Vergadering Gedeputeerde Staten 14 maart 2023

Datum: 14 maart 2023
Starttijd: 09:15
Locatie: Admiraliteitszaal

Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Het nam de volgende besluiten.

Besluitenlijst vergadering Gedeputeerde Staten van 14 maart: bijgewerkt 16 maart 2023

Ontwerpbesluit ontheffing Wet natuurbescherming Trekdijk in Nieuw en Sint Joosland

Gedeputeerde Staten zijn voornemens een ontheffing Wet natuurbescherming te verlenen aan de gemeente Middelburg voor het vernietigen van verblijfplaatsen van haas, konijn, wezel, bunzing, hermelijn, steenmarter, kerkuil en huismus. Met de ontheffing kan agrarisch gebied bouwrijp worden gemaakt voor de ontwikkeling van bedrijventerrein de Trekdijk in Nieuw- en Sint Joosland. Het ontwerpbesluit ligt van 15 maart tot en met 26 april 2023 ter inzage in het provinciehuis in Middelburg en is in te zien op afspraak.

Voortgang Regio Deal Zeeland per 31-12-2022

Elk halfjaar brengt de Provincie Zeeland het Rijk op de hoogte van de voortgang van de Regio Deal Zeeland. Deze keer over de situatie op 31 december 2022. 2023 is het laatste jaar van de deal. De projecten die nog lopen, werken toe naar de afronding. Meerdere projecten hebben geleid tot concrete fysieke realisaties, zoals de pilot voor slimme schoolmobiliteit, de gebiedsgerichte aanpak binnen de kwaliteitsimpuls wonen, het nieuwe gebouw voor de engineering afdeling van het University College Roosevelt en de Roosevelt Experience in het Bevrijdingsmuseum. Ook voor de andere projecten wordt gezorgd dat de investeringen van de Regio Deal Zeeland een blijvend resultaat opleveren. Zo leidt deze deal tot de versterking van de economische structuur en de brede welvaart van Zeeland. In de brief aan het Rijk wordt ook gewezen op de zorgen die de regio heeft over de Kamermotie over het terugdringen van het aantal buitenlandse studenten. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor onder andere het UCR. Daarom wordt gepleit voor uitwerking van de motie op maat van de regio.

Routebureau Zeeland gaat verder als Routenetwerk Zeeland

Het Routebureau Zeeland beheert en onderhoud diverse routestructuren in de provincie Zeeland. Het Routebureau Zeeland heeft deze werkzaamheden de afgelopen twee jaren tijdelijk onder de vlag van de Provincie uitgevoerd. Daarnaast is onderzoek gedaan naar een nieuwe, definitieve plek voor dit beheer, onderhoud en de productontwikkeling. Per 1 april 2023 wordt het beheer en onderhoud uitgevoerd door de Stichting Landschapsbeheer Zeeland (SLZ). De Provincie en alle dertien Zeeuwse gemeenten dragen bij aan dit beheer en onderhoud. Daarnaast wordt zo snel mogelijk een zogenoemde aanjager aangenomen die met de productontwikkeling aan de slag gaat. Omdat er sprake zal zijn van een verbreding van het aantal routestructuren en een gezamenlijke aanpak, zal ook de naam wijzigen: van Routebureau Zeeland naar een Routenetwerk Zeeland.

Campus zeeland Voortgangsrapportage 2022-2

Campus Zeeland rapporteert ieder halfjaar over de voortgang van haar activiteiten. Zo is het Joint Research Center Zeeland op 15 december 2022 officieel geopend. En heeft de University College Roosevelt opnieuw meer studenten aangenomen. Ook is een onderzoeksprogramma opgesteld waaraan Nederlandse en Vlaamse onderwijs- en onderzoeksinstellingen samenwerken. Netwerkmanagers maakten een Zeelandtour langs locaties waar innovaties getest en gedemonstreerd worden en in de pijler Onderwijs en Onderzoek is veel overleg geweest met het Zeeuwse Onderwijs. Het doel is een sterke en toekomstbestendige Zeeuwse onderwijs- en kennisinfrastructuur op alle niveaus, van primair tot wetenschappelijk onderwijs.

Werkplan 2023 en activiteitenoverzicht 2022 Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland

Zeeuwse overheden en maatschappelijke organisaties werken in Zeeland samen aan het verbeteren van de verkeersveiligheid. Ze hebben zich verenigd in het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland (ROVZ). In 2022 zijn diverse educatie- en campagnegerichte activiteiten uitgevoerd om het verkeersgedrag van weggebruikers in positieve zin te veranderen en zo de verkeersveiligheid te vergroten. Ook in 2023 gaat het ROVZ door met het verder ontwikkelen van bestaande activiteiten en het intensiveren en verdere stappen maken in het creëren van meer bewustzijn. Het betreft dan onder andere uitbreiding van het project ‘Doortrappen’ in de Zeeuwse gemeenten en de bedrijvenaanpak.

Dinsdag 14 maart 2023

Openstelling subsidie Zeeland in Stroomversnelling

De subsidieregeling Zeeland in Stroomversnelling voor haalbaarheidsonderzoeken en demonstratieprojecten gaat open op 17 maart 2023. Projecten worden via het zogenoemde tenderprincipe beoordeeld en dienen uiterlijk op 14 juli 2023 ingediend te worden. De regeling vloeit voort uit het investeringsprogramma Zeeland in Stroomversnelling en is tot stand gekomen in samenwerking met en met een bijdrage vanuit het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de Zeeuwse gemeenten. Op 29 maart 2023 vindt een informatiesessie over de regeling plaatst bij Dockwize.

Subsidie voor workshop Helende Wieren

Gedeputeerde Staten hebben besloten een subsidie van € 5.000 te verlenen aan WildWier voor de ontwikkeling van een nieuwe workshop: Helende Wieren. Dit is een workshop over de geneeskracht van zeewier en de medicinale eigenschappen daarvan. WildWier uit Vrouwenpolder organiseert al ruim acht jaar excursies en workshops om mensen kennis te laten maken met de schoonheid en kwetsbaarheid van de natuur, in het bijzonder Zeeuwse wateren en specifiek daarbinnen zeewier. De workshop brengt zeewier breder onder de aandacht en heeft een sterk educatief karakter op het vlak van natuur, ecosysteemdenken, circulaire en kleinschalige economie en ecotoerisme.

Provinciale steun voor Zeeuwse sportevenementen in 2023

Elk jaar vinden er in Zeeland een groot aantal sportieve evenementen plaats. De Provincie Zeeland geeft financiële ondersteuning aan een aantal sportevenementen die land en/of zee als decor gebruiken en passen bij de provinciale criteria (beach-, wieler- en watersport). Dit jaar ontvangen 29 evenementen een bijdrage van in totaal € 308.650. Van de Juniorendriedaagse tot de Strandcross, van de Kustmarathon tot de Slag om Domburg.

217a-onderzoek met als onderwerp: beleidsevaluaties

Gedeputeerde Staten voeren jaarlijks een onderzoek uit naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het gevoerde bestuur. De naam van dit type onderzoek is een 217a-onderzoek. Gedeputeerde Staten hebben besloten om in 2023 het onderwerp 'beleidsevaluaties' te onderzoeken. In dit onderzoek zal het gevoerde beleid in de periode 2019-2022 onderzocht worden. Vragen die onder meer beantwoord zullen worden zijn:

  • Is er sprake van een geformuleerd evaluatiebeleid?
  • Wat is het kader van wet- en regelgeving en welke richtlijnen zijn van toepassing op de Provincie Zeeland?
  • Worden beleidsevaluaties op een zorgvuldige en controleerbare wijze uitgevoerd?
     

Subsidieregeling kavelaanvaardingswerken opengesteld

Deelnemers die meedoen aan een vrijwillige kavelruil kunnen subsidie voor kavelaanvaardingswerken aanvragen. Zo kunnen ze verbetermaatregelen nemen op toebedeelde percelen, bijvoorbeeld voor het aanpassen of aanleggen van drainage of een dam. Deze maatregelen zijn vaak een vereiste voor het doen slagen van een kavelruil. De regeling wordt opengesteld van 16 maart 2023 tot en met 31 december 2023. Voor meer informatie zie www.zeeland.nl/kavelruilbureauzeeland.

Werkbezoek Hinkley Point

Bestuurders van de gemeente Borsele en de Provincie Zeeland brengen van 20 tot en met 21/22 maart een bezoek aan Hinkley Point C (Cannington, Bridgewater) in Engeland. Daar wordt een kerncentrale gebouwd. De bestuurders gaan naar de bouwlocatie, spreken onder andere met vertegenwoordigers van het gemeentebestuur en betrokken onderwijsinstituten.

Subsidies 2023 natuurbeheer verleend

Gedeputeerde Staten hebben subsidies voor het beheer van de natuur en het landschap voor 2023 en verdere jaren toegekend aan zeven natuurbeheerders in Zeeland. Zo kan de kwaliteit van de Zeeuwse natuur worden behouden en blijven natuurgebieden toegankelijk.

Film by the Sea ontvangt integrale kostensubsidie 2023

Stichting Film by The Sea ontvangt vanuit het provinciaal cultuurbeleid jaarlijks een provinciale subsidie. In 2023 bedraagt deze subsidie € 137.598. Met deze subsidie realiseert de stichting het jaarlijkse filmfestival Film by the Sea.

Kwartiermaker cultuur brengt advies uit over Zeeuwse podia en festivals

De kwartiermaker cultuur heeft advies uitgebracht over de podium- en festivalsector in Zeeland. Deze is volgens de kwartiermaker omvangrijk en ambitieus, maar een duidelijke, samenhangende artistieke agenda met een Zeeuwse blik ontbreekt. Ook kent de huidige situatie hiaten, of ontbrekende schakels in de keten, wat de professionele en artistieke ontwikkeling in de weg staat. Zo is de sector kwetsbaar doordat veel van de kennis en werkzaamheden persoonsgebonden zijn en continuïteit daardoor sterk afhankelijk is van die beschikbaarheid. De kwartiermaker adviseert concrete acties waaronder een gezamenlijke regionale visie die richting geeft aan de ontwikkeling van aanbod, vraag en de posities van de podia, festivals en de noodzakelijke ondersteuningsstructuur.

Ontwerp-Natura2000-Beheerplan Kop van Schouwen

Gedeputeerde Staten (GS) hebben het ontwerp-Natura 2000-Beheerplan Kop van Schouwen vastgesteld, zodat deze ter inzage kan worden gelegd. Ook hebben GS ingestemd met de inhoud van de publieksversie. Het Natura2000-Beheerplan beschrijft wat nodig is aan beheer en maatregelen om de instandhoudingsdoelen (natuurwaarden) van de Kop van Schouwen in een gunstige staat van instandhouding te krijgen.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten (PS) stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht

Per 1 mei 2022 is de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen door de Wet open overheid (Woo). Besluiten op Woo-verzoeken vindt u in het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer +31 118 631050.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 21 maart 2023.

Een greep uit de agenda van:

14 maart

Het voltallige college is aanwezig bij de uitslagavond van de Scholierenverkiezing, georganiseerd door ProDemos.

Han Polman wordt geïnterviewd tijdens de live-uitzending van RTL-nieuws.

15 maart 

Han Polman maakt samen met dijkgraaf Toine Poppelaars een rondje langs stembureaus in diverse Zeeuwse gemeenten.

Dick van der Velde ontvangt een groep leerlingen van scholengemeenschap Nehalennia in het provinciehuis in Middelburg. Ook brengt hij een werkbezoek aan De Kok Herefords in Lewedorp.

16 maart 

Jo-Annes de Bat is aanwezig bij de ondernemerschapscursus van ZAJK en Delphy in Colijnsplaat.

Dick van der Velde spreekt bij de Regiotafel ‘huisvesting internationale werknemers Walcheren’ in Middelburg.

17 maart

Han Polman is ontbijtgast bij Radio 4 om 07.05 uur.

18 maart 

Han Polman neemt deel aan en reikt jaartekens uit bij de ledenvergadering van de BNMO in Nieuwdorp.

19 maart 

Anita Pijpelink bezoekt de manifestatie Song Sing Soil in de Middelburgse Vleeshal.

20 maart  

Anita Pijpelink ontvangt staatssecretaris Uslu in Middelburg.