Locatie: 
Statenzaal
Aanvang: 
09:30 uur

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Vaststellen agenda
 4. Concept-besluitenlijst van de Statenvergadering van 15 december 2017
  1. Besluitenlijst (concept) Provinciale Staten 15 december 2017 - 17029044
 5. Ingekomen stukken
  1. Brief Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) van 20 december 2017 over toezichtsvorm 2018 - 17029147
  2. Brief Rekenkamer Zeeland van 28 december 2017 over Onderzoeksprogramma 2018 - 18000096
   1. Brief (oplegnotitie) Rekenkamer Zeeland van 28 december 2017 over Onderzoeksprogramma 2018 (18000096) - 18003090
   2. Brief Rekenkamer Zeeland van 28 december 2017 over Onderzoeksprogramma 2018 - 18000096
   3. Publicatie: Onderzoeksprogramma 2018 Rekenkamer Zeeland - 18000086
   1. Brief Stichting Schone Polders van 30 januari 2018 aan CvdK over ongerustheid bewoners in en rondom Gebiedsontwikkeling Plan Perkpolder - 18003239
 6. Ingekomen stukken GS en CvdK
  1. Brief GS van 9 januari 2018 met Jaarplan en begroting 2018 NV Economische Impuls - 18000249
   1. Brief GS (oplegnotitie) van 9 januari 2018 met Jaarplan en begroting 2018 NV Economische Impuls (18000249) - 18000954
   2. Brief GS van 9 januari 2018 met Jaarplan en begroting 2018 NV Economische Impuls - 18000249
  2. Brief CvdK van 11 januari 2018 over Jaarverslag van CvdK 2017 - 18000287
   1. Brief (oplegnotitie) CvdK van 11 januari 2018 over Jaarverslag van CvdK 2017 (18000287) - 18003025
   2. Brief CvdK van 11 januari 2018 over Jaarverslag van CvdK 2017 - 18000287
  3. Brief GS van 16 januari 2018 met rapportage tijdelijke commissie Jansen - 18000813
   1. Brief GS (oplegnotitie) van 16 januari 2018 met rapportage tijdelijke commissie Jansen (18000813) - 18003168
   2. Brief GS van 16 januari 2018 met rapportage tijdelijke commissie Jansen - 18000813
   3. E-mail GS van 25 januari 2018 met persbericht IPO inzake raooprtage commissie Jansen - 18003172
  4. Brief GS van 16 januari 2018 met reactie op Toezichtsbrief BZK over 2018 - 18000814
  5. Brief GS van 16 januari 2018 met financiële situatie Westerschelde Ferry B.V. - 18000825
   1. Brief GS (oplegnotitie) van 16 januari 2018 met financiële situatie Westerschelde Ferry B.V. (18000825) - 18001774
   2. Brief GS van 16 januari 2018 met financiële situatie Westerschelde Ferry B.V. - 18000825
  6. Brief GS van 16 januari 2018 over nieuw betaalsysteem vaste klanten fietsvoetveer - 18000826
   1. Brief GS (oplegnotitie) van 16 januari 2018 over nieuw betaalsysteem vaste klanten fietsvoetveer (18000826) - 18001771
   2. Brief GS van 16 januari 2018 over nieuw betaalsysteem vaste klanten fietsvoetveer - 18000826
 7. Hamerstukken
  1. Statenvoorstel Geactualiseerd normenkader 2017
   1. Statenvoorstel (oplegnotitie) Geactualiseerd normenkader 2017, na schriftelijke behandeling Auditcommissie - 18001504
   2. Brief GS van 19 december 2017 over Statenvoorstel geactualiseerd normenkader 2017 - 17029153
   3. Statenvoorstel Geactualiseerd normenkader 2017 - 17029582
  2. Statenvoorstel Investeringskrediet nautische centrale Vlissingen
   1. Statenvoorstel (oplegnotitie) Investeringskrediet nautische centrale Vlissingen - 17029596
   2. Statenvoorstel Investeringskrediet nautische centrale Vlissingen - 17029152
  3. Brief PS (concept) aan BZK inzake reactie op financieel toezicht vorm en bevindingen 2018, met bijlagen - 18001558
   1. Brief (oplegnotitie) BZK over Toezichtsvorm 2018 - 18001806
   2. Brief (concept) PS aan BZK inzake reactie op financieel toezicht vorm en bevindingen 2018, met bijlagen - 18001558
   3. Brief Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) van 20 december 2017 over toezichtsvorm 2018 - 17029147
   4. Brief GS van 16 januari 2018 met reactie op Toezichtsbrief BZK over 2018 - 18000814
  4. Brief PS (concept) van 2 februari 2018 indienen zienswijze Implementatieplan RUD Zeeland 2018 - 18001317
 8. Behandelstukken
  1. Statenvoorstel Kadernota Omgevingsplan 2018 inclusief aangepaste Kadernota en Nota van toelichting
   1. Ingediende amendementen en moties
    1. Ingediende moties en amendementen v.w.b. het Omgevingsplan 2018 TOTAAL INCLUSIEF NUMMERING
    2. Amendement 1 - VVD, SGP, CDA, PVV - par. 1.2.1 Verblijfsrecreatieve ontwikkelingen aan de kust en in overig (aangenomen) - 18003346
    3. Amendement 2 - VVD, SGP, CDA, PVV - par. 1.2.2 Jachthavens en Watersport (aangenomen) - 18003352
    4. Amendement 3 - SGP, VVD, CDA, ZL, PvdA - par. 4.2 Stedenbeleid (aangenomen) - 18003454
    5. Amendement 4 - SGP, VVD, CDA, ZL - par. 2.4 Duurzame en hernieuwbare vormen van energie (aangenomen) - 18003455
    6. Amendement 5 - GL, D66, 50PLUS - par. 1.1 deeltijdwonen en CBE (ingetrokken) - 18003456
    7. Amendement 6 - GL, D66, 50PLUS - par. 1.2.3 hotels (ingetrokken) - 18003471
    8. Amendement 7 - GL, SP - par. 1.3 Landbouw (verworpen) - 18003473
    9. Amendement 8 - GL - par. 1.5 Intensieve veehouderij (verworpen) - 18003474
    10. Amendement 9 - GL, SP, D66, 50PLUS - par. 3.2.2 Leefomgevingskwaliteit duisternis-bescherming (verworpen) - 18003475
    11. Amendement 10 - GL, D66 - par. 3.4 randen Deltawateren (verworpen) - 18003476
    12. Amendement 11 - GL, D66 - par. 4.4.3 Asbest en agrarisch vastgoed (verworpen) - 18003477
    13. Amendement 12 - SP, PvdA, D66, GL, 50PLUS, CDA - par. 1.4 Glastuinbouw (ingetrokken) - 18003478
    14. Amendement 13 - SP, GL, ZL, 50PLUS - par. 2.4 duurzame en hernieuwbare vormen van energie (verworpen) - 18003481
    15. Amendement 14 - SP, GL, D66, PvdA, 50PLUS - par. 3.2.1 Leefomgevingskwaliteit (verworpen) - 18003482
    16. Amendement 15 - ZL - 1.2.3 Hotels (ingetrokken) - 18003483
    17. Motie 1 - VVD, SGP, CDA, ZL, PVV - par. 1.2 Verblijfsrecreatie en 3.4 Randen Deltawateren (ingetrokken) - 18003484
    18. Motie 2 - PvdA, SP, D66, GL - Open Deltalandschap (ingetrokken) - 18003485
    19. Motie 3 - D66 - Intensieve veehouderijen (ingetrokken) - 18004260
    20. Motie 4 - D66- Woningbouw (ingetrokken) - 18004261
    21. Motie 5 - D66, GL - Versterking Provinciale fondsen Vastgoed (ingetrokken) - 18004262
    22. Motie 6 - D66, GL - Detailhandelvisie (verworpen) - 18004263
    23. Motie 7 - D66, GL - Duurzame Energie (verworpen) - 18004264
    24. Motie 8 - D66 - Grondgebonden veehouderij (verworpen) - 18004265
    25. Motie 9, gewijzigd - GL - Milieufactor elektromagnetische velden in omgevingsplan 2018 (verworpen) - - 18004266
    26. Motie 10 - SP - Voorkomen hoogbouw in omgevingsplan 2018 (verworpen) - 18004272
    27. Motie 11 - SP - Stimuleren duurzame landbouw in Omgevingsplan 2018 (verworpen) - 18004273
   1. Memo Behandelvoorstel Kadernota Omgevingsplan 2018 - 18003143
   2. Statenvoorstel (oplegnotitie) Kadernota Omgevingsplan 2018 na commissiebehandeling (18000815) - 18001863
   3. Brief GS van 16 januari 2018 over Statenvoorstel Kadernota Omgevingsplan 2018 - 18000815
   4. Statenvoorstel Kadernota Omgevingsplan 2018 - 18001480
   5. Brief GS (bijlage) Aangepaste Kadernota Omgevingsvisie 2018 - 18001482
   6. Brief GS (bijlage) Nota van toelichting Kadernota Omgevingsplan 2018 - 18001481
   7. E-mail van 26 januari 2018 met antwoord op vragen feitelijke informatie CDA over Kadernota Omgevingsplan 2018 - 18002517
 9. Vragensessie
 10. Moties niet behorend bij een agendapunt
  1. Motie 12 - D66, 50PLUS, ZL, CDA, VVD, SGP, PVV - Verbod Pulsvisserij (aangenomen) - 18003463
 11. Resumptie van de besluiten. Statengriffier gemachtigd
 12. Sluiting
 13. Bijlagen bij de agenda voor Provinciale Staten van 2 februari 2018
 14. Ingekomen stukken ter kennisneming
 15. Antwoorden van Gedeputeerde Staten op schriftelijke (art. 44) statenvragen
  1. Antwoorden statenvragen SP over Risico's BRZO-bedrijven in Zeeland - 191
  2. Antwoorden statenvragen SP over Thermphos - 219
  3. Antwoorden statenvragen GL over bomenkap in heel Zeeland - 220
  4. Antwoorden statenvragen D66 over fietsen in Zeeland - 221
  5. Antwoorden statenvragen D66 over Perkpolder - 222
  6. Antwoorden statenvragen SP over mensen in de kou door stopzetten dienstregeling op maandag 11 december 2017 - 224
  7. Antwoorden statenvragen PvZ over Besluitvorming over financiële bijdrage voortgezet onderwijs Zeeuws-Vlaanderen - 225
  8. Antwoorden statenvragen PVV over beveiliging kerncentrale Borssele - 226
  9. Antwoorden statenvragen 50PLUS over bijdrage provincie aan sanering Thermphos-terrein - 227
 16. Verdagingsbrieven beantwoording (art. 44) statenvragen

Laatste wijziging 17-05-2018 11:35:26