Vergadering Gedeputeerde Staten van 28 september 2021

Datum: 28 september 2021
Starttijd: 09:15
Locatie: Admiraliteitszaal

Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Het nam de volgende besluiten.

Besluitenlijst vergadering Gedeputeerde Staten van 28 september: bijgewerkt 30 september 2021

Uitstel verlagen maximumsnelheid Oud Vossemeersedijk

Het verlagen van de maximumsnelheid (afwaarderen) op de Oud Vossemeersedijk wordt uitgesteld. Het verlagen van de maximumsnelheid van 80km/h naar 60km/h zorgt ervoor dat het voor de buslijnen niet mogelijk is alle haltes aan te blijven doen. Daarom is ervoor gekozen deze zogenoemde afwaardering uit te stellen totdat er in een nieuwe concessie een oplossing voor gevonden is. Het onderhoud aan de weg wordt dit najaar wel uitgevoerd.

Vaststellen exploitatiebijdrage Connexxion voor busvervoer 2020

Gedeputeerde Staten hebben de exploitatiebijdrage voor het busvervoer over het dienstregelingjaar 2020 vastgesteld op (afgerond) € 14,7 miljoen. Dat is € 144.975 minder dan als voorschot is uitbetaald. Connexxion dient dat bedrag terug te betalen.

Begrotingswijzigingen RUD Zeeland externe veiligheid

De RUD Zeeland biedt Provinciale Staten de mogelijkheid een zienswijze in te dienen tegen begrotingswijzigingen die betrekking hebben op het onderwerp externe veiligheid. Gedeputeerde Staten adviseren Provinciale Staten hierover.

Tweede kwartaalrapportage meetpunt Sluiskil beschikbaar

Sinds eind 2020 voert de Provincie Zeeland metingen uit in Sluiskil. Het meetstation meet de kwaliteit van de buitenlucht. De meetgegevens voor fijnstof en stikstofoxide zijn online beschikbaar via www.luchtmeetnet.nl en daarnaast rapporteert DCMR elk kwartaal over de resultaten. De rapportage geeft aan dat in april 2021 op drie dagen de zogenaamde daggemiddelde-norm is overschreden voor de fijnstof ‘fractie kleiner dan tien micrometer’. Dit is maximaal 35 dagen per kalenderjaar toegestaan. In de maanden mei en juni is geen overschrijding vastgesteld. De Provincie ziet verder dat de kwartaalgemiddelde-concentratie van fijnstof (de fractie kleiner dan 2,5 micrometer) wat hoger is dan bij een Schiedams achtergrondstation in de stad dat als referentie wordt gebruikt. Verder blijkt ook dat de kwartaalgemiddelde-concentratie van stikstofoxide (NO2) in Sluiskil verhoogd is ten opzichte van de achtergrondconcentratie. Op basis van de huidige meetgegevens zijn nog geen conclusies te trekken over mogelijke bronnen die de verhoging kunnen verklaren. 

Subsidie voor project Anders kijken naar werk

Aan de gemeente Goes wordt € 500.000 subsidie beschikbaar gesteld uit middelen van het Investeringsprogramma Zeeland in Stroomversnelling voor de plaatsing van Zeeuwen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. De gemeente Goes is centrumgemeente voor de Arbeidsmarktregio Zeeland. De subsidie is bestemd om werkgevers te ondersteunen bij de analyse van hun organisatie om te komen tot functiecreatie voor mensen die graag willen werken, maar (nog) niet beschikken over de juiste kwalificaties. Het doel is om minimaal tachtig mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt op de ontstane functies te plaatsen.

Geactualiseerd Protocol accountantscontrole

Voor de jaarlijkse accountantscontrole is een actueel protocol nodig. Dit is het kader waarin de externe accountant zijn oordeel over de jaarrekening vormt. Gedeputeerde Staten vragen aan Provinciale Staten om het geactualiseerde protocol vast te stellen voor de boekjaren 2021 tot en met 2025.

Begroting 2022 Provinciaal Fonds Nazorg Stortplaatsen Zeeland

De begroting en het meerjarige financiële perspectief van het Fonds Nazorg gesloten Stortplaatsen Zeeland zijn door Gedeputeerde Staten vastgesteld. In de begroting van het fonds is een rentevergoeding van € 0,5 miljoen afkomstig van de Provincie opgenomen. Met deze post wordt ook in de Provinciale begroting rekening gehouden. De onderhoudskosten van de gesloten stortplaats Koegorspolder ad € 0,1 miljoen komen direct ten laste van de voorziening Koegorspolder.

Regionaal Waterprogramma Provincie Zeeland 2022-2027

Hoe wordt de waterkwaliteit van het binnendijkse water in Zeeland de komende tijd verbeterd? Hoe gaan we in Zeeland om met overstromingsrisico's? In het Regionaal Waterprogramma staan vertalingen van Europese Waterrichtlijnen naar beleid voor Zeeland. De volgende richtlijnen komen in het Regionaal Waterprogramma aan de orde: Kaderrichtlijn Water, Richtlijn overstromingsrisico’s, Zwemwaterrichtlijn, Grondwaterrichtlijn en de Drinkwaterrichtlijn. Als volgende stap in de vaststellingsprocedure hebben Gedeputeerde Staten de ingekomen zienswijzen verwerkt in het Regionaal Waterprogramma en deze stukken ter vaststelling aangeboden aan Provinciale Staten.

Dinsdag 28 september 2021

Nieuwe subsidieregeling voor aanpak bedrijventerreinen

Bedrijventerreinen zijn belangrijk voor de Zeeuwse economie. Om bedrijventerreinen in de toekomst economisch vitaal te houden en de kansen op het gebied van energie en klimaat te benutten hebben Gedeputeerde Staten een nieuwe subsidieregeling voor gemeenten opengesteld. Gemeenten kunnen vanaf 1 oktober 2021 subsidie aanvragen. Voor de eerste openstelling is een totaalbedrag van € 150.000 beschikbaar. De regeling stimuleert het opstellen van plannen die inzetten op de kwaliteit en verduurzaming van bedrijventerreinen. Dit kan bijvoorbeeld gaan om een inventarisatie van kansen op het gebied van energie en klimaat of een haalbaarheidsstudie naar circulaire maatregelen.

Subsidie voor Etty Hillesum Huis Middelburg

De Provincie heeft besloten een subsidie van maximaal € 25.000 te verstrekken aan de Stichting Etty Hillesum Huis. Met deze bijdrage ondersteunt de Provincie de realisatie van dit instituut voor educatie, wetenschap, kunst en cultuur in het geboortehuis van Etty Hillesum in Middelburg. Etty Hillesum maakt deel uit van onze Zeeuwse geschiedenis en van de historie van WO2 in het bijzonder. Zij werd op 15 januari 1914 geboren in Middelburg. Etty kreeg vooral bekendheid door de publicatie van haar dagboek in 1981, 38 jaar nadat zij in Auschwitz werd vermoord. De Provincie wil vrijheid, mensenrechten, verdraagzaamheid, respect en open dialoog bevorderen. Het uitdragen en veiligstellen van het gedachtegoed van Etty Hillesum en haar geschiedenis voor toekomstige generaties, sluit hierbij aan.

CBK ontvangt subsidie voor cofinanciering van Creative City Boost

De Provincie Zeeland en CBK Zeeland zijn partners in het project Creative City Boost; het creëren en ondernemen in de Zeeuwse binnensteden. Dit project heeft een Europese subsidie gekregen vanuit het programma React-EU. Deze subsidie gaat uit van cofinanciering door de partners, dus de helft bestaat uit de inbreng van de partners en de helft uit de subsidie. De Provincie heeft eerder toegezegd dat CBK voor hun deel van de cofinanciering subsidie aan kon vragen. Het CBK heeft te weinig eigen inkomsten om zelf in de cofinanciering te voorzien en het betreft extra werkzaamheden naast datgene waar het al jaarlijks subsidie voor ontvangt.

Personele bijdrage voor Climate Robust Production Systems

De Provincie Zeeland verleent voor een periode van vijf jaar een personele bijdrage aan een wetenschappelijk onderzoek onder leiding van de Wageningen Universiteit naar het klimaatbestendiger maken van de landbouw door opschaling van ondergrondse wateropslag. Zeeland biedt daarvoor enkele initiatieven die goed aansluiten bij de onderzoeksopzet en de Provincie ziet meerwaarde in betrokkenheid bij het onderzoek.

Operationeel Programma Zuid-Nederland

Gedeputeerde Staten (GS) hebben ingestemd met het Operationeel Programma Zuid-Nederland (OPZuid21-27). Het afgelopen jaar heeft de Provincie Zeeland samen met de provincies Limburg en Noord-Brabant en het Rijk gewerkt aan dit programma. Om goedkeuring te krijgen, wordt het voorgelegd aan de Europese Commissie. Bij goedkeuring kent de Europese Commissie middelen toe die ingezet kunnen worden in de regio. De basis van het programma komt uit de eerder door GS goedgekeurde Regionale Innovatie Strategie. Met de Europese middelen wil Zeeland de omslag op het gebied van energie, klimaat, grondstoffen, landbouw & voeding en gezondheid stimuleren. Dit versterkt de economie en vergroot de maatschappelijke impact. De komende periode wordt de uitvoering voorbereid. Naar verwachting wordt de subsidie in het voorjaar van 2022 voor aanvragen opengesteld.

Impuls voor innovatiefinanciering Zeeland

De Provincie Zeeland, het Rijk en Impuls hebben een toevoeging op de ‘Bestuursovereenkomst Wind in de zeilen Innovatiefinanciering’ getekend. Voor het versterken van het fondsvermogen van de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s), zoals Impuls Zeeland, leveren het Rijk en de Provincie Zeeland gezamenlijk een extra bijdrage van in totaal € 5,4 miljoen in Investeringsfonds Zeeland B.V.. De langetermijnstrategie van alle partijen is gericht op duurzame economische
structuurversterking van Zeeland. Het Investeringsfonds richt zich op startende en groeiende Zeeuwse mkb-ondernemers die willen innoveren, nieuwe economische activiteiten willen ontwikkelen en bijdragen aan de werkgelegenheid en het ondernemersklimaat in onze provincie.
 

Gedeputeerde Anita Pijpelink in dagelijks bestuur Huis van de Nederlandse Provincies

Vanaf 1 oktober 2021 vertegenwoordigt gedeputeerde Anita Pijpelink de Zuidelijke Provincies in het dagelijks bestuur van het Huis van de Nederlandse Provincies in Brussel.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten (PS) stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer +31 118 631050.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 5 oktober 2021.

Een greep uit de agenda van:

29 september 2021 

Jo-Annes de Bat gaat op jurybezoek voor de Zeeuwse Innovatieprijs Emergo bij Vervaet in Biervliet.

Harry van der Maas opent het Jongerenparlement in het provinciehuis in Middelburg.    

Anita Pijpelink gaat in debat over klimaatadaptatie tijdens het Jongerenparlement in het provinciehuis in Middelburg.

Han Polman opent het middagdeel van het Zeeuws Jongerenparlement in het provinciehuis in Middelburg.

Dick van der Velde brengt een werkbezoek aan Breskens. Hij is ook aanwezig bij de inwonersbijeenkomst Omgevingskwaliteit Kanaalzone in Terneuzen.

30 september 2021

Harry van der Maas ontvangt de ideeën van jongeren die meededen aan het tweedaagse Zeeuws Jongerenparlement in de Provinciale Statenzaal in Middelburg. Ook opent hij samen met BMX’er Dez Maarsen het 100% Verkeersveiligevent in Oostburg. 
    
Anita Pijpelink is aanwezig bij de finissage van Zeeland Souvenirs in Middelburg. 

Dick van der Velde gaat in gesprek met de  Vlaamse minister Demir in Brussel over de aanpak van de PFAS-problematiek.

1 oktober 2021 

Jo-Annes de Bat reikt de prijzen uit bij de Ladiesrun in Zoutelande.

Harry van der Maas opent de landbouwroute langs de N258 in Absdale in de gemeente Hulst. 

Anita Pijpelink opent het Festival van Zeeuws-Vlaanderen in Aardenburg.

4 oktober 2021

Jo-Annes de Bat leidt de denktanksessie van Jouw Zeeland over de onderwerpen Energie en Economie.

Han Polman brengt een gemeentebezoek aan Kapelle.