Vergadering Gedeputeerde Staten 19 april 2022

Datum: 19 april 2022
Starttijd: 09:15
Locatie: Admiraliteitszaal

Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Het nam de volgende besluiten. 

Besluitenlijst vergadering Gedeputeerde Staten van 19 april: bijgewerkt 21 april 2022

Herbenoeming plaatsvervangend voorzitter en lid commissie bezwaar, beroep en klachten

Wegens het beëindigen van de zittingstermijnen van de plaatsvervangend voorzitter en een lid van de commissie bezwaar, beroep en klachten worden beiden herbenoemd voor een periode van vier jaar.

ZLM preventiefonds helpt verkeersveiligheid te vergroten met GRIP

Het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland organiseert in samenwerking met ZLM een cursus voor jonge automobilisten, genaamd GRIP. Voor het jaar 2022 ontvangt ZLM hiervoor een subsidie van € 32.711. Met deze cursus helpt ZLM de verkeersveiligheid bij jonge automobilisten te vergroten na de rijopleiding, omdat lang niet alle situaties, gevaren en veilig gedrag kunnen worden aangeleerd in de beperkte tijd van een rijopleiding.

Evaluatie Provinciale Impuls Wonen

De subsidieregeling Provinciale Impuls Wonen (PIW) is geëvalueerd. Deze regeling is elf keer opengesteld sinds 2013. Het doel was particuliere woningen te herstructureren en de sociale woningvoorraad te verdunnen. In de eerste jaren kon men ook subsidie krijgen voor de omvorming van beeldbepalende gebouwen en het verbeteren van de openbare ruimte. De reden voor de evaluatie was te onderzoeken of deze regeling nog geschikt is voor het verbeteren van de particuliere woningvoorraad in de huidige woningmarkt. Aan de hand van het adviesrapport hebben Gedeputeerde Staten besloten de regeling aan te passen en geheel te richten op de particuliere woningvoorraad.

Voortgang dossier PFAS april 2022

Gedeputeerde Staten hebben Provinciale Staten schriftelijk op de hoogte gesteld van de ontwikkelingen in het PFAS-dossier in de afgelopen maand.

Subsidie voor project ‘vakantiedokter 2022’

Ook dit jaar krijgt het project ‘vakantiedokter’ een vervolg. Gedeputeerde Staten verstrekken een subsidie van maximaal € 29.500 aan de Zeeuwse Huisartsencoöperatie om dit project mogelijk te maken. Het project is bedoeld om de druk op de huisartsenpraktijken aan de kust enigszins te ontlasten en tegelijkertijd huisartsen kennis te laten maken met Zeeland en het Zeeuwse zorgveld. Het project loopt van 4 juli tot en met 28 augustus 2022.

Provincie en Waterschap sluiten overeenkomst voor uitvoeringskosten POP3-projecten

De Provincie Zeeland en waterschap Scheldestromen gaan een overeenkomst aan voor de facturering van de uitvoeringskosten bij de POP3+-projecten van het waterschap. Deze bijdrage wordt vastgesteld op 15 procent van de Europese subsidie.

Provincie Zeeland ondersteunt ontwikkeling circulaire zonnepanelen

In de overgang naar duurzame energie spelen zonnepanelen een onmisbare rol. De beperkte beschikbaarheid van bepaalde metalen en grondstoffen die nodig zijn om zonnepanelen te produceren is echter een groeiend risico voor het laten slagen van de energietransitie. Om te komen tot een volledig circulaire inzet van zonnepanelen is een systeemovergang nodig voor alle onderdelen van de keten. Stichting OPEN heeft daartoe een plan van aanpak geformuleerd, dat wordt gesteund door alle provincies.

Benoeming leden Raad van Toezicht Zeeuws Museum

Gedeputeerde Staten stemmen in met de benoeming van mevrouw N. Bos en de heer E. Loontjens als leden van de Raad van Toezicht van het Zeeuws Museum. Mevrouw Bos zal aantreden als bestuurslid en de heer Loontjens als voorzitter van de Raad van Toezicht.

Dinsdag 19 april 2022

GS stellen Beheerplan Natte Infrastructuur vast

Gedeputeerde Staten stellen voor de komende vijf jaar een nieuw beheerplan voor de zogeheten natte infrastructuur vast. Hierin staat onder meer hoe de Provincie Zeeland zo goed mogelijk het beheer en onderhoud regelt van de Zeelandbrug en het kanaal door Walcheren, inclusief bruggen en sluizen en welke risico’s de Provincie daarbij loopt. In het plan zijn ook de geraamde kosten voor de komende tien jaar opgenomen.

Subsidie voor FoodDelta Zeeland

Het Kennis- en Innovatienetwerk FoodDelta Zeeland ontvangt € 50.000 subsidie van Campus Zeeland/Provincie Zeeland om het organiserend vermogen verder te versterken. Het netwerk vormt een belangrijke verbinding tussen ondernemers, onderwijsinstellingen en overheden die in brede zin actief zijn binnen de agrofood sector. Het netwerk versterkt onderlinge kennisuitwisseling en innovatie binnen de sector. Op dit moment zijn ongeveer zeventig partijen betrokken bij het netwerk: naast kleinere en grotere ondernemers, ook de Rabobank, Zeeuwse kennisinstellingen en overheden.

Subsidie voor K&I-netwerk Zephyros

In Zeeland wordt hard gewerkt aan het verder opbouwen van een sterke, stabiele offshore windsector. Een belangrijke rol ligt bij de ontwikkeling van een Fieldlab om lokaal aan kennisontwikkeling en innovatie te werken op het gebied van onderhoud in windparken. Fieldlab Zephyros verbindt kennisinstellingen en bedrijven aan elkaar om zo een sterke test- en ontwikkelfaciliteit te kunnen bieden. Er zijn op dit moment ongeveer 250 bedrijven, kennisinstellingen en overheden aangehaakt. De te ontwikkelen innovatieprojecten, zoals het Airtub project worden zo veel mogelijk in Zeeland en met Zeeuwse partijen uitgevoerd. Dit resulteert in versterking van het onderwijs en biedt kansen voor het bedrijfsleven. Zephyros ontvangt in 2022 € 50.000 subsidie van de Provincie Zeeland.

Herpositionering Stichting Duurzame Mobiliteit Zeeland

Voor het E-mobilitypark in Vlissingen is de Stichting Duurzame Mobiliteit Zeeland opgericht om elektrische deelmobiliteit (deelauto’s) in Zeeland verder te brengen. Begin 2020 ondersteunde de Provincie Zeeland de Stichting om elektrische deelmobiliteit sneller te laten groeien in Zeeland. Na afronding van deze subsidie concludeert de Stichting dat het op deze manier niet kostendekkend te handhaven is. Mede door de gevolgen van de coronamaatregelen zijn de inkomsten van het zakelijk gebruik van de deelauto’s tot een minimum gedaald. Daarnaast zijn veel van de in de pijplijn zittende deelauto’s on hold gezet vanwege de onzekere ontwikkeling van de pandemie. Om de huidige deelauto’s voor het grootste deel over te dragen aan marktpartijen verstrekt de Provincie een subsidie van € 34.712 aan de Stichting.

Subsidie aan Zorginstelling Tragel voor oprichten nieuwe kindergroep voor intensieve zorg

Door zorginstelling Tragel in Zeeuws-Vlaanderen is een verzoek ingediend voor een éénmalige financiële bijdrage voor het opzetten van een nieuwe kindergroep voor kinderen die intensieve zorg nodig hebben. Tot voor kort moesten deze kinderen buiten de provincie Zeeland wonen. Gedeputeerde Staten hebben besloten een eenmalige subsidie te verlenen van € 25.000 aan dit initiatief. Die is bedoeld voor de opleidingskosten van het personeel, dat werkzaam is binnen deze groep.

Subsidie voor innovatiehotspot Dockwize

Provincie Zeeland verleent € 180.000 subsidie aan Dockwize voor het jaar 2022 voor de uitvoering van overkoepelende activiteiten uit het meerjarenplan 2021-2024 ‘Dockwize: Your innovation hub’. De stichting werkt met activiteiten mee aan het bereiken van de ambitie van Campus Zeeland en het versterken van de (kennis)innovatiekracht van het Zeeuws bedrijfsleven, het ondersteunen van startende ondernemers en het realiseren van nieuwe werkgelegenheid. Ook het Zeeuwse bedrijfsleven, de kennisinstellingen en de gemeenten stellen middelen beschikbaar.
 

Subsidie activiteiten Stichting Zeker Zeeuws Streekproduct 2022

Gedeputeerde Staten van Zeeland verlenen een subsidie van € 15.000 aan de Stichting Zeker Zeeuws Streekproduct. De stichting richt zich op de promotie van Zeeuwse streekproducten. Ongeveer 180 bedrijven zijn inmiddels bij de stichting aangesloten. Het doel is om tien nieuwe producten te certificeren in 2022. De stichting wil net als voorgaande jaren meer inzetten op communicatie. Zo zal dit jaar weer de (online) publieksverkiezing ‘Streekproducent van het Jaar’ gehouden worden en is de stichting van plan om tijdens de Dutch Food Week 2022 een Zeeuwse ‘Week van de Streek’ te organiseren om meer aandacht te vragen voor streekproducten en certificaathouders aan te sporen om zelf ook kleinschalige activiteiten op te zetten.

Subsidie voor Stichting Rootzz 2022

De Provincie Zeeland kampt met een krappe arbeidsmarkt in alle sectoren en op alle niveaus. Veel jongeren verlaten na het behalen van hun diploma de provincie voor een vervolgstudie of een baan. Op 20 mei 2022 organiseert Stichting Rootzz Zeeuws-Vlaanderen samen met Jong Management de vijfde editie van de Roetsjbaan. Roetsjbaan matcht laatstejaars mbo-, hbo- en wo-studenten met Zeeuws-Vlaamse werkgevers. De Provincie Zeeland verleent een subsidie van maximaal € 4.250 aan Stichting Rootzz Zeeuws-Vlaanderen voor het organiseren van de 2022-editie. Het evenement sluit aan bij de beleidsdoelstellingen van de opgave Arbeidsmarkt, namelijk het binden en boeien van (jong) talent voor Zeeland.

GS stemmen in met machtiging juristen voor zaken op basis van Wet Natuurbescherming

Gedeputeerde Staten (GS) stemmen in met het verlenen van een doorlopende machtiging aan de juristen van de afdeling Personeel, Omgeving, Juridische Zaken van de Provincie Zeeland voor de vertegenwoordiging van GS bij zittingen van de Rechtbank en de Raad van State voor zaken betreffende de Wet natuurbescherming.

Beslissing op bezwaar afwijzing project Your Side My Side van de Middelburgse Atelier Stichting

De Middelburgse Atelier Stichting (MAS) had een subsidie aangevraagd voor de subsidieregeling Samen in Zee. Gedeputeerde Staten (GS) hebben die aanvraag afgewezen. MAS diende een bezwaar in tegen dat besluit bij de commissie bezwaar, beroep en klachten van de Provincie. De commissie heeft dat bezwaar behandeld en afgewezen, en GS geadviseerd haar oordeel over te nemen. Dat doen GS. MAS komt dus niet in aanmerking voor een subsidie.

Beslissing op bezwaar over afwijzen verzoek om handhaving

Delibes Legal heeft namens Coöperatie Mobilisation for the Environment U.A (MOB) pro-forma bezwaar gemaakt. Het bezwaar is gericht op het besluit van Gedeputeerde Staten van 2 december 2021, waar is gesteld dat voor het perceel aan de Rapenburgweg 22 in Meliskerke geen vergunning nodig was op grond van artikel 2.7 lid 1 Wnb. Delibes Legal heeft van de gelegenheid geen gebruik gemaakt om de gronden van het bezwaar aan te vullen binnen de daarvoor gestelde termijn. Conform het advies van de commissie bezwaar, beroep en klachten wordt het bezwaar niet-ontvankelijk verklaard en wordt niet overgegaan tot uitbetaling van de tegemoetkoming in de kosten van de verleende bijstand.

Wijziging Mandaatbesluiten vanwege start Wet open overheid

De Provincie Zeeland wil graag een open overheid zijn: in de keuzes die we maken en op basis van welke informatie dit gebeurt. De implementatie van de Wet open overheid (Woo) biedt belangrijke kaders en uitgangspunten om de ambitie van een open organisatie vorm te geven. De Woo treedt op 1 mei 2022 in werking en zal gefaseerd ingevoerd worden. Het Algemeen Mandaatbesluit van Gedeputeerde Staten en de commissaris van de Koning worden daarop per 1 mei 2022 aangepast. Ook wijst de Provincie Zeeland één of meerdere contactpersonen aan die iedereen met een informatievraag helpt bij het vinden van deze informatie en die zo mogelijk actief te openbaren. Per 1 mei 2022 zal de contactinformatie van de Woo-contactpersoon worden gepubliceerd op www.zeeland.nl.

GS stemmen in met aanpak evaluatie Zeeuwse Kustvisie

Gedeputeerde Staten stemmen in met de aanpak en planning voor de evaluatie van de Zeeuwse Kustvisie. Dit voorstel voor de uitvoering van de evaluatie van de Zeeuwse Kustvisie is opgesteld met de partners in het Zeeuwse Kustvisieoverleg.

Stand van zaken Spoedlocaties bodemsanering 2021

Gedeputeerde Staten hebben een geactualiseerd overzicht vastgesteld met de stand van zaken voor locaties met bodemverontreiniging die verspreidings- of ecologische risico’s met zich meebrengen. Het gaat om de Spoedlocatielijst 2021. De lijst wordt sinds 2014 jaarlijks gepubliceerd op de website van de RUD Zeeland.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten (PS) stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer +31 118 631050.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 10 mei 2022.

Een greep uit de agenda van:

20 april

Jo-Annes de Bat brengt een werkbezoek aan Colijn B.V. in Goes. 

Harry van der Maas brengt een werkbezoek aan de sluis in Veere. 

21 april

Het college van Gedeputeerde Staten is aanwezig bij de uitreiking van de Four Freedoms Awards en Meet-up in de Nieuwe Kerk in Middelburg. 

Jo-Annes de Bat spreekt tijdens het event ‘Grenzeloos ondernemen’ van Impuls Zeeland.

22 april

Jo-Annes de Bat is aanwezig bij het Kick-off Alumni-event van de Zeeuwse Innovatieprijs Emergo. En hij geeft het startschot van de EPZ Omloop van Borsele bij de categorie Elite Vrouwen.

Han Polman is aanwezig bij de profielschetsvergadering voor een nieuwe burgemeester in Hulst. 
Hij neemt de eed af tijdens de (her)beëdiging van burgemeester Bas van den Tillaar in een buitengewone raadsvergadering in Vlissingen. Ook woont hij de scholentour van de Four Freedoms Awards bij en bezoekt hij het Youth Activism Symposium in de burgerzaal van het Stadhuis in Middelburg.

24 april

Anita Pijpelink is aanwezig bij het Concert Collegium Vocale in Gent.

25 april

Jo-Annes de Bat en Anita Pijpelink brengen een werkbezoek aan schapenhouders in Sint Maartensdijk in het kader van de wolf.

26 april  

Anita Pijpelink brengt een werkbezoek aan Zeeuws-Vlaanderen in het kader van cultuur. Ze bezoekt onder andere het project Bos-Grens. Ook is ze aanwezig bij de start van de restauratiewerkzaamheden aan de Muur van Altena in Vlissingen.

28 april

Dick van der Velde verricht de openingshandeling van de bouw van Residence ’t Gasthuis in Goes.

30 april

Dick van der Velde bezoekt de Gentse Floraliën in Gent.

2 mei

Han Polman brengt samen met burgemeester Van Egmond een bezoek aan camping Zon & Zee in Yerseke.

3 mei

Dick van der Velde is aanwezig bij het werkbezoek van minister Harbers aan de Brabantse Wal.
 

4 mei

Han Polman legt namens het college van Gedeputeerde Staten een krans tijdens de Dodenherdenking op het Abdijplein.

5 mei  

Gedeputeerde Staten zijn vertegenwoordigd bij de Van Randwijklezing bij in Vlissingen.

6 mei

Jo-Annes de Bat bezoekt samen met de mede-juryleden de drie finalisten van het Zeeuws Familiebedrijf van het jaar 2022.