Op 22 december 2009 is de Waterwet in werking getreden. De Provincie heeft de  waterregels uitgewerkt in de Waterverordening provincie Zeeland. In hoofdzaak heeft de waterverordening betrekking op het beheer van watersystemen, waterkeringen, oppervlaktewater- en grondwaterlichamen. De meeste beheertaken worden uitgevoerd door waterschap Scheldestromen. Maar ook particulieren en ondernemers kunnen met regels uit de waterverordening te maken krijgen.

De verordening is gericht op het voorkomen dan wel beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, de bescherming en verbetering van de kwaliteit van watersystemen en de vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen. De regels in de verordening geven ook uitwerking aan het waterbeleid dat is neergelegd in het omgevingsplan Zeeland. Zo stelt de verordening normen voor regionale waterkeringen en wateroverlast. Het is aan het waterschap om te zorgen dat de keringen en de capaciteit van het watersysteem (sloten, gemalen e.d.) hieraan voldoen.

Activiteiten in en rondom grondwater en oppervlaktewater

Als particulier of als ondernemer krijgt u ook te maken met de waterverordening wanneer u grondwater wilt onttrekken of activiteiten in of rond het oppervlaktewater wilt uitvoeren. Voor een aantal activiteiten dient u een watervergunning aan te vragen.

Kanaal door Walcheren

Het Kanaal door Walcheren is een vaarweg die wordt beheerd door de Provincie. Voor het gebruik van het Kanaal zijn een aantal regels vastgelegd in de Waterverordening.

Op, langs, in of onder deze vaarweg mogen bijvoorbeeld niet zomaar activiteiten plaatsvinden, zoals het aanbrengen van borden, kabels, leidingen of constructies. Voor dit soort zaken dient u een ontheffing bij ons aan te vragen. Ook zijn er regels voor de afmetingen van schepen die het Kanaal willen passeren.

Contact

Informatie en ontheffingen Kanaal door Walcheren
Leo van Driel
+31 118 412840
l.v.driel@zeeland.nl