Vergadering Gedeputeerde Staten van 7 december 2021

Datum: 7 december 2021
Starttijd: 09:15
Locatie: Admiraliteitszaal

Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Het nam de volgende besluiten.

Besluitenlijst vergadering Gedeputeerde Staten van 7 december: bijgewerkt 9 december 2021

Risico's nazorgfase Waterdunen

Statenleden hebben voor de behandeling van het Statenvoorstel ‘Waterdunen afsluiting GREX 2021’ in de commissie van 26 november 2021 aanvullende informatie gevraagd over de risico's in de nazorgfase van het project Waterdunen. Gedeputeerde Staten hebben daarom een verduidelijkende brief opgesteld ter voorbereiding op de behandeling van het betreffende Statenvoorstel in de PS-vergadering op 17 december 2021.

Operationeel EFRO-subsidieprogramma OPZuid 2021-2027 niet mer-plichtig

Het bevoegd gezag bij het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) heeft de concept-operationele programma’s van de regio getoetst aan de criteria die in het Besluit milieueffectrapportage (mer) zijn opgenomen. De operationele programma’s hebben als doel om ontwikkelingen en activiteiten te stimuleren. Ze richten zich echter niet op de ruimtelijke kaders voor het realiseren van projecten of het toekennen van vergunningen daarvoor, zoals bedoeld in de strategische milieubeoordeling richtlijn. Op basis hiervan concludeert het bevoegd gezag dat de operationele programma’s niet vallen onder de Richtlijn voor Strategische Milieubeoordeling (2001/42/EG). Daarom is er geen verplichting om een strategische milieubeoordeling uit te voeren.

Regiomarketing

Ook in 2022 werkt de Provincie Zeeland aan de regiomarketing voor werken, wonen en recreëren. Voor de arbeidsmarkt zijn nog veel nieuwe werknemers nodig van buiten Zeeland en het blijft, zeker in de huidige coronatijd, nodig om Zeeland te promoten als toeristische bestemming. Provinciale Staten zijn per brief geïnformeerd over wat er in 2022 gedaan wordt aan de uitvoering van de regiomarketing.

Concept Nationaal Strategisch Plan naar Tweede Kamer gestuurd

Op 3 december 2021 heeft minister Schouten het concept- Nationaal Strategisch plan (NSP) naar de Tweede Kamer gezonden. Het NSP is de Nederlandse invulling van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid dat vanaf 2023 in werking treedt. Op 8 december 2021 vond hierover een debat in de Tweede Kamer plaats. Daarna zal het plan, voor de deadline van 31 december 2021, worden ingediend bij de Europese commissie. Provinciale Staten zijn schriftelijk geïnformeerd over deze ontwikkelingen.

Derde voortgangsrapportage ‘Wind in de zeilen’

Sinds de zomer van 2020 zijn Rijk en regio aan de slag met het compensatiepakket ‘Wind in de zeilen’. Inmiddels is de derde voortgangsrapportage verschenen. De afgesproken maatregelen krijgen steeds meer (fysieke) vorm en uitwerking, en daar gaat Zeeland steeds meer van merken. Ook is aangeven dat de opleveringsdatum van het Justitieel Complex Vlissingen, vanwege de vertrouwelijkheid, complexiteit en omvang, een jaar later zal plaatsvinden dan eerder werd gepland. De voortgangsrapportage wordt twee keer per jaar opgesteld en verstuurd aan Provinciale Staten, de gemeenteraad van Vlissingen en de Tweede Kamer.

Aangevulde ontwerp Omgevingsverordening gaat in januari ter inzage

De ontwerp-Omgevingsverordening Zeeland heeft in september-oktober 2021 ter inzage gelegen. In zienswijzen is gevraagd een aantal ontbrekende kaarten toe te voegen. Daarnaast wordt het onderdeel verblijfsrecreatie aangevuld vanuit de gebiedsvisie Veerse Meer, die op 8 oktober 2021 is vastgesteld. Omdat dit flinke aanpassingen zijn, hebben Gedeputeerde Staten besloten de Omgevingsverordening met de aanvullingen nogmaals ter inzage te leggen. Dit geeft iedereen de gelegenheid om ook op die onderdelen te reageren. De vernieuwde ontwerp-Omgevingsverordening ligt van 11 januari tot en met 21 februari 2022 ter inzage.

MaaS-waardig openbaar vervoer

In de geldende concessies voor het openbaar busvervoer en het fietsvoetveer wordt een extra bepaling opgenomen. Daarmee wordt de basis gelegd voor het digitaal per app kunnen plannen, boeken en betalen van het openbaar busvervoer en het fietsvoetveer.

Dinsdag 7 december 2021

Cofinanciering project ‘Klimaat- en waterrobuust Laag-Nederland van nu naar 2100’

Gedeputeerde Staten verlenen € 100.000 cofinanciering aan het onderzoeksproject ‘Klimaat- en waterrobuust Laag-Nederland van nu naar 2100’ van Wageningen Environmental Research. In dit project werken agrariërs, bedrijfsleven, overheden en kennisinstellingen aan een plan voor het landgebruik en het inrichten van het landelijk gebied. In het onderzoeksproject zijn drie voorbeeldregio’s opgenomen: Friesland, Noord-Holland en Zeeland. De gemeente Schouwen-Duiveland koppelt het onderzoeksproject aan het Living Lab Schouwen-Duiveland en heeft gevraagd of de Provincie ook mee wil doen. De Provincie heeft besloten cofinanciering te verlenen.

Gedeputeerde Staten stellen plan van aanpak exotenbestrijding vast

In toenemende mate krijgen we te maken met plant- en diersoorten die hier van nature niet thuishoren. Zij komen met transporten mee of worden naar ons land gebracht om als huisdier, tuin- of vijverplant te worden verkocht. Een aantal van deze soorten blijkt zich hier in het wild te kunnen vestigen en voor problemen te zorgen. In dat geval spreken we van invasieve exoten. Zij kunnen inheemse soorten verdringen of de omgeving voor deze soorten ongeschikt maken. Daarmee vormen deze invasieve exoten een gevaar voor onze biodiversiteit. Hoe we in de provincie Zeeland, samen met andere partijen, de exotenproblematiek aanpakken is in dit plan van aanpak nader uitgewerkt en toegelicht.

Subsidie voor versterken restauratiekwaliteit en vakmanschap in Zeeland

Voor een vakkundige uitvoering van het restauratie-, onderhouds- en instandhoudingswerk aan Zeeuwse monumenten is voldoende kennis en vakmanschap vereist. Het behoud van dit vakmanschap is in het provinciaal cultuurbeleid opgenomen. Tijdens bijeenkomsten met restauratie- en erfgoedpartijen in de provincie is de wens uitgesproken om de opleiding Erfgoed Schilderen ook in Zeeland te organiseren. Het Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen kan deze opleiding op locatie in Zeeland verzorgen. Gedeputeerde Staten hebben besloten een subsidie van € 19.770 te verlenen aan het Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen zodat deze opleiding in Zeeland plaats kan vinden.

Beslissing op bezwaar Limagrain

De Stichting ondersteuning Zeeuwse Statenfractie Partij voor de Dieren heeft op 3 september 2021 bezwaar gemaakt tegen het besluit van Gedeputeerde Staten van 27 juli 2021. In dit besluit is opdracht verleend aan Limagrain om verwilderde duiven te doden met behulp van het geweer. Politieke partijen en fracties van politieke partijen kunnen geen bezwaar en beroep aantekenen tegen besluiten. De stichting is dusdanig nauw verbonden met de Statenfractie dat ook voor haar geldt dat zij geen bezwaar kan maken tegen een besluit. Het bezwaar is daarom niet-ontvankelijk.

Gedeputeerde Staten verlenen subsidie aan Dutch Delta Cruiseport

Gedeputeerde Staten besluiten een subsidie te verlenen van in totaal € 15.000 aan Dutch Delta Cruiseport (DDCP) voor de jaren 2021, 2022 en 2023. De DDCP is voor de Provincie Zeeland het aanspreekpunt voor de riviercruisesector. Zij is de schakel tussen reders en de regio en heeft een netwerk- en ontwikkelrol, mede ook op het gebied van verduurzaming van de gehele sector.

Stand van zaken huisvesting vergunninghouders in Zeeland

De druk op de AZC's is groot. Dit komt onder andere doordat er veel vergunninghouders wachten op definitieve huisvesting door de gemeenten. Ook in Zeeland hadden een aantal gemeenten een achterstand. In de tweede helft van 2021 is door de Zeeuwse gemeenten een forse inspanning geleverd om te voldoen aan de taakstelling en de opgelopen achterstanden in te halen. Het Rijk heeft de Provincie gevraagd om ervoor te zorgen dat de gemeenten tenminste een kwart van hun achterstand dit jaar inhalen en de rest voor 1 juli 2022. De Provincie Zeeland informeert de gemeenten per brief over de stand van zaken en over de extra ondersteuning die het Rijk biedt bij deze opgave.

Lerend Netwerk Biobouwers in Zeeland

De Provincie Zeeland heeft € 10.000 subsidie toegekend aan HZ University of Applied Sciences voor deelname aan het Interreg project ‘Lerend netwerk Biobouwers’. Samen met Vlaanderen en het bedrijfsleven zal voor de bouw een innovatieve praktijkgerichte onderwijsmethode worden ontwikkeld. In de onderwijsmodules staan circulaire biobased materialen, ecologisch systeemdenken en de 21e-eeuwse digitale en sociale vaardigheden centraal. Studenten en werkende professionals volgen de onderwijsmodules tegelijkertijd. Hierdoor vindt snel en gemakkelijk kennisuitwisseling plaats over innovaties en systeemdenken tussen onderwijs en praktijk.
 

Subsidie voor K&I-netwerk Circulair Bouwen

De bouwsector is een zeer grondstof-intensieve sector. Overschakeling naar circulair werken vergt tijd en aanpassing. Door oplossingsgericht en innovatief aan de slag te gaan met voorbeelden op Zeeuws niveau, kan op een laagdrempelige manier ervaring worden opgedaan door bouwbedrijven, architecten, overheden en andere betrokkenen. Dit is het doel van het in 2019 opgerichte Circulair Bouwen: één van tien Kennis & Innovatienetwerken (K&I-netwerk) in Zeeland. In 2021-2022 wil het netwerk verder versterken en uitbreiden met meer bedrijven en gemeenten. Dit gebeurt door middel van het inrichten van een netwerkstructuur, die doorlopend ingezet kan worden als verbinder tussen bedrijven en kennisinstellingen in de Zeeuwse bouwsector als kennisbank en projectinitiator. Campus Zeeland/Provincie Zeeland stelt hiervoor een subsidie van € 50.000 beschikbaar aan het K&I-netwerk.

Subsidie 2021 College Zorg en Welzijn Bureau

Gedeputeerde Staten verlenen het College Zorg en Welzijn (CZW) Bureau voor 2021 een éénmalige subsidie van maximaal € 55.865. De subsidie is bedoeld voor het opstellen van twee plannen van aanpak. Het eerste is een plan van aanpak preventieactiviteiten en afstemming binnen het sociaal domein en de zorg. Het tweede is een plan van aanpak voor de interbestuurlijke samenwerking tussen gemeenten en zorgorganisaties en wordt opgesteld in samenspraak met de (programmamanager van de) Zeeuwse Zorg Coalitie.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten (PS) stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer +31 118 631050.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 14 december 2021.
 

Een greep uit de agenda van:

8 december 2021

Harry van der Maas reikt de hoofdprijs uit aan de winnaar van de MONO-actie op het Abdijplein in Middelburg. 

Dick van der Velde brengt een werkbezoek aan de jachthaven in Brouwershaven.

9 december 2021

Dick van der Velde woont de digitale ‘Kennissessie Zeeland 2030’ bij over de toekomst van het toerisme in Zeeland.

10 december 2021

Jo-Annes de Bat brengt een werkbezoek aan Draftec B.V in Middelburg.

Harry van der Maas overhandigt leskisten met informatie over zwerfafval aan Nationaal Park Oosterschelde in Kamperland. 

Dick van der Velde neemt de eerste uitgave van het boek ‘Zeeland, Zinderend Zilt Waterland’ in ontvangst van Jeroen Wielaert in het provinciehuis in Middelburg.

13 december 2021

Harry van der Maas is aanwezig bij het vertrek van de nieuwe extra trein in Zeeland op station Vlissingen. Met deze trein gaat reizen van en naar Zeeland sneller.