Vergadering Gedeputeerde Staten van 18 januari 2022

Datum: 18 januari 2022
Starttijd: 09:15
Locatie: Admiraliteitszaal

Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Het nam de volgende besluiten.

Besluitenlijst vergadering Gedeputeerde Staten van 18 januari: bijgewerkt 20 januari 2022

Jaarboek Jouw Zeeland 2021-2022

De Provincie Zeeland vindt het belangrijk dat jongeren meedenken en -beslissen over Zeeland. Dit doet de Provincie door jongeren actief te betrekken bij de ontwikkeling en uitvoering van provinciaal beleid. De Provincie Zeeland heeft daarvoor een netwerk (Jouw Zeeland) opgebouwd van jongeren in de leeftijd van 12 tot 23 jaar. Via Jouw Zeeland betrekt de Provincie jongeren bij het beleid, maar ook bij maatschappelijke discussies en evenementen. Jongerenparticipatie wordt in de breedte van provinciale onderwerpen ingezet. In het Jaarboek Jouw Zeeland 2021-2022 https://voor.zeeland.nl/jaarboek-jouw-zeeland-2021-2022/ leest u meer over het Zeeuws Jongerenparlement, de (digitale) denktankbijeenkomsten en debatten die zijn georganiseerd in 2021 en over de plannen voor 2022.

GS ondertekenen Pact Zeeuwse Zorg Coalitie

Gedeputeerde Staten hebben besloten samen met een aantal andere partijen tot ondertekening van het Pact Zeeuwse Zorg Coalitie ‘Samenwerken aan toekomstbestendige zorg en een gezond Zeeland.’ Dit houdt onder meer in dat zij samenwerken aan een gezond Zeeland en hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen om de zorg in de regio betaalbaar, duurzaam en van uitstekende kwaliteit te houden. Wanneer er niets gebeurt ontstaat er in 2030 een zorgkloof van zo’n 7.400 fte (24%) aan zorgpersoneel. Bovendien krimpt in diezelfde periode het mantelzorgpotentieel met 33%. Het dichten van deze zorgkloof vraagt een verandering die alleen samen bereikt kan worden. Het vraagt inzet op zowel voorkomen als ombuigen van de zorgvraag, gezamenlijke inzet op personeelscapaciteit, verhogen van productiviteit door samenwerking en optimale inzet van digitalisering. Gedeputeerde Staten ondersteunen de samenwerking en ondertekenen dan ook het Pact van de Zeeuwse Zorg Coalitie.  

Jaarverantwoording Zeeuws Archief 2020 en Rapportage Routinematige Vervanging Provincie Zeeland

De provinciearchivaris brengt eenmaal per jaar verslag uit aan Gedeputeerde Staten over het door hem gevoerde beheer van de archiefbewaarplaats. Deze verslagen zijn gebundeld onder de naam ‘Jaarverantwoording Zeeuws Archief 2020’. Gedeputeerde Staten stellen de jaarverantwoording vast. Hierin staat een toelichting op de dienstverlening van het Zeeuws Archief. Er wordt ook specifiek ingegaan op de activiteiten van de Provincie Zeeland. Daarnaast is in de jaarverantwoording een jaarrekening opgenomen, waarin de financiële situatie van het Zeeuws Archief wordt beschreven. Verder heeft de provinciearchivaris een ‘Audit op Vervanging’ uitgevoerd. Het gaat hier over de manier waarop fysieke stukken gedigitaliseerd worden. Gedeputeerde Staten hebben de verslagen doorgezonden aan Provinciale Staten.

Verzoek tot niet bekrachtigen geheimhouding op brief over Perkpolder

Gedeputeerde Staten hebben Provinciale Staten verzocht de opgelegde voorlopige geheimhouding op een brief over Perkpolder niet te bekrachtigen. Hierdoor wordt deze brief openbaar.

Decembercirculaire 2021

Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over de gevolgen van de decembercirculaire 2021 van het Provinciefonds. Het financiële gevolg van deze circulaire is een hogere algemene uitkering voor 2021 van € 0,7 miljoen. Dit is inclusief een uitkering van € 0,8 miljoen voor Natuur vanwege hogere subsidiekosten voor het uitvoeren van het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL). Daarnaast zijn er twee decentralisatie-uitkeringen ontvangen voor 2021: € 2,3 miljoen voor de inkomstenderving toltunnel WST als gevolg van de coronapandemie en € 41.000 voor het maken van een gebiedsbiografie van NOVI-gebied North Sea Port District. De circulaire heeft geen financiële gevolgen voor 2022 en verdere jaren.

Dinsdag 18 januari 2022

Openstelling subsidieregeling Versterking Kennis- en Innovatienetwerken binnen Campus Zeeland

De subsidieregeling Versterking van Kennis- en Innovatienetwerken (K&I-netwerken) wordt voor de periode van 1 februari 2022 tot en met 1 juli 2022 opengesteld. De regeling is bedoeld om het organiserend vermogen van de kennis- en innovatienetwerken verder te versterken. De kosten voor de uitvoering van projecten vallen niet onder deze regeling. Daarvoor kunnen K&I-netwerken gebruikmaken van andere regionale, landelijke en Europese subsidieregelingen. De subsidieregeling vloeit voort uit Campus Zeeland. Dit netwerk van bedrijven, Provincie, Zeeuwse gemeenten en de onderwijs- en onderzoeksinstellingen richt zich op het versterken en innoveren van de Zeeuwse economische sectoren: havens & logistiek, industrie & maintenance, water & energie, agrofood & seafood, vrijetijdseconomie en zorg.

Beslissing op bezwaar tegen opgelegde dwangsom door Arkema B.V.

Tegen een opgelegde dwangsom is door Arkema B.V. bezwaar gemaakt. De onafhankelijke commissie bezwaar, beroep en klachten heeft geadviseerd het bezwaar ontvankelijk en ongegrond te verklaren en het besluit niet te herroepen. Gedeputeerde Staten nemen dit advies van de commissie over.

Geen leges voor tijdelijke verlenging vergunningen Wet Natuurbescherming

Gedeputeerde Staten maken bekend dat zij artikel 9 van de Legesverordening toepassen en er voor zes aanvragen geen kosten (leges) in rekening gebracht hoeven te worden. Het gaat om aanvragen die op 24 december 2021 zijn ingediend voor tijdelijke verlenging van de vergunningen Wet natuurbescherming voor het verwerken van geïmporteerde schelpdieren. Reden hiervoor is de nog niet afgeronde evaluatie van de Beleidsregel inzake lozing van proceswater en storten van tarra in de Oosterschelde van 6 juli 2017, waar deze vergunningen op gebaseerd zijn. De looptijd van de destijds in 2017 verleende vergunningen loopt af op 28 februari 2022. Wanneer de beleidsregels zijn aangepast naar aanleiding van de evaluatie zal weer een nieuwe, aangepaste vergunning nodig zijn. Gedeputeerde Staten vinden het onredelijk om in korte tijd twee keer leges te heffen, terwijl de evaluatie nog niet tijdig is afgerond. Dit kan niet voor rekening worden gebracht aan de sector.

Uitwerking Plan van aanpak ruimte voor woonkwaliteit in gemeente Hulst

De gemeente Hulst en de Provincie Zeeland hebben samen afspraken vastgelegd voor de uitwerking van het vastgestelde ‘Plan van Aanpak ruimte voor woonkwaliteit’. Enkele projecten passen binnen de randvoorwaarden van het plan. Ook is duidelijkheid gegeven over de omgang met woningen waar zorg verleend wordt. Dit betekent dat enkele woningbouwprojecten in uitvoering gebracht kunnen worden.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten (PS) stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer +31 118 631050.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 25 januari 2022.
 

Een greep uit de agenda van:

19 januari 2022

Dick van der Velde brengt een werkbezoek aan horecaondernemers in Zeeuws-Vlaanderen om over de coronamaatregelen te praten.

Jo-Annes de Bat overhandigt sportcomplimenten aan basisschool De Tweemaster en basisschool De Wingerd, beide in Goes. Ook brengt hij een werkbezoek aan Frietsnijderij Tollenaar in Hoek en The Holy Spiritus Sint Jansteen, de nummer twee en drie van de Zeker Zeeuws Streekproducent van het jaar-verkiezing 2021.

24 januari 2022

Jo-Annes de Bat opent een online event voor 50-pluswerkzoekenden georganiseerd door de Provincie Zeeland in samenwerking met het UWV.