Het klimaat verandert, daar kunnen we niet omheen. De kans op wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen neemt toe. Dat levert risico’s op voor onze economie, gezondheid en (water)veiligheid. Denk bijvoorbeeld aan wateroverlast bij stortbuien of langdurige regenval. Maar ook als het lang erg warm is, kunnen bijvoorbeeld bruggen zo uitzetten dat ze niet meer dicht kunnen.

Gemeenten, Rijk, waterschap en Provincie hebben samen afgesproken dat zij ervoor gaan zorgen dat schade door hitte, wateroverlast, droogte en overstromingen zo min mogelijk toeneemt. Daarop letten ze bij de aanleg van nieuwe woonwijken en bedrijventerreinen, het opknappen van bestaande bebouwing, vervanging van rioleringen, groenbeheer en wegonderhoud. Hoe de overheden hiervoor gaan zorgen, leggen ze vast in een Klimaatadaptatiestrategie voor Zeeland (KasZ). Het concept is nu gereed. 

Consultatie Zeeuwse besturen

De KasZ is een document van alle Zeeuwse overheden samen. De leden van het bestuurlijk kernteam klimaatadaptatie hebben de KasZ op 16 december 2020 aangeboden aan de Zeeuwse overheden. Tijdens deconsultatieronde kunnen alle besturen inhoudelijk reageren op het concept. Dit is hét moment om bij te sturen op de inhoud van de strategie, voordat deze in de tweede helft van 2021 wordt vastgesteld. 

Hoe ervaart u het veranderende klimaat en de bijkomende effecten?

Om er achter te komen hoe de inwoners van Zeeland omgaan met klimaatverandering hebben wij een kleine enquête uitgezet. Met behulp van deze enquête wordt er een onderzoek uitgevoerd die de huidige stand van zaken betreft klimaatbewustwording analyseert. Vervolgens wordt er een strategie opgesteld om u, inwoner van Zeeland, beter te betrekken bij klimaatgerichte projecten. Ook effectiever informeren over wat u kan doen om uzelf weerbaarder te maken tegen het veranderende klimaat, zal onderdeel zijn van deze strategie.

Zeeuws bevolkingsonderzoek klimaatbewustwording en burger participatie

Wat gebeurde er eerder?

De afgelopen jaren hebben gemeenten en ook de Provincie stresstesten uitgevoerd. Deze gaven inzicht in worden potentiële risico's in Zeeland als het gaat wateroverlast, hitte, droogte en overstroming. Deze risico's zijn vastgelegd in een lijst met 30 kwetsbaarheden en mogelijke oplossingen.

Zeeland verandert mee

Klimaatverandering treft ons allemaal en vraagt van alle Zeeuwen aanpassing. Overheden, inwoners, bedrijven, organisaties: iedereen kan en moet zijn steentje bijdragen. Van inwoners vraagt klimaatadapatatie vooral een aanpassing in denken en doen. Zo kun je je tuin vergroenen, zuinig omgaan met drinkwater of het plaatsen van een regenton. Wil je weten wat jij kunt doen? Kijk dan op www.zeelandverandertmee.nl

Videoboodschap kernteam klimaatadaptatie

Gemeenten, waterschap en Provincie hebben afgesproken dat zij de negatieve gevolgen van hitte, wateroverlast, droogte en overstromingen willen beperken. Wat de overheden gaan doen, leggen ze vast in een Klimaatadaptatiestrategie voor Zeeland. 
Download's