Vergadering Gedeputeerde Staten van 12 oktober 2021

Datum: 12 oktober 2021
Starttijd: 10:00
Locatie: Onderweg naar Brussel

Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Het nam de volgende besluiten.

Besluitenlijst vergadering Gedeputeerde Staten van 12 oktober 2021: bijgewerkt 14 oktober 2021

GS stellen subsidie beschikbaar voor ontwikkeling van nieuwe natuur in 2021

Met dit besluit bieden Gedeputeerde Staten natuurbeheerders en particuliere grondeigenaren de mogelijkheid om op grond van de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap Zeeland subsidie aan te vragen. Hiermee kan de realisatie van het Natuurnetwerk worden versneld of kan er een kwaliteitsimpuls worden gegeven aan bestaande natuur.

Natuursubsidies Zeeland, wijziging voor 2021 en openstelling voor 2022

Gedeputeerde Staten (GS) verhogen het subsidietarief voor natuurbeheersubsidies met ingang van 2021. Het Rijk stelt hiervoor ongeveer € 800.000 per jaar beschikbaar. Dit zal leiden tot een kwaliteitsverbetering van de bestaande natuurgebieden. Voor 2022 hebben GS de beschikbare budgetten, de aanvraagperioden en de tarieven voor subsidies natuurbeheer en natuurinvesteringen vastgesteld. Door middel van subsidiekaarten is vastgesteld welke gebieden voor de subsidies in aanmerking komen. De openstelling dient voor het beheer van circa 95 hectare nieuw natuurgebied, voor de ontwikkeling van ongeveer 15 hectare nieuwe natuur en verbetering van bestaande natuur.

Werkwijze verlening natuursubsidies gewijzigd

Het beleid van de Provincie Zeeland voor natuursubsidies wijzigt op enkele punten. Subsidie voor omvorming van landbouw naar natuur wordt voortaan door taxatie van zowel de landbouwgrond als de natuurgrond bepaald en niet langer met een vast subsidiepercentage. De Provincie stelt een maximale subsidiehoogte voor investeringen in natuur vast. Daarmee wil de Provincie een versnelling van het Natuurnetwerk en uitvoering van het landelijke Programma Natuur realiseren.

Wijziging subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer en subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap Zeeland

De Subsidieverordeningen natuur- en landschapsbeheer (SVNL Zeeland 2016) en de subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap Zeeland (SKNL) zijn op enkele punten gewijzigd. Dit betreft met name administratieve wijzigingen, verduidelijkingen en actualisering van definities en begrippen

Subsidie voor beleefpunt Zwaakse Weel

De Provincie Zeeland verleent Natuurmonumenten in Zeeland een subsidie van € 42.955 voor de ontwikkeling en realisatie van een beleef-, informatie-, en ontmoetingspunt bij de boerderij van Natuurmonumenten aan de Zwaaksedijk in Kwadendamme. Samen met de betrokken partners in het gebied gaat Natuurmonumenten op deze locatie een boswachtershut plaatsen met informatie over het (natuur)gebied. De boswachtershut zal worden gebruikt als startpunt van excursies en fiets- en wandelroutes en voor natuureducatieactiviteiten. Het entreepunt wordt onderdeel van de totale (recreatieve) ontsluiting van de Zak van Zuid-Beveland. De betrokken partners zijn Stichting Landschapspark Borsele, Camping de Zwaakse Weel, Milieu Educatie Centrum de Bevelanden, IVN en het samenwerkingsverband De Zeeuwse Natuur.

Rapport accountant interim-controle

De accountant heeft verslag uitgebracht over zijn bevindingen naar aanleiding van zijn controle van de jaarrekening 2021 van de Provincie. Hij geeft aan dat de zogenoemde interne beheeromgeving toereikend is. maar doet ook aanbevelingen voor een verdere doorontwikkeling ervan. Het college herkent het beeld dat de accountant van de organisatie schetst en geeft invulling aan de genoemde verbeterpunten.

Dinsdag 12 oktober 2021

Subsidie voor innovatieve projecten uit Zeeland in Stroomversnelling

Vanaf 16 april tot 25 juni 2021 was het voor de zesde keer mogelijk om subsidieaanvragen voor innovatieve demonstratieprojecten in te dienen. De deskundigencommissie heeft alle projecten beoordeeld en voorzien van advies aan GS. De volgende projecten zijn gehonoreerd:

  • Demonstratie autonome watermetingen op Zeeuwse Wateren met aquatische drones van aanvrager IGL BV ontvangt € 188.369 subsidie;
  • Zoute Teelten-Logistiek Centrum voor verwerking Zeegroenten van aanvrager Dutch Seaweed Group ontvangt € 200.000 subsidie;
  • De Zeeuwse Quinoa-keten van aanvrager FoodDelta Zeeland ontvangt € 189.320 subsidie;
  • De terugkeer van de Zeeuwse platte oester: Demonstratie van een gecontroleerd kweekproces voor platte oesterbroed van aanvrager Stichting Zeeschelp ontvangt € 199.862,- subsidie;
  • Masterpicker (uiensector) van aanvrager Machine Innovation Company ontvangt € 200.000 subsidie.

Daarnaast wordt ook het haalbaarheidsonderzoek Groene Zeeuwse Compagnie van aanvrager Vrijbuiter Zeilen gehonoreerd. Zij ontvangen € 46.162 subsidie.

GS verlenen vergunning Wet natuurbescherming voor biomassaketel

Gedeputeerde Staten maken bekend dat zij hebben besloten om aan DES B.V. een vergunning op grond van artikel 2.7 lid 2 van de Wet natuurbescherming te verlenen voor het in werking hebben van een biomassaketel en de drie bijbehorende glastuinbouwbedrijven op de locaties Noord Hogeweg 1a en 4 in Sirjansland en Ringweg 14 in Oosterland.

Huisvesting statushouders in Zeeland

Alle gemeenten krijgen ieder halfjaar van het Rijk een taakstelling voor een aantal te huisvesten vergunninghouders. Dit zijn asielzoekers met een tijdelijke verblijfsvergunning. De Zeeuwse gemeenten zetten zich in om deze mensen tijdig te huisvesten. Vier gemeenten hebben de taakstelling volledig op tijd gehaald. Negen gemeenten hebben de taakstelling niet tijdig gehaald.
Van deze gemeenten zijn er vier die onvoldoende vergunninghouders door het COA toegewezen hebben gekregen om te huisvesten.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten (PS) stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer +31 118 631050.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 19 oktober 2021.

Een greep uit de agenda van:

12 oktober 2021

Het college gaat naar Brussel voor een ontmoeting met onder meer Nederlandse Europarlementariërs, de permanente vertegenwoordiging van Nederland in de EU en de Nederlandse ambassadeur in België.

Anita Pijpelink bezoekt Comité van de Regio’s in Brussel.

13 oktober 2021

Jo-Annes de Bat reikt de prijs van Zeker Zeeuws Streekproducent van het jaar 2021 uit.

Anita Pijpelink is spreker op het event van het Huis Nederlandse Provincies in Brussel.

Dick van der Velde is met de wethouders Ploegaert en De Feijter aanwezig bij de opening van het project Bikesharing in Breskens.

14 oktober 2021

Jo-Annes de Bat opent het jaarcongres van Zeeland Connect in Sas van Gent.

Harry van der Maas brengt samen met een vertegenwoordiging uit Zuid-Holland, Goeree-Overflakkee, Schouwen-Duiveland en het mobiliteitsplatform SD op Weg een werkbezoek aan Zierikzee vanwege de reconstructie van de N59. 

Anita Pijpelink ontmoet de leden van de Tweede Kamer tijdens de IPO-bijeenkomst ‘Broodje Provincie’ in Den Haag.

Dick van der Velde is aanwezig bij de Netwerkbijeenkomst Beleef de Bevelanden in Wolphaartsdijk en spreekt tijdens de bijeenkomst ‘Nu bouwen aan Zeeland’ in Nieuwdorp.

15 oktober 2021

Harry van der Maas bekijkt het busplein in Middelburg door de bril van een slechtziende en geeft aansluitend een gastles op het Calvijn College in Middelburg in het kader van de Dag van de Witte Stok. 

18 oktober 2021
Han Polman opent het nieuwe Multifunctioneel Centrum in Schoondijke.