Vergadering Gedeputeerde Staten van 14 september 2021

14 september 2021
09:15
Admiraliteitszaal

Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Het nam de volgende besluiten.

Besluitenlijst vergadering Gedeputeerde Staten van 14 september: bijgewerkt 16 september 2021

Mandaatbesluiten GS Zeeland 2021 en CvdK Zeeland 2021 vastgesteld

Gedeputeerde Staten hebben het Algemeen Mandaatbesluit Gedeputeerde Staten Zeeland 2021 vastgesteld. De commissaris van de Koning heeft het Algemeen Mandaatbesluit commissaris van de Koning Zeeland 2021 vastgesteld in verband met de aanpassing van de Regeling ambtelijke organisatie en instructie van de secretaris 2021. Gelijktijdig is een periodieke actualisatie doorgevoerd.

Jaarrekening 2020 North Sea Port SE

In de Aandeelhoudersvergadering van North Sea Port SE is de jaarrekening 2020 vastgesteld op 25 juni 2021. De jaarrekening is ter kennisname aan Provinciale Staten toegezonden.

Dinsdag 14 september 2021

Haagse Dag in Nieuwspoort

Op dinsdag 2 november 2021 organiseert de Provincie Zeeland in samenwerking met waterschap Scheldestromen en de Zeeuwse gemeenten weer een Haagse Dag in Nieuwspoort in Den Haag. Het doel van dit evenement is om Zeeland op de agenda te houden van politiek Den Haag. Zeeuwse dossiers worden toegelicht en uitgelicht en er vinden vele ontmoetingen plaats. Zeeuwse bestuurders en ambtenaren worden tijdens het evenement in de gelegenheid gesteld om de banden met de Haagse bestuurders en ambtenaren aan te halen en belangrijke dossiers voor Zeeland als gezamenlijke lobby aan de orde te stellen. Er worden een aantal inhoudelijke netwerksessies en een ambtenarenlunch georganiseerd. Tijdens de Haagse Dag zal ook een Zeeuws Diner worden geserveerd, dat dit jaar voor het eerst met co-host Havenbedrijf North Sea Port wordt verzorgd.

Subsidie voor uitvoeringsplan Zeehavens Zeeland-West-Brabant

Veilige zeehavens dragen bij aan een veilig woon- en leefklimaat in Zeeland. Met het 'Uitvoeringsplan weerbare en integere zeehavens 2.0' geven diverse samenwerkingspartners binnen het veiligheidsdomein invulling aan de ambitie om de integriteit en veiligheid van de havens Moerdijk, Vlissingen, Terneuzen en Borsele te vergroten. Het uitvoeringsplan bestaat uit zes deelprojecten, waarin aandacht is voor de menselijke kant van veiligheid. Dit gebeurt door het stimuleren van integer gedrag, weerbaarheid van het havenpersoneel en het verhogen van meldingsbereidheid. Naast de menselijke factor is er ook aandacht voor het verbeteren van de veiligheid van de haventerreinen. Gedeputeerde Staten onderschrijven het belang van een veilig en weerbaar havengebied en subsidiëren het project daarom met € 40.000.

GS stemmen in met intentieverklaring Landschapspark Zwinstreek

Gedeputeerde Staten (GS) ondersteunen het voorstel van de Provincie West-Vlaanderen om te komen tot een Landschapspark in de Zwinstreek. De Zwinstreek als landschapspark, waarin het Zeeuwse deel van het grondgebied is opgenomen, vormt een aaneengesloten geheel met een vastgelegde gebiedsidentiteit. Nieuwe natuur in het historisch landschap maakt het gebied afwisselend. Het weidse karakter van het landschap met oude kreken, militaire forten, middeleeuwse dijken, natuurreservaten en pittoreske dorpen is kenmerkend voor de streek. De streek staat ook bekend om de streekproducten en verfijnde gastronomie. Dit laatste wordt het Zwinstreekthema van 2022. De vele ondernemers in het gebied kunnen met de inzet van het Landschapspark Zwinstreek samenwerken in toerisme, horeca en landbouw.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten (PS) stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer +31 118 631050.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 21 september 2021.

Een greep uit de agenda van:

14 september 2021

Harry van der Maas spreekt tijdens het CEO-diner van Zeeland Connect over Zeeuwse ontwikkelingen op het gebied van (slimme) mobiliteit en goederenvervoer.

15 september 2021    

Anita Pijpelink reikt de Erftrofee uit in Groede.

Dick van der Velde ontvangt vandaag en morgen de milieugedeputeerden van de andere provincies voor een vergadering en rondvaart langs de industrie in de Kanaalzone en Vlissingen-Oost.

16 september 2021

Jo-Annes de Bat bezoekt het ENOUGH Ground Breaking Event in Sas van Gent.

18 september 2021

Jo-Annes de Bat geeft het startschot bij de 20e editie van de Veerse Meer Sloepenrace.

Anita Pijpelink reikt de Career Achievement Award uit aan Frans Weisz in Vlissingen.

Han  Polman is aanwezig bij diner en slotfilm van de Awards Ceremony van Film by the Sea in Vlissingen.

Dick van der Velde spreekt tijdens de Zeeuwse Veteranendag in het bevrijdingsmuseum in Nieuwdorp.

20 september 2021     

Anita Pijpelink brengt een werkbezoek aan Living Lab Schouwen-Duiveland.