Vergadering Gedeputeerde Staten van 31 maart 2020

31 maart 2020
09:15
Admiraliteitszaal

Besluitenlijst vergadering Gedeputeerde Staten van 31 maart: versie 2 april 2020

Bijgewerkt donderdag 2 april 2020

Provincie bevordert deelmobiliteit in Zeeland

In 2018 is de Stichting Duurzame Mobiliteit Zeeland opgericht voor projecten die (elektrische) deelmobiliteit in Zeeland stimuleren. Inmiddels lopen er zeer veel initiatieven vanuit deze stichting, die vooruitlopen op de ontwikkeling van Slimme Mobiliteit in Zeeland en de ambities uit de Regionale Energiestrategie Zeeland. De Provincie verleent een subsidie van € 325.000 aan de stichting voor demoprojecten en technische innovatie. De demoprojecten richten zich op de bereikbaarheid van kleine kernen en dorpen én op de rol die deelmobiliteit in de meer stedelijke gebieden kan hebben.

Subsidie voor project Vakantiedokter

Gedeputeerde Staten hebben op verzoek van de Zeeuwse Huisartsencoöperatie besloten om voor het project ‘Vakantiedokter Walcheren 2020’ eenmalig een subsidie beschikbaar te stellen van € 29.750 als vergoeding voor het verblijf van artsen die van buiten Zeeland komen. Het doel hiervan is tweeledig: enerzijds mee te werken aan verlichting van de druk op bestaande huisartsenpraktijken en anderzijds van buitenaf komende huisartsen kennis te laten maken met het wonen en werken in Zeeland. De aantrekkelijkheid van Zeeland als vestigingsgebied wordt daarmee nog eens onderstreept. Het project loopt van 29 juni tot en met 30 augustus 2020.

Theaterproductiehuis Zeelandia ontvangt subsidie voor 2020

Theaterproductiehuis Zeelandia ontvangt in het kader van het provinciaal cultuurbeleid jaarlijks een provinciale subsidie. In 2020 bedraagt deze subsidie € 577.803. Het productiehuis realiseert hiervoor Het Zeeland Nazomerfestival en minimaal één rondreizende theaterproductie. Verder is er een eenmalige bijdrage voor een verdiepingsprogramma dat de theaterproducties flankeert tijdens het Nazomerfestival en ontvangt men een eenmalige bijdrage voor het voorzitterschap van het Zeeuws Cultureel Overleg en het daaraan gelieerde platform.

Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over varend ontgassen

Naar aanleiding van een bespreking in de commissie Ruimte van 14 februari 2020 over varend ontgassen, informeren GS PS over het thema.

Jaarrapportage DCMR over 2019 beschikbaar

DCMR voert in opdracht van de Provincie Zeeland de taken uit op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving voor de 24 BRZO en RIE-4 bedrijven in Zeeland. Dit zijn de grotere industriële bedrijven. Uit het rapport blijkt dat er een financieel overschot is. Dit financiële overschot blijft beschikbaar voor werkzaamheden van DCMR in 2020.

Dinsdag 31 maart 2020

Wijziging subsidieregeling en openstelling regeling Aanleg Groene Daken

Het klimaat verandert. Hierdoor neemt de kans op wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen toe. Hoe de Provincie Zeeland omgaat met de risico’s van klimaatverandering wordt vastgelegd in een Klimaatadaptatie Strategie. Daarbij hoort ook het verkennen van meekoppelkansen, waar ‘groene daken’ er één van is. Ook dragen groene daken bij aan de energietransitie door de isolatie-mogelijkheden die het biedt. Vanuit dit perspectief wordt er een tweede ronde van de subsidieregeling ‘Aanleg Groene Daken’ opengesteld met een looptijd van 6 april 2020 tot 15 november 2020. De subsidie is gericht op de particulier met een woonhuis of bedrijfspand en op de Vereniging van Eigenaren van een appartementencomplex. De bewustwording van de voordelen van groene daken en het realiseren van groene daken staan in deze regeling centraal. Ten opzicht van de eerste ronde van de subsidieregeling Aanleg Groene Daken zijn er enkele aanpassingen gedaan. Om de aanvrager te ondersteunen wordt er op de provinciale webpagina ‘subsidie groene daken’ verwezen naar de juiste informatiebronnen en wordt de subsidieregeling toegelicht.

Subsidie voor Zeeuwse iconen: otter, zeearend, plevier en patrijs

In totaal wordt er een bedrag van € 148.837 gesubsidieerd voor projecten ten gunste van Zeeuwse icoonsoorten. De otter nadert onze Zeeuwse wateren. Stichting Het Zeeuwse Landschap gaat met stagiairs en vrijwilligers onderzoeken of de otter zijn entree heeft gemaakt en waar we dan mogelijk rekening mee moeten houden. De zeearend heeft de slikken van de Heen gevonden als leefgebied. Een zeearend heeft zes jaar nodig om volwassen te worden. Om ervoor te zorgen dat jonge zeearenden ook veilig kunnen opgroeien, is aanvullende kennis nodig. Deze kennis wordt verkregen door jonge zeearenden van een zender te voorzien. Dit sluit aan bij een landelijk project dat Stichting werkgroep Zeearend Nederland uitvoert. Plevieren en in het bijzonder de strandplevier is een kenmerkende Zeeuwse kustbroedvogel waar het niet goed mee gaat. Met de ervaring die is opgedaan in het buitenland (Australië) wordt een pilot uitgevoerd met nestbescherming, waardoor de eieren niet worden geroofd. Deze ervaringen zijn veelbelovend. Stichting Het Zeeuwse Landschap begeleidt het project dat deel uitmaakt van een landelijk kustbroedvogelproject. Tot slot wordt het project ‘Partridge’ nog drie jaar voortgezet. Een project waar akkervogels zoals de patrijs centraal staan, op een manier die inpasbaar is in een regulier agrarisch bedrijf. Boeren, jagers en natuurbeschermers trekken hier samen in op.

Subsidie voor pilot toezicht in natuurgebieden

Gedeputeerde Staten verstrekken ruim € 75.000 aan Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Het Zeeuwse Landschap, Natuurcollectief Zeeland en de Bosgroep Zuid-Nederland voor de uitvoering van de pilot ‘toezicht in natuurgebieden’ voor de periode 1 maart tot en met 31 december 2020.

Grote Kerk Veere krijgt subsidie voor historische experience

De Grote Kerk Veere is een nationaal monument met een rijke historie. Die geschiedenis wil men beter kunnen vertellen aan inwoners en bezoekers. Het internationaal gerenommeerd bureau Studio Louter (Louvre Abu Dhabi, Kunsthal, NEMO) maakte een ontwerp om de geschiedenis op verschillende plekken in de kerk te kunnen beleven. Bezoekers kunnen aan de hand van een aantal installaties in de kerk vijfhonderd jaar door de tijd van Veere reizen, waarbij ze de geschiedenis ervaren aan de hand van personages die de kerk hebben gebruikt of hebben bezocht. Daar moet de bezoeker wel iets voor doen. Elke ervaring bestaat uit een uitdaging. De uitdaging is niet zomaar een uitdaging maar komt altijd voort uit de geschiedenis van Veere. De Provincie Zeeland draagt met € 30.000 subsidie bij in de realisatie van dit ontwerp.

Huisvesting statushouders in Zeeland

Alle gemeenten krijgen ieder halfjaar van het Rijk een taakstelling voor een aantal te huisvesten vergunninghouders. Dit zijn asielzoekers met een tijdelijke verblijfsvergunning. De Zeeuwse gemeenten zetten zich in om deze mensen tijdig te huisvesten. Zeven gemeenten hebben de taakstelling volledig op tijd gehaald. Vijf gemeenten hebben de taakstelling niet gehaald, omdat het COA niet voldoende vergunninghouders heeft toegewezen om te huisvesten. Eén gemeente heeft één vergunninghouder te weinig gehuisvest, maar is er in geslaagd deze kleine achterstand binnen een maand ruimschoots in te halen.

Nieuwe contracten voor de notariële dienstverlening van vrijwillige kavelruilen

De Provincie Zeeland faciliteert vrijwillige kavelruil via het Kavelruilbureau Zeeland. Met behulp van vrijwillige kavelruil kunnen verschillende maatschappelijke doelen worden gerealiseerd. Hierbij valt te denken aan landbouwkundige structuurverbetering, infrastructuur, natuur en wateropgaven. Om een kavelruil te formaliseren moet er een kavelruilakte worden opgesteld door een notaris.
Het Kavelruilbureau Zeeland werkt hiervoor met twee notariskantoren. Vanwege de plaatsgebonden deskundigheid wordt gekozen voor een notariskantoor in Zeeuws-Vlaanderen en een notariskantoor boven de Westerschelde. De aanbestedingsprocedure hiervoor is inmiddels opgestart.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten (PS) stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer +31 118 631050.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 7 april 2020.

Een greep uit de agenda:

Vanwege de landelijke richtlijnen om verspreiding van COVID-19 tegen te gaan, zijn de openbare aangelegenheden van het college tot en met 6 april geannuleerd.