Vergadering Gedeputeerde Staten 14 februari 2023

Datum: 14 februari 2023
Starttijd: 09:15
Locatie: Admiraliteitszaal

Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Het nam de volgende besluiten.

Besluitenlijst vergadering Gedeputeerde Staten van 14 februari: bijgewerkt 16 februari 2023

GS informeren PS over Bestuurlijk Overleg PFAS

Gedeputeerde Staten hebben PS schriftelijk geïnformeerd over het bestuurlijk overleg PFAS-Zeeland van 13 februari 2023 met minister Harbers en staatssecretaris Heijnen.

Dinsdag 14 februari 2023

Subsidie voor scholeksters en plevieren

SOVON en Vogelbescherming Nederland hebben 2023 uitgeroepen tot het jaar van de scholekster. Helaas gaat het niet goed met deze vogel in Zeeland. De eieren worden vaak opgegeten door tal van roofdieren op de grond. Scholeksters zoeken het daarom vaak hogerop, op daken. Daarom wordt in Zeeland in 2023 en 2024 een pilot uitgevoerd naar landelijk voorbeeld, waarbij broedplatforms op palen worden geplaatst. Hierbij wordt gekeken naar het broedsucces ten opzichte van scholeksters die in de nabijheid op de grond broeden. Daarnaast zet Nationaal Park Oosterschelde haar succesvolle aanpak van plevieren voort langs de Ooster- en de Westerschelde. Nesten worden opgezocht, beschermd en gemonitord. Dit project start in 2023 en loopt tot en met 2025. De totale bijdrage aan beide projecten bedraagt € 125.840.

Openstelling Provinciale Impuls Wonen 2023

De Provincie Zeeland heeft besloten € 820.000 beschikbaar te stellen voor projecten waarbij ongewenste particuliere woningen worden gesloopt, samengevoegd of toekomstbestendig worden gemaakt (met een minimum van drie). Met deze subsidieregeling wil de Provincie de Zeeuwse woningvoorraad geschikt maken voor de toekomst. Aanvragen voor subsidie kunnen gedaan worden met een digitaal aanvraagformulier van 1 maart 2023 tot en met 1 november 2023 via www.zeeland.nl/piw. In deze periode organiseert de Provincie regionale inloopavonden om gemeenten en particulieren te informeren over deze regeling.

Zeeland Financial Matching 2023

De Provincie Zeeland verleent € 149.465 subsidie aan Impuls Zeeland voor de voucherregeling Zeeland Financial Matching. De doelstelling van Zeeland Financial Matching is om groei- en innovatieplannen van Zeeuwse studenten, startups, scale-ups en innovatief mkb te stimuleren en te ondersteunen. Dit bevordert vernieuwing, ondernemerschap en concurrentiekracht van bedrijven, wat de Zeeuwse economie versterkt.

Subsidie Zeker Zeeuws plein Horecabeurs Goes 2023

Gedeputeerde Staten hebben besloten een subsidie van € 8.000 te verlenen aan Stichting Zeker Zeeuws Streekproduct voor een streekproductenplein op de Horecabeurs in Goes op 6 en 7 maart 2023. Op het plein krijgen certificaathouders van het keurmerk Zeker Zeeuws de mogelijkheid zich te presenteren. Ook zullen op het plein gedurende deze dagen verschillende andere activiteiten worden georganiseerd, waaronder twee inspirerende en educatieve presentaties en uitreikingen van nieuwe certificaten van streekproducten. Daarnaast zal er aandacht besteed worden aan de 'vrienden' van de Stichting Zeker Zeeuws. De organisatie wil minimaal tien Zeker Zeeuws-producten een plek geven op het beursplein.

Subsidie voor Impuls Zeeland in 2023

Impuls is voor de Provincie Zeeland een belangrijke partner in het Economisch Uitvoeringsprogramma. Impuls geeft een stimulans aan ontwikkelingen die bijdragen aan een duurzaam en toekomstbestendig Zeeland. Dit doet de organisatie vanuit drie kerntaken: investeren, internationaliseren en innoveren. Impuls Zeeland ontvangt hiervoor in 2023 een subsidie van € 1.750.674 van de Provincie Zeeland.
 

Subsidie voor restauratie niet-woonhuis rijksmonumenten 2023

De Provincie Zeeland heeft ieder jaar een budget beschikbaar voor de restauratie van bepaalde categorieën rijksmonumenten. Het gaat om grotere restauraties van bijvoorbeeld kerkgebouwen, molens, stadhuizen en fabrieken. Het gaat nadrukkelijk niet om woonhuizen en ook niet om groene monumenten of archeologische monumenten. Subsidieverzoeken op basis van hoofdstuk 5 van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2023 voor restauraties van rijksmonumenten kunnen worden ingediend van 1 maart 2023 tot en met 1 mei 2023. Het voor 2023 vastgestelde subsidieplafond is € 1.765.337. Er zijn wat wijzigingen aangebracht in hoofdstuk 5 per 2023. Zo is het minimale subsidiebedrag verlaagd naar € 50.000 voor kerken, molens en boerderijen en is het maximale subsidiebedrag voor alle monumenten verlaagd naar € 500.000. Ook is het aanvraagformulier duidelijker geworden. Daarnaast is het mogelijk om aanvragen digitaal in te dienen en te ondertekenen.
 

Subsidie voor Stichting Landschapsbeheer Zeeland in 2023

De Provincie Zeeland verstrekt in 2023 € 896.641 integrale kostensubsidie aan de Stichting Landschapsbeheer Zeeland (SLZ). Dit bedrag wordt besteed aan natuur- en landschapsonderhoud bij particulieren en agrarische ondernemers. Het gaat daarbij om activiteiten als:

  • het aanplanten van heggen en hoogstamfruitbomen en de aanleg van drinkpoelen voor vee;
  • onderhoudswerkzaamheden zoals het knotten van wilgen, het afzetten van hakhout en het hooien van grasland;
  • coördinatie van werkzaamheden met vrijwilligers;
  • onderhoud van het wandelnetwerk in heel Zeeland en het uitkeren van vergoedingen voor boerenlandpaden.

SLZ draagt daarmee bij aan de provinciale doelen zoals die zijn vastgelegd in de Omgevingsvisie, het Uitvoeringsprogramma Landelijk Gebied 2021-2030 en de Natuurvisie Zeeland 2017-2022.
 

Subsidie 2023 CineZee/Zeeland Film Commission

CineZee en Zeeland Filmcommission zijn gefuseerd en gaan nu als nieuwe organisatie meer taken oppakken. De nieuwe organisatie ontvangt hiervoor een subsidie van € 143.500.

Zeeuwse delegatie naar uitreiking Four Freedoms Awards in New York

Dit jaar worden op 23 september de Four Freedoms Awards in Hyde Park, New York uitgereikt. Namens het bestuur van de Roosevelt Foundation en namens het dagelijks bestuur van de Provincie Zeeland zal een delegatie deze ceremonie bijwonen. Aan dit bezoek wordt ook een inhoudelijk programma gekoppeld. De mogelijkheden voor een vervolgbezoek aan Michigan en een bezoek aan North Carolina worden nader onderzocht.

Subsidie voor Stichting Zeeuwse WensAmbulance

Gedeputeerde Staten hebben besloten om aan het (nieuwe) initiatief Stichting Zeeuwse WensAmbulance een eenmalige subsidie te verlenen van € 10.000. De stichting wil mensen die in een terminale levensfase verkeren de gelegenheid bieden een bezoek te brengen aan een evenement, familie, de zee of een (andere) bijzondere gebeurtenis.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten (PS) stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht

Per 1 mei 2022 is de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen door de Wet open overheid (Woo). Besluiten op Woo-verzoeken vindt u in het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer +31 118 631050.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 28 februari 2023.

Een greep uit de agenda van:

15 februari  

Anita Pijpelink brengt samen met Het Zeeuws Landschap een werkbezoek aan de Sint Laurense Weihoek gezien de Zeeuwse aanpak stikstof en landelijk gebied.

16 februari

Jo-Annes de Bat brengt een werkbezoek aan Perkpolder en de haven van Walsoorden. Ook spreekt hij tijdens het event ‘Optimaal inzetten van je werknemers’ van het HR Netwerk Zeeland in Middelburg.

Anita Pijpelink brengt een werkbezoek aan het kunstdepot van Collectiecentrum Nederland in Amersfoort.

17 februari

Harry van der Maas rijdt een stuk mee met de Bredabus en gaat in gesprek met reizigers. 

20 februari

Harry van der Maas brengt een werkbezoek aan de sluis in Veere.

Han Polman is te gast bij het radio 1-programma Spraakmakers.

21 februari

Jo-Annes de Bat is aanwezig bij de ondernemerschapscursus van ZAJK en Delphy in Colijnsplaat.

22 februari

Jo-Annes de Bat is aanwezig bij de bijeenkomst van Zeker Zeeuws in Middelburg.

27 februari

Jo-Annes de Bat is aanwezig bij het persmoment ZLM Tour in Goes.