Vergadering Gedeputeerde Staten 12 juli 2022

Datum: 12 juli 2022
Starttijd: 09:15
Locatie: Admiraliteitszaal

Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Het nam de volgende besluiten. 

Besluitenlijst vergadering Gedeputeerde Staten van 12 juli: bijgewerkt 14 juli 2022

Grondoverdracht Waterdunen aan Het Zeeuwse Landschap

De Provincie heeft veel van haar werkzaamheden in het natuurgebied Waterdunen afgerond en laat weten op korte termijn de natuurgronden in Waterdunen over te willen dragen aan stichting Het Zeeuwse Landschap.

Nieuwe beslissing op bezwaar

In december 2020 hebben Gedeputeerde Staten (GS) ontheffing verleend aan de Faunabeheereenheid om, in specifieke gevallen, hazen te doden om landbouwschade te bestrijden. Op 2 maart 2022 heeft de rechtbank geoordeeld dat deze ontheffing onvoldoende is gemotiveerd. GS nemen op basis van dit oordeel een nieuwe beslissing op bezwaar. Daarmee wordt de noodzaak van de ontheffing beter gemotiveerd, en wordt beter onderbouwd dat er geen redelijke alternatieven voorhanden zijn voor het verlenen van de ontheffing.

GS stellen Koersdocument Uitvoeringsagenda Erfgoed vast

De Provincie wil aan de slag met een nieuw erfgoedbeleid. Gedeputeerde Staten vinden het belangrijk te zorgen dat de basis hiervoor in Zeeland op orde is, maar ook dat vernieuwing wordt opgezocht. Erfgoed is niet alleen iets van experts, maar het is van ons allemaal en geeft waarde aan het leven. Hiervoor gaat de Provincie na de zomervakantie praten met verschillende instellingen en overheden.

Subsidie voor flexibele inzet versnelling Zeeuwse woningbouwopgave

Er zijn zes aanvragen ingediend bij de Provincie Zeeland om de inhuur van extern personeel voor de versnelling van de woningbouwopgave deels te bekostigen. Twee aanvragen van Kapelle, twee van Vlissingen en één van Terneuzen worden gehonoreerd. Een aanvraag van de gemeente Kapelle is afgewezen. Er is voor dit jaar nog budget voor nieuwe aanvragen binnen deze regeling.

Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over voortgang bod woningbouw aan Rijk

Het Rijk vraagt elke Provincie bij te dragen aan de nationale woningbouwopgave: 900.000 woningen tot en met 2030 waarvan twee derde betaalbaar. Op 1 juni 2022 heeft de Provincie Zeeland een indicatief bod neergelegd bij het Rijk. De minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening heeft hierop gereageerd met een brief, waarin het verdere traject voor de woningbouwopgave is uiteengezet. Deze brieven zijn ter kennisgeving gedeeld met Provinciale Staten.

Evaluatie van het Kader Grote Projecten

Provinciale Staten namen op 17 december 2021 een motie aan om het ‘Kader Grote Projecten’ te evalueren. Deze evaluatie is nu klaar. Gedeputeerde Staten zijn het eens met de conclusies en gaan de aanbevelingen uitvoeren.

Beroep wijziging luchthavenbesluit Midden-Zeeland ingetrokken

Op 25 november 2021 heeft de Provincie het nieuwe luchthavenbesluit gepubliceerd. Aansluitend was dit besluit gedurende zes weken vatbaar voor beroep bij de Raad van State. Er zijn twee beroepschriften ingediend bij de Raad van State tegen de wijziging van het luchthavenbesluit. Inmiddels zijn alle beroepschriften ingetrokken. Hiermee is de juridische procedure tegen de wijziging verordening luchthavenbesluit beëindigd. Dit betekent dat het luchthavenbesluit onherroepelijk is.
 

GS gaan in beroep tegen besluit voor de bouw en exploitatie van een ethaankraker

GS hebben besloten om beroep in te stellen tegen het besluit van de Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme om aan IOB een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen en exploiteren van een ethaankraker (ECR) met bijhorende ondersteunende infrastructuur in de haven van Antwerpen. Er is namelijk geen goede passende beoordeling gemaakt voor stikstofdepositie op de Zeeuwse Natura-2000 gebieden. Zonder deze goede passende beoordeling kunnen GS niet beoordelen of de vergunning voldoet aan de regelgeving rondom stikstof.

Dinsdag 12 juli 2022

Subsidieregeling voor toekomstbestendige bedrijventerreinen

Om bedrijventerreinen in de toekomst economisch vitaal te houden en de kansen op het gebied van energie en klimaat te benutten, hebben GS de subsidieregeling ‘Toekomstbestendige Bedrijventerreinen-Planvorming’ opnieuw opengesteld. De regeling stimuleert het maken van plannen die zich richten op de kwaliteit en verduurzaming van bedrijventerreinen. Zeeuwse gemeenten en op de bedrijventerreinen gevestigde ondernemingen kunnen tot en met 30 november 2022 subsidie aanvragen. Voor deze openstelling is een totaalbedrag van € 150.000 beschikbaar.

Inpassingsplan Baanrotatie vliegveld Midden-Zeeland

De Provincie Zeeland stelt op verzoek van zes gemeenten, onder aanvoering van de gemeente Middelburg, een provinciaal inpassingsplan op. Een inpassingsplan is een bestemmingsplan op provinciaal niveau en stelt regels voor het gebruik van gronden en bouwwerken binnen het plangebied. Het inpassingsplan maakt het mogelijk dat de start- en landingsbaan van vliegveld Midden-Zeeland kan worden verlegd. Daardoor zullen de vliegtuigen bij het opstijgen en landen niet meer direct over het recreatiegebied Oranjeplaat vliegen, met als resultaat minder geluidsoverlast en een algemene verbetering van de veiligheid. De effecten van deze baanaanpassing wat betreft geluid, veiligheid en beperkingen ten aanzien van bouwhoogten strekken zich uit over het grondgebied van de zes gemeenten. Voordat het inpassingsplan door Provinciale Staten wordt vastgesteld moet een ruimtelijke procedure worden doorlopen. De eerste fase van deze procedure is op 7 juli 2022 gestart. Sinds 7 juli ligt het voorontwerp-inpassingsplan ter inzage voor de periode van zes weken. Iedereen kan een inspraakreactie indienen. Gedeputeerde Staten hebben Provinciale Staten schriftelijk geïnformeerd over de start van de informele procedure.

GS nemen kennis van verzoek over aandeelhouderschap Stedin

Stedin investeert de komende tien jaar fors in het energienet om de energieverandering mogelijk te maken en de doelen uit het Nationale Klimaatakkoord te kunnen halen. Om die investeringen te kunnen doen, heeft Stedin kapitaalversterking nodig. Optimale samenwerking tussen gemeenten, provincies en Stedin is belangrijk om tot juiste keuzes en tijdige ruimtelijke inpassing te komen. Stedin wil daarom dat gemeenten en provincies die op dit moment nog geen aandeelhouder zijn, zowel inhoudelijk als financieel samen optrekken door deel te nemen in Stedin Groep en aandeelhouder te worden. Dit geldt bijvoorbeeld voor de provincies Zuid-Holland en Utrecht inclusief de gemeenten. Ook de Provincie Zeeland en de Zeeuwse gemeenten hebben daartoe een verzoek gekregen. GS nemen kennis van het verzoek.
 

Subsidie voor Zeeland Connect in 2022

Belangrijk doel van Campus Zeeland is om te zorgen voor een sterke koppeling tussen onderwijs, overheid en bedrijfsleven, onder andere door het versterken van de Zeeuwse Kennis & Innovatienetwerken. Zeeland Connect is één van deze K&I-netwerken. Zeeland Connect heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een stevig netwerk dat zich richt op kennis en innovatie binnen de logistieke sector in Zeeland. In 2022 gaat Zeeland Connect verder met deze versterking door het organiseren van diverse kennissessies, het opstellen van het visieplan 2023-2027 en het invullen en uitvoeren van de strategische agenda. Ook wordt gewerkt aan een verkenning van en voorstel voor een duurzaam financierings- en aansturingsmodel. De Provincie Zeeland stelt voor het K&I-netwerk Zeeland Connect dit jaar een subsidie van € 50.000 beschikbaar.
 

GS nodigen provincie Groningen uit voor vervolgbezoek aan Zeeland

Gedeputeerde Staten brachten op 21 juni 2022 een werkbezoek aan Groningen en de Eems-Dollard. Met een bedankbrief laat het college weten dit werkbezoek zeer op prijs te hebben gesteld. GS nodigen Gedeputeerde Staten van Groningen uit voor een vervolgbezoek aan Zeeland over de Zeeuwse projecten op het gebied van klimaatverandering en zeespiegelstijging.

Subsidie voor onderzoek naar Romeinen in Zeeland

Provincie Zeeland geeft € 18.990 subsidie voor het uitwerken van oud onderzoek van archeologische vondsten die zijn gedaan in de jaren '80 en '90 in Poortvliet. Verschillende experts zullen zich buigen over dit materiaal. Met het onderzoek is het de bedoeling meer inzicht te krijgen in Zeeland in de Romeinse tijd. Hoe leefden de mensen toen, welke contacten hadden ze met andere gebieden en welke invloed hadden zij op het Zeeuwse landschap? De resultaten van dit onderzoek zullen breed gedeeld worden tijdens de Zeeuwse Amateur Archeologen Dagen in 2023 en gepubliceerd worden in het blad Zeeuws Erfgoed en de Eendrachtbode.

Waterschapsgrenzen

Op verzoek van de waterschappen Scheldestromen en Brabantse Delta en in afstemming met de Provincie Noord-Brabant zullen de waterschapsgrenzen in de reglementen voor deze waterschappen (digitaal) worden vastgesteld en op twee locaties op perceelsniveau worden geactualiseerd. Gedeputeerde Staten (GS) hebben daartoe in afstemming met GS van Noord-Brabant ontwerpbesluiten vastgesteld die volgens de procedure in de Waterschapswet na publicatie ter inzage worden gelegd. Uiteindelijk zullen Provinciale Staten van beide provincies deze reglementswijzigingen vaststellen.

Cartoonexpositie Oekraïne in Kloostergangen

Het college van Gedeputeerde Staten heeft besloten de Kloostergangen in de Abdij beschikbaar te stellen voor een cartoonexpositie over ‘Oekraïne’. De periode waarin de expositie te zien is moet nog definitief worden vastgesteld.

Subsidies voor restauratie Zeeuwse Rijksmonumenten

De Provincie Zeeland heeft jaarlijks een budget beschikbaar voor de restauratie van bepaalde categorieën rijksmonumenten. Voor de restauratie van zeven rijksmonumenten in 2022 wordt in totaal 1,86 miljoen euro subsidie verleend. Het betreft Molen de Harmonie in Biervliet, de Grote of Maria Magdalenakerk in Goes, Het Sauer-orgel in Oostkapelle, het Grafmonument van Tuyl van Serooskerke in Stavenisse, Molen Nooitgedacht in 's-Heer Arendskerke, Molen de Zwaan in Kerkwerve en de toren van het voormalig stadhuis in Zierikzee. Hiermee wordt waardevol Zeeuws erfgoed behouden, ontwikkeld en toegankelijk gemaakt.

GS wijzigen natuurnetwerk Zeeland

Het Natuurbeheerplan Zeeland wordt aangepast naar aanleiding van ontwikkelingen in beleid en uitvoering. Onder andere worden enkele natuurpercelen toegevoegd aan het natuurnetwerk, waaronder percelen bij de Vluchtheuvel op Schouwen, de Korenbijter bij Zonnemaire, de Fiernispolder bij Kwadendamme, de Grote Dulper bij Hengstdijk, de Laone bij Renesse, de Boschkreek bij Hulst, de Braakman-zuid, de Strijdersgatpolder en de inlagen bij Hoedekenskerke. In vijf natuurgebieden wordt aanleg van natuurbos mogelijk gemaakt in het kader van de provinciale Bosvisie. Tegelijk met de wijziging van het Natuurbeheerplan wordt ook de begrenzing van het natuurnetwerk Zeeland en bijlage 15 ‘Verdrogingsgevoelige natuurgebieden’ in de Omgevingsverordening Zeeland 2018 gewijzigd.

Ecologische evaluatie Manteling van Walcheren

De natuur in Nederland staat onder druk. Dat geldt ook voor de natuur in Zeeland. Voor de Manteling van Walcheren is gekeken hoe het gaat met de daar aanwezige natuurwaarden. Dat is gebeurd met een ecologische evaluatie. Deze ecologische evaluatie kan worden gebruikt voor het opstellen van plannen om de natuurwaarden in de Manteling van Walcheren te herstellen. Dat gebeurt komend jaar door het opstellen van een beheerplan voor het gebied zelf en door het opstellen van een gebiedsplan voor de stikstofdepositie. Uit de evaluatie komt naar voren dat de natuurdoelstellingen voor de bossen en de duinvalleien gehaald worden. De duingraslanden, de duindoornstruwelen staan daarentegen onder druk, mede als gevolg van de negatieve effecten van de stikstofdepositie.

Secretariaat Prins Bernhard Cultuurfonds naar Provincie

De ZB Bibliotheek voor Zeeland en Provincie Zeeland zijn overeengekomen, dat het ambtelijk secretariaat van het Prins Bernhard Cultuurfonds, afdeling Zeeland in 2022 overgaat naar de Provincie. Het (landelijke) Prins Bernhard Cultuurfonds bevordert activiteiten op het gebied van cultuur en natuurbehoud en kent twaalf provinciale afdelingen. De afdelingen worden vanuit de verschillende provinciehuizen ambtelijk ondersteund. Zeeland vormde hierop tot nu toe een uitzondering.

Glasvezelaansluitingen voor steunpunten Provincie Zeeland

In Zeeuws-Vlaanderen doet GlasDraad Zeeuws-Vlaanderen BV op dit moment een vraagbundeling voor snel internet in kleine kernen en buitengebieden. Zowel voor de leefbaarheid van het platteland als economische ontwikkeling en innovatie is goede connectiviteit van cruciaal belang. De Provincie Zeeland heeft in het buitengebied van Zeeuws-Vlaanderen op dit moment zes adressen in eigendom, die aangemeld worden voor de vraagbundeling van Glasdraad Zeeuws-Vlaanderen BV.

Subsidie voor 200 hectare biodiverse groenbemesters

De Provincie verleent € 15.000 subsidie aan Urgenda om het inzaaien van biodiverse groenbemesters te stimuleren in Zeeland. Biodiverse groenbemesters zijn beter voor de plantgezondheid, bodem en biodiversiteit. Urgenda werkt hiervoor samen met de ZLTO. Akkerbouwers kunnen met korting een groenbemester mengsel aanschaffen voor maximaal vijf hectare en krijgen een bijpassende begeleiding.

Subsidie voor festival ‘Dag van het klimaat’ in Middelburg

De Provincie Zeeland steunt de ‘Dag van het Klimaat’ in Middelburg op 23 en 24 september 2022 met een subsidie van € 10.000. Dit festival slaat een brug tussen professionals, de markt en de consument. Er is aandacht voor bouwen (energietransitie, biobased bouwen en isolatie), food (zeewier /eiwittransitie) én lifestyle (repair, recycle en ruilen). Het bedrijfsleven, HZ University of Applied Sciences en Scalda werken hieraan mee.

Subsidie voor innovatieve projecten uit Zeeland in Stroomversnelling

De resultaten van de thematische openstelling ‘Human Capital Agenda’ van de subsidieregeling Zeeland in Stroomversnelling zijn bekend. Vanaf 25 november 2021 tot en met 25 maart 2022 was het mogelijk om subsidieaanvragen voor innovatieve oplossingen voor de krapte op de arbeidsmarkt in te dienen. In totaal worden er vier projecten gehonoreerd voor een bedrag van € 172.936. De deskundigencommissie heeft alle projecten beoordeeld en voorzien van advies aan Gedeputeerde Staten. De volgende projecten ontvangen subsidie:

  • ‘Op weg naar een duurzame arbeidsmarkt in de Zeeuwse hospitality sector 2022-2023’, aanvrager HZ University of Applied Sciences
  • ‘Meerwaarde pedagogen in de klas 2022-2023’, aanvrager HZ University of Applied Sciences
  • ‘Verrijking Zeeuwse Onderwijsarbeidsmarkt 2022-2023’, aanvrager Mondia Scholengroep
  • ‘Digitaal leerplatform zorg en welzijn Zeeland’, aanvrager Viazorg.
     

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten (PS) stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer +31 118 631050.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 19 juli 2022.

Een greep uit de agenda van:

13 juli 

Jo-Annes de Bat opent de Mossel- & Oesterboulevard in Yerseke.

Harry van der Maas geeft een gastles maatschappijleer op de Boazschool in Meliskerke.

14 juli 

Jo-Annes de Bat opent de seminar Toekomstbestendig Ondernemend Zeeland in Yerseke.

Harry van der Maas vaart mee op de pont van Sluiskil en gaat in gesprek met de stichting die de pont in beheer heeft.

Anita Pijpelink opent het entreepunt van Geopark Schelde Delta bij Bergse Diepsluis.

Han Polman reikt prijzen uit tijdens de eerste Folkloristische Dag op het Abdijplein.

Dick van der Velde ondertekent de intentieverklaring Veerse Meer met de betrokken partijen in Veere.

15 juli

Han Polman is aanwezig bij het Kunstenfestival in Aardenburg.

Dick van der Velde opent de nieuwe milieustraat voor bedrijven van Boers riooltechniek in Oud-Vossemeer.

16 juli 

Anita Pijpelink is aanwezig bij de opening van de kunstmanifestatie Façade 2022 in Middelburg.

Han Polman opent het palaver bij de H.W. van Loonhardzeildag in Veere.

18 juli 

Harry van der Maas bezoekt natuurspeeltuin Speelhof Hoogerzael in Middelburg.