Vergadering Gedeputeerde Staten van 25 januari 2022

Datum: 25 januari 2022
Starttijd: 09:15
Locatie: Admiraliteitszaal

Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Het nam de volgende besluiten.

Besluitenlijst vergadering Gedeputeerde Staten van 25 januari: bijgewerkt 27 januari 2022

Toestemming uitgaven gemeente Vlissingen

Gedeputeerde Staten (GS) zijn akkoord met de baten en lasten die door de gemeente Vlissingen zijn geraamd in de begroting 2021 en de begrotingswijzigingen van de taakvelden binnen het Sociaal Domein en Werk & Inkomen. Ook hebben GS de veertiende tot en met de zeventiende wijziging van de begroting goedgekeurd.

Derde kwartaalrapportage meetpunt Sluiskil beschikbaar

Sinds eind 2020 vinden er met het meetstation in Sluiskil aanvullende metingen plaats van de kwaliteit van de buitenlucht. De meetgegevens voor fijnstof en stikstofoxide zijn online beschikbaar via luchtmeetnet.nl en daarnaast rapporteert DCMR elk kwartaal over de resultaten. In het derde kwartaalrapportage van 2021 zijn de volgende resultaten beschreven:

  • De kwartaalgemiddelde concentratie PM10 is in Sluiskil 8% hoger dan bij het stadsachtergrondstation Schiedam en 33% hoger dan het regionale achtergrondstation in Philippine.
  • De kwartaalgemiddelde concentratie PM2.5 is in Sluiskil 5% hoger dan bij het stadsachtergrondstation Schiedam.
  • De kwartaalgemiddelde concentratie NO2 in Sluiskil is 25% lager dan bij stadsachtergrondstation Schiedam, maar 35% hoger dan bij het regionale achtergrond meetstation in Philippine.
  • In september is het verschil tussen de totaalstof- en fijnstofconcentratie wat groter dan in eerdere maanden, de oorzaak hiervoor is niet bekend.

Voortgang PFAS dossier Westerschelde en Kanaal Gent-Terneuzen

Gedeputeerde Staten brengen Provinciale Staten op de hoogte van de ontwikkelingen in de afgelopen twee maanden op het dossier PFAS Westerschelde en Kanaal Gent-Terneuzen. Daarnaast wordt een brief verzonden aan de nieuwe minister en staatssecretaris van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat met het verzoek om in vervolg op de gesprekken met de voormalige bewindspersonen contact te hebben over de aanpak van dit dossier.

GS informeren PS over antwoord op e-mail van inwoner over Zanddijk

Gedeputeerde Staten (GS) hebben Provinciale Staten geïnformeerd over het antwoord op de e-mail 'Brandbrief aan provincie, gemeente en waterschap’ over de Zanddijk die door een inwoner is gestuurd.

Inwonerparticipatie Zeeuwse Zorg Coalitie

Vanuit de Zeeuwse Zorg Coalitie (ZZC) is de wens kenbaar gemaakt bij toekomstige veranderingen in de zorg ook de inwoners te betrekken. ZZC wil dit doen door een burgerberaad te organiseren en inwoners te vragen mee te helpen ideeën aan te leveren en issues rond het onderwerp op te lossen. Inmiddels is door de ZZC daartoe opdracht gegeven aan G1000. Dit is een organisatie die ruime ervaring heeft opgedaan met het organiseren van een burgerberaad. De werkwijze daarbij bestaat uit het organiseren van een burgertop, een burgerforum en tot slot een burgerberaad, uitmondend in een burgerakkoord. Gedeputeerde Staten stellen Provinciale Staten op de hoogte van dit initiatief van burgerparticipatie. Leden van Provinciale Staten zullen voor inspiratiesessies door G1000 worden uitgenodigd.

Dinsdag 25 januari 2022

Zeeuws Museum ontvangt € 2.455.376 subsidie in 2022

Het Zeeuws Museum ontvangt in 2022 een subsidie van € 2.455.376. Het Zeeuws Museum biedt een plaats van inspiratie, verwondering en reflectie en draagt bij aan het oplossen van maatschappelijke opgaven (met name het bestrijden van eenzaamheid). Het museum ontwikkelt projecten en meerjarige programma’s en zoekt samenwerking met anderen. Ook zet zich het zich in voor de overdracht van kennis en kunde, zowel binnen als buiten de cultuursector. Om dit mogelijk te maken streeft het museum naar een open, zorgzame en creatieve cultuur.

GS reageren op klachten van huurders in Sas van Gent

De Provincie heeft een brief ontvangen van huurders in Sas van Gent met de vraag of de Provincie de sloop van hun woning wil heroverwegen dan wel tegengaan. Gedeputeerde Staten hebben aangegeven dat de Provincie hierin geen bevoegdheid heeft en ook geen rol voor zich ziet weggelegd om te bemiddelen.

GS stellen Uitgangspuntennotitie Milieuprogramma 2022-2026 vast

De Uitgangspuntennotitie Milieuprogramma 2022-2026 is door Gedeputeerde Staten (GS) vastgesteld en geeft de kaders en randvoorwaarden aan voor een nieuw op te stellen Milieuprogramma voor de periode 2022-2026. De planning is dat het Ontwerp-Milieuprogramma 2022-2026 rond de zomer van 2022 klaar is en dat GS het definitieve Milieuprogramma 2022-2026 in het najaar van 2022 vaststellen. De Uitgangspuntennotitie gaat onder meer kort in op het proces, het provinciaal beleid, de Omgevingswet, de evaluatie van het huidige milieuprogramma en de vorm en inhoud van het nieuw milieuprogramma.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten (PS) stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer +31 118 631050.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 1 februari 2022.

Een greep uit de agenda van:

26 januari 2022

Jo-Annes de Bat bezoekt Don Verzekeringen in Koudekerke, Van de Bilt Zaden en Vlas in Sluiskil en Calcit Zeeland B.V. in Terneuzen.

Dick van der Velde is aanwezig bij een digitaal werkbezoek van de landelijke bestuurlijke kerngroep over de implementatie van de Omgevingswet in Zeeland. Ook neemt hij deel aan de digitale conferentie over samenwerking milieutaken en RUD.

Vrijdag 28 januari

Jo-Annes de Bat gaat op werkbezoek bij ADD Group en Floor Foods in Goes en bij Sligro Vlissingen.