Vergadering Gedeputeerde Staten 21 juni 2022

Datum: 21 juni 2022
Starttijd: 09:15
Locatie: Tijdens busrit naar Groningen voor werkbezoek Eemshaven

Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Het nam de volgende besluiten. 

Besluitenlijst vergadering Gedeputeerde Staten van 21 juni: bijgewerkt 23 juni 2022

Provincie vraagt specifieke uitkering intelligente verkeersregelinstallaties aan

De Provincie Zeeland vraagt via een specifieke uitkeringsregeling een financiële bijdrage van het Rijk voor het realiseren van twaalf slimme verkeerslichten in de periode tot 2025. Deze nieuwe verkeerslichten zijn ‘verbonden’ met voertuigen en leveren een bijdrage aan de verbetering van de verkeersveiligheid, doorstroming en leefbaarheid op en rondom onze provinciale wegen.

Samen investeren in zoet water op Schouwen-Duiveland

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met het leveren van een provinciale cofinancieringsbijdrage van ruim € 600.000 om te komen tot de uitvoering van zoetwatermaatregelen op Schouwen-Duiveland. Deze bijdrage maakt onderdeel uit van de regionale cofinanciering die de Provincie samen met de gemeente Schouwen-Duiveland en het waterschap Scheldestromen levert voor de Broedplaats Zoet Water. In deze broedplaats wordt in de periode 2020-2024 voor € 4 miljoen geïnvesteerd in zoetwatermaatregelen in de Zuidwestelijke Delta, waarbij het merendeel van de acties en maatregelen zal plaatsvinden op Schouwen-Duiveland. De Broedplaats Zoet Water komt voort uit het Gebiedsplan voor de Zuidwestelijke Delta, dat is opgesteld in het kader van het Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland.

Subsidie voor Getijdenbakken Tholen

De Provincie Zeeland verstrekt Natuurvereniging Tholen een subsidie van maximaal € 10.000 voor de aanleg van drie getijdenbakken bij Gorishoek in Sint-Maartensdijk. Deze bakken lopen met vloed onder water zodat ze twee keer per dag op een natuurlijke wijze met Oosterscheldewater worden ververst. De wondere onderwaterwereld van de Oosterschelde wordt op deze manier toegankelijk gemaakt voor een breed publiek. In de bakken leven vele soorten schelpdieren en kunnen eikapsels van roggen worden aangetroffen. Ook kan kennis gemaakt worden met voedsel voor grotere vissen zoals algen, wieren en garnalen. Zowel scholieren, inwoners als bezoekers van Zeeland kunnen onder leiding van een gids, natuurouder of op eigen houtje de onderwaternatuur in deze bakken gaan ontdekken. De bakken zullen in het voorjaar van 2023 worden geopend voor het publiek.

Actieplan voor Zeeuwse soorten

Het Actieplan ‘Behoud Zeeuwse soorten, inzet voor bijzondere dier- en plantensoorten in Zeeland’ is een uitwerking van de Beleidsnota Natuurwetgeving. Het gaat over soorten die onvoldoende profiteren van het natuurbeleid binnen en buiten het Natuurnetwerk Zeeland en in hun voortbestaan worden bedreigd. In samenspraak met soortenexperts en de kennis van veel Zeeuwse vrijwilligers is een kenmerkende Zeeuwse soortenlijst opgesteld. Het merendeel van de maatregelen bestaat uit het daadwerkelijk verbeteren van het leefgebied. Ook wordt geïnvesteerd in kennis en communicatie over de soorten. Samenwerking tussen natuur- en soortenorganisaties, overheden en landbouw levert goede projecten op voor typische Zeeuwse soorten als boerenland- en kustbroedvogels, wilde bijen en vleermuizen.

Jaarrapportage 2021 Monitoring Luchtkwaliteit Sluiskil beschikbaar

Sinds eind 2020 vinden er in Sluiskil metingen plaats van de kwaliteit van de buitenlucht. De meetgegevens voor fijnstof en stikstofoxiden zijn online beschikbaar via www.luchtmeetnet.nl. Inmiddels is het eerste volledige meetjaar afgerond. Dat maakt het mogelijk te toetsen aan wettelijke grenswaarden. DCMR heeft de jaarrapportage 2021 opgeleverd waaruit blijkt dat er geen wettelijke grenswaarden worden overschreden. Naast toetsing aan wettelijke grenswaarden heeft DCMR in de jaarrapportage de meetresultaten ook afgezet tegen de nieuwe WHO- advieswaarden en interimdoelen. Ondanks dat de luchtkwaliteit verbetert, worden deze waarden en doelen voor fijnstof (nog) niet gehaald. De volledige jaarrapportage is beschikbaar via de website van Provincie Zeeland  en RUD Zeeland.

Vierde voortgangsrapportage ‘Wind in de zeilen’

Sinds de zomer van 2020 zijn Rijk en regio aan de slag met het compensatiepakket ‘Wind in de zeilen’. Intussen is de vierde voortgangsrapportage verschenen. De afgesproken maatregelen krijgen steeds meer (fysieke)vorm en uitwerking en daar gaan we in Zeeland steeds meer van merken. De snellere treinverbinding die op 1 december 2022 van start is gegaan, is daar een concreet voorbeeld van. Net als de vele extra miljoenen die naar het verbeteren van het spoorgoederen-vervoer (Rail Gent-Terneuzen) gaan. Op 1 juni 2022 is ook het Strategisch Kenniscentrum Ondermijnende Criminaliteit geopend. De opleveringsdatum van het Justitieel Complex Vlissingen zou vertraging oplopen vanwege de vertrouwelijkheid, complexiteit en omvang van het project, zo maakte het Rijk eerder bekend. De (landelijke) stikstofproblematiek kan daar een extra complicerende (en daarmee potentieel vertragende) factor in spelen. De voortgangsrapportage wordt twee keer per jaar opgesteld en verstuurd aan Provinciale Staten, de gemeenteraad van Vlissingen en de Tweede Kamer.

GS sturen brief aan PS over het mobiliteitsaanbod in 2023

Gedeputeerde Staten hebben een brief aan Provinciale Staten gestuurd waarin zij beschrijven op welke manier ze omgaan met het mobiliteitsaanbod in 2023. Dit naar aanleiding van de aangenomen motie ‘Naar slimme mobiliteit, een weg zonder gaten’.

Onderzoek binnenvaart

De binnenvaartsector is al enkele jaren ontevreden over het beschikbare aantal ligplaatsen. Ook Provinciale Staten vroeg aandacht voor het probleem. De Provincie gaf onderzoeksbureau Panteia opdracht het onderzoek binnenvaart uit te voeren. Gedeputeerde Staten hebben het marktonderzoek binnenvaart Zeeland vastgesteld en toegezonden aan Provinciale Staten.

Subsidie voor opzetten Jongerenrechtbank op Ostrea Lyceum

Het Ostrea Lyceum heeft om een subsidie gevraagd voor het opzetten van een jongerenrechtbank binnen hun scholengemeenschap. De Jongerenrechtbank Nederland (JRB) is een stichting die sinds 2015 jongerenrechtbanken opricht en ondersteunt. Jongeren die zich voor het eerst schuldig maken aan verschillende overtredingen krijgen de kans om zich in eerste instantie vrijwillig te verantwoorden voor jongeren van de jongerenrechtbank. Op deze manier wordt voorkomen dat jongeren meteen in het strafrechtelijk circuit belanden. Uitspraken die door de jongerenrechters worden gedaan tijdens een zitting zijn bindend. Er is in Zeeland een tekort aan juridisch geschoold personeel. Uit ervaring van de JRB leidt de jongerenrechtbank tot toegenomen belangstelling van jongeren voor de sectoren veiligheid en justitie. Het Ostrea Lyceum ontvangt € 12.876 subsidie voor het opzetten van een jongerenrechtbank binnen de scholengemeenschap.

Dinsdag 21 juni 2022

GS beantwoorden verzoek staatssecretaris over basistakenpakket in Zeeland

Op 7 april 2022 ontving de Provincie Zeeland een brief van staatssecretaris Heijnen over de inbreng van het basistakenpakket bij de omgevingsdienst door gemeenten. Uit een steekproef in zes andere provincies is gebleken dat dit niet volledig op orde was. In de toezichtdialogen in 2021 zijn de basistaken uitgebreid besproken met de Zeeuwse gemeenten en in alle gevallen hebben de gemeenten beantwoord te voldoen aan het inbrengen van het basistakenpakket bij de RUD.

Jaarverslag 2021 commissie bezwaar, beroep en klachten

De commissie bezwaar, beroep en klachten heeft haar Jaarverslag 2021 vastgesteld en aangeboden aan Gedeputeerde Staten. Het jaarverslag is te lezen via Onlangs verschenen | Provincie Zeeland

Opdracht aan Onze Auto om elektrische deelauto-aanbod in Zeeland uit te breiden

Provincie Zeeland verstrekt een opdracht aan Onze Auto om het elektrische deelauto-aanbod in Zeeland verder uit te breiden. Onze Auto brengt het draagvlak voor deelauto’s in Zeeland in kaart. Op de locaties waar voldoende betrokkenheid onder Zeeuwse inwoners en bedrijven is opgehaald, worden e-deelauto’s geplaatst door Onze Auto. Deze e-deelauto’s zijn aanvullend op het netwerk van Stichting Duurzame Mobiliteit dat eerder door Onze Auto zoveel als mogelijk is overgenomen. Met de opdracht aan Onze Auto geven we een nieuwe impuls aan de uitbreiding van deelmobiliteit in Zeeland. Dit past in het uitvoeringsprogramma van de Regionale Mobiliteitsstrategie. Hiermee gaat de Provincie samen met gemeenten en marktpartijen zorgen voor een goede mix van mobiliteit.
 

Stand van zaken Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Het Nederlandse plan voor de uitvoering van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, het GLB/NSP, wordt na vragen van de Europese Commissie opnieuw ingediend door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Provincies ondersteunen de indiening maar hebben nog wel opmerkingen bij de nadere uitwerking van met name de eco-regeling.

Verwerking meicirculaire Provinciefonds 2022

Gedeputeerde Staten hebben Provinciale Staten geïnformeerd over de gevolgen van de meicirculaire provinciefonds. De financiële gevolgen zijn een verhoging van de algemene uitkering voor 2022 tot en met 2026 van respectievelijk € 7,9 miljoen, € 13,1 miljoen, € 19,2 miljoen, € 18,6 miljoen en € 8,6 miljoen Er wordt ook een decentralisatie-uitkering ontvangen van € 0,2 miljoen in 2022 voor de uitvoeringskosten van het klimaatakkoord.

Provinciale bevolkings- en huishoudenprognose 2022 Zeeland vastgesteld

De nieuwe Provinciale bevolkings- en huishoudenprognose van Zeeland is vastgesteld. Op basis van aannames die met de Zeeuwse gemeenten zijn opgesteld, is een prognose gemaakt die uitgaat van verdergaande groei van de bevolking en het aantal huishoudens. In de komende tien jaar zijn nog 14.000 nieuwe woningen nodig om de huishoudengroei op te vangen. De bevolking zal naar verwachting voor 2030 het aantal van 400.000 overstijgen. De vergrijzing blijft toenemen. Verreweg de grootste stijging zal waar te nemen zijn in de oudere leeftijdsgroepen.

Geen subsidie voor praktijkgericht leren in wijkwinkel

De Provincie Zeeland heeft besloten geen subsidie te verlenen aan het Hoornbeeck College voor het project ‘Wijkwinkel Goes-Oost’. Hoewel Gedeputeerde Staten (GS) het project de ‘Wijkwinkel Goes-Oost’ een sympathiek maatschappelijk initiatief vinden en de inspanningen om dit te realiseren waarderen, betreft het voornamelijk een lokaal initiatief. Gelet op de primaire verantwoordelijkheid van de gemeente Goes voor de leefbaarheid in de wijk Goes-Oost en het ontbreken van steun van de gemeente voor het initiatief van het Hoornbeeck College, vinden GS het niet gepast om het verzoek te honoreren.

Volgende stap project Zanddijk

Gedeputeerde Staten hebben besloten het projectplan voor de Zanddijk aan te bieden aan Provinciale Staten. Wanneer Provinciale Staten met dit projectplan instemmen, start een nieuwe fase voor het project. In deze fase wordt het ontwerp verder gedetailleerd en start onder andere de brede consultatie met de omgeving.

Gebiedsgerichte Aanpak Borsele-Oost

De gemeente Borsele, waterschap Scheldestromen en de Provincie Zeeland werken samen aan een plan voor het wegennet in en rond Kwadendamme, Langeweegje, Hoedekenskerke en Baarland. Ook de aansluitingen bij het bedrijventerrein in ’s-Gravenpolder op de provinciale weg N666 veranderen. Hiermee wil de Provincie Zeeland de verkeersveiligheid en bereikbaarheid in het gebied verbeteren. 

Reactie Gedeputeerde Staten op startnotitie NPLG

Gedeputeerde Staten (GS) hebben kennisgenomen van de startnotitie Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) en de richtinggevende gebiedsdoelen stikstof, die het kabinet op 10 juni 2022 naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Dat er wat gedaan moet worden aan de stikstofuitstoot is duidelijk. De manier waarop echter in Zeeland reductiepercentages opgenomen zijn, roept vragen op. Op sommige punten zijn GS onaangenaam verrast. Onder andere op het vlak van het opnemen van het natuurnetwerk in de reductiedoelstellingen. GS willen de opgaven in het landelijk gebied samenbrengen en in het NPLG oppakken. Daarvoor is meer nodig dan alleen een landbouwreductie. Ook de andere bronnen zijn van groot belang, en daarvoor is het Rijk verantwoordelijk. GS willen onder voorwaarden van wederkerigheid, haalbaarheid en realiseerbaarheid, in gebiedsprocessen aan de slag. Aan deze voorwaarden wordt echter nu niet voldaan.

informeren PS over ontwikkelagenda Cultuurveld

Eind 2021 is de Ontwikkelagenda cultuurveld als uitvoeringsprogramma Cultuur door Gedeputeerde Staten vastgesteld. Gedeputeerde Staten hebben Provinciale Staten geïnformeerd over de voortgang hiervan.

Voortgang Straits Comité

Het Straits Comité begint zijn vruchten af te werpen. De eerste kleine subsidieprojecten zijn goedgekeurd en er zijn diverse projecten, kennismakings- en kennisuitwisselingsactiviteiten voor stakeholders uit de provincie uitgevoerd en in ontwikkeling. De Provincie Zeeland organiseert het jaarlijkse evenement van het Straits Comité in 2023 met als thema klimaat. Een bedrag van € 50.000 is gereserveerd voor het organiseren van het evenement, kleine subsidieprojecten en andere initiatieven op het gebied van internationale samenwerking. Het Straits Comité is de samenwerking tussen de regio Kent County Council (Engeland), de Provincies Oost- en West-Vlaanderen (België), de departementen Le Nord en Pas-de-Calais (Frankrijk) en de Provincies Zuid-Holland en Zeeland.

Beheerplatform Waterdunen

De betrokken partijen in het project Waterdunen hebben een overeenkomst opgesteld, waarin de wijze van samenwerking voor de beheerfase is beschreven. Gedeputeerde Anita Pijpelink heeft deze overeenkomst op 8 juni 2022 ondertekend namens de Provincie Zeeland.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten (PS) stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer +31 118 631050.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 28 juni 2022.

Een greep uit de agenda van:

21 juni

Het college van Gedeputeerde Staten brengt een werkbezoek aan Eemshaven in Groningen.

23 juni

Jo-Annes de Bat is aanwezig bij de feestelijke ingebruikname van de zonnepanelen op de Comrieschool in Kruiningen. Deze school is de eerste Zeeuwse school met zonnepanelen via het project Zowiezon.
  
Harry van der Maas trapt het overleg van de Commissie Kwaliteit Openbaar Bestuur van het Interprovinciaal Overleg af in Utrecht en ontvangt minister van Binnenlandse Zaken, Hanke Bruins Slot. 
               
Anita Pijpelink brengt een werkbezoek in het kader van stikstof aan familie Waverijn in Kruiningen.

25 juni  

Anita Pijpelink opent de tentoonstelling ‘Ons dorp en de zee’ in Middelburg.

26 juni

Han Polman doet de vlootschouw voor de St Ayles Skiff World Championship 2022 in Kortgene.