Vergadering Gedeputeerde Staten 14 juni 2022

Datum: 14 juni 2022
Starttijd: 09:15
Locatie: Admiraliteitszaal

Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Het nam de volgende besluiten. 

Besluitenlijst vergadering Gedeputeerde Staten van 14 juni: bijgewerkt 16 juni 2022

GS beantwoorden brief Vekabo

Vekabo heeft gereageerd op een onderzoeksrapport omtrent minicampings. Gedeputeerde Staten reageren hierop per brief. Gezien de onafhankelijkheid van het onderzoek, wordt het rapport niet aangepast.

Onderzoek door Europese Commissie in project Perkpolder

In december 2021 heeft de gemeente Hulst aan de Europese Commissie gevraagd of het handelen omtrent de garantiestelling door de gemeente ten aanzien van Perkpolder Beheer leidt tot ongeoorloofde staatssteun. In februari 2022 is een klacht ingediend door een burger bij de Europese Commissie. De klacht gaat over de grondverkoop door de Provincie aan Perkpolder Beheer B.V. De klager meent dat de Provincie bij de grondverkoop onrechtmatige staatssteun heeft verstrekt. Provinciale Staten zijn op de hoogte gesteld van het proces bij de Europese Commissie over beide zaken.

Reacties op de omgevingsverordening

Ruim dertig organisaties en inwoners hebben een reactie gestuurd op de ontwerp-Omgevingsverordening. Alle vragen en opmerkingen zijn beantwoord. De opmerkingen helpen om de verordening verder te verbeteren. Een nieuwe versie van de verordening wordt na de zomer door Provinciale Staten besproken.

Jaarbericht 2021 PZEM N.V. en begrotingswijziging

Op 1 juni 2022 vond de Algemene vergadering van Aandeelhouders PZEM N.V. plaats. In deze vergadering is de Jaarrekening 2021 PZEM N.V. vastgesteld en is ingestemd met het dividendvoorstel. Het Jaarbericht 2021 PZEM N.V. en begrotingswijziging zijn ter kennisname naar Provinciale Staten gezonden.

Presentatie voor PS over nieuwe financieringssystematiek provincies

Met een presentatie zijn Provinciale Staten geïnformeerd over de ontwikkelingen die voortkomen uit het coalitieakkoord van het Rijk met betrekking tot de financiering van Provincies. Het gaat over de gevolgen van de aanpassingen in de systematiek van het accres in het provinciefonds, gevolgen van invoering van betalen naar gebruik voor de provinciale opcenten motorrijtuigenbelasting en de actualisatie van het verdeelmodel van het provinciefonds.

Jaarverslag 2021 en jaarrekening 2021 Impuls Zeeland

Op 23 mei 2022 vond de Algemene vergadering van Aandeelhouders (AvA) van Impuls Zeeland NV en die van IFZ BV plaats. In de AvA van Impuls zijn het jaarverslag 2021 van Impuls Zeeland NV en de jaarrekening 2021 van Impuls Zeeland NV vastgesteld. In de AvA van IFZ BV is de jaarrekening 2021 vastgesteld. Deze stukken zijn ter kennisname naar Provinciale Staten gezonden.

Beantwoording vragen jaarstukken 2021 en voorjaarsnota 2022

GS geven antwoord op de door de verschillende fracties gestelde vragen naar aanleiding van de jaarstukken 2021 en de voorjaarsnota 2022.

Dinsdag 14 juni 2022

Subsidie voor coördinatie cultuur bij opvang Oekraïense vluchtelingenkinderen

Gedeputeerde Staten hebben besloten een subsidie van € 15.000 te verstrekken aan Cultuurkwadraat voor het regelen van de cultuurinbreng bij de opvang van Oekraïense vluchtelingenkinderen. Cultuurkwadraat is benaderd door de Coöperatie Primair Onderwijs Zeeland (CPOZ). CPOZ heeft het initiatief genomen om vanuit de Zeeuwse gemeenten en onderwijs samen met partners van cultuur, sport en bewegen een steentje bij te dragen aan de opvang en integratie van Oekraïense vluchtelingenkinderen in Zeeland. Aan Cultuurkwadraat is gevraagd de cultuurinbreng te coördineren bij vijftien tot twintig taalklassen, verspreid door de provincie. 

Regeling plaatsbewust werken en geactualiseerde Werktijdenregeling vastgesteld

De afgelopen twee jaar is het hybride werken in de provinciale organisatie in een stroomversnelling gekomen. Hybride werken is de afwisseling van thuiswerken met werken op kantoor of op andere locaties. Het is de ambitie om het werken op afstand een blijvende plek te geven in de bedrijfsvoering van de Provincie Zeeland. De nieuwe Regeling plaatsbewust werken en de geactualiseerde Werktijdenregeling vormen het rechtspositionele kader van waaruit hybride werken op lange termijn op een verantwoorde manier kan plaatsvinden.

Tweede openstelling tenderregeling ‘Samen in Zee’

Binnen de regeling ‘Samen in Zee’ is dit jaar opnieuw geld beschikbaar (van 5.000 tot 50.000 euro) voor projecten die de culturele sector in Zeeland vernieuwen en/of versterken. De regeling is een gezamenlijk initiatief van Provincie Zeeland en de Zeeuwse gemeenten. Indienen van een aanvraag is mogelijk van 17 juni tot en met 16 september 2002. Geïnteresseerden kunnen voor meer informatie en advies ook terecht bij Cultuurkwadraat. In totaal is 450.000 euro beschikbaar voor projecten.

Provincie ondersteunt aanmelding archief Deltadienst 1953 Nederlandse Memory of the World Register Unesco

Het Zeeuws Archief heeft het Archief Deltadienst 1953 aangemeld voor opname in het Nederlands Memory of the World Register, wat een onderdeel is van het UNESCO Memory of the World-programma. De Provincie Zeeland ondersteunt deze aanmelding. In de archieven van de Deltadienst zijn de Deltawerken en de Watersnoodramp van 1953 opgenomen. De archieven van de Deltadienst hebben niet alleen een historische betekenis maar zijn ook belangrijk voor de actualiteit: het onder ogen zien van de gevolgen van de klimaatverandering en de stijgende zeespiegel.

Subsidie voor organisatie uitreiking Roosevelt Four Freedoms Awards 2022

De Provincie heeft besloten een subsidie van € 50.000 te verstrekken aan de Roosevelt Foundation voor de organisatie van de uitreiking van de Roosevelt Four Freedoms Awards 2022. Deze uitreiking heeft inmiddels plaatsgevonden. De Awards worden uitgereikt aan personen en organisaties die zich op bijzondere wijze in hebben gezet voor de Vier Vrijheden van Franklin Delano Roosevelt: vrijheid van meningsuiting, vrijheid van godsdienst, vrijwaring van angst en vrijwaring van gebrek.

Restauratie en uitbreiding collectie Michiel de Ruyter in Zeeuws Maritiem MuZEEum

In het voorjaar van 2023 wil het Zeeuws Maritiem MuZEEum heropenen en zich positioneren als hét zeevaardersmuseum van Nederland. Hierin krijgt Michiel de Ruyter een centrale rol om het verhaal van de zeevaarders vanuit een Zeeuws perspectief kracht bij te zetten. In dit kader wil het museum de twee schilderijen van Michiel de Ruyter en zijn vrouw Anna van Gelder laten restaureren en het scheepsbureau van Michiel de Ruyter, dat momenteel in de GS-zaal staat, toevoegen aan deze collectie. Provincie Zeeland vraagt als bruiklener toestemming aan de eigenaar, de Ruyteriana Stichting, voor de restauratie van de schilderijen en de tijdelijke uitleen van het scheepsbureau voor de duur van vijf jaar.
 

Reactie GS op brief Wegenvignet België en gratis Westerscheldetunnel

Gedeputeerde Staten nemen kennis van een brief van een inwoner over het Wegenvignet en de Westerscheldetunnel. Het college reageert op deze brief door een schriftelijke toelichting te geven op de belangrijkste ontwikkelingen ten aanzien van de lobby Westerscheldetunnel.

Samenwerking Provincie en Expertteam woningbouw verlengd

De komende twee jaar kunnen Zeeuwse gemeenten bij de aanpak van complexe woningbouwprojecten en gebiedsontwikkeling gebruik maken van deskundigen. De Provincie Zeeland en het Expertteam woningbouw hebben de bestaande samenwerking met twee jaar verlengd. Met deze samenwerking beschikt het Zeeuws Stedelijk Coördinatieteam over een pool van onafhankelijke (landelijke) deskundigen die kunnen adviseren over de aanpak van complexe (woningbouw)projecten en gebiedsontwikkeling.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten (PS) stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer +31 118 631050.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 21 juni 2022.

Een greep uit de agenda van:

14 juni    

Anita Pijpelink brengt een bezoek aan Amuse Film by the Sea in Vlissingen.

15 juni

Harry van der Maas ondertekent de samenwerkingsovereenkomst Gebiedsgerichte Aanpak Borsele West en Oost in Heinkenszand. Ook reikt hij de prijs uit rondom de Zeeuwse ontwerpwedstrijd campagneposter MONO op het Goese Lyceum.

Anita Pijpelink brengt een werkbezoek aan het SEA-Lab in Vlissingen.

Dick van der Velde is aanwezig bij de vrijwilligersfietsdag van het Routebureau in Dreischor.

16 juni

Jo-Annes de Bat is dagvoorzitter bij het symposium Bodem en Bemesting. Ook is hij aanwezig bij de uitreiking van Zeeland in Stroomversnelling subsidies aan vier projecten bij Saman Groep in Zierikzee.

Dick van der Velde brengt een werkbezoek aan Terneuzen in het kader van de woningbouwplanning.

17 juni

Harry van der Maas is aanwezig bij de diploma-uitreiking van het University College Roosevelt in Middelburg.
  
Anita Pijpelink is aanwezig bij de Natuurtop 2022 in Almere en opent het Zeeland Jazz Festival in Middelburg.

20 juni

Harry van der Maas is aanwezig bij Fietsmasters, een project van het ROVZ, op de Oleanderhof in Arnemuiden. Ook opent hij de informatieavond voor docenten over JouwZeeland in het provinciehuis in Middelburg.

Han Polman is ontbijtgast bij De Ochtend van 4 op Radio 4.