Vergadering Gedeputeerde Staten van 31 augustus 2021

31 augustus 2021
09:15
Admiraliteitszaal

Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Het nam de volgende besluiten.

 

Besluitenlijst vergadering Gedeputeerde Staten van 31 augustus: bijgewerkt 2 september 2021

Oprichten Benelux Groepering voor Territoriale Samenwerking voor het North Sea Port District

De acht besturen van Gent, Evergem, Zelzate, Terneuzen, Borsele, Vlissingen, Oost-Vlaanderen en Zeeland van het North Sea Port District (NSPD) werken aan een gezamenlijke grensoverschrijdende werkagenda voor het grensoverschrijdend havengebied. Zij willen een Benelux Groepering voor Territoriale Samenwerking (BGTS NSPD) oprichten om de samenwerking verder te versterken. Het North Sea Port District is een Vlaams-Nederlandse economische groeiregio in het hart van de EU met een sterke zeehaven, een belangrijk industrieel cluster, een grootstedelijk en hoogopgeleid achterland met unieke natuur. Er spelen grote grensoverschrijdende opgaven in energietransitie, circulaire economie, mobiliteit, logistiek & transport en leefbaarheid. Het stimuleren van de grensoverschrijdende samenwerking is één van de hoofddoelstellingen van het Benelux Unie verdrag. Een BGTS helpt bij de realisatie hiervan.

Voortgangsrapportages mei, juni en juli 2021 grote projecten en risicoparagraaf 

Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten via een voortgangsrapportage over de voortgang van de grote projecten van de Provincie Zeeland en over de stand van zaken van het provinciale risicoprofiel.

Onderzoek nieuw verdeelmodel provinciefonds

In opdracht van het Rijk wordt dit jaar onderzoek gedaan naar de uitwerking van een nieuw verdeelmodel voor het provinciefonds. Dit onderzoek is recent gestart met de bedoeling dat het nieuwe model in concept eind 2021 bekend wordt en het op 1 januari 2023 in werking kan treden.

Dinsdag 31 augustus 2021

Subsidie voor project Aquaconnect

De Provincie Zeeland subsidieert het project Aquaconnect van het Perspectiefprogramma van NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW) met een bedrag van € 25.000 per jaar. Doel is de watervraag en –aanbod en opslag in landbouw en industrie zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van digitale technologie en waterbehandeling. De randvoorwaardelijke vragen rondom beleid, wetgeving, natuur, beheer en kosten worden ook meegenomen in dit vierjarige onderzoekstraject.

Benoeming leden Adviescommissie Samen in Zee

In juni 2021 werd de regeling ‘Samen in Zee’ opengesteld voor projecten die de culturele sector in Zeeland vernieuwen en/of versterken. De aanvragen voor deze regeling worden beoordeeld door de Adviescommissie Samen in Zee. Deze vijf leden zijn benoemd voor de duur van één jaar met de mogelijkheid de benoeming te verlengen met een jaar. Dit zijn: de heer D. Castel; mevrouw. E. Joosten; mevrouw. M. Polderman; mevrouw. J. Voets en mevrouw. N. van Wees.

Startnotitie 'Kwaliteitsnet goederenvervoer - Zuidelijke randweg N656 Oud-Vossemeer' vastgesteld 

Gedeputeerden Staten hebben besloten te starten met de voorbereiding van de reconstructie van de N656 nabij Oud-Vossemeer. Dit ter verbetering van de verkeersveiligheid en leefbaarheid binnen de bebouwde kom van Oud-Vossemeer en ter optimalisatie van het Kwaliteitsnetwerk goederenvervoer, waar de N656 onderdeel van uitmaakt. De twee beoogde projectresultaten zijn overlastreductie binnen de bebouwde kom van Oud-Vossemeer én volwaardige, alternatieve routering van vrachtverkeer nabij Oud-Vossemeer. Met deze focus valt de Mareweg buiten dit project.

Wijziging Openstellingsbesluit Samenwerking voor Innovatie Zeeland 2021 

In verband met de vakantieperiode en op nadrukkelijk verzoek van marktpartijen wordt het Openstellingsbesluit Samenwerking voor Innovatie Zeeland 2021 verlengd tot en met 1 november 2021. Ook wordt het vijfde lid van artikel 7 aangepast vanwege een geconstateerde tegenstrijdigheid.

Beantwoording vragen Forum voor Democratie over asielopvang door gemeente Middelburg 

Gedeputeerde Staten hebben antwoord gegeven op de door de Statenfractie van Forum voor Democratie gestelde vragen over de asielopvang door de gemeente Middelburg.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten (PS) stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer +31 118 631050.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 7 september 2021.

Een greep uit de agenda van:

1 september 2021

Harry van der Maas is aanwezig in het radioprogramma Zeeuwse Kamer van Omroep Zeeland en trapt daar de Zeeuwse Maand van de verkeersveiligheid af.

4 september 2021

Harry van der Maas is aanwezig bij de opening van het nagebouwde Romeinse vrachtschip Caudicaria Navis in Colijnsplaat.

6 september 2021

Jo-Annes de Bat en Han Polman zijn aanwezig bij de symbolische ingebruikname van Borsele 1 en 2.