Vergadering Gedeputeerde Staten van 13 juli 2021

13 juli 2021
09:15

Besluitenlijst vergadering Gedeputeerde Staten van 13 juli: versie 15 juli 2021

Bijgewerkt donderdag 15 juli 2021

Evaluatie Pilot ‘Onze regionale ontwikkelmaatschappij’

Voor steeds meer mkb-ondernemers biedt het buitenland nieuwe markten of nieuwe samenwerkingspartners. Het bevorderen van handel met en export naar het buitenland is één van de doelstellingen van het coalitieakkoord ‘Samen verschil maken 2019-2023’. Internationaal actieve mkb-ondernemingen groeien sneller dan bedrijven die alleen regionaal opereren en zij bieden een meer constante werkgelegenheid met hoge toegevoegde waarde. Op dit moment loopt er een pilot bij Impuls - onze regionale ontwikkelingsmaatschappij - om het brede mkb hierbij te ondersteunen. Deze pilot, onder de naam Trade and Innovate, is geëvalueerd. Hieruit blijkt dat Impuls op relatief korte termijn goede resultaten heeft geboekt. De evaluatie is naar Provinciale Staten gestuurd. Provinciale Staten nemen bij de behandeling van de Najaarsnota 2021 een besluit over het voortzetten van de pilot.

Stand van zaken project Getij Grevelingen

Binnen het Project Getij Grevelingen hebben de opdrachtgevende ministers Van Nieuwenhuizen en Schouten na de afronding van de verkenningsfase aangegeven dat alsnog een nadere analyse en overleg nodig is voordat het project Getij Grevelingen een vervolg kan krijgen. Provinciale Staten zijn door Gedeputeerde Staten geïnformeerd over de ontwikkelingen binnen het project.

Monitor naleving en handhaving BRZO 2020 beschikbaar

Gedeputeerde Staten hebben de landelijke ‘Monitor naleving en handhaving BRZO-bedrijven 2020’ en de bevindingen in Zeeland aangeboden aan Provinciale Staten. BRZO staat voor het Besluit risico’s zware ongevallen en bevat regels voor bedrijven die gevaarlijke stoffen produceren of daarmee werken. De monitor geeft de resultaten weer van de BRZO-inspecties die vorig jaar zijn uitgevoerd. Een BRZO-inspectie is een veelomvattende veiligheidsinspectie bij een BRZO bedrijf. Tijdens een BRZO-inspectie wordt gecontroleerd of het bedrijf zich houdt aan de veiligheidsregels van het Besluit risico’s zware ongevallen.

Dinsdag 13 juli 2021

Meer subsidie beschikbaar voor investeringen in watersysteem voor landbouw- en klimaatdoelen

In het kader van het Europese Plattelandsontwikkelings-programma 3 (POP-3) heeft de Provincie een subsidiemaatregel opengesteld voor 'Niet-productieve investeringen water, internationale doelen’. Deze maatregel, opengesteld tot en met 30 juli 2021, is gericht op investeringen die geen aanmerkelijke stijging van de waarde of rentabiliteit van een bedrijf tot gevolg hebben in het landelijk gebied. Het gaat om investeringen die betrekking hebben op de (her)inrichting / transformatie en het beheer van het watersysteem voor landbouw-, water- en klimaatdoelen. De investeringen dienen altijd een link te hebben met de landbouw. Vanwege overblijvend budget hebben Gedeputeerde Staten besloten het in het openstellingsbesluit van 6 april 2021 genoemde subsidieplafond van € 2.500.000 op te hogen met € 850.000 waarmee het totale budget op € 3.350.000 uitkomt. Er is voor deze maatregel geen nationale publieke cofinanciering noodzakelijk.

Subsidie Schelpdierconferentie 2022

Gedeputeerde Staten verlenen een subsidie van € 7.500 voor de organisatie van een internationale Schelpdierconferentie die op 20 en 21 januari 2022 zal worden gehouden op het Deltapark Neeltje Jans. Tijdens deze conferentie zullen binnen- en buitenlandse experts ingaan op de kansen en bedreigingen voor de Nederlandse schelpdiersector en zal kennis uitgewisseld worden tussen de aanwezige deelnemers, onder meer door de organisatie van een paneldiscussie. Ook vindt de uitreiking plaats van de ‘Duurzaamheid Award Schelpdiersector 2021-2022’.

Provincie zet Klimaat Ontzorgingsprogramma op

Eigenaren van klein maatschappelijk vastgoed, zoals gemeenten, schoolbesturen, stichtingen in de zorg, dorpshuizen en wijkcentra, hebben vaak onvoldoende tijd en geld voor of kennis van verduurzaming van hun vastgoed. De Provincie Zeeland zet daarom het uitvoeringsprogramma KlimOp (Klimaat Ontzorgingsprogramma) op. Daarmee kunnen vastgoedeigenaren kosteloos advies krijgen voor het verduurzamen van hun gebouwen. Vastgoedeigenaren kunnen zelf een keuze maken uit een aantal adviseurs, die vanaf augustus 2021 te vinden zijn op www.zeeuwsenergieakkoord.nl. Dit project draagt bij aan de verduurzaming van de gebouwde omgeving, onderdeel van de Regionale Energiestrategie. Het Rijk stelt € 2 miljoen beschikbaar aan Zeeland voor dit uitvoeringsprogramma.

Zeeland als Europese Hydrogen Valley

Provincie Zeeland wil lid worden van het Europese Hydrogen Valleys Partnership. Deelname aan dit strategische netwerk moet de Provincie verder helpen om haar ambities op het gebied van CO2-vrije waterstof te realiseren. Dit is een belangrijk onderdeel in de route naar een CO2-vrije en toekomstbestendige Zeeuwse industrie.

Subsidie voor Uitvoeringsprogramma Sportakkoord

De coronacrisis heeft nogmaals het belang onderstreept van sport en bewegen: om gezond te blijven, motorisch vaardig te blijven, sociale contacten op te doen en te genieten. De Provincie Zeeland investeert de komende jaren in totaal € 1 miljoen extra in sport en bewegen voor uitvoering van het Zeeuwse Sportakkoord met als doel: meer mensen in beweging, een toekomstbestendige sportinfrastructuur, vitale sportaanbieders, positieve sportcultuur, vaardig in bewegen, ruimte voor talent en levendige evenementen. De Provincie Zeeland investeert € 252.000 voor de uitvoering van het Zeeuws Sportakkoord in 2021.

Betaalsnelheid Provincie Zeeland 2020

De Provincie Zeeland ontving op 25 juni 2021 een brief van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat over de betaalsnelheden van (decentrale)overheden. De Provincie Zeeland heeft in 2020 96% van de facturen binnen de wettelijke betaaltermijn van 30 dagen betaald. Dit is boven de norm van 95% die in 2016 door de Rijksoverheid is bepaald.

Subsidie voor jongerendebat Op weg naar Het Lagerhuis

Op weg naar Het Lagerhuis is de grootste debatwedstrijd van Nederland. In januari en februari 2022 vinden er in alle provincies voorrondes van het Lagerhuis plaats. De landelijke finale wordt uitgezonden op televisie. Op 27 januari 2022 vindt de voorronde in Zeeland plaats in het provinciehuis in Middelburg. Zeeuwse jongeren maken dan kennis met de Provincie Zeeland en worden betrokken bij de provinciale politiek. Ze leren technieken om te spreken in het openbaar en om een constructieve dialoog te voeren. De activiteit past binnen het jongerenparticipatiebeleid van de Provincie Zeeland. Daarom subsidiëren Gedeputeerde Staten deze activiteit met € 8.995.

Beslissing op bezwaar Stekeldijk 25b in Geersdijk

Tegen het verlenen van een aangevraagde vergunning op grond van de Wet natuurbescherming voor het wijzigen van een vergunning op de locatie Stekeldijk 25b in Geersdijk is namens de Coöperatie Mobilisation for the Environment U.A. (MOB), een bezwaarschrift ingediend door Delibes Legal. De onafhankelijke commissie bezwaar, beroep en klachten heeft geadviseerd het bezwaar ontvankelijk en ongegrond te verklaren. Ook wordt geadviseerd het primaire besluit niet te herroepen en een tegemoetkoming in de kosten wegens verleende rechtsbijstand af te wijzen. Gedeputeerde Staten nemen dit advies van de commissie over.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten (PS) stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer +31 118 631050.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 20 juli 2021.

Een greep uit de agenda:

13 juli 2021    

Het college ontmoet de colleges van Walcheren en Schouwen-Duiveland.

14 juli 2021

Jo-Annes de Bat brengt een werkbezoek aan Bakkerij Desmedt in Kortgene en akkerbouwer De Winter in Kwadendamme.

Harry van der Maas brengt samen met wethouder Ben van Assche (gemeente Terneuzen) een bezoek aan busstation Westerscheldetunnel in Terneuzen. Ook brengt hij een bezoek aan de Nieuwe Sluis Terneuzen.

Anita Pijpelink brengt een werkbezoek aan Terra Maris in Oostkapelle.

15 juli 2021

Jo-Annes de Bat brengt een werkbezoek aan Hello Container in Goes en overhandigt MIT Zuid en CrossRoads subsidies aan twaalf ondernemers bij Van de Bilt in Sluiskil.

Harry van der Maas geeft een symbolisch startsein voor het Regionaal Data Team. Ook sluit hij aan bij de jongerendenktank van Jouw Zeeland over verkeersveiligheid in het provinciehuis in Middelburg.

16 juli 2021

Jo-Annes de Bat presenteert de eerste volledig composteerbare golftee ‘Greentee’ bij de Domburgsche Golfclub.