Op 7 november 2018 is de Omgevingsverordening Zeeland 2018 in werking getreden. Het hoofdstuk Landschapsbescherming vervangt de Landschapsverordening 2001.  De OVZ 2018 kent een verbod op borden, vlaggen, informatiezuilen, spandoeken en andere (reclame)uitingen om het Zeeuwse landschap te beschermen. De Omgevingsverordening Zeeland 2018 is van toepassing buiten de bebouwde kom, met uitzondering van bedrijventerreinen. In afdeling 8.3 (artikelen 8.5 tot en met 8.9) van de verordening zijn vrijstellingen opgenomen voor borden, vlaggen, informatiezuilen en spandoeken die wel geplaatst mogen worden. Binnen de bebouwde kom gelden de regels van de betreffende gemeente.

Toestemming

Als een bord voldoet aan de hierboven genoemde vrijstellingen heeft u geen vergunning of ontheffing nodig, met uitzondering van de verwijsbordjes naar toeristische bestemmingen. In de artikelen waarin de vrijstellingen zijn beschreven (art. 8.5 tot en met art. 8.9) staan ook de voorwaarden genoemd waaronder de borden, vlaggen, informatiezuilen en spandoeken kunnen worden geplaatst. Bijvoorbeeld het aantal borden, de maximale afmeting of situering van een bord of het al dan niet toegestaan zijn van verlichting e.d. U moet wel altijd toestemming vragen aan de eigenaar van de grond waar u het bord wilt plaatsen.

Verwijsbordjes aan de weg naar een toeristische bestemming kunnen ontheffingsplichtig zijn. Langs provinciale wegen kunt u in het kader de Omgevingsverordening Zeeland 2018, hoofdstuk Wegen en Vaarwegen, een ontheffing aanvragen. In art. 5.14 van het hoofdstuk wegen en vaarwegen zijn voorwaarden benoemd waaraan de toeristische bewegwijzering moet voldoen. Alleen toeristische en recreatieve doelen kunnen in aanmerking komen voor deze verwijsborden.

Handhaving

De Omgevingsverordening Zeeland 2018 wordt gehandhaafd door de Regionale Uitvoeringdienst (RUD). De afdeling is bereikbaar via lsv@rud-zeeland.nl.

De volledige tekst van de Omgevingsverordening Zeeland 2018 en de daarbij behorende toelichting vindt u in de rechterkolom op deze pagina.

Contact

Wilma Maljaars
+31 118 631726
w.maljaars@zeeland.nl

Voorwaarden toeristische bewegwijzering langs provinciale wegen

Roeland Alders
+31 118 631059
rm.alders@zeeland.nl