Vergadering Gedeputeerde Staten van 2 november 2021

Datum: 2 november 2021
Starttijd: 10:00
Locatie: Tijdens busrit naar Den Haag voor Haagse Dag

Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Het nam de volgende besluiten.

Besluitenlijst vergadering Gedeputeerde Staten van 2 november: bijgewerkt 4 november 2021

Voortgang Regio Deal Zeeland en programma Zeeland in Stroomversnelling 2.0

Twee keer per jaar wordt de stand van zaken geïnventariseerd van de Regio Deal Zeeland en de onderliggende projecten. Het beeld tot 30 juni 2021 is dat de projecten uit de Regio Deal Zeeland op schema liggen. Steeds meer projecten worden zichtbaar voor de omgeving. Een korte opsomming van de tot nu toe behaalde resultaten:

  • De projecten Groen onderwijs en Bevrijdingsmuseum zijn zo goed als afgerond en de piepschuimrecyclefabriek draait.
  • Dockwise en Yara organiseerden de Yara Challenge. De winnaars van deze Challenge mogen hun ideeën testen en doorontwikkelen op locatie.
  • Met de nieuwe leegstaandepandenregeling wordt aangetoond dat de juiste weg wordt ingeslagen vanuit dit project uit de Regio Deal.

De resterende looptijd van de Deal wordt gebruikt om een groot aantal projecten af te ronden. Daarnaast kijkt de Provincie hoe de positieve effecten van de verschillende projecten ook in de toekomst voortgezet kunnen worden voor Zeeland.
 

Prestatieovereenkomst 2021 POP3+

Gedeputeerde Staten stemmen in met het aangaan van de prestatieovereenkomst POP3+ 2021 tussen de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en de Provincie Zeeland. POP3 heeft betrekking op Europese subsidies voor plattelandsontwikkeling. In deze overeenkomst worden uitvoeringsafspraken en bijbehorende financiële afspraken vastgelegd.

Beantwoording vragen begroting 2022 en najaarsnota 2021

Verschillende fracties stelden vragen naar aanleiding van de begroting 2022 en de najaarsnota 2021. Gedeputeerde Staten hebben deze vragen beantwoord.

GS stemmen in met ontheffing voor uitvoeren ecologisch onderzoek in Zeeland

Gedeputeerde Staten (GS) stemmen in met het voornemen van GS van Gelderland om ontheffing te verlenen aan natuurbeschermingsorganisatie stichting RAVON voor het uitvoeren van ecologisch onderzoek in Zeeland.

Jaarverslag Samenwerking (Afval)waterketen Zeeland 2020

De samenwerking binnen de Samenwerking (Afval)waterketen Zeeland (SAZ+) begint zijn vruchten af te werpen. In 2015 hebben de dertien Zeeuwse gemeenten, waterschap Scheldestromen en Evides N.V. de samenwerkingsovereenkomst getekend. Het jaarverslag SAZ+ 2020 geeft een overzichtelijk beeld van de samenwerking binnen de SAZ+ en de projecten waar de SAZ+ mee bezig is. Ook wordt hiermee het belang onderstreept van samenwerking in de (afval)waterketen. Gedeputeerde Staten hebben het jaarverslag ter kennisgeving toegestuurd aan Provinciale Staten.

Wob-verzoek PwC rapportage

In het kader van het Wob-verzoek PwC-rapportage ontvlechting Evides is er door de verzoeker een beroepschrift ingediend bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant. Dit beroep is niet-ontvankelijk verklaard. Provinciale Staten zijn hierover geïnformeerd.

Informeren PS over afronding Stationsbrug

Aan Provinciale Staten is een overzicht verstrekt van de kosten van het project Renovatie Stationsbrug Middelburg (2018-2021). In totaal was een bedrag beschikbaar voor de renovatie van € 5.436.000. De totale kosten bedroegen € 4.579.000, zodat een bedrag over is van € 857.000. Informeren PS over afronding Stationsbrug

Dinsdag 2 november 2021

Subsidie voor natuurbeleving en toegankelijkheid de Banjaard

Voor het versterken van de Zeeuwse kust is er Regio Deal-geld beschikbaar voor gebiedsontwikkelingsprojecten. Deze moeten passen binnen de uitgangspunten van de Kustvisie. Er is een subsidieaanvraag voor het project 'Natuurbeleving en toegankelijkheid de Banjaard’ ingediend. Dit project kan van start met een subsidiebijdrage van de Provincie Zeeland. De gemeente Noord-Beveland ontvangt, wanneer de noodzakelijke vergunningen afgegeven worden, een bijdrage van in totaal € 120.000. Deze subsidie is voor de aanleg van twee paden aan weerszijde van het getijdengebied (slufter). Zo wordt het gebied ontzien en de natuurbeleving vergroot.

Subsidie voor projecten ‘Versterk de Vesting’ en ‘Aanleg recreatief fietspad historische spoorbaan’

In 2017 is subsidie toegekend aan twee projecten van de gemeente Hulst uit Regionale Impulsgelden NPW Hulst. Het blijkt dat GS deze beschikkingen destijds niet hebben vastgesteld. Dit wordt nu alsnog gedaan. De subsidie voor het project ‘Versterk de Vesting’ bedraagt € 124.946,50. Voor het project ‘Aanleg recreatief fietspad historische spoorbaan’ is dat € 142.131,58.

Onderhandelaarsakkoord voor fonds-cao

Om de huidige werkwijze van het A&O-fonds Provincies in overeenstemming te brengen met de Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst, hebben de gezamenlijke provinciale werkgevers en de vakbonden overeenstemming bereikt over een fonds-cao. Het college heeft ingestemd met dit onderhandelaarsakkoord.
 

GS verlenen ontheffing voor monitorend onderzoek beschermde flora en fauna

Gedeputeerde Staten stemmen onder voorwaarden in met het voornemen van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, om ontheffing te verlenen aan stichting Naturalis Biodiversity Center. De ontheffing is nodig voor het verrichten van handelingen in de provincie Zeeland voor het uitvoeren van wetenschappelijk breed inventariserend en monitorend onderzoek naar beschermde flora en fauna in Nederland.

Talentvolle scholierendebaters doen mee aan World Schools Academy

World Schools Academy is een evenement waar vijftig talentvolle jongeren uit heel het land een dag lang workshops krijgen van ervaren debaters. Ook gaan ze zelf debatten voeren. Uit de deelnemers kiest Dutch Schools Debating College (DSDC) vijftien leerlingen om het nationale team te versterken. Zij gaan Nederland vertegenwoordigen tijdens competities in binnen- en buitenland. Het evenement vindt plaats op zaterdag 18 december 2021 in het Zeeuwse provinciehuis in Middelburg. World Schools Academy past binnen het jongerenparticipatiebeleid van de Provincie Zeeland. Daarom ontvangt DSDC een subsidie van € 3.450 om deze dag mogelijk te maken.

Living Lab Slimme Mobiliteit Zeeland van start

De eerste pilotprojecten vanuit het Living Lab Slimme Mobiliteit gaan van start. Daarmee wordt invulling gegeven aan een deel van de uitvoering van ‘fiche 1F Bereikbaarheid’ uit het compensatiepakket Wind in de Zeilen. Zo geeft de Provincie Zeeland opdracht voor een haalbaarheidsonderzoek en plan van aanpak voor een laadplein met slimme elektrische deelauto’s in Vlissingen. Daarnaast verleent de Provincie Zeeland aan de gemeente Tholen een subsidie van € 15.700 voor een pilotproject, dat als doel heeft om carpoolen en fietsen op een slimme manier te stimuleren.
 

WK Cyclo Cross 2026 in Hulst

Op vrijdag 24 september 2021 is bekendgemaakt dat het Wereldkampioenschap Cyclo Cross 2026 is toegekend aan Hulst. Gedeputeerde Staten hebben Provinciale Staten per brief geïnformeerd over deze toekenning en het verdere proces.

Provincies nemen gezamenlijk positie in rondom de vorming van het nieuwe Europese landbouwbeleid

Op 1 januari 2023 start de nieuwe periode voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Hiervoor wordt een Nationaal Strategisch Plan (NSP) opgesteld. In 2018 zijn de voorbereidingen gestart door Rijk en de twaalf Provincies, in samenspraak met de waterschappen en het maatschappelijk middenveld. Het doel is om het GLB-NSP begin 2022 in Brussel ter goedkeuring in te dienen om op 1 januari 2023 te kunnen starten. Gedeputeerde Staten  hebben Provinciale Staten via een brief geïnformeerd over de posities van de twaalf Provincies ten aanzien van het GLB-NSP en Zeeuwse aandachtspunten hierbij.

Stand van zaken protocol geheimhouding

Naar aanleiding van het rapport van de Rekenkamer Zeeland over de uitwisseling van geheime informatie tussen Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten, is besloten dat het beleidskader geëvalueerd en geactualiseerd moet worden. De komende invoering van de Wet open overheid en de aanpassingen in de Provinciewet gaan een wezenlijke impact hebben op het protocol geheimhouding. Daarom hebben Gedeputeerde Staten een brief gestuurd aan Provinciale Staten, waarin wordt gemeld dat het actualiseren van het protocol geheimhouding zal plaatsvinden nadat de wetswijzigingen hebben plaatsgevonden. De evaluatie van het protocol geheimhouding zal eind 2021 worden afgerond.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten (PS) stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer +31 118 631050.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 9 november 2021.

Een greep uit de agenda van:

2 november 2021

Het college is aanwezig bij de Haagse Dag in Den Haag. 

3 november 2021

Jo-Annes de Bat gaat op werkbezoek bij Van Meer Industrial Services en MDE Automation in Tholen. Ook reikt hij de innovatievoucher ‘innovatieve sport-/beweegactiviteiten’ van SportZeeland uit aan Daniel Sterenborg, initiatiefnemer van verschillende Lacrosse activiteiten in Zeeland.

Harry van der Maas is aanwezig tijdens de feestelijke opening van gebouw Anne van de University College Roosevelt in Middelburg.

Anita Pijpelink ontvangt minister Van Engelshoven in Middelburg.

4 november 2021

Harry van der Maas opent de bijeenkomst voor buurtbusvrijwilligers in het provinciehuis in Middelburg.

Anita Pijpelink opent de Cultuurdag Zeeland in Goes. Ook opent zij het festival Na de Strijd in Middelburg.

5 november 2021  

Anita Pijpelink opent het platform Verdronken Dorpen bij Waterrijk Oesterdam in Tholen.

7 november 2021

 Anita Pijpelink bezoekt de voorstelling De Erfenis in Vlissingen.

8 november 2021

Jo-Annes de Bat geeft een gastles op het Nehalennia SSG in Middelburg wegens De week van Respect.

Han Polman brengt een werkbezoek aan de gemeente Noord-Beveland.