Locatie: 
Statenzaal
Aanvang: 
09:30 uur

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Vaststellen agenda - 18016581
 4. Vaststellen van concept-besluitenlijst van de Statenvergadering op 8 juni 2018
  1. Besluitenlijst (concept) Statenvergadering op 8 juni 2018 - 18016410
 5. Ingekomen stukken
   1. Brief BZK van 27 juni 2018 m.b.t. herbenoeming commissaris van de Koning in de provincie Zeeland, de heer Polman - 18017483
    1. Brief (oplegnotitie) BZK van 27 juni 2018 m.b.t. Herbenoeming commissaris van de Koning in de provincie Zeeland de heer Polman origineel (18017483) - 18017492
    2. Brief BZK van 27 juni 2018 m.b.t. herbenoeming commissaris van de Koning in de provincie Zeeland, de heer Polman - 18017483
 6. Ingekomen stukken GS en CvdK
  1. Brief GS van 12 juni 2018 over Toezichtsverslag 2018 BZK, met bijlagen - 18015870
   1. Brief (oplegnotitie) GS van 12 juni 2018 over Toezichtsverslag 2018 BZK (18015870) - 18017064
   2. Brief GS van 12 juni 2018 over Toezichtsverslag 2018 BZK, met bijlagen - 18015870
   3. Brief Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) van 20 december 2017 over toezichtsvorm 2018 - 17029147
  2. Brief GS van 6 juni 2018 met Oosterscheldevisie 2018-2024, met bijlage - 18014774
   1. Brief (oplegnotitie met resultaat na commissie) GS met Oosterscheldevisie 2018-2024 (18014774) - 18015779
   2. Brief GS van 6 juni 2018 over Oosterscheldevisie 2018-2024 "De Oosterschelde pakt door", met bijlage - 18014774
   1. Brief GS van 19 juni 2018 over meicirculaire 2018 - 18015923
    1. Brief GS (oplegnotitie) van 19 juni 2018 over meicirculaire 2018 (18015923) - 18017361
    2. Brief GS van 19 juni 2018 over meicirculaire 2018 - 18015923
   1. Brief GS van 19 juni 2018 met Tussenbalans netwerksturing op opgaven - 18015940
   1. Brief GS van 26 juni 2018 over besluit tot niet opstellen van een m.e.r. voor de voorgenomen activiteiten Zeeland Airport b.v., toezenden gegevens n.a.v. commissiebehandeling - 18015995
    1. Brief GS van 26 juni 2018 over besluit tot niet opstellen van een m.e.r. voor de voorgenomen activiteiten Zeeland Airport b.v., toezenden gegevens n.a.v. commissiebehandeling - 18015995
    2. Brief GS van 26 juni 2018 (bijlage 1) - Brief Zeeland Airport b.v. van 25 juni 2018 m.b.t. besluit tot niet opstellen van een m.e.r. - 18017475
    3. Brief GS van 26 juni 2018 (bijlage 2) - Veerse Meer - Natura2000 Deltawateren - Beheerplan 2016-2022 - 18017476
   1. Brief GS van 26 juni 2018 over afdoening toezegging commissie Ruimte m.b.t. Kadernota Natuurwetgeving - 18017552
    1. Brief GS (oplegnotitie) van 26 juni 2018 over afdoening toezeggingen Kadernota Natuurwetgeving - 18017491
    2. Brief GS van 26 juni 2018 over afdoening toezegging commissie Ruimte m.b.t. Kadernota Natuurwetgeving (18016899) - 18017552
 7. Hamerstukken
  1. Statenvoorstel 6e begrotingswijziging 2018, met bijlagen - 18015288
   1. Statenvoorstel (oplegnotitie) 6e wijziging begroting 2018 Provincie Zeeland - 18017029
   2. Statenvoorstel 6e begrotingswijziging 2018, met bijlagen - 18015288
  2. Statenvoorstel Ambitiebepaling voorbereiding Omgevingswet - 18014797
   1. Brief (oplegnotitie met resultaat na commissie) GS met statenvoorstel ambitie Omgevingswet (18014797) - 18015752
   2. Statenvoorstel ambitiebepaling Omgevingswet, met bijlagen - 18014797
  3. Statenvoorstel Ontslag mevrouw R. de Visser als bestuurslid Rekenkamer - 18016508
   1. Statenvoorstel (oplegnotitie) ontslag mevrouw R. de Visser als bestuurslid Rekenkamer (18016508) - 18016887
   2. Statenvoorstel Ontslag mevrouw R. de Visser als bestuurslid Rekenkamer - 18016508
  4. Statenvoorstel Fractieverantwoording 2017 - 18016473
   1. Statenvoorstel (oplegnotitie) Fractievergoedingen 2017 (18016473) - 18016972
   2. Statenvoorstel Fractieverantwoording 2017 - 18016473
   3. Publicatie - EY Accountants Rapport van feitelijke bevindingen inzake de fractievergoedingen en fractiekosten over het boekjaar 2017, met bijlage - 18016742
 8. Behandelstukken
  1. Statenvoorstel Kadernota Natuurwetgeving - 18014607
   1. Statenvoorstel (oplegnotitie met resultaat na commissie) Kadernota Natuurwetgeving (18013420) - 18015172
   2. Amendement - Ingediende moties en amendementen v.w.b. de Kadernota Natuurwetgeving (dynamisch document) - NIEUW - 18017365
   3. Brief GS van 29 mei 2018 over Statenvoorstel Kadernota Natuurwetgeving - 18013420
   4. Statenvoorstel inzake Kadernota Natuurwetgeving - 18014607
   5. Publicatie - Kadernota Natuurwetgeving - 18014891
   6. Publicatie - Kadernota Natuurwetgeving - Resultaten consultatie Kadernota Natuurwetgeving - 18014892
   7. Publicatie - Reactie publiek internet consultatie concept Kadernota Natuurwetgeving (Wing) - 18014893
   8. Publicatie - Reacties consultatie PCGR concept Kadernota Natuurwetgeving - 18014918
   9. Statenvoorstel (bijlage) Kadernota Natuurwetgeving (18014607) - Beantwoording technische vragen van het lid A. van Haperen (PvdA) - 18017358
   10. Amendement 1.1 - PvdA, CDA, SGP, VVD, GL, D66 - Kadernota Natuurwetgeving Soortenbeleid, keuze 1, aangenomen - 18017898
   11. Amendement 2.1 - D66, GL - Kadernota Natuurwetgeving, keuze 2.0, ingetrokken - 18018461
   12. Amendement 2.2 - SGP, CDA, ZL, PVV, SP, VVD, PvZ - Kadernota Natuurwetgeving, keuze 2, aangenomen - 18018509
   13. Amendement 2.3 - 50PLUS - Kadernota Natuurwetgeving, keuze 2.3, verworpen - 18018513
   14. Amendement 4.1 - ZL - Kadernota Natuurwetgeving windmolenhoogte keuze 4.1, verworpen - 18018517
   15. Amendement 5.1 - GL - Kadernota Natuurwetgeving, keuze 5.1, verworpen - 18018519
   16. Amendement 11.1 - GL - Kadernota Natuurwetgeving keuze 11.1, verworpen - 18018520
   17. Amendement 12.1 - D66 - Kadernota Natuurwetgeving, keuze 12.0, ingetrokken - 18018603
   18. Amendement 14.1 - GL, D66 - Kadernota Natuurwetgeving, keuze 14.1, verworpen - 18018604
   19. Amendement 15.1 - GL - Kadernota Natuurwetgeving keuze 15.1, verworpen - 18018605
   20. Amendement 17.1 - GL - Kadernota Natuurwetgeving, keuze 17.1, verworpen - 18018606
   21. Amendement 18.1 - PvdA, CDA - Kadernota Natuurwetgeving Vossenbeleid, keuze 18 (CDA ingetrokken), verworpen - 18018607
   22. Amendement 18.2 - GL - Kadernota Natuurwetgeving, keuze 18.2, ingetrokken - 18018608
   23. Amendement 21.1 - GL - Kadernota Natuurwetgeving, keuze 21.1, verworpen - 18018609
   24. Amendement 22.1 - GL - Kadernota Natuurwetgeving, keuze 22.1, aangepast, verworpen - 18018610
   25. Amendement 22.2 - SGP, CDA, VVD, PVV - Kadernota Natuurwetgeving - Maximale plantafstand bomen, keuze 22.2, aangenomen - 18018611
   26. Motie 1 - SP, GL, D66 - Kadernota Natuurwetgeving aanvullend soortenbeleid, aangenomen - 18017898
   27. Motie 2 - D66 - Kadernota Natuurwetgeving - afstand bomen bij herbeplanting, ingetrokken - 18018612
  2. Statenvoorstel tot vaststelling van besluit tot het niet opstellen van milieueffectrapportage (MER) voor voorgenomen activiteiten Zeeland Airport b.v. - 18015309
   1. Statenvoorstel (oplegnotitie met resultaat ná commissie) vaststelling besluit niet opstellen van een MER voorgenomen activiteiten Zeeland Airport b.v. - 18015641
   2. Brief GS van 29 mei 2018 over Statenvoorstel tot vaststelling van besluit tot het niet opstellen milieueffectrapportage (MER) voor voorgenomen activiteiten Zeeland Airport b.v. - 18014776
   3. Statenvoorstel tot vaststelling van besluit tot het niet opstellen van milieueffectrapportage (MER) voor voorgenomen activiteiten Zeeland Airport b.v. - 18015309
   4. Brief Zeeland Airport b.v. van 15 mei 2018 m.b.t. aanvraag procedure vliegveld midden Zeeland b.v. - 18017490
   5. Publicatie - Beoordelingsnotitie MER Zeeland Airport - 18017232
   6. Publicatie - Bijlage bij Beoordelingsnotitie MER Zeeland Airport - Beschrijving modellering - 18017233
   7. Motie 3 - SP - MER-beoordeling - alternatieve locaties, ingetrokken - 18018613
   8. Motie 4 - SP - MER-beoordelingsnotitie - over besluiten tot MER onderzoek bij toename van helikoptervluchten naar 4.000, ingetrokken - 18018614
   9. Motie 5 - 50PLUS - Zeeland Airport: bij uitblijven van een MER-onderzoek, om monitoring op effecten op milieu en leefomgeving, ingetrokken - 18018615
 9. Vragensessie
 10. Moties niet behorend bij een agendapunt
  1. Motie 10.1 - PvZ, ZL m.b.t. fietsvoetveer, verworpen - 18018616
  2. Motie 10.2 - PvZ, ZL m.b.t. financiële dekking verliezen fietsvoetveer, verworpen - 18018617
  3. Motie 10.3 - SP over werkdruk in het openbaar vervoer, verworpen - 18018618
 11. Resumptie van de besluiten. Statengriffier gemachtigd
 12. Sluiting
 13. Bijlagen bij de agenda voor Provinciale Staten van 29 juni 2018
 14. Ingekomen stukken ter kennisneming
 15. Antwoorden van Gedeputeerde Staten op schriftelijke (art. 44) statenvragen
  1. Antwoorden statenvragen van PvdA over Zanddijk (N673) - 257
  2. Antwoorden statenvragen van PvdA over de Westerscheldetunnel - 258
  3. Antwoorden statenvragen van CDA over vergoeding mezenschade - 259
  4. Antwoorden statenvragen van 50PLUS over Kerncentrale Doel 1 - 260
 16. Verdagingsbrieven beantwoording (art. 44) statenvragen

Laatste wijziging 13-07-2018 18:08:52