Vergadering Gedeputeerde Staten van 5 april 2022

Datum: 5 april 2022
Starttijd: 09:15
Locatie: Admiraliteitszaal

Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Het nam de volgende besluiten.

Besluitenlijst vergadering Gedeputeerde Staten van 5 april: bijgewerkt 7 april 2022

Begrotingscirculaire 2023

Gedeputeerde Staten (GS) hebben de jaarlijkse begrotingscirculaire vastgesteld en aan de gemeenten gezonden. Met de circulaire informeren GS de raden en de colleges van B&W met het oog op de voorbereiding van de (meerjaren)begroting 2023-2026. In de circulaire zijn aandachtspunten opgenomen voor het financieel toezicht, zoals dat door GS wordt uitgeoefend.

GS vragen PS deel te nemen aan evaluatieproces Omgevingsvisie

Het proces voor de Zeeuwse Omgevingsvisie was anders dan voorgaande processen, omdat de Provincie Zeeland de Omgevingsvisie samen met de betrokken partijen heeft geschreven. De Provincie wil daar van leren: wat was goed en wat kan er beter! Daarom vragen Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten, als een van de betrokken partijen, om hun mening te geven over het proces voor de Zeeuwse Omgevingsvisie en het resultaat daarvan.

Dinsdag 5 april 2022

Subsidie voor haalbaarheidsstudie ontzilting

In een studie van de HZ University of Applied Sciences wordt de haalbaarheid van ontzilting verder onderzocht. In het kader van het Zeeuws Deltaplan Zoet Water wordt ontzilting als mogelijke zoetwaterbron gezien voor de bewatering van gewassen in tijden van droogte. Door klimaatverandering bestaat namelijk een toenemende kans op oogstschade ten gevolge van droogte. Er wordt onderzocht of ontzilting in de praktijk haalbaar zou kunnen zijn en ook commercieel aantrekkelijk is. Aan HZ University of Applied Sciences wordt een subsidie verleend van maximaal € 34.950 voor het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek naar ontzilting voor irrigatiedoeleinden.
 

Definitieve lijst zwemwaterlocaties 2022

Jaarlijks moeten Gedeputeerde Staten een officiële lijst met zwemwaterlocaties vaststellen. In deze lijst zijn alle Zeeuwse zwemwaterlocaties opgenomen die door de waterbeheerders en de Provincie Zeeland worden onderzocht op waterkwaliteit, veiligheid en inrichting. Van deze locaties wordt tweewekelijks of maandelijks de waterkwaliteit onderzocht tijdens het zwemseizoen van 1 mei tot 1 oktober. Tijdens het zwemseizoen is actuele informatie over zwemwaterlocaties, zwemwaterkwaliteit en waarschuwingen en/of zwemverboden te vinden op www.zwemwater.nl. Locaties die niet zijn aangewezen door de Provincie worden niet gecontroleerd. Zwemmen daar wordt afgeraden maar is niet verboden, tenzij anders aangegeven bijvoorbeeld bij sluizen en bruggen. Dit jaar komen er extra metingen naar de aanwezigheid van PFAS bij drie zwemwaterlocaties:  Perkpolder, Baarland en Vlissingen in de Westerschelde. 

Subsidies natuur- en landschapsbeheer 2022 toegekend

Gedeputeerde Staten hebben € 20.990 aan subsidies natuurbeheer toegekend aan drie natuurbeheerders voor 2022. De toegekende subsidies zijn bedoeld voor het beheer van ongeveer 37 hectare natuurgebied. Het gaat om uitbreiding in onder andere Ganzenreservaat, de Bergweg, de Sint Pieterspolder en enkele dijken in Zuid-Beveland, het waterwingebied Sint Jansteen, de Baarzandsche Kreek, Oranjezon, Van ’t Hoffweg, Hans Vriezenschans en Kwistenburg.

Gewijzigd besluit ontheffing verbod op het vangen van aasgarnalen

Gedeputeerde Staten hebben op 15 februari 2022 ontheffing verleend van het verbod van artikel 3.6 uit de Omgevingsverordening op het vangen van aasgarnalen en brakwatersteurgarnalen in de kustwateren. In dit nieuwe besluit wordt de ontheffing op verzoek van de aanvrager verleend voor de kustwateren en de Zeeuwse binnenwateren.

Zeeland bereidt begrotingswijziging voor vanwege openstelling OPZuid in 2022

Gedeputeerde Staten hebben besloten om in het zesde voorstel van de begrotingswijziging ook de financiële consequenties van de openstelling OPZuid in 2022 op te nemen. Hiermee wordt het mogelijk gemaakt om een bedrag van € 928.572 voor cofinanciering te betalen aan projecten met OPZuid-subsidie. Deze projecten moeten innovatief zijn en bijdragen aan een of meerdere veranderingen op het gebied van energie, klimaat, grondstoffen, landbouw & voeding en gezondheid.

Provincie start in samenwerking met belangstellende partners pilot ZeelandRing

Als onderdeel van de ‘Verkenning Digitale Agenda’ is een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar het concept 'ZeelandRing'. De ZeelandRing biedt, naar het voorbeeld van de BrabantRing, de mogelijkheid tot vergaande digitale samenwerking tussen aangesloten organisaties. De hoge beschikbaarheid en veiligheid van het netwerk zijn kenmerkend voor het concept. Uit het onderzoek blijkt dat Zeeland prima mogelijkheden heeft om een ZeelandRing te realiseren. Om de samenwerking tussen organisaties en de technische aspecten in de praktijk te testen, zal een proefproject worden opgestart.

Subsidie voor herinneringskrant ‘Zeeuws Weerzien’

Gedeputeerde Staten verlenen voor de periode 2022-2023 een subsidie van maximaal € 9.500 aan stichting Zeeuws Weerzien. Dit is een bijdrage voor de verdere uitrol van de leesteams, waarbij vrijwilligers samen met ouderen op verschillende locaties in Zeeland deze herinneringskrant lezen én vijf nieuwe uitgaven van Zeeuws Weerzien. Zeeuws Weerzien is een gratis krant, vol herinneringen aan 'het Zeeland van toen'. De krant is bedoeld voor oudere inwoners van Zeeland en bevat artikelen en verhalen uit (kranten)archieven vanaf ongeveer 1950 tot recentere jaren, inclusief columns van hedendaagse schrijvers.

Samenwerkingsovereenkomst Roosevelt Foundation en Provincie Zeeland

De samenwerking tussen de Roosevelt Foundation en de Provincie Zeeland bestaat al sinds 1984. De basis van deze samenwerking baseerde zich nog op oude besluiten. Om de huidige en toekomstige samenwerking tussen beide organisaties op een transparante wijze vast te leggen, is er een nieuwe samenwerkingsovereenkomst afgesloten.
 

Brief aan (in)formateurs van Zeeuwse gemeenten

De Provincie Zeeland ondertekent namens het Overleg Zeeuwse Overheden (OZO) mede de brief aan de (in)formateurs van alle Zeeuwse gemeenten, waarin gevraagd wordt om in de nog te sluiten akkoorden aandacht te besteden aan de gezamenlijke opgaven voor Zeeland en het belang van krachtenbundeling.

Noodverband voor omgevingsverordening

De Omgevingswet is uitgesteld tot 1 januari 2023. Dat betekent ook dat het een half jaar langer duurt voor de compleet vernieuwde Omgevingsverordening Zeeland er is. Er zijn vijf onderwerpen die niet zo lang kunnen wachten. Daarom past de Provincie Zeeland nu eerst de huidige Omgevingsverordening Zeeland uit 2018 aan.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten (PS) stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer +31 118 631050.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 12 april 2022.

Een greep uit de agenda van:

5 april

Harry van der Maas wenst zo’n 70 leerlingen van de basisscholen Acaciahof, Vrije School, Franciscusschool succes tijdens hun verkeersexamen op het Abdijplein in Middelburg.

6 april

Jo-Annes de Bat reikt een totaalbedrag van € 322.738,- uit aan projecten uit de Zeeland in Stroomversnelling-subsidieregeling op het Provinciehuis in Middelburg. Ook is hij aanwezig bij de Urgenda Regiotour Zuidwestelijke Delta.

Harry van der Maas brengt een werkbezoek aan Trinseo in Hoek.

Anita Pijpelink is aanwezig bij de herdenkingsbijeenkomst ‘De Vlissingse opstand 1572’.

Dick van der Velde neemt deel aan de tafelgesprekken over de nota grondbeleid in Kamperland.

7 april

Jo-Annes spreekt bij de themabijeenkomst ‘Het belang van internationalisering en Samenwerking met de drie O's’ georganiseerd door Scalda, gemeente Middelburg en de Provincie Zeeland.

Anita Pijpelink gaat in gesprek over klimaatverandering tijdens de Urgenda Regiotour in de Zuidwestelijke Delta.

Dick van der Velde brengt een werkbezoek aan Minicamping Zeeuws genieten in Waarde.

11 april

Anita Pijpelink is aanwezig bij de Startbijeenkomst Europese programma’s 2021-2027 in de Lasloods in Vlissingen.

Han Polman opent de Startbijeenkomst Europese programma’s 2021-2027 in de Lasloods in Vlissingen.