Vergadering Provinciale Staten 17 december 2021

Datum: 17 december 2021
Starttijd: 09:30
Locatie: Statenzaal

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Vaststellen agenda
 4. Vaststellen van concept-besluitenlijst van de Statenvergadering op 11 en 12 november 2021
  1. Besluitenlijst (concept) Provinciale Staten 11 en 12 november 2021
 5. Ingekomen stukken
  1. E-mail van burger van 27 november 2021 met Brandbrief aan provincie, gemeente en waterschap inzake Zanddijk N673 - met reacties - 107523
   1. Brief voorzitter cie Integriteit van 10 december 2021 over opvolging bijeenkomst 'de betamelijke volksvertegenwoordiger' - 109069
   1. Brief van het lid Bos (namens de FVD-fractie) van 14 december 2021 met verzoek tot interpellatie over het gebruik van het coronatoegangsbewijs bij activiteiten van de Provincie Zeeland - 109975
   1. Brief voorzitter Presidium van 14 december 2021 over errata RvO's - 108722/33
 6. Ingekomen stukken GS en CvdK
  1. Brief GS van 16 november 2021 over Acquisitie Tour de France - 106146
  2. Brief GS van 22 november 2021 over voortgang Delta kenniscentrum - 106496
  3. Brief GS van 7 december 2021 over Waterdunen afsluiting GREX 2021 - 108712
 7. Hamerstukken
  1. Statenvoorstel Vervolgonderzoek milieutaken Zeeland inclusief begrotingswijziging 2022 - 103446
  2. Statenvoorstel Tegemoetkoming Coronaschade cultuur (Specifieke uitkering Cultuur) 2020 - 104518
   1. Statenvoorstel Tegemoetkoming Coronaschade cultuur (Specifieke uitkering Cultuur) 2020 - 104518
   2. Brief GS van 9 november 2021 over tegemoetkoming coronaschade cultuur (Specifieke uitkering cultuur) 2020 - 104518
  3. Statenvoorstel Vaststellen Aanpassing Reglement van Orde Provinciale Staten - 108733
  4. Statenvoorstel Vaststellen Reglement van Orde statencommissies - 108722
  5. Statenvoorstel Begrotingswijziging 2021 en 2022 Provincie Zeeland- 3e ronde budgetbewaking 2021 - 105903
   1. Statenvoorstel - 3e ronde budgetbewaking 2021 (slotwijziging begroting) - 105903
   2. Brief GS van 16 november 2021 - 3e ronde budgetbewaking 2021 (slotwijziging) - 105903
  6. Statenvoorstel Ontslag op eigen verzoek bestuurslid, tevens voorzitter Rekenkamer Zeeland - 108739
  7. Statenvoorstel Gewijzigd vergaderschema 2022 - 108713
   1. Statenvoorstel gewijzigd vergaderschema 2022 - 108713
   2. Statenvoorstel (bijlage) gewijzigd vergaderschema 2022 - 108713
 8. Behandelstukken
  1. Statenvoorstel Regionale Mobiliteitsstrategie - 103445
   1. Ingediende moties en amendementen
    1. Motie 1 - FVD - Gratis OV in Zeeland voor alle reizigers voor een periode van minimaal 5 jaar - VERWORPEN
    2. Motie 2 herzien versie 2 - FVD, PRO, PvZ - Houd alle mogelijkheden voor Zero-Emissie energiedragers in het Openbaar Vervoer open - VERWORPEN
    3. Motie 3 - CU - Busje komt zo ofwel maximale wachttijd flexbus en flextaxi - INGETROKKEN
    4. Motie 4 - CU - Mobiliteitscentrale snel en goed - INGETROKKEN
    5. Motie 5 herzien - CU, GL - Behoud van mobiliteit - AANGENOMEN
    6. Motie 6 herzien - 50PLUS - Texelhopper-Walcherenhopper - VERWORPEN
    7. Motie 7 herzien - 50PLUS - Zeeuwse Mobiliteitsstrategie sluit onvoldoende aan op energietransitie en terugdringen CO2 uitstoot - VERWORPEN
    8. Motie 8 - 50PLUS - Gratis OV voor 65+ - VERWORPEN
    9. Motie 9 herzien versie 2 - SP, GL, PRO, PvdD - Beroepschauffeurs - VERWORPEN
    10. Motie 10 herzien versie 2 - SP, FVD, PvdA, 50PLUS, PRO,PvdD - Bredabus - AANGENOMEN
    11. Motie 12 - SP, FVD - Reizigers betrekken - VERWORPEN
    12. Motie 11 - SP - OV als alternatief voor eigen vervoer - VERWORPEN
    13. Motie 13 - SP, GL, FVD - Spoorboekje stakeholders - VERWORPEN
   1. Statenvoorstel Regionale Mobiliteitsstrategie - 103445
   2. Brief GS van 2 november 2021 Aanbieden Regionale Mobiliteitsstrategie - 103445
   3. Brief GS (bijlage) Regionale Mobiliteitsstrategie - 103445
   4. Brief GS (bijlage) Verwerking reacties op concept RMS - Antwoordnota wensen en bedenkingen - 103445
  2. Statenvoorstel Zeeuws Deltaplan Zoet Water - inclusief uitvoeringsprogramma en eindfasedocument - 81413
   1. Ingediende moties en amendementen
   1. Statenvoorstel Zeeuws Deltaplan Zoet Water - inclusief uitvoeringsprogramma en eindfasedocument - 81413
   2. Statenvoorstel (bijlage - Zeeuws Deltaplan) van 27 juli 2021 over Project Zeeuws Deltaplan Zoet Water - 81413
   3. Brief GS van 27 juli 2021 over Project Zeeuws Deltaplan Zoet Water - 81413
  3. Statenvoorstel Waterdunen afsluiten GREX 2021 - 104645
   1. Statenvoorstel Waterdunen afsluiten GREX 2021 105645
   2. Statenvoorstel (bijlage - scopebeschrijving) afsluiten Waterdunen GREX 2021 - 104645
   3. Brief GS van 9 november 2021 over Waterdunen afsluiten GREX 2021 - 104645
  4. Statenvoorstel Benoeming bestuurslid, tevens voorzitter, Rekenkamer Zeeland - 108738
 9. Vragensessie
 10. Moties niet behorend bij een agendapunt
  1. Motie 14 - PvdA, PvdD, D66, GL, 50PLUS -Toelating en normering van chemische bestrijdingsmiddelen - VERWORPEN
  2. Motie 15 - D66, PRO, SP, GL, 50PLUS, PvZ - Beroep indienen storting baggerspecie - VERWORPEN
  3. Motie 16 - PRO, FVD - Afspraken Wind in de Zeilen - INGETROKKEN
  4. Motie 17 herzien - VVD, PvdA, CDA, D66 - Evaluatie kader grote projecten - AANGENOMEN
  5. Motie 18 - PvdA, SGP, CDA, VVD, 50PLUS, D66, Lijst Bosch, FVD, CU, PRO, PvdD, SP, GL, PVV - Tolvrije tunnel coalitieakkoord - AANGENOMEN
 11. Stemming over amendementen, voorstellen en moties
 12. Resumptie van de besluiten. Statengriffier gemachtigd
 13. Sluiting
 14. Bijlagen bij de agenda voor Provinciale Staten van 17 december 2021
 15. Ingekomen stukken ter kennisneming
  1. Brief Noordzee Helikopters Nederland (NHN) B.V. van 16 november 2021 over of gebruik Midden-Zeeland als permanente basis voor SAR-operaties is toegestaan - 105834
   1. E-mail van NHV (bijlage-aanvullende brief NHV) van 25 november 2021 over ernstige twijfels toelaatbaarheid SAR-operaties Luchthaven Midden-Zeeland - 105834
    1. E-mail van NHV (bijlage-aanvullende brief NHV) van 25 november 2021 over ernstige twijfels toelaatbaarheid SAR-operaties Luchthaven Midden-Zeeland - 105834
    2. E-mail van NHV van 25 november 2021 over ernstige twijfels toelaatbaarheid SAR-operaties Luchthaven Midden-Zeeland - 105834
   2. Brief GS van 7 december 2021 over SAR helikopter - 108615
    1. Brief GS van 7 december 2021 over SAR helikopter - 108615
    2. Brief GS ( bijlage- brief aan NHN Helikopters 29-11-2021) - 108615
    3. Brief GS van 7 december 2021 (bijlage-vragen-antwoorden art. 44 vragen PvdD, GL en SP) - 108615
  2. Email van Stichting Aqua Familia van 19 november 2021 over Mogelijke komst SAR-helikopters op Vliegveld Midden-Zeeland - 106892
   1. Email van Stichting Aqua Familia van 19 november 2021 over Mogelijke komst SAR-helikopters op Vliegveld Midden-Zeeland - 106892
   2. Email van Stichting Aqua Familia (bijlage - brief Hekkelman Advocaten) van 19 november 2021 over Mogelijke komst SAR-helikopters op Vliegveld Midden-Zeeland - 106892
  3. Brief Curiositas van 13 november 2021 Bezwaar tegen beschikbaar stellen subsidie aan CBK voor project Creative City Boost - 105920
  4. Brief F. Babijn van 1 december 2021 met oproep om per omgaande over te gaan op digitaal vergaderen - 108011
  5. Brief GS van 30 november 2021 met Consultatiememo signaalwaarden financiële indicatoren - 107704
   1. Brief GS van 30 november 2021 Consultatiememo signaalwaarden financiele indicatoren - 107704
   2. Brief GS (bijlage) Consultatiememo signaalwaarden financiële indicatoren - 107704
  6. E-mail burger van 5 december 2021 met Aanvullende informatie op Dienstregeling NS 2022 Zeeland - 107780
   1. E-mail burger van 7 december 2021 over ben linkshandig - zorgen om politieke besluitvorming - 108629
 16. Antwoorden van Gedeputeerde Staten op schriftelijke (art. 44) statenvragen
  1. Antwoorden Statenvragen - PvdA - Compensatie uitstoot broeikasgassen door de Provincie Zeeland - 98087 - 233
  2. Antwoorden Statenvragen - FVD - Jongerenparlement 2021 - 97792 - 234
  3. Antwoorden Statenvragen - PvZ - PFAS - Vervuiling Westerschelde en omgeving - 101717 - 235
  4. Antwoorden Statenvragen - Pro - PFAS - Uitblijven onderzoek PFAS door het RIVM betreft de volksgezondheid - 101285 - 236
  5. Antwoorden Statenvragen - CU - Gevoerd beleid t.a.v. ontheffingsaanvragen ter preventie van faunaschade - 102572 - 237
  6. Antwoorden Statenvragen - 50PLUS - Handhaving varend ontgassen en monitoring water- en luchtkwaliteit Zeeuwse Wateren - 102600 - 238
  7. Antwoorden Statenvragen - GL, PvdD, SP - Voorgenomen gebruik vliegveld Midden-Zeeland - 102008 - 239
  8. Antwoorden Statenvragen - 50PLUS - Justitieel complex Vlissingen - 101050 - 240
  9. Antwoorden Statenvragen - D66 - Elektriciteitsnet - 104975 - 241
 17. Verdagingsbrieven beantwoording (art. 44) statenvragen

Laatste wijziging 17-02-2022 17:39:57