Vergadering Gedeputeerde Staten van 22 maart 2022

Datum: 22 maart 2022
Starttijd: 09:15
Locatie: Admiraliteitszaal

Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Het nam de volgende besluiten.

Besluitenlijst vergadering Gedeputeerde Staten van 22 maart: bijgewerkt 24 maart 2022

Rapportage garantstelling North Sea Port 2021

De rapportage Garantstelling North Sea Port 2021 is ter kennisname naar Provinciale Staten gezonden.

Verlenging opclassificatie gemeente Noord-Beveland

Gedeputeerde Staten (GS) hebben op verzoek van de gemeente Noord-Beveland besloten de geldende opclassificatie nog éénmaal te verlengen met de raadsperiode 2022-2026. Gemeenten zijn voor de bezoldiging (inkomen) van gemeentebestuurders (burgemeester, wethouders en raadsleden) ingedeeld in bezoldigingsklassen naar inwonertal. Een gemeente kan door GS tijdelijk in een hogere klasse worden geplaatst. Dit wordt opclassificatie genoemd. Om voor opclassificatie in aanmerking te komen, moet duidelijk worden aangetoond dat de bestuurslast voor de politieke ambtsdragers in uitzonderlijke mate uitsteekt boven de gebruikelijke bestuurslast in andere gemeenten in de dezelfde inwonersklasse. In geval van opclassificatie blijven de kosten van de bezoldiging, inclusief de verhoging, voor rekening van de gemeente.

Opclassificatie gemeente Sluis

Gedeputeerde Staten (GS) hebben op verzoek van de gemeente Sluis besloten de geldende opclassificatie nog eenmaal te verlengen met de raadsperiode 2022-2026. Gemeenten zijn voor de bezoldiging (inkomen) van gemeentebestuurders (burgemeester, wethouders en raadsleden) ingedeeld in bezoldigingsklassen naar inwonertal. Een gemeente kan door GS tijdelijk in een hogere klasse worden geplaatst. Dit wordt opclassificatie genoemd. Om voor opclassificatie in aanmerking te komen, moet duidelijk worden aangetoond dat de bestuurslast voor de politieke ambtsdragers in uitzonderlijke mate uitsteekt boven de gebruikelijke bestuurslast in andere gemeenten in de dezelfde inwonersklasse. In geval van opclassificatie blijven de kosten van de bezoldiging, inclusief de verhoging, voor rekening van de gemeente.

Sociaal Jaarverslag 2020

Met het Sociaal Jaarverslag geeft de Provincie Zeeland jaarlijks inzage in de personele ontwikkelingen, het gevoerde sociale beleid, de arbeidsomstandigheden en -verhoudingen. Naast kwantitatieve gegevens komen medewerkers aan het woord over hun ervaringen met het werken bij Provincie Zeeland. 

Dinsdag 22 maart

Huisvesting statushouders in Zeeland

Alle gemeenten krijgen ieder halfjaar van het Rijk een taakstelling voor een aantal te huisvesten vergunninghouders. Dit zijn asielzoekers met een tijdelijke verblijfsvergunning. De Zeeuwse gemeenten zetten zich in om deze mensen tijdig te huisvesten. Alle Zeeuwse gemeenten hebben de taakstelling gehaald en eventuele achterstanden zoveel mogelijk weggewerkt.

GS nemen aanbevelingen en conclusie evaluatie pilot Cadzand/havengebied Breskens over

De gemeente Sluis heeft de pilot Cadzand-Bad/Havengebied Breskens geëvalueerd. Deze pilot was bedoeld om de ontwikkeling van de badplaatsen Cadzand-Bad en Breskens mogelijk te maken binnen de beleidskaders van het woon- en recreatiebeleid. Het college van GS heeft ingestemd met de aanbevelingen en conclusies. Op de korte termijn is er nieuwe ruimte voor het toevoegen van woningen die onder de categorie ‘deeltijdwonen’ vallen. Bij de categorie ‘additionele migratie’ zijn onderling hogere minimum prijsgrenzen afgesproken. Voor de lange termijn wordt overwogen het beleid aan te passen, waarbij niet zozeer aantallen maar ruimtelijke randvoorwaarden bepalend zijn.

Reactie op brief van Stichting Gezond Water

Stichting Gezond Water heeft per brief verzocht om actie te ondernemen in het PFAS-dossier. GS informeren de stichting per brief over de ingezette acties.

GS informeren PS over gevolgen nieuwe datum inwerkingtreding Omgevingswet

De inwerkingtreding van de Omgevingswet is uitgesteld naar 1 januari 2023. Dit heeft een aantal gevolgen. De nieuwe Omgevingsverordening Zeeland, die wordt voorbereid, zal later worden vastgesteld en tegelijk met de Omgevingswet in werking treden. Omdat sommige geplande wijzigingen niet kunnen wachten tot 1 januari 2023, bereiden GS nu ook een wijziging voor van de huidige Omgevingsverordening Zeeland 2018. De inzet voor de invoering van de Omgevingswet blijft onverminderd. Het uitstel geeft wel de mogelijkheid om, als Zeeuwse overheden langer gezamenlijk, te oefenen.

Voortgang PFAS-dossier Westerschelde en Kanaal Gent-Terneuzen

Gedeputeerde Staten brengen Provinciale Staten op de hoogte van de ontwikkelingen in de afgelopen twee maanden in het dossier PFAS-Westerschelde en Kanaal Gent-Terneuzen.

Reactie van Gedeputeerde Staten op e-mail inwoner

Gedeputeerde Staten reageren per brief op een e-mail van een inwoner die van mening is dat de Provincie actie moet ondernemen bij de baggerstort van de Oosterweelverbinding nabij de Nederlandse grens.

GS steunen initiatief opstellen Masterplan voor Landschapspark Zwinstreek

In 2021 heeft de Provincie West-Vlaanderen een kandidatuur ingediend voor de erkenning van het Landschapspark Zwinstreek. Gedeputeerde Staten steunen dit initiatief en hebben besloten mee te werken aan de laatste stap tot erkenning, namelijk het opstellen van een Masterplan voor het Landschapspark Zwinstreek. Dit plan wordt eind 2022 ingediend bij de Vlaamse minister om de officiële erkenning als landschapspark te krijgen. Een landschapspark is een brede samenwerking tussen partijen op het gebied van landbouw, erfgoed, recreatie, ondernemen, samenwerken, waterbeheer, landschap en natuur. Het Masterplan voorziet in een gebiedsbiografie en operationeel plan voor de periode 2023-2043.

Provincie Zeeland stemt in met eenjarige verlenging Bestuurlijk Kader Cultuur en Onderwijs

In 2013 hebben alle provincies en de grootste gemeenten samen met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap het Bestuurlijk Kader Cultuur en Onderwijs ondertekend. De looptijd van deze afspraken is bijna voorbij en het ministerie heeft gevraagd of de ondertekenaars akkoord gaan met een verlenging van een jaar. Daar hebben Gedeputeerde Staten mee ingestemd. Het bestuurlijk kader bevat afspraken tussen de drie overheidslagen en de onderwijskoepel PO Raad om te komen tot stabiele randvoorwaarden voor goed cultuuronderwijs.

Provincie Zeeland wijzigt natuurnetwerk

Het Natuurbeheerplan Zeeland wordt aangepast naar aanleiding van beleidsontwikkelingen en ontwikkelingen in de beheergebieden. Onder andere wordt de begrenzing van de binnendijken op kaart verder verfijnd, worden enkele bestaande natuurpercelen geschrapt en worden andere toegevoegd, zoals:

  • Vluchtheuvel op Schouwen
  • Korenbijter bij Zonnemaire
  • Fiernispolder bij Kwadendamme
  • Grote Dulper bij Hengstdijk
  • Laone bij Renesse
  • Yerseke Moer
  • Boschkreek bij Hulst
  • Braakman-Zuid
  • Strijdersgatpolder 
  • Inlagen bij Hoedekenskerke. 

In zeven natuurgebieden wordt omvorming van bestaande natuur in natuurbos vanuit de provinciale Bosvisie mogelijk gemaakt door begrenzing van een natuurbos. Tegelijk met de wijziging van het Natuurbeheerplan wordt ook de begrenzing van het natuurnetwerk Zeeland in de Omgevingsverordening Zeeland 2018 gewijzigd.
 

Besluit op bezwaar over afwijzen subsidieverzoek groen dak

Er is bezwaar gemaakt tegen het besluit van Gedeputeerde Staten (GS) over de afwijzing van het subsidieverzoek voor het aanleggen van een groen dak. De commissie bezwaar, beroep en klachten heeft geadviseerd het bezwaar ontvankelijk en ongegrond te verklaren. GS nemen het advies van de commissie over.

Urgenda ontvangt subsidie voor Regiotour Zuidwestelijke Delta

Samen met de Provincies Noord-Brabant en Zuid-Holland steunt de Provincie Zeeland Urgenda in de organisatie van een regiotour door de Zuidwestelijke Delta van 5 tot en met 8 april 2022. Stichting Urgenda ontvangt voor het organiseren van de Regiotour € 12.000 subsidie van de Provincie Zeeland. Urgenda is een organisatie die zich inzet voor een duurzame ontwikkeling in Nederland.

Deelname aan bestuur samenwerkingsverband North Sea Port District

In 2021 is het samenwerkingsverband rond het North Sea Port District opgericht. Het District omvat het gebied van de gemeenten Borsele, Vlissingen, Terneuzen, Zelzate, Gent en Evergem. Ook de Provincies Zeeland en Oost-Vlaanderen maken deel uit van de samenwerking. Het samenwerkingsverband is een zogeheten Benelux Groepering voor Territoriale Samenwerking North Sea Port District (BGTS NSPD). De Provincie Zeeland is hierin vertegenwoordigd door Gedeputeerde Staten met twee leden in de Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur.
 

Subsidie officiële opening Oosterscheldekreeftseizoen 2022

Gedeputeerde Staten verlenen een subsidie van € 6.000 aan de Stichting Promotie Oosterscheldekreeft voor de organisatie van de officiële opening van het Oosterscheldekreeftenseizoen van 2022. Traditiegetrouw loopt het Oosterscheldekreeftenseizoen ieder jaar vanaf de officiële opening op de laatste donderdag van maart tot en met 15 juli. Bij deze feestelijke opening worden ieder jaar het bedrijfsleven, belangrijke stakeholders, partners en de nationale en internationale media uitgenodigd. De promotie van dit unieke Zeeuwse product staat daarbij centraal. Ook vindt de veiling van de eerst gevangen Oosterscheldekreeft plaats, waarvan de opbrengsten naar een goed doel gaan.

Wijziging penvoerderschap Platform Energy Port Zeeland

Om de leidende rol die Zeeland heeft in de offshore wind een extra impuls te geven, krijgt het Platform Energy Port Zeeland een bijdrage van € 25.000 vanuit Provincie Zeeland. Deze al verleende subsidiebeschikking aan Platform Energy Port Zeeland, wordt nu gericht aan de nieuwe penvoerder: NV Economisch Impuls Zeeland. Platform Energy Port Zeeland is een netwerk van bedrijven, overheden en onderwijsinstellingen.

Zeeland Financial Matching ontvangt subsidie

De Provincie Zeeland verleent € 146.826 subsidie aan Impuls Zeeland voor de voucherregeling Zeeland Financial Matching. De doelstelling van Zeeland Financial Matching is om de groei- en innovatieplannen van Zeeuwse studenten, startups, scale-ups en het innovatief MKB te stimuleren en te ondersteunen. Dit draagt bij aan het bevorderen van innovatie, ondernemerschap en concurrentiekracht van bedrijven, dat de Zeeuwse economie moet versterken.
 

Steunbrief onderzoek digitale corridor Westerschelde estuarium

KPN BV heeft Provincie Zeeland gevraagd een steunbrief te ondertekenen als aanbeveling van een projectaanvraag bij de Europese Commissie. Het gaat om het project ‘Connecting Europe Facility 2 (CEF2)’. De Provincie heeft hier positief op gereageerd, omdat het onderzoek bij kan dragen aan innovatie en daarmee aan de economische ontwikkeling van de Zeeuwse zeehavens en de Zeeuwse transportverbindingen over weg en water. Ook kan het wellicht nog bijdragen aan een nog betere dekking van de mobiele netwerken in Zeeland.

GS willen samenwerking POP-subsidies versterken met Limburg en Brabant

Gedeputeerde Staten hebben de wens de samenwerking met Limburg en Brabant te intensiveren in het kader van subsidieverstrekking voor het Gemeenschappelijke Landouwbeleid (ook wel bekend als POP-subsidies). Dit willen zij doen door verder samen te werken binnen de uitvoeringsorganisatie Stimulus voor toekomstige subsidies.

Provinciale reactie op brief minister over geitenstop

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft de Provincie Zeeland via een brief in overweging gegeven een geitenstop in te stellen. In de recente vergadering van Provinciale Staten op 11 november 2021 is besloten dit niet te doen. Dit standpunt en de argumenten daarvoor worden aan de minister meegedeeld.

GS tekenen intentieverklaring Blue Deal mosselkweek Voordelta

De Producentenorganisatie voor de Nederlandse Mosselcultuur heeft het initiatief genomen de mogelijkheden te onderzoeken om mosselen te kweken in de Voordelta. Hiertoe zal op verschillende locaties in de Voordelta geëxperimenteerd worden met deze vorm van mosselkweek in hangcultuur. Partijen die betrokken zijn bij dit initiatief hebben een intentieverklaring opgesteld om de samenwerkingsafspraken vast te leggen. Deze intentieverklaring is ook door Gedeputeerde Staten ondertekend.

Campus Zeeland Voortgangsrapportage

Campus Zeeland rapporteert ieder halfjaar over de voortgang van de activiteiten. De impact van COVID-19 was ook in de tweede helft van 2021 duidelijk merkbaar voor Campus Zeeland. Voor een korte tijd waren er fysieke bijeenkomsten maar meestal vonden ontmoetingen online plaats. De bouw van het Joint Research Center Zeeland heeft wat vertraging opgelopen. UCR heeft haar nieuwe gebouw voor de Engineering-afdeling in gebruik genomen. Er is een onderzoeksprogramma opgesteld waaraan Nederlandse en Vlaamse onderwijs- en onderzoeksinstellingen samenwerken. Vier Kennis-en innovatienetwerken hebben een subsidie ontvangen en in het innovatiepunt KAAP in Vlissingen vonden een aantal goedbezochte bijeenkomsten plaats. Het project Samenwerking in de Groene Delta is succesvol afgerond. Het project Zorghuis van de Toekomst wordt opgestart.

Subsidie 2022 voor Veilig Verkeer Nederland district Zeeland

Veilig Verkeer Nederland (VVN) district Zeeland is een actieve partner van het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland (ROVZ). Zij voert educatieve verkeersprojecten en -activiteiten uit ter bevordering van de verkeersveiligheid in Zeeland. Hierbij komen alle leeftijdsgroepen aan bod. Voor het jaar 2022 ontvangt VVN district Zeeland hier een subsidie van € 73.184 voor.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten (PS) stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer +31 118 631050.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 29 maart 2022.

Een greep uit de agenda van:

23 maart

Jo-Annes de Bat is aanwezig bij een bijeenkomst over Hydrogen Europe in Brussel.

24 maart 

Harry van der Maas krijgt rapport ‘Leven in Zeeland’ overhandigd van het HZ Kenniscentrum Zeeuwse Samenleving op het provinciehuis in Middelburg. 

Anita Pijpelink brengt een werkbezoek aan Drenthe dat in het teken staat van cultuur.

Han Polman is aanwezig bij de lustrumbijeenkomst vanwege het vijftigjarig bestaan van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid.

25 maart

Jo-Annes de Bat reikt een totaalbedrag van € 294.802 uit aan projecten uit de Zeeland in Stroomversnelling-subsidieregeling en hij brengt een werkbezoek aan De Zeeuwse Mossel in Bruinisse.
 
Anita Pijpelink brengt een werkbezoek aan het Living Lab Schouwen-Duiveland. Ook houdt zij een presentatie bij de heropening bij het Koninklijk Nederlands Instituut voor Zeeonderzoek (NIOZ) in Yerseke.

26 maart

Anita Pijpelink neemt in Koudekerke (Pitteperk) het eerste exemplaar van het boek KUSt Experience in ontvangst.

28 maart 

Jo-Annes de Bat houdt een toespraak bij de opening van het Zonnepark Mosselbanken in Hoek.

Harry van der Maas en Dick van der Velde maken kennis met minister Mark Harbers en minister Hugo de Jonge in het kader van het overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT).
    
Anita Pijpelink neemt in het provinciehuis in Middelburg deel aan de denktanksessie van Jouw Zeeland over groene schoolpleinen.