Vergadering Gedeputeerde Staten van 30 november 2021

Datum: 30 november 2021
Starttijd: 09:15
Locatie: Admiraliteitszaal

Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Het nam de volgende besluiten.

Besluitenlijst vergadering Gedeputeerde Staten van 30 november: bijgewerkt 2 december 2021

Brief GS aan PS over stand van zaken Zeeland 700 jaar

In 2023 ‘viert’ Zeeland haar 700-jarig bestaan als bestuurlijke eenheid, eerst een graafschap later een provincie. Gedeputeerde Staten hebben de toezegging gedaan Provinciale Staten hierover per brief nader te informeren. Ook om te bezien of de viering van 700 jaar Zeeland breder getrokken kan worden door verbinding te leggen met andere vieringen, gebeurtenissen en/of initiatieven die plaatsvinden in 2023.

Signaalwaarden financiële indicatoren

Naar aanleiding van de jaarstukken 2020 heeft de Provinciale Rekenkamer een quickscan uitgevoerd op de financiële kengetallen. Eén van de aanbevelingen hieruit is om een kader voor de vijf financiële kengetallen vast te stellen en te overwegen om daarbij in debat met Gedeputeerde Staten (GS) normen als streefwaarden op te nemen. GS hebben toegezegd om met de auditcommissie nader door te spreken over die streefwaarden.

Dinsdag 30 november 2021

Zeeuws maritiem muZEEum ontvangt subsidie voor project ‘Onderwaterarcheologie Zeeland’

Het Zeeuws maritiem muZEEum ontvangt een subsidie van € 50.000 om hun onderwaterarcheologiecollectie in kaart te brengen en zowel digitaal als in presentatie voor een breed publiek beschikbaar te stellen. Hierdoor kan de collectie ook worden gekoppeld aan relevante (onderwaterarcheologie)collecties op andere locaties in Nederland. Een onderdeel van het project is een verkenning van samenwerkingspartners en samenwerkingsvormen met als beoogd resultaat een Expertisenetwerk onderwaterarcheologie Zeeland.

Subsidie voor weidevogels in de Blikken

De Blikken in Nieuwvliet is een waardevol weidevogelgebied. De laatste jaren staat het broedsucces onder druk door roofdieren als de vos. Naast grutto, kievit en graspieper gaat het om broedvogels als kluut, scholekster, tureluur, patrijs en veldleeuwerik. Door het oude raster te vervangen door een vossenraster is de verwachting dat het broedsucces komend jaar weer zal toenemen. Buiten het broedseizoen is de Blikken een belangrijk rust- en foerageergebied voor doortrekkende en overwinterende steltlopers. Vogelaars en andere belangstellenden kunnen de vogels observeren vanuit twee vogelkijkhutten.

Subsidie voor Vestrock DOWNTOWN

Vanwege de coronacrisis is de aanvraag voor Vestrock DOWNTOWN pas laat ontvangen. Hierdoor wordt er pas na afloop van het evenement € 60.000 subsidie beschikbaar gesteld door de Provincie Zeeland.

Notitie Deltares over effect PFAS in Hedwige-Prosperproject

Naar aanleiding van de berichten over PFAS in de Westerschelde is aan kennisinstituut Deltares gevraagd om inzicht te geven in de mogelijke effecten en risico’s van PFAS op de natuurontwikkeling in de Westerschelde. Deltares heeft hiervoor aansluiting gezocht bij een notitie van Imares uit 2010. De conclusie was toen dat een nieuw natuurgebied dezelfde kwaliteit en ontwikkelingsmogelijkheden heeft als bestaande natuur in de Westerschelde. Recente data uit metingen in water en van zwevend stof geven geen reden van deze conclusie af te wijken. Deltares adviseert om verder onderzoek te doen naar de kwaliteit van de diepere lagen van de Scheldeschorren, die direct vóór de Hedwigepolder liggen en naar de kwaliteit van vers aangeslibd materiaal, vooral van nabij de Vlaams-Nederlandse grens. Provincie Zeeland pakt in overleg met de betreffende partners de aanbevelingen op.

Reactie Gedeputeerde Staten op brief Stichting Euregiotuinen Oostburg voor ons

Gedeputeerde Staten (GS) hebben een brief ontvangen van de Stichting Euregiotuinen Oostburg voor ons. Daarin vraagt de Stichting aandacht voor haar standpunt ten aanzien van een initiatief om de locatie van een nieuwe bestemming te voorzien. GS hebben geantwoord dat zij zullen reageren op het moment dat de gemeente Sluis een ontwerp-bestemmingsplan ter toetsing aan de Provincie voorlegt.

Afronding gebiedsontsluitingsvisie Veerse Meer Zuid

In het gebied ten zuiden van het Veerse Meer bestaan verkeersknelpunten. Dat uit zich in verkeersdrukte op (te) smalle wegen door dorpen als Arnemuiden, Lewedorp en Wolphaartsdijk en in het buitengebied op de waterschapswegen. Voor fietsers bestaan ook niet overal passende fietsvoorzieningen. In de toekomst zullen die verkeersknelpunten verder toenemen door de groei van het wegverkeer. Dit is niet gewenst vanwege de negatieve gevolgen voor de verkeersveiligheid en de leefbaarheid. Daarom hebben de wegbeheerders in het gebied, waaronder de Provincie Zeeland, gewerkt aan een gebiedsontsluitingsvisie die nu klaar en openbaar is. Deze visie bestaat uit een probleemanalyse en verkeerskundige adviezen ter verbetering van de bereikbaarheid. Voor de korte termijn zijn concrete maatregelen in beeld gebracht en voor de lange termijn zijn oplossingen verkend. De gemeenten zullen de komende jaren gebruiken om maatregelen uit te werken en te realiseren.

Subsidie voor organisatie uitreiking Roosevelt Four Freedoms Awards in 2021

De Provincie heeft besloten een subsidie van € 50.000 te verstrekken aan de Roosevelt Foundation voor de organisatie van de uitreiking van de Roosevelt Four Freedoms Awards 2021. Vanwege de coronacrisis kon de uitreiking in 2020 in Middelburg niet doorgaan. De uitreikingsplechtigheid werd doorgeschoven en vond dit jaar plaats op 31 maart. Ook werd een aangepast publieksprogramma georganiseerd waarin jong en oud kon kennismaken met de bijzondere verhalen van de laureaten en het belang van de Vier Vrijheden. 

Stand van zaken opvang asielzoekers en huisvesting statushouders

Gedeputeerde Staten hebben Provinciale Staten geïnformeerd over de stand van zaken ten aanzien van de opvang van asielzoekers en de huisvesting van statushouders.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten (PS) stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer +31 118 631050.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 7 december 2021.
 

Een greep uit de agenda van:

1 december 2021

Jo-Annes de Bat reikt de Emergo Innovatieprijs uit. Meekijken kan via de livestream op www.emergo-innovatieprijs.nl/uitreiking.

Harry van der Maas bezoekt KAAP innovatiepunt op de Kenniswerf in Vlissingen.

Han Polman spreekt tijdens de installatie van Emile Roemer tot gouverneur van Limburg.

3 december 2021

Han Polman is ontbijtgast bij het Radio 4-programma De Ochtend van 4. 

6 december 2021

Harry van der Maas neemt het boek ‘Wat is Nehalennia zonder schip?’ van Dimp Nelemans in ontvangst.

Han Polman is te gast bij het radioprogramma De Zeeuwse Kamer van Omroep Zeeland.