Vergadering Provinciale Staten 17 december 2021

17 december 2021
09:30
Statenzaal

Agenda

 1. Statenvoorstel begrotingswijziging 2021 en 2022 Provincie Zeeland- 3e ronde budgetbewaking 2021
  1. Statenvoorstel - 3e ronde budgetbewaking 2021 (slotwijziging begroting) - 105903
  2. Brief GS van 16 november 2021 - 3e ronde budgetbewaking 2021 (slotwijziging) - 105903
 2. Opening
 3. Mededelingen
 4. Vaststellen agenda
 5. Vaststellen van concept-besluitenlijst van de Statenvergadering op [datum]
 6. Ingekomen stukken
 7. Ingekomen stukken GS en CvdK
  1. Brief GS van 16 november 2021 Acquisitie Tour de France - 106146
  2. Brief GS aan PS van 22 november over voortgang Delta kenniscentrum - 106496
 8. Hamerstukken
 9. Behandelstukken
 10. Vragensessie
 11. Moties niet behorend bij een agendapunt
 12. Stemming over amendementen, voorstellen en moties
 13. Resumptie van de besluiten. Statengriffier gemachtigd
 14. Sluiting
 15. Bijlagen bij de agenda voor Provinciale Staten van [datum]
 16. Ingekomen stukken ter kennisneming
  1. Brief Noordzee Helikopters Nederland B.V. van 16 november 2021 over of gebruik Midden-Zeeland als permanente basis voor SAR-operaties is toegestaan - 105834
  2. mail van NHV (bijlage-aanvullende brief NHV) van 25 november 2021 over ernstige twijfels toelaatbaarheid SAR-operaties Luchthaven Midden-Zeeland - 105834
   1. Email van NHV (bijlage-aanvullende brief NHV) van 25 november 2021 over ernstige twijfels toelaatbaarheid SAR-operaties Luchthaven Midden-Zeeland - 105834
   2. Email van NHV van 25 november 2021 over ernstige twijfels toelaatbaarheid SAR-opertaties Luchthaven Midden-Zeeland -105834
  3. Brief Curiositas van 13 november 2021 Bezwaar tegen beschikbaar stellen subsidie aan CBK voor project Creative City Boost - 105920
 17. Antwoorden van Gedeputeerde Staten op schriftelijke (art. 44) statenvragen
  1. Antwoorden Statenvragen - PvdA - Compensatie uitstoot broeikasgassen door de Provincie Zeeland - 98087 - 233
  2. Antwoorden Statenvragen - FVD - Jongerenparlement 2021 - 97792 - 234
  3. Antwoorden Statenvragen - PvZ - PFAS - Vervuiling Westerschelde en omgeving - 101717 - 235
  4. Antwoorden Statenvragen - Pro - PFAS - Uitblijven onderzoek PFAS door het RIVM betreft de volksgezondheid - 101285 - 236
  5. Antwoorden Statenvragen - CU - Gevoerd beleid t.a.v. ontheffingsaanvragen ter preventie van faunaschade - 102572 - 237
  6. Antwoorden Statenvragen - 50PLUS - Handhaving varend ontgassen en monitoring water- en luchtkwaliteit Zeeuwse Wateren - 102600 - 238
  7. Antwoorden Statenvragen - GL, PvdD, SP - Voorgenomen gebruik vliegveld Midden-Zeeland - 102008 - 239
  8. Antwoorden Statenvragen - 50PLUS - Justitieel complex Vlissingen - 101050 - 240
 18. Verdagingsbrieven beantwoording (art. 44) statenvragen

Laatste wijziging 27-11-2021 21:36:52