Vergadering Gedeputeerde Staten van 23 november 2021

Datum: 23 november 2021
Starttijd: 09:15
Locatie: Admiraliteitszaal

Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Het nam de volgende besluiten.

Besluitenlijst vergadering Gedeputeerde Staten van 23 november: bijgewerkt 25 november 2021

Openstelling subsidieregeling Zeeland in Stroomversnelling: Human Capital Agenda

De subsidieregeling Zeeland in Stroomversnelling ‘Human Capital Agenda’ opent op 25 november 2021 en sluit op 25 maart 2022. Er kan subsidie aangevraagd worden voor sociale innovatieprojecten gericht op het oplossen van de krapte op de arbeidsmarkt. Sociale innovatie is het toepassen van nieuwe organisatievormen, nieuwe methodes en/of het introduceren van nieuwe producten en diensten met een meetbare of waarneembare impact op het arbeidsmarktvraagstuk. De regeling is ontwikkeld in aansluiting op de acties, plannen en ontwikkelingen van het aanvalsplan arbeidsmarkt en ondersteunt zowel bestaande als nieuwe samenwerkingsverbanden. De regeling vloeit voort uit het investeringsprogramma Zeeland in Stroomversnelling dat tot stand gekomen is in samenwerking met en met bijdrage vanuit het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de Zeeuwse gemeenten.

GS bieden geactualiseerd normen- en toetsingskader aan

Periodiek wordt het normenkader geactualiseerd. Het normenkader betreft een inventarisatie van regelgeving die van belang is voor de jaarrekening. Het normenkader is geoperationaliseerd in een toetsingskader. Gedeputeerde Staten hebben Provinciale Staten het geactualiseerd normen- en toetsingskader aangeboden. Provinciale Staten worden gevraagd het vast te stellen.

Actualiteiten PFAS Westerschelde en Kanaal Gent-Terneuzen

Gedeputeerde Staten hebben Provinciale Staten per brief op de hoogte gesteld van de actuele ontwikkelingen in het PFAS-dossier.

Dinsdag 23 november 2021

Provincie draagt bij aan uitvoering voorbeeldproject Klimaatstraat Nieuwdorp

De Provincie Zeeland helpt bij de realisatie van de duurzame Klimaatstraat Nieuwdorp. In de Prinses Margrietstraat en Hertenweg worden maatregelen voor Klimaatadaptatie en Energietransitie in de praktijk gebracht. Wateroverlast, droogte en hittestress worden voorkomen met meer openbaar groen zoals klimaatbestendige bomen, minder verharding en ruimte voor wateropvang. Daarnaast zorgen milieuvriendelijke openbare verlichting en laadpalen voor een duurzame energievoorziening in Nieuwdorp. De Provincie stelt € 100.000 beschikbaar voor de uitvoering van de maatregelen en dient op deze manier als voorbeeldproject voor andere Zeeuwse wijken.

Open Manufacturing Campus Middelburg

De Provincie Zeeland stelt € 100.000 subsidie beschikbaar voor het project Open Manufacturing Campus Middelburg. De Open Manufacturing Campus (OMC) op het terrein van Vitrite in Middelburg wordt een technisch georiënteerde open innovatieruimte met specialistische apparatuur voor het mkb en start-ups uit de maakindustrie. Hier krijgen de eerste fases van R&D een vervolg, er kan getest worden en opschaling van productie kan plaatsvinden. De OMC wordt ingebed in het bestaande innovatie-ecosysteem in de regio, zoals de in april geopende ontwikkel-, test- en demolocatie ‘KAAP’ op de Kenniswerf in Vlissingen. De OMC is hierop een aanvulling.
 

Provincie betuigt steun voor inzet Stichting La Grande Arrivée

Rotterdam-Den Haag hebben zich gekandideerd voor het organiseren van de Grand Départ van de Tour de France in 2024 of 2025. Stichting La Grande Arrivée, een collectief van Zeeuwse bedrijven dat zich heeft verenigd rond de finish van de Tour de France op Neeltje Jans in 2015, ziet met de kandidatuur kansen voor Zeeland. De Tour de France deed Zeeland drie keer aan. De finish van de eerste etappe in 2015 op Neeltje Jans was de laatste keer. De Provincie Zeeland ondersteunt de inzet van de Stichting La Grande Arrivée om een etappe van de Tour de France naar Zeeland te halen. Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten hierover.

Provinciale Rekenkamer steunt woonbeleid van Provincie Zeeland

De Rekenkamer Zeeland heeft onderzoek gedaan naar het woonbeleid van de Provincie Zeeland. Het doel daarbij was tweeledig. Ten eerste kijkt het onderzoek naar de rol en positie van de Provincie, en in het bijzonder naar die van Provinciale Staten met het oog op de invoering van de nieuwe Omgevingswet. Daarbij is extra aandacht voor de Zeeland-specifieke ontwikkelingen en de Zeeuwse woonmarkt. Ten tweede is onderzocht welke (beleids)instrumenten de Provincie Zeeland heeft om de beleidsdoelen op gebied van wonen te behalen. En hoe doeltreffend en doelmatig deze instrumenten ingezet worden. De Rekenkamer is positief over de koers die Gedeputeerde Staten hebben ingezet in het woonbeleid en de samenwerking die is gevormd met de gemeenten in de Woonagenda. De Rekenkamer heeft een aantal aanbevelingen gedaan die aansluiten bij de afspraken en actielijnen in de Zeeuwse Woonagenda.

Overbrengen archief provinciaal bestuur 1950-1991 naar Zeeuws archief

De Provincie heeft de plicht om archieven die permanent bewaard moeten worden en ouder zijn dan twintig jaar, over te brengen naar het Zeeuws Archief. Daarom hebben Gedeputeerde Staten besloten om de archieven van het provinciaal bestuur van Zeeland over de periode 1950-1991 en enkele kleinere archieven over diverse tijdperiodes over te brengen naar het Zeeuws Archief. Op een deel van deze archieven geldt een openbaarheidsbeperking. De overige archieven kunnen, nadat de overbrenging heeft plaatsgevonden, in het vervolg bij het Zeeuws Archief worden ingezien.

Zienswijze Vergunning Vaargeulonderhoud Westerschelde door PFAS

Gezien de actuele ontwikkelingen rond PFAS in de Westerschelde dient de Provincie Zeeland een zienswijze in op het ontwerpbesluit Vergunningsaanvraag Vaargeulonderhoud Westerschelde op grond van de wet natuurbescherming. In de zienswijze worden vooral vragen gesteld vanuit de Provincie Zeeland over het meenemen van PFAS in de Zoute Baggertoets en het toevoegen van de verontreinigingsparameter PFAS bij monitoring van het Beslisproces Flexibel Storten.

Subsidieregeling opruiming drugsafval 2021-2024

Grondeigenaren, erfpachters en publiekrechtelijke rechtspersonen die kosten hebben gemaakt in verband met de opruiming van drugsafval, kunnen hiervoor subsidie krijgen. Hiertoe is een nieuwe regeling toegevoegd aan het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013. De regeling is met middelen van en in samenwerking met het ministerie van Justitie en Veiligheid tot stand gekomen. BIJ12 voert de regeling in opdracht uit voor de Provincie Zeeland. Subsidie kan worden aangevraagd via de site: Aanvragen subsidie opruimen drugsafval - BIJ12 . BIJ12 is uitvoeringsorganisatie voor de twaalf provincies op het gebied van faunazaken, natuur, stikstof, water, beheerapplicaties en subsidie drugsafval.

Oprichting GBE Aqua

Onderdeel van Adviesrapport ‘Wind in de Zeilen’ is onder andere de ontvlechting van Evides uit PZEM. Met de oprichting van GBE Aqua wordt het mogelijk om de aandelentransactie definitief te laten plaatsvinden. De aandeelhouders van PZEM zijn voornemens om de aandelentransactie nog voor het einde van 2021 vorm te geven en hiermee aandeelhouder te worden van Evides.

Samenwerkingsovereenkomst Zuidwestelijke delta 2022-2027

Met het samenwerkingsverband Zuidwestelijke Delta bevorderen het Rijk, drie provincies, gemeenten, drie waterschappen, samenwerkende ondernemers en maatschappelijke partijen de samenhangende aanpak van de opgaven op het vlak van water en klimaatadaptatie in de Zuidwestelijke Delta. Daarbij werken de genoemde partijen vanuit de volgende ambitie: de Zuidwestelijke Delta vormt de eerste delta ter wereld die heeft uitgedacht, uitgewerkt én in gang gezet wat nodig is om in 2050 voorbereid te zijn op de gevolgen van klimaatverandering. Het realiseren van een veilige en klimaatbestendige, ecologisch veerkrachtige en economisch vitale delta blijft daarbij het hoofddoel. Met de samenwerkingsovereenkomst Zuidwestelijke Delta 2022-2027 worden de afspraken vastgelegd over de benodigde inzet en financiering voor het goed kunnen functioneren van het samenwerkingsverband.

Provincie stemt in met convenant samenwerking cultuur met gemeenten

Gemeenten en Provincie werken al heel lang samen op het gebied van cultuur. Sinds de start in 2008 met de regionale cultuurarrangementen, werd die samenwerking ook vervat in een convenant. Dit jaar zijn zowel convenant als de gezamenlijke ondersteuning van activiteiten in de regio via de regioarrangementen geëvalueerd. Dat was noodzakelijk omdat het convenant afliep en de samenwerking tussen de overheden op het gebied van cultuur is geïntensiveerd. Zo is in 2021 bijvoorbeeld de regeling ‘Samen in Zee’ tot stand gekomen. Al die verschillende (bestuurlijke) afspraken worden nu bij elkaar gebracht via dit convenant. Het is een groeimodel, zodat ook nieuwe afspraken of gezamenlijke regelingen nog een plek kunnen krijgen. Naast de Provincie moeten ook alle gemeenten besluiten of ze instemmen met het convenant. Tegelijk met het convenant is ook ingestemd met het beschikbaar stellen van € 500.000 voor de regionale cultuurarrangementen nieuwe stijl. Bij deze gezamenlijke ondersteuning van het cultuuraanbod in de regio zijn de gemeenten de uitvoerders van de regeling. De Provincie matcht de bijdragen via aanvragen die gemeenten bij ons doen. De organisaties vragen aan bij de gemeenten. Meer informatie volgt via de gemeenten zodra de regeling bij hen is vastgesteld.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten (PS) stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer +31 118 631050.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 30 november 2021.

Een greep uit de agenda van:

Er zijn deze week geen openbare aangelegenheden.