Vergadering Gedeputeerde Staten van 20 juli 2021

20 juli 2021
09:15
Admiraliteitszaal

Besluitenlijst vergadering Gedeputeerde Staten van 20 juli: versie 22 juli 2021

Bijgewerkt donderdag 22 juli 2021

Thermisch gereinigde grond nader toegelicht

Er is veel aandacht voor thermisch gereinigde grond. De RUD Zeeland heeft op verzoek van de Provincie Zeeland in beeld gebracht op welke locaties in Zeeland toepassingen zijn van thermisch gereinigde grond en waar dit mogelijk nog in opslag ligt. Naar aanleiding daarvan is de opslag van thermisch gereinigde grond bij Ovet in Vlissingen-Oost en de toepassing op het terrein van Beelen Terneuzen in beeld gekomen. Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten hierover en over de opslag en afvoer van de thermisch gereinigde grond bij Ovet.

Voortgangsrapportage Zeeuwse Zorg Coalitie

In 2019 is de Zeeuwse Zorg Coalitie opgericht. Dit is een samenwerkingsplatform van een groot aantal Zeeuwse zorgorganisaties met als doel gezamenlijke vraagstukken te benoemen en daar samen innovatieve oplossingen voor aan te dragen. Het gaat dan over bijvoorbeeld integrale ouderenzorg, arbeidsmarkt en integrale keten acute zorg. Doel is de toekomst van de zorg goed te waarborgen. Inmiddels is een tussenrapportage uitgebracht. Deze tussenrapportage wordt ter kennisneming toegezonden naar Provinciale Staten.

Artikel 12 Vlissingen

Gedeputeerde Staten hebben in het kader van de Artikel 12 aanvraag van Vlissingen verslag uitgebracht aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de ontwikkeling van de reserves en de grondexploitaties.

Het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid krijgt steeds meer vorm

Op 1 januari 2023 start de nieuwe periode voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Hiervoor wordt een Nationaal Strategisch Plan (NSP) opgesteld. In 2018 zijn de voorbereidingen gestart door LNV en IPO, in samenspraak met de waterschappen en het maatschappelijk speelveld. Het doel is om het GLB-NSP begin 2022 in Brussel ter goedkeuring in te dienen om op 1 januari 2023 te kunnen starten. Via een brief hebben Gedeputeerde Staten de Provinciale Staten geïnformeerd over de gekozen richting van het NSP, de lopende onderhandelingen en de Zeeuwse inzet voor het vervolg.

Post-Corona Versnellingsplan Zeeland

Door de coronacrisis zijn ondernemers en regionale economieën in het hele land hard geraakt. Het is alle hens aan dek om ervoor te zorgen dat de economie weerbaar blijft, snel kan herstellen, er geïnvesteerd wordt en we zo sterk mogelijk uit de crisis komen. In Zeeland is door de Bestuurlijke Taakgroep Economie gewerkt aan een Post-Corona Versnellingsplan. Het is een voorzet voor de rol die de betrokken partijen willen vervullen in het herstel en versnellen van de regionale economie. Overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke partners werken hierin nauw samen.
Het Post-Corona Versnellingsplan Zeeland is ter kennisgeving aan Provinciale Staten gestuurd.

Tijdelijke herbenoeming vier leden Maatschappelijke Adviesraad Faunaschade

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met de tijdelijke herbenoeming van vier leden van de Maatschappelijke Adviesraad Faunaschade (MARF) wiens benoemingstermijn per 1 februari 2021 is verstreken.

Bibob-beleid vastgesteld

GS hebben, als bevoegd gezag, de mogelijkheid om vergunningaanvragen voor omgeving en milieu, aanvragen tot subsidie, overheidsopdrachten en vastgoedtransacties te onderwerpen aan een Bibob-onderzoek. Bibob staat voor bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur. In het Beleidsplan Aanpak Ondermijning 2021-2023 heeft de Provincie Zeeland het bevorderen en vergroten van de bestuurlijke weerbaarheid als speerpunt opgenomen. Eén van de eerste stappen is het vernieuwen van het huidige Bibob-beleid door vaststelling van de Beleidsregel Bibob 2021 en het beleidsplan Toepassing Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur, Provincie Zeeland 2021-2023. GS hebben het Bibob-beleid  vastgesteld.

Kabinetsreactie Nederlands-Vlaamse bestuurlijke werkgroep Grensbelemmeringen

Recentelijk heeft de Nederlandse Ministerraad ingestemd met een kabinetsreactie op de resultaten van de Nederlands-Vlaamse bestuurlijke werkgroep Grensbelemmeringen. Gedeputeerde Staten hebben Provinciale Staten per brief hiervan van op de hoogte gebracht en de voortgang geschetst van het werk van de bestuurlijke werkgroep.

Dinsdag 20 juli 2021

MKB Innovatiestimulering Regio en Topsectoren Zuid

De provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg voeren gezamenlijk de MKB Innovatiestimulering Regio en Topsectoren Zuid (MIT Zuid) regeling 2021 uit. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) stelt via een specifieke uitkering cofinanciering beschikbaar. De drie Provincies verzoeken het ministerie om voor 2021 en latere jaren de uitbetaling en verantwoording van de EZK-middelen voor de MIT-regeling in Zuid-Nederland volledig via de Provincie Noord-Brabant te laten lopen. De drie provincies willen dit onderdeel van de uitvoering van de MIT-regeling voor 2021 en de komende jaren zo versimpelen en de administratieve lasten tussen de overheden verlagen.

Subsidies sportevenementen 2021

Diverse sportevenementen in Zeeland hopen nog dit najaar hun activiteit plaats te laten vinden. Ondanks de onzekerheden die er zijn, wil de Provincie Zeeland duidelijkheid verschaffen richting organisatoren over de bijdrage die zij van de Provincie Zeeland kunnen verwachten. Diverse sportevenementen ontvangen daarom maximaal € 187.972 in totaal voor hun activiteiten.

Nationaal Groeifonds stand van zaken tweede ronde

In Zeeland hebben diverse organisaties en bedrijven een aantal ideeën ingediend voor de tweede ronde in het Nationaal Groeifonds. Dit fonds ondersteunt projecten die bijdragen aan het toekomstig groeivermogen van Nederland. Er zijn 242 ideeën ingediend. Het Rail Ghent-Terneuzen en Walstroom (samenwerking met vier havens, waaronder North Sea Port) kunnen de ideeën verder uitwerken. Andere projecten verbonden aan nationale ideeën als ‘Nederland waterstofhub in Europa’ en ‘Groene chemie, nieuwe economie’ worden nader bekeken of er met andere ideeën verbinding kan worden gemaakt, die dan later worden uitgewerkt. De besluitvorming hierover wordt begin 2022 verwacht.

Gedeputeerde Staten reageren op voorgesteld Rekenkameronderzoek

Gedeputeerde Staten (GS) hebben een schriftelijke reactie gegeven op de Startnotitie van het onderzoek van de Rekenkamer Zeeland naar Landbouwtransitie in Zeeland. GS vinden het onderzoek nog te vroeg in de beleidsvormingsfase en vrezen een te eenzijdige benadering van het beleidsveld landbouw.

Tariefwijziging 15- en 30-minutenkaartje

GS hebben ingestemd met een wijziging van de tarieven voor de losse kaartverkoop in de bussen. De prijs van een 30-minutenkaartje wordt verlaagd met € 0,50 naar € 6,00; een 15- minutenkaartje wordt verhoogd met € 0,35 naar € 3,10. Zo wordt een 30-minutenkaartje goedkoper dan twee 15-minutenkaartjes. Dat sluit aan bij het principe van Zeeland Voordeel, waarbij verder/vaker met het OV reizen voordeliger wordt. Ook is het veiliger omdat mensen gedurende de rit niet meer naar voren lopen om een nieuw kaartje te kopen.

Subsidie voor opstellen strategische regiovisie Zeeuws-Vlaanderen

De Provincie ondersteunt initiatieven voor versterking van intergemeentelijke samenwerking. Gedeputeerde Staten hebben besloten € 60.000 subsidie te vertrekken aan de Zeeuws-Vlaamse gemeenten voor het opstellen van een regiovisie en werkagenda. De gemeenten willen met de regiovisie een heldere en gezamenlijke focus creëren op de gedeelde kansen en opgaven. Daarbij biedt het een leidraad voor de keuzes voor een toekomstbestendig Zeeuws-Vlaanderen en het samenwerken aan maatschappelijke Zeeuwse opgaven.

Startbrief 2022 werkplan DCMR

Gedeputeerde Staten geven in een zogenaamde startbrief aan DCMR de financiële en inhoudelijke kaders aan voor het opstellen van het werkplan 2022. DCMR voert de taken uit voor wat betreft vergunningverlening, toezicht en handhaving voor de BRZO- en RIE4-bedrijven in Zeeland. Dit zijn de grotere industriële bedrijven zoals Dow, Yara, Zeeland Refinery en bedrijven waar grotere hoeveelheden gevaarlijke stoffen worden geproduceerd of opgeslagen. Aan de hand van de startbrief zal DCMR in het werkplan 2022 uitwerken op welke manier zij uitvoering aan deze taken geeft.

Financiering maatregelen en acties Schone Lucht Akkoord

De Provincie Zeeland heeft drie aanvragen ingediend voor cofinanciering door de Rijksoverheid voor maatregelen en acties vanuit Het Schone Lucht Akkoord (SLA). Op alle drie de aanvragen is een positief besluit ontvangen. De Provincie kan nu overgaan tot de uitvoering van de beoogde acties en maatregelen op de thema’s Binnenvaart en havens (walstroom), Industrie, en Participatie (burgersensormetingen).

GS reageren op brief van Intermark Trade & Marketing Services

Gedeputeerde Staten verwijzen in hun reactie op de brief van Intermark Trade & Marketing Services naar het in de zomer van 2020 verschenen adviesrapport 'Wind in de Zeilen' van speciaal adviseur Bernard Wientjes.

Subsidie voor festival ‘Na de Strijd’

De Provincie heeft besloten een subsidie van maximaal € 7.500 te verstrekken aan Stichting Valreep voor de organisatie van festival ‘Na de Strijd’. In dit festival staat de diverse problematiek in Zeeland in de periode van wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog centraal. Het vierdaagse festival vindt plaats van 4 tot en met 7 november 2021 met theatervoorstellingen, filmvertoningen, dialoog, een vrijheidscollege en muziek.

Subsidie voor LIFE-project bestrijding watercrassula Kop van Schouwen

Stichting Bargerveen heeft een subsidieverzoek ingediend voor een zesjarig (2021-2027) project ter bestrijding van watercrassula in de duinvalleien van het Zeepe. Dit is een  N2000-gebied in de Kop van Schouwen. Gedeputeerde Staten verlenen een subsidie van maximaal € 209.500 aan de stichting. De overige kosten worden bijgedragen door LIFE RESILIAS. Watercrassula is een invasieve exoot die onder andere in de Kop van Schouwen een bedreiging vormt voor de biodiversiteit. Natte duinvalleien worden volledig door watercrassula overwoekerd, waardoor de inheemse soorten verdwijnen en de instandhouding van deze habitattypen onder druk staat. De uitvoering van het project draagt bij aan de doelstellingen van de Beleidsnota Natuurwetgeving; Meer prioriteit voor Zeeuwse biodiversiteit, hoofdstuk 6: ‘Exoten en verwilderde dieren’.

GS versturen antwoord aan Limagrain

Limagrain heeft Gedeputeerde Staten (GS) en Provinciale Staten een brief gestuurd met een klacht op het advies van de Provincie Zeeland om een onderzoek met tellingen uit te laten voeren. De Provincie adviseer dat te doen ter onderbouwing van de noodzaak voor een nieuwe ontheffing voor afschot van holenduiven in 2022. GS geven in een reactie per brief nader inzicht over het onderzoek voor de noodzakelijke onderbouwing van de komende ontheffingsaanvraag. Zij spreken hierin ook uit de voorkeur te geven aan een persoonlijk gesprek met het bedrijf.

  Reactie GS op overweging klachtencommissie over handelswijze bij vermeende  belangenverstrengeling

  De klachtencommissie heeft de commissaris van de Koning Han Polman in haar advies van 19 mei 2021 een overweging meegegeven. Gedeputeerde Staten laten de klachtencommissie weten dat ze het eens zijn met de overweging. Ze geven aan dat de werkwijze niet hoeft te worden aangepast, omdat dit de werkwijze van de Provincie is.

  Vragen van PS aan GS

  Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten (PS) stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

  Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer +31 118 631050.

  De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 27 juli 2021.

  Een greep uit de agenda:

  21 juli 2021

  Jo-Annes de Bat brengt een werkbezoek aan RMA Techniek in ’s-Heer Arendskerke met wethouder De Goffau vanwege de door hen ontvangen Zeeland in Stroomversnellingssubsidie. Ook is hij aanwezig bij de ingebruikstelling van de elektrische laadpaal bij vakantiepark De Striene in Poortvliet.

  Anita Pijpelink en Han Polman ontvangende de Canadese ambassadeur in Nederland en de Nederlandse ambassadeur in Canada tijdens hun werkbezoek aan Zeeland in het provinciehuis in Middelburg.

  22 juli 2021

  Jo-Annes de Bat brengt een werkbezoek aan DSP Innovation in Middelburg met wethouder Aalberts vanwege door hen ontvangen Zeeland in Stroomversnellingssubsidie. Ook brengt hij een werkbezoek aan Terra Inspectionering in Vlissingen met wethouder de Jonge die ook een Zeeland in Stroomversnellingssubsidie hebben ontvangen. Verder brengt hij een werkbezoek aan een veld veldbonen bij Colijnsplaat en aan de textureringsfabriek van Meatless in Goes om de resultaten te bekijken van de eerste gesloten Nederlandse eiwitketen van veldbonen. 

  Anita Pijpelink brengt een werkbezoek aan de klompenmakerij in Ovezande.

  26 juli 2021     

  Anita Pijpelink brengt een werkbezoek aan het herdenkingsmuseum Memorial '40-'45 in Kapelle.