Locatie: 
Videoconferentie via GoToMeeting
Aanvang: 
09:30 uur

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Vaststellen agenda
 4. Vaststellen van concept-besluitenlijst van de Statenvergadering op 18 december 2020
  1. Besluitenlijst (concept) Provinciale Staten 18 december 2020 - 20041790
 5. Ingekomen stukken
  1. E-mail Bewonersgroep Zanddijk e.o. van 7 januari 2021 met reacties op nieuwsbrief Zanddijk Yerseke N673
  2. Brief van mevrouw I.A Flameling van 16 januari 2021 over melding persoonlijk belang dossier baanrotatie Vliegveld Midden-Zeeland - 11491
  3. E-mail van Natuur Alert van 21 januari 2021 over Mogelijke consequenties onderzoek ecologische effecten kaalkap voor Provinciaal bosbeleid - 12674
   1. E-mail van Natuur Alert van 21 januari 2021 over Mogelijke consequenties onderzoek ecologische effecten kaalkap voor Provinciaal bosbeleid - 12674
   2. Email van Natuur Alert van 21 januari 2021 over Mogelijke consequenties (bijlage 1) onderzoek ecologische effecten kaalkap voor Provinciaal bosbeleid - 12674
   3. E-mail van Natuur Alert van 21 januari 2021 over Mogelijke consequenties (bijlage 2) onderzoek ecologische effecten kaalkap voor Provinciaal bosbeleid - 12674
  4. E-mail burger van 20 januari 2021 Zienswijze Conceptvisie Gebiedsvisie Veerse Meer 2020-2030 - 12579
  5. E-mail burger van 21 januari 2021 over Zienswijze Ontwerpbestemmingsplan Waterpark Veerse Meer - 12577
  6. E-mail burger van 5 januari 2021 over bussen in de binnenstad van Middelburg - 12593
 6. Ingekomen stukken GS en CvdK
  1. Brief GS van 6 januari 2021 over Tarieven busvervoer
   1. Brief GS van 29 januari 2021 met aanvullende informatie aandeelhoudersstrategie North Sea Port - 16174
 7. Hamerstukken
  1. Statenvoorstel bekrachtigen geheimhouding onderbouwing kredietaanvraag N673 (Zanddijk-Molendijk) - 14979
   1. Statenvoorstel bekrachtigen geheimhouding onderbouwing kredietaanvraag N673 (Zanddijk-Molendijk) - 14979
   2. Brief GS van 26 januari 2021 over N673 (Zanddijk-Molendijk) - onderbouwing kredietaanvraag - 14979
  2. Statenvoorstel gedeeltelijk opheffen geheimhouding 5 documenten over de voortgang van de realisatie van het TTC - 12245
   1. Statenvoorstel gedeeltelijk opheffen geheimhouding 5 documenten over de voortgang van de realisatie van het TTC - 12245
   2. Brief GS 19 januari 2021 Statenvoorstel gedeeltelijk opheffen geheimhouding 5 documenten met betrekking tot het TTC - 12245
   1. Statenvoorstel over Financiële overzichten van VCB inzake Thermphos onder geheimhouding ter inzage - 17855
    1. Statenvoorstel Financiële overzichten van VCB inzake Thermphos onder geheimhouding ter inzage - 17855
    2. Brief GS van 2 februari 2021 over voorstel geheimhouding overzichten VCB 2020 nov-dec-jan - 17855
 8. Behandelstukken
  1. Statenvoorstel Inpassingsplan Vliegveld Midden-Zeeland - 20040937
   1. Statenvoorstel over inpassingsplan Vliegveld Midden-Zeeland - 20040937
   2. Statenvoorstel (bijlage 1 - globale aanduiding gebied inpassingsplan) over inpassingsplan Vliegveld Midden Zeeland - 20039999
   3. Statenvoorstel (bijlage 2 - concept bestuursovereenkomst ) - 20040035
   4. Brief GS van 15 december 2020 over aanbieden statenvoorstel met betrekking tot inpassingsplan Vliegveld Midden-Zeeland - 20040936
   5. E-mail vragen met antwoorden D66 m.b.t. inpassingsplan Vliegveld Midden-Zeeland
   6. E-mail vragen met antwoorden GL m.b.t. SV inpassingsplan Vliegveld Midden Zeeland
   7. E-mail vragen met antwoorden PvdA m.b.t. SV inpassingsplan Vliegveld Midden Zeeland
   8. E-mail vragen met antwoorden SP m.b.t. SV inpassingsplan Vliegveld Midden-Zeeland
   9. E-mail vragen met antwoorden GL over Statenvoorstel inpassingsplan Vliegveld Midden-Zeeland - 20040937
  2. Statenvoorstel Aandeelhoudersstrategie North Sea Port - 20040799
   1. Ingediende moties en amendementen
    1. Amendement 1 - SGP, VVD, CDA, PvdA, PVV-D, PVV-B, CU, PRO, D66 - Aandeelhoudersstrategie NSP - AANGENOMEN
    2. Motie 1 - CU, 50PLUS, PvdD, GL - Uitvoering Aandeelhouders-Strategie North Sea Port - INGETROKKEN
   1. Statenvoorstel Aandeelhoudersstrategie North Sea Port - 20040799
   2. Statenvoorstel (bijlage) Aandeelhoudersstrategie North Sea Port - 20040800
   3. Brief GS van 15 december 2020 over Statenvoorstel Aandeelhoudersstrategie North Sea Port - 20040798
   4. Vragen en antwoorden CU over Statenvoorstel Aandeelhoudersstrategie North Sea Port - 20040799
   5. Vragen en antwoorden PvdD over Statenvoorstel Aandeelhoudersstrategie North Sea Port - 20040799
   6. Vragen en antwoorden FVD over Statenvoorstel Aandeelhoudersstrategie North Sea Port - 20040799
   7. Vragen en antwoorden PvZ over Statenvoorstel Aandeelhoudersstrategie North Sea Port - 20040799
  3. Statenvoorstel concept opgavevoorstel Zichtbaar Zeeland - 20041328
   1. Statenvoorstel concept opgavevoorstel Zichtbaar Zeeland - 20041328
   2. Statenvoorstel (bijlage) CONCEPT-marketingstrategie Zeeland - 20041329
   3. Brief GS van 15 december 2020 Statenvoorstel Regionale Marketing strategie Zeeland - 20041330
   4. Vragen CU en SGP (mondeling beantwoording) over Statenvoorstel Regionale Marketing strategie Zeeland (20041330) -
  4. Statenvoorstel N673 (Zanddijk-Molendijk) - budget grondaankopen - 20041291
   1. Ingediende moties en amendementen
    1. Motie 2 - 50PLUS, GL - Zanddijk-Molendijk - INGETROKKEN
    2. Motie 3 - FVD - Rood samen met Roze-Zwart door Definitie- en Ontwerpfase Project Zanddijk - VERWORPEN
    3. Motie 4 - PRO, PVV-B - Heroverweging Zanddijk - VERWORPEN
   1. Statenvoorstel N673 (Zanddijk-Molendijk) - budget grondaankopen - 20041291
   2. Brief GS van 15 december 2020 over Krediet N673 (Zanddijk-Molendijk) - 20041292
   3. Beantwoording op vragen VVD - Statenvoorstel N673 (Zanddijk-Molendijk) - budget grondaankopen - 20041291
   4. Beantwoording op vragen CU - Statenvoorstel N673 (Zanddijk-Molendijk) - budget grondaankopen - 20041291
 9. Vragensessie
 10. Moties niet behorend bij een agendapunt
  1. Ingediende moties en amendementen
   1. Motie 5 - Gewijzigd - PvdD, GL, PvdA, D66 - Grass2Grit en duurzame gladheidsbestrijding - AANGENOMEN
   2. Motie 6 - 50PLUS - CO2 Vrije Opwekking Elektrische Energie - INGETROKKEN
 11. Stemming over amendementen, voorstellen en moties
 12. Resumptie van de besluiten. Statengriffier gemachtigd
 13. Sluiting
 14. Bijlagen bij de agenda voor Provinciale Staten van 5 februari 2021
 15. Ingekomen stukken ter kennisneming
  1. E-mail van E.A.A. van Hoecke van 21 december 2020 mededeling over vertrek bij Statenfractie Forum voor Democratie - 20041750
  2. Brief GS van 5 januari 2021 over Geef de horeca toekomstperspectief
  3. Brief Commissie Bezwaar, beroep en klachten van 20 januari 2021 over Doorzending bezwaarschrift Van Rheenen Politiek Onderzoek en Adviesbureau -11882
   1. E-mail van burger van 27 januari 2021 over Zanddijk -15495
    1. E-mail van burger van 27 januari 2021 over Zanddijk -15495
    2. E-mail van burger van 27 januari 2021 (bijlage) over Zanddijk
    3. E-mail van burger van 27 januari 2021 (bijlage) over SO Roze-Zwart Definitief 22 januari 2021
    4. E-mail van burger van 27 januar 2021 (bijlage) over Bijlage 8.2 Roze-Zwart (inclusief extra fietstunnel)
    5. E-mail van burger van 27 januari 2021 (bijlage) over Bijlage 8.1 Roze -Zwart (exclusief extra fietstunnel)
   1. E-mail van ZLTO van 1 februari 2021 over Provincialeweg Zanddijk en Molendijk (N673) naar Yerseke - 17099
   1. Brief burger van 1 februari 2021 over Statenvoorstel N673 (Zanddijk-Molendijk) - 17129
 16. Antwoorden van Gedeputeerde Staten op schriftelijke (art. 44) statenvragen
  1. Antwoorden Statenvragen - D66 - Gebruik van algoritmes - 132
  2. Antwoorden Statenvragen - PvZ - informatiesessie voor PS met verkenner van de samenwerking tussen GGD Zeeland, VRZ en RUD Zeeland - 133
  3. Antwoorden Statenvragen - CDA - Bijplussen Stikstof - 134
  4. Antwoorden Statenvragen - SP - Minister blijft doof voor roep om een tolvrije tunnel - 135
  5. Antwoorden Statenvragen - PvdA - Verborgen lijnen - 136
  6. Antwoorden Statenvragen - FvD - het niet doorgaan van de tolvrije zaterdag van de Westerscheldetunnel - 137
  7. Antwoorden Statenvragen - PvdA - toltarieven voor de Westerscheldetunnel - 138
  8. Antwoorden Statenvragen - SP - Zorg om Jeugdzorg - 139
  9. Antwoorden Statenvragen - 50PLUS - overdracht vrijgekomen grond Marinierskazerne - 140
  10. Antwoorden Statenvragen - PvdA - subsidie groene daken - 141
  11. Antwoorden Statenvragen - D66 - Vragen RUD; Uitvoering gemeentelijke basistaken - 142
  12. Antwoorden Statenvragen - SGP - Relatie tussen toegang diepstekender schepen op Westerschelde en natuurlijke staat van instandhouding - 143
  13. Antwoorden Statenvragen - PvZ - Project Waterdunen - 144
 17. Verdagingsbrieven beantwoording (art. 44) statenvragen
  1. Brief GS van 5 januari 2021 met verdaging beantwoording Statenvragen PvdD over Faunabeheerplan Vos
  2. Brief GS van 19 januari 2021 over verdaging antwoorden art. 44 PvdD monitoring natuurcompensatie van 9 december 2020
  3. Brief GS van 26 januari 2021 over verdaging antwoorden art. 44 D66 en GL over Perkpolder - 14621

Laatste wijziging 19-02-2021 23:18:23