Nieuwdorp.

12 maart 2015

Han Polman houdt een lezing tijdens de ledendag van het Vrouwengilde in Goes.

Carla Schönknecht is aanwezig bij de Naming Ceremony van Grieg Star bij Verbrugge in Vlissingen.

13 maart 2015

Kees van Beveren ontvangt vissers met een visvergunning voor de Oosterschelde in de Statenzaal van het provinciehuis in Middelburg.

George van Heukelom reikt de prijs Vakkanjers uit op het Calvijn College Krabbendijke.

Carla Schönknecht neemt het onderzoek van de parkeeronthaallocatie in de gemeente Veere in ontvangst met wethouder Molenaar bij Terra Maris in Oostkapelle.

14 maart 2015

Het college van Gedeputeerde Staten is aanwezig tijdens de Open Dag in het provinciehuis in Middelburg. Op verschillende tijden zijn de collegeleden voor een Meet & Greet op hun werkkamer aanwezig.