Vergadering Provinciale Staten 8 oktober 2021

Datum: 8 oktober 2021
Starttijd: 09:30
Locatie: Statenzaal

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Vaststellen agenda
 4. Vaststellen van concept-besluitenlijsten van de Statenvergaderingen op 23 juli 2021
  1. Besluitenlijst (concept) digitale vergadering Provinciale Staten 23 juli 2021
  2. Besluitenlijst (concept) fysiek Provinciale Staten 23 juli 2021
 5. Ingekomen stukken
  1. Brief K. van den Broeke van 7 september 2021 over beëindiging statenlidmaatschap - 95240
 6. Ingekomen stukken GS en CvdK
   1. Brief GS van 5 oktober 2021 beantwoording vragen Klimaatadaptatiestrategie Zeeland KasZ - 98345
   1. Brief GS van 5 oktober 2021 over Gebiedsvisie Veerse Meer - Antwoord op toezegging Cie Ruimte - 98375
    1. Brief GS van 5 oktober 2021 over Gebiedsvisie Veerse Meer - Antwoord op toezegging Cie Ruimte - 98375
    2. Brief GS (bijlage - Notitie) van 5 oktober 2021 over Gebiedsvisie Veerse Meer - Antwoord op toezegging Cie Ruimte - 98375
    3. Brief GS (bijlage - brief Adriaanse Van der Weel) van 5 oktober 2021 over Gebiedsvisie Veerse Meer - Antwoord op toezegging Cie Ruimte - 98375
 7. Hamerstukken
  1. Statenvoorstel instelling bestuurscommissie aanbesteding accountant - 58536
  2. Statenvoorstel Vergaderschema 2022 - 97807
   1. Statenvoorstel concept vergaderschema 2022 - 97807
   2. Statenvoorstel (bijlage) Vergaderschema 2022
  3. Statenvoorstel Deelnemen aan de Benelux Groepering voor Territoriale Samenwerking North Sea Port District - 91709
   1. Statenvoorstel Deelnemen provincie aan BGTS North Sea Port District - 91709
   2. Statenvoorstel (bijlage - ontwerpstatuten) BGTS North Sea Port District - 91709
   3. Brief GS van 28 september 2021 over statenvoorstel BGTS NSPD - 91709
 8. Behandelstukken
  1. Statenvoorstel Klimaatadaptatiestrategie Zeeland - 79369
   1. Ingediende moties en amendementen
    1. MOTIE 1 - FVD - Er is geen klimaatprobleem - VERWORPEN
    2. MOTIE 2 - FVD, PvdD - Een boom opzetten over kapbeleid - VERWORPEN
    3. MOTIE 3 - PvdD, GL, SP - Minder Gewasbeschermingsmiddelen - VERWORPEN
    4. MOTIE 4 - PvdD, FVD, SP - Klimaatadaptatie voor Dieren - VERWORPEN
   1. Statenvoorstel Klimaatadaptatiestrategie Zeeland - 79369
   2. Statenvoorstel (bijlage 1) van 20 juli 2021 - Klimaatadaptatiestrategie Zeeland 2021-2026 - 79369
   3. Statenvoorstel (bijlage 2) van 20 juli 2021 Uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie Zeeland - 79369
   4. Statenvoorstel (bijlage 4) van 20 juli 2021 Klimaatadaptatiestrategie Zeeland Antwoordnotitie reacties Klimaatadaptatie Zeeland - 79369
   5. Statenvoorstel (bijlage 3) van 20 juli 2021 Klimaatadaptatiestrategie Zeeland - Infographic - 79369
   6. Statenvoorstel (bijlage 5) van 20 juli 2021 - Aanbiedingsbrief algemene besturen - 79369
   7. Brief GS van 20 juli 2021 Opgavenvoorstel - Klimaatadaptatiestrategie Zeeland - 79369
   8. Brief GS van 5 oktober 2021 beantwoording vragen Klimaatadaptatiestrategie Zeeland KasZ - 98345
  2. Statenvoorstel Gebiedsvisie Veerse Meer 2020-2030 - 92864
   1. Ingediende moties en amendementen
    1. MOTIE 5 - FVD - Referendum over de Gebiedsvisie Veerse Meer - VERWORPEN
    2. MOTIE 6 - SP, PvdD, PvdA, GL, D66 - Gebiedsvisie Veerse meer 2020 - 2030 - VERWORPEN
    3. A1 - D66, SP, PvdA - Gebiedsvisie Veerse Meer 2020 - 2030 - INGETROKKEN
   1. Brief GS van 2 september 2021 met Statenvoorstel Gebiedsvisie Veerse Meer 2020-2030 - 92864
   2. Statenvoorstel Gebiedsvisie Veerse Meer 2020-2030 - 92864
   3. Brief GS (bijlage) van 2 september 2021 Gebiedsvisie Veerse Meer 2020-2030 - 92864
   4. Vragen en beantwoording (GL, PvdD, PvdA) - statenvoorstel Gebiedsvisie Veerse Meer 2020 - 2030
 9. Vragensessie
 10. Moties niet behorend bij een agendapunt
  1. MOTIE 7 - PvZ, FVD - Bestrijding Jacobskruiskruid - VERWORPEN
  2. MOTIE 8 - PvZ - Stop Ontpoldering Hertogin Hedwigepolder - VERWORPEN
  3. MOTIE 9 - PRO, FVD - Verdeeldheid en uitsluiting in Zeeland - VERWORPEN
  4. MOTIE 10 - FVD, PRO - Geen medische apartheid binnen de Provincie Zeeland - VERWORPEN
  5. MOTIE 11 - SP - Regie provincie bij lozingen giftige stoffen in Zeeuwse wateren - INGETROKKEN
 11. Stemming over amendementen, voorstellen en moties
 12. Installatie en beëdiging nieuw Statenlid
 13. Resumptie van de besluiten. Statengriffier gemachtigd
 14. Sluiting
 15. Bijlagen bij de agenda voor Provinciale Staten van 8 oktober 2021
 16. Ingekomen stukken ter kennisneming
  1. Brief GS van 27 juli 2021 over advies CBB inzake klacht burger tegen gedeputeerde De Bat - 66964
   1. Brief GS van 27 juli 2021 over advies CBB inzake klacht burger tegen gedeputeerde De Bat - 66964
   2. Brief GS (bijlage - aanbiedingsbrief met advies) van 22 juli 2021 over Advies CBB inzake klacht tegen gedeputeerde De Bat - 66964
   3. Brief GS (bijlage - verslag zitting) van 22 juli 2021 over Advies CBB inzake klacht tegen gedeputeerde De Bat - 66964
   4. Brief GS van 27 juli 2021 aan burger over overnemen advies CBB - 66964
  2. Brief V.L. Bosch van 3 september 2021 over naamswijziging PVV Lijst Bosch
  3. Brief FVD van 13 september 2021 over Bezwaar en protest tegen medische apartheid Provincie Zeeland - 96282
  4. Brief St. Red onze Polders en St. De Levende Delta van 15 september 2021 met afschrift van brief aan Leden 2e Kamer over PFAS probleem Westerschelde - 96524
  5. Brief Stichting Rechtsbescherming van 8 september 2021- Vergeet de 55000 kinderen in Nederland niet - 96693
  6. Brief Farmers Defence Force van 19 september 2021 afschrift van brief met informatie over gehouden congres FDF op 3 september 2021 - 97284
  7. E-mail Dierenbescherming van 27 september 2021 met Brief met aanbieden boek Met de schrik vrij - 97687
  8. Brief burger van 1 oktober 2021 over Aandachtspunten Veerse Meer Visie - 98145
   1. Email van ZLTO afdeling van 6 oktober 2021 over besluitvorming Gebiedsvisie Veerse Meer - 98343
   1. Brief burger van 6 oktober 2021 inzake Veerse Meer visie (met bijlagen) - 98478
   1. Brief burger van 6 oktober 2021 inzake Gebiedsvisie Veere Meer - 98542
   1. Brief AJK de Bevelanden van 7 oktober 2021 over gebiedsvisie Veerse Meer - 98705
 17. Antwoorden van Gedeputeerde Staten op schriftelijke (art. 44) statenvragen
  1. Antwoorden Statenvragen - PvdD - vergunningverlening luchtwassers in relatie tot emissiefactoren - 59979 - 200
  2. Antwoorden Statenvragen - 50PLUS - PFAS uitstoot 3M Zwijndrecht Belgie - 67524 - 201
  3. Antwoorden Statenvragen - GL - Vervuiling Westerschelde door lozing niet-afbreekbare stoffen uit Antwerpse haven - 67526 - 202
  4. Antwoorden Statenvragen - PvZ - inzake het artikel gepubliceerd op de website van STAF mbt stikstofproblematiek - 66894 - 203
  5. Antwoorden Statenvragen - PvZ - Waterdunen - 73691 - 205
  6. Antwoorden Statenvragen - PvZ - aanbod schoolbibliotheek - 75113 - 206
  7. Antwoorden Statenvragen - FvD - uitstel werkzaamheden Oude Rijksweg bij Krabbendijke - 76166 - 207
  8. Antwoorden Statenvragen - CDA - uitstel werkzaamheden Krabbendijke leidt mogelijk tot problemen landbouwverkeer - 77025 - 208
  9. Antwoorden Statenvragen - CDA - verzoeting Grevelingenmeer - 76332 - 209
  10. Antwoorden Statenvragen - PvZ - project Zanddijk - 79235 - 211
  11. Antwoorden Statenvragen - PvdA - vlasteelt en -verwerking - 80324 - 212
  12. Antwoorden Statenvragen - PvdA - overstaptijd op station Roosendaal - 77255 - 213
  13. Antwoorden Statenvragen GroenLinks - Wordt vliegveld Midden-Zeeland een nieuwe vluchtbasis voor Defensie? - 76958 - 214
  14. Antwoorden Statenvragen - GL - Opvangplekken asielzoekers in Zeeland - 89927 - 215
  15. Antwoorden Statenvragen - PvD - Vastgelopen tanker bij Krammersluizen - 70226 - 216
  16. Antwoorden Statenvragen - FVD - Zonnepark bij Oostburg - 82436 - 217
  17. Antwoorden Statenvragen - PRO - vissen in Windparken - 81414 - 219
  18. Antwoorden Statenvragen - PvdA - PFAS en PFOS 3M - 91280 - 220
  19. Antwoorden Statenvragen - GL - juridische stappen vervuiling Westerschelde - 93095 - 221
 18. Verdagingsbrieven beantwoording (art. 44) statenvragen
  1. Brief GS van 20 juli 2021 verdagingsbrief artikel 44 vragen - PvdD - Vastlopen tanker krammersluizen - 78521
  2. Brief GS van 20 juli 2021 verdagingsbrief artikel 44 vragen - PvdA - Pesticiden - 91578
  3. Brief GS van 21 september 2021 verdagingsbrief artikel 44 vragen - PvZ - Giftig Jacobskruiskruid - 97055
  4. Brief GS van 21 september 2021 verdagingsbrief artikel 44 vragen - CDA - Beheer Jacobskruiskruid - 97056

Laatste wijziging 17-02-2022 17:29:59