Kavelruilbureau Zeeland

Het Kavelruilbureau Zeeland wil vrijwillige kavelruil effectief gebruiken om de bedrijfsvoering van agrarische ondernemers te verbeteren binnen Zeeland. Daarnaast streeft het Kavelruilbureau ernaar om binnen kavelruilen andere maatschappelijke doelen mogelijk te maken, zoals waterberging en verkeersveiligheid.

Twee kavelruilcoördinatoren die met drones twee kavels ruilen

Het Kavelruilbureau Zeeland werkt!

Door goed samen te werken, levert het Kavelruilbureau een positieve bijdrage aan de toekomst van Zeeland. De basis voor deze samenwerking is vertrouwen, onafhankelijkheid en vrijwilligheid.

Samenwerking

We hebben een goed beeld van de opgaven in het landelijk gebied en de beschikbare ruilgronden. Dat doen we door samen te werken met alle Zeeuwse gemeenten, Rijkswaterstaat, Waterschap Scheldestromen, Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO), Kadaster, Zeeuws Agrarisch Jongeren Kontakt (ZAJK) en het Rijksvastgoedbedrijf (RVB). Als gevolg hiervan is in de afgelopen jaren met succes vrijwillig verkaveld in Zeeland. Voor een toekomstbestendige landbouw, maar ook voor andere maatschappelijke doelen zoals waterberging, natuur, verkeersveiligheid en cultuur.

Vrijwillig

Wij vinden vrijwilligheid erg belangrijk. Deelname aan een kavelruil is nooit verplicht! Wel betekent deelname aan een vrijwillige kavelruil dat partijen van elkaar moeten accepteren dat de een er meer op vooruit kan gaan dan de ander. Dit noemen we de zogenaamde gunfactor.

Kosten

Kavelruilen kost geld. Het grootste deel daarvan wordt betaald via het Kavelruilbureau Zeeland. Deelnemers betalen een, in verhouding, geringe eigen bijdrage van 200 euro per toebedeelde hectare (met een minimum van 200 euro). De eigen bijdrage hoeft pas betaald te worden nadat de akte bij de notaris is gepasseerd.

Voordelen

Deelname aan een kavelruil heeft voordelen. De verkaveling van uw bedrijf kan verbeteren. Veldkavels kunnen bijvoorbeeld dichter bij uw bedrijf worden geruild, of zelfs aan uw huiskavel komen te liggen. Afstandsvermindering tot de veldkavels (en daarmee kostenbesparing) is een voordeel. Daarnaast profiteert u van de van overdrachtsbelasting. Tegelijkertijd kunt u met uw deelname bijdragen aan andere maatschappelijke doelen in uw directe omgeving. Daarnaast zijn er mogelijkheden voor een bijdrage in de kosten van kavelaanvaardingswerken. Meer informatie vindt u op Kavelaanvaardingsbijdrage | Provincie Zeeland

Wat doet een kavelruilcoördinator?

De kavelruilcoördinator werkt dagelijks aan de verbetering van de verkavelingsstructuur in Zeeland. Hij of zij heeft veel kennis van het gebied. Daarnaast kent de kavelruilcoordinator de geldende regelgeving. Heeft u een vraag, of ziet u al mogelijkheden? De kavelruilcoordinator staat voor u klaar. U hoeft niet te betalen voor dit gesprek.

De kavelruilcoördinator:

  • Legt het proces van kavelruil uit
  • Ondersteunt u bij het verkennen van kansen en knelpunten
  • Verkent met u de mogelijkheden voor kavelruil in uw directe omgeving
  • Stelt een ruilschema met kaartmateriaal van inbreng en toedeling op
  • Coördineert de hele kavelruil van verkenning tot en met het passeren van de akte bij de notaris
  • De provincie Zeeland is verdeeld in zes deelgebieden: Schouwen-Duiveland/Sint-Philipsland/Tholen, Bevelanden, Walcheren, Oost Zeeuws-Vlaanderen, Kanaalzone en West Zeeuws-Vlaanderen. Ieder deelgebied heeft een ervaren kavelruilcoördinator.

Er zijn zeven kavelruilcoördinatoren actief die met de grond puzzelen in Zeeland. Ieder heeft een eigen deelgebied. Wilt u meer weten over hun achtergrond? Lees dan de rubrieken!

Contactgegevens kavelruilcoördinatoren

Deelgebied Naam coördinator E-mailadres Telefoonnummer
Tholen, St. Philipsland en Duiveland Liesbeth Versluijs-Pons liesbethversluijs@gmail.com

+31 610981591

Schouwen Joyce Noppen kejnoppen@gmail.com +31 6 22197596
Bevelanden

Bas van 't Westeinde

b.westeinde@kpnplanet.nl +31 6 53702209
Walcheren Jacco Vermue jaccovermue@live.nl +31 6 51992885
Oost Zeeuws-Vlaanderen

Nic Kerckhaert

nic@kerckhaertvof.nl  +31 6 53216325
Kanaalzone Pieter Pateer pcapateer@hotmail.com +31 6 12968457
West Zeeuws-Vlaanderen Erik Bonte e_bonte@hotmail.com

+31 6 26900787

Foto van de zeven kavelruilcoördinatoren
kavelruilcoördinatoren Kavelruilbureau Zeeland

Contact

Kavelruilbureau Zeeland
Postbus 6001
4330 LA Middelburg
Telefoon: +31 118 631011
E-mail: kavelruilbureau@zeeland.nl
Volg ons ook op Facebook van het kavelruilbureau Zeeland

Nota Grondbeleid 2022

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling; Europa investeert in zijn platteland
Samenwerken doe je niet alleen