Vergadering Gedeputeerde Staten 31 mei 2022

Datum: 31 mei 2022
Starttijd: 09:15
Locatie: Admiraliteitszaal

Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Het nam de volgende besluiten. 

Besluitenlijst vergadering Gedeputeerde Staten van 31 mei: bijgewerkt 2 juni 2022

Vergunning voor baggeren Veerhaven Breskens

Gedeputeerde Staten zijn van plan een vergunning te verlenen voor het verspreiden van onderhoudsbaggerspecie uit de Veerhaven van Breskens in de Westerschelde.

Uitvoeringsprogramma Digitale Agenda beschikbaar

De digitale transformatie is wereldwijd aan de gang en we zien het overal om ons heen: in ons dagelijks leven, in de economie en in de hele maatschappij. De inzet van digitale technieken kan positief bijdragen aan het verhogen van veiligheid, het zuinig omgaan met energie, een schone omgeving en het bevorderen van maatschappelijke en culturele ontwikkeling. In 2021 hebben Provinciale Staten een Verkenning Digitale Agenda opgesteld, waarin duidelijk wordt welke effecten de digitale verandering met zich meebrengt, wat die betekenen voor het werk van de Provincie en hoe we ons als Provincie hiertoe willen verhouden. Als uitwerking van deze verkenning is een Uitvoeringsprogramma Digitale Agenda voor de periode 2022-2026 opgesteld. Hiermee kan de Provincie regie voeren, verbindingen leggen tussen de projecten en sturen op de uitvoering.

Dinsdag 31 mei 2022

Provinciale subsidie voor akkervogels en plevieren

Stichting Het Zeeuwse Landschap (HZL) voert twee projecten uit voor kenmerkende Zeeuwse vogels. Zeeland is een belangrijk gebied voor strand- en bontbekplevieren. Eerder zijn al projecten uitgevoerd om de nesten succesvol te beschermen. Ondanks dat groeien er nog altijd te weinig plevieren op. Er wordt onderzoek gedaan naar de oorzaak hiervan. HZL ontvangt € 10.000 voor de cofinanciering van het project dat uitgevoerd wordt samen met Delta Project Management. 

Akkervogels zijn typerend voor het Zeeuwse boerenland. In samenwerking met Kenniscentrum Akkervogels ‘Grauwe Kiekendief’, Poldernatuur Zeeland, ZLTO en Stichting Landschapsbeheer Zeeland wordt gekeken op welke manieren akkergewassen geteeld kunnen worden, die gunstig zijn voor een goed broedsucces en het groot brengen van voldoende kuikens. HZL ontvangt maximaal € 49.000 voor dit project.
 

Verrekening neveninkomsten politieke ambtsdragers 2021

De Provinciewet kent de plicht tot verrekening van eventuele neveninkomsten van politieke ambtsdragers. Over het kalenderjaar 2021 hoeft er geen verrekening wegens neveninkomsten plaats te vinden.

Verlening subsidie soortenbescherming Nieuwdorp

De gemeente Borsele en Provincie Zeeland zijn gestart met een nieuwe manier van soortenbescherming. Voor ingrepen in verblijfplaatsen van beschermde dier- en plantensoorten wordt niet meer per geval bekeken of dit kan, maar voor een heel gebied in één keer. Voordat er ingrepen plaatsvinden, wordt er gekeken hoe dieren en planten beschermd en ondersteund kunnen worden. Deze aanpak vindt plaats in Nieuwdorp. Hier wordt een multifunctioneel centrum ingericht met een aantal maatregelen om populaties van soorten te ondersteunen. Voor deze maatregelen ontvangt de gemeente Borsele een subsidie van maximaal € 117.714.

Subsidie voor onderzoek op agrarische dijken

Het collectief Poldernatuur Zeeland voert het agrarisch natuurbeheer uit in onze provincie. Dijken vormen een belangrijke schakel in de biodiversiteit van het landelijk gebied. Een deel van de Zeeuwse dijken wordt beheerd door boeren. Met een subsidie van de Provincie Zeeland van 
€ 49.047 gaat Stichting Landschapsbeheer Zeeland in opdracht van Poldernatuur Zeeland onderzoeken welke planten- en diersoorten op deze percelen voorkomen, zodat het beheer zo goed mogelijk kan worden uitgevoerd.
 

Subsidie Vestrock 2022

Vestrock ontvangt uit de Ontwikkelagenda cultuurveld 2022-2024 een provinciale subsidie voor de organisatie van het meerdaagse festival Vestrock van 3 tot en met 5 juni 2022. Deze subsidie bedraagt € 60.000.

GS stemmen in met convenant voor uitvoering Klimaatadaptatiestrategie

Het klimaat verandert. Hierdoor neemt de kans op wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen toe. Dat levert risico’s op voor onze economie, gezondheid en (water)veiligheid. Om daar goed op in te spelen is in 2021 door alle overheden de Klimaatadaptatiestrategie vastgesteld. Bij deze strategie hoort ook een uitvoeringsagenda. In het convenant leggen de Zeeuwse overheden de afspraken vast over de uitvoering hiervan.

Begrotingswijziging regiomarketing

Na het opheffen van VVV Zeeland in 2021 zijn alle regiomarketingactiviteiten tijdelijk ondergebracht bij de Provincie Zeeland, in afwachting van de oprichting van een nieuwe regionale marketingorganisatie. De personele gevolgen hiervan moeten voor 2022 en 2023 nog een administratieve verwerking krijgen. Met dit besluit wordt voorgesteld om dit met een budgettair neutrale begrotingswijziging te regelen.

Sociaal-Economische Raad Zeeland

De Provincie Zeeland heeft kennis genomen van de brief van de Stichting Sociaal-Economische Raad Zeeland (SER-Zeeland) met een toelichting op het besluit van zijn bestuur om per 30 juni 2022 de Stichting SER-Zeeland te ontbinden. SER-Zeeland had tot taak om de (provinciale) overheid gevraagd of uit eigen beweging te advíseren op sociaal economisch terrein. De SER-adviezen vormden input voor het vormgeven van het provinciale beleid.

Voorwaarden voor financiering Provincies

Het nieuwe kabinet heeft in het coalitieakkoord opgenomen dat het streeft naar een nieuwe financieringssystematiek voor Provincies met ingang van 2026. De Provincies hebben gezamenlijk in IPO-verband een aantal voorwaarden bij het Rijk neergelegd voor deze nieuwe systematiek. Ook wordt ingegaan op de stand van zaken van de actualisatie van het verdeelmodel van het provinciefonds.
 

Achtste wijziging begroting 2022

De achtste wijziging van de begroting 2022 betreft de financiële verwerking van de Voorjaarsnota 2022.

Jaarverslag Four Freedoms door het jaar heen 2021

Het Jaarverslag 2021 van de Four Freedoms door het jaar heen is verschenen. Elk jaar worden in Zeeland evenementen en projecten georganiseerd die in het teken staan van de Vier Vrijheden van de Amerikaanse president Franklin Delano Roosevelt: de vrijheid om te zeggen wat je wilt, om te geloven wat je wilt, maar ook om beschermd te worden tegen armoede en angst. Het jaarverslag laat de activiteiten zien die de Provincie en een groot aantal andere Zeeuwse organisaties in 2021 in dat kader hebben georganiseerd.

Jaarverslag N.V. Westerscheldetunnel 2021

Op 19 mei 2022 vond de Algemene vergadering van Aandeelhouders N.V. Westerscheldetunnel plaats. In deze vergadering is het Jaarverslag NV Westerscheldetunnel 2021 vastgesteld. Het Jaarverslag is ter kennisname naar Provinciale Staten gezonden.

Jaarverslag Vuurwerk 2021

Gedeputeerde Staten hebben Provinciale Staten het jaarverslag Vuurwerk 2021 toegestuurd. Dit doen zij jaarlijks. De RUD Zeeland voert voor de Provincie de vuurwerkcoördinatietaak in Zeeland uit. Daarnaast voert RUD Zeeland taken uit voor vergunningverlening en toezicht/handhaving van professioneel vuurwerk en van inrichtingen voor de opslag en verkoop van consumentenvuurwerk.
 

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten (PS) stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer +31 118 631050.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 7 juni 2022.

Een greep uit de agenda van:

31 mei

Het college bezoekt een zeegroentensnijlocatie.

Harry van der Maas is aanwezig bij een bijeenkomst over de aanpak van SchuldenlabNL in Den Haag. 

1 juni

Jo-Annes de Bat brengt een werkbezoek aan Cumela, de brancheorganisatie voor ondernemers in groen, grond en infra. Hij gaat ook in gesprek met vertegenwoordigers uit de visserijsector in het provinciehuis in Middelburg.

Dick van der Velde brengt samen met PFAS-coördinator Maarten de Hoog een bezoek aan de Rioolwaterzuiveringsinstallatie Sloe van Evides in Nieuwdorp. Ook is hij aanwezig bij de opening van het Strategisch kenniscentrum Georganiseerde Ondermijnende Criminaliteit door minister Yesilgöz-Zegerius in Vlissingen.

2 juni

Jo-Annes de Bat is onderdeel van het panel tijdens de leveranciersmiddag van Yara Sluiskil.

Harry van der Maas brengt een werkbezoek aan de Nederlandse Veiligheidsdienst in Goes.

Anita Pijpelink opent het symposium Poldernatuur in Kwadendamme.

Dick van der Velde opent de bijeenkomst verduurzaming bedrijventerreinen in Vlissingen.

3 juni

Anita Pijpelink en Han Polman ontvangen de Belgische ambassadeur in Middelburg.

Han Polman lost het startschot tijdens de twintigste editie van de ZLM-Donstadloop in Middelburg.

4 juni 

Anita Pijpelink brengt een bezoek aan het Trekkermuseum in Nisse.

5 juni

Jo-Annes de Bat brengt een bezoek aan Vestrock in Hulst.

Anita Pijpelink brengt een bezoek aan het Hoogtij Festival in Groede.