Vergadering Gedeputeerde Staten van 17 september 2019

Datum: 17 september 2019
Starttijd: 09:00
Locatie: Admiraliteitszaal

Besluitenlijst vergadering Gedeputeerde Staten van 17 september: versie 19 september 2019

Bijgewerkt donderdag 19 september 2019

Verordening Luchthavenregeling De Smitsschorre

Gedeputeerde Staten hebben besloten de ontwerp luchthavenregeling voor het zweefvliegveld in Axel, nadat deze ter inzage heeft gelegen (van 5 juni 2019 tot en met 17 juli 2019) voor te leggen aan Provinciale Staten ter vaststelling.

Startnotitie Gebiedsvisie Veerse Meer 2020 naar PS

Gedeputeerde Staten stelt Provinciale Staten voor de startnotitie Gebiedsvisie Veerse Meer vast te stellen en eventuele wensen en bedenkingen kenbaar te maken. In de startnotitie staan de centrale uitgangspunten voor het proces van totstandkoming van de gebiedsvisie Veerse Meer. Na vaststelling van de startnotitie door de betrokken gemeenteraden en Provinciale Staten kan het inhoudelijke traject opgestart worden.

Klantentevredenheid en klachtenafhandeling openbaar vervoer 2018

Op basis van de jaarlijks uitgevoerde Klantenbarometer OV scoort het openbaar vervoer in Zeeland (bus en Westerscheldeferry) een 7.7. Dit is gelijk aan het landelijke gemiddelde.

Instemmen met Klimaatakkoord

Net voor de zomer is het definitieve Klimaatakkoord door het kabinet gepresenteerd. De Provincies zijn bij de totstandkoming actief betrokken geweest en moeten nu bepalen of ze het mede willen ondertekenen. Dit besluit wordt genomen door Provinciale Staten. Indien de meerderheid van de Provincies (dus zeven of meer) instemt met het Klimaatakkoord, ondertekent het IPO-bestuur het Klimaatakkoord namens de Provincies.

Dinsdag 17 september 2019

Provinciale subsidie voor het project Meer Natuur voor Pittig Fruit

Het project Meer Natuur voor Pittig Fruit levert een bijdrage aan de verdere verduurzaming van fruitteelt in Zeeland door het mogelijk maken van bestuiving door wilde bijen, het toepassen van groene gewasbescherming en het stimuleren van biodiversiteit in en om de boomgaarden. Stichting Landschapsbeheer Zeeland gaat met vijfentwintig fruittelers en vijf particulieren uit Borsele, Kapelle en Terneuzen aan de slag. Er worden onder andere nestblokken voor metselbijen geplaatst in boomgaarden en bloemstroken gezaaid om de natuurlijke bestuiving van het fruit te stimuleren. Bloemstroken zorgen voor het aantrekken van bestuivende insecten. Een mengsel van bloemen zorgt voor een langere beschikbaarheid van voedsel voor insecten. Een deel van die insecten zijn natuurlijke plaagbestrijders in de boomgaarden. De biodiversiteit zal hierdoor toenemen en ook de kwaliteit van het bestoven fruit. Het project loopt ruim drie jaar en ontvangt hiervoor € 107.000 subsidie.

Overhandiging onderzoeksrapport tijdens symposium ‘Waarom vrijheid niet wachten kon’

Dr. Kwame Nimako heeft onderzoek verricht naar het parlementaire debat dat vooraf is gegaan aan de afschaffing van de slavernij in 1863. Het onderzoeksrapport zal op 9 oktober 2019 worden aangeboden aan vertegenwoordigers van de Nederlandse regering tijdens een symposium in de Burgerzaal in Middelburg. Het Nationaal instituut Nederlandse slavernijverleden en erfenis, University College Roosevelt, Provincie Zeeland en Gemeente Middelburg hebben in samenwerking met diverse andere partijen, waaronder het Zeeuws Archief, het symposium georganiseerd. De Provincie Zeeland stelt hiervoor € 2.500 beschikbaar.

Pilot boerderijenregisseur

In 2016 is in opdracht van de Provincie Zeeland gestart met het maken van een nadere selectie van de cultuurhistorisch meest waardevolle boerderijen. Dit heeft geresulteerd in een selectie van 190 boerderijcomplexen van provinciaal belang die zijn opgenomen in het Omgevingsplan Zeeland 2018. Er wordt subsidie verstrekt aan de Boerderijenstichting Zeeland van € 3.000 om een pilot uit te voeren met een regisseur waarbij onderzocht wordt hoe de ondersteuning van een eigenaar bij beheer, onderhoud, restauratie en herbestemming het beste kan plaatsvinden.

Subsidie voor versterken restauratiekwaliteit en vakmanschap in Zeeland

Voor een vakkundige uitvoering van het restauratie-, onderhouds- en instandhoudingswerk aan de Zeeuwse monumenten is voldoende kennis en vakmanschap vereist. Het behoud van dit vakmanschap is in het provinciaal cultuurbeleid opgenomen. Verschillende organisaties die zich bezighouden met restauratie en vakmanschap in Zeeland hebben de wens uitgesproken om de opleiding Specialist Restauratie Timmeren & Metselen (MBO-niveau 4) te organiseren in Zeeland. Gelet op de specifieke regionale aspecten is het niet mogelijk deze opleiding kostendekkend in Zeeland te organiseren. GS hebben besloten een subsidie van € 25.000 te verlenen aan het Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen zodat deze opleiding alsnog op locatie in Zeeland plaats kan vinden.

Subsidie gemeente Hulst voor hout- en archeobotanisch onderzoek Nieuwe Bierkaai

GS verlenen subsidie aan de gemeente Hulst voor hout- en archeobotanisch onderzoek voor het plangebied Nieuwe Bierkaai deelgebied 5. Doel van het onderzoek is om de kennis over de voedseleconomie van de voorname elite in een middelgrote stad, gedurende de oudere laatmiddeleeuwse bewoningsfasen tot in de nieuwe tijd en het regionaal en landelijk referentiekader voor deze vondstcategorie te vergroten.

Zandsuppletie Roggenplaat Oosterschelde

Op 3 juli 2019 hebben Rijkswaterstaat en Boskalis het contract getekend voor het uitvoeren van de zandsuppletie op de Roggenplaat in de Oosterschelde. De zandsuppletie start op 1 oktober 2019. Er wordt 1,5 miljoen kuub zand teruggebracht, opgespoten in zeven deelsegmenten. Eén van de deelsegmenten wordt opgespoten in het kader van de natuurcompensatie voor de vooroeververdediging. De werkzaamheden zijn naar verwachting half januari afgerond. Doel van de bijeenkomst Stuurgroep Zandhonger op 2 september 2019 is om de leden te informeren over de aanpak, werkwijze en planning en stakeholdermanagement van de uitvoering en over de stand van zaken aanpak financieringstekort evaluatiefase die start in 2021.

Ondersteuning De Treinenfabriek Stichting Stoomtrein Goes-Borsele

Gedeputeerde Staten laten aan de Stichting Stoomtrein Goes-Borsele weten dat zij inhoudelijk positief staan tegenover het initiatief voor de realisatie van De Treinenfabriek door de Stichting Stoomtrein Goes-Borsele en dat zij dit ondersteunen.

Actieprogramma Techniekpact Zeeland

De Provincie Zeeland geeft € 50.000 subsidie aan het Huis van de Techniek voor het Actieprogramma Techniekpact Zeeland 2019-2020. Dit Actieprogramma bestaat uit vijf actielijnen die gericht zijn op het voorzien in voldoende en goed gekwalificeerd technisch personeel in Zeeland. Het Huis van de Techniek zal dit Actieprogramma coördineren en initiëren.

Subsidie voor project Gezamenlijke aanpak Zorg en Welzijn

De Provincie Zeeland, de Zeeuwse huisartsen en Zeeuwse verpleeghuizen werken samen om te zorgen dat er voldoende artsen en verplegend personeel aangetrokken worden. Hiervoor is een project gestart dat zich vooral richt op het aantrekken van mensen van buiten Zeeland. De Provincie verleent maximaal € 230.800 subsidie voor de uitvoering van dit project.

Innovatieprijs Emergo 2019

De Provincie Zeeland verleent een subsidie van 15.000 euro aan Dockwize voor het organiseren en uitreiken van de Emergo Innovatie prijs. De Emergo wordt 6 november op de Contacta 2019 uitgereikt aan een Zeeuwse onderneming die een succesvolle innovatie heeft gerealiseerd. Partners van de Emergo zijn: Kamer van Koophandel met de MKB Innovatietop 100, HZ, Dockwize, VNO-NCW, Impuls Zeeland en de Provincie Zeeland. Omroep Zeeland is mediapartner en verzorgt de Emergo publieksprijs. Vorig jaar won KV Techniek uit Goes de Emergo-prijs. KV Techniek is gespecialiseerd in robotisering. Het publiek verkoos de ondergrondse laadpaal voor elektrische auto's van Streetplug uit Tholen als winnaar van de Emergo publieksprijs 2018.

Zeeland investeert 2 miljoen in landbouwinnovatie

Verdergaande innovatie in de landbouw is noodzakelijk om een passend antwoord te vinden op de uitdagingen waar de landbouwsector op dit moment mee te maken krijgt. Klimaatverandering, bodemvruchtbaarheid, afnemende biodiversiteit, een gebrek aan zoet water, maar ook dalende inkomsten zijn thema’s waar iedere boer mee te maken krijgt. Met de openstelling van de POP3 maatregel samenwerking van innovatie bieden we samenwerkende boeren de mogelijkheid om hier op te anticiperen. Dit heeft geresulteerd in zeven projectaanvragen die zich onder andere richten op een meer natuur-inclusieve landbouw in Zeeland, het herstel van kringlopen, het bevorderen van de teelt van plantaardige eiwitten en nieuwe fruitsoorten.

Wijziging Mandaat- , volmacht- en machtigingsbesluit Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

De Provincie Zeeland past het mandaat aan dat betrekking heeft op besluiten en handelingen die de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO) namens de Provincie neemt en verricht. Voor zover dat mandaat naziet op de Verordening subsidies Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) 2014-2020 Zeeland. Het betreft een administratieve wijziging.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer +31 118 631050.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 24 september 2019.

Een greep uit de agenda:

17 september 2019     

GS vergaderen in Den Haag tijdens Prinsjesdag.

Han Polman is aanwezig bij de Troonrede in de Ridderzaal in Den Haag.

Dick van der Velde houdt een welkomstwoord bij slotbijeenkomst PROFIT in Vlissingen.

19 september 2019

Jo-Annes de Bat gaat op werkbezoek bij Environmental Monitoring Systems (EMS) in Sint Annaland. Daarna is hij aanwezig bij de opening van het Oesterseizoen in Yerseke.

Harry van der Maas gaat naar het 100% Verkeersveiligheidsevent in Kruiningen.

20 september 2019

Jo-Annes de Bat is aanwezig bij de opening ZLND 2050 in Middelburg.

Dick van der Velde is aanwezig bij de opening van de 29e editie Jazz by the Sea in Domburg.

21 september 2019

Dick van der Velde geeft het startschot van de herenrace tijdens de Veerse Meer Sloepenrace /VMS in Kortgene.