Het klimaat verandert, daar kunnen we niet omheen. De kans op wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen neemt toe. Dat levert risico’s op voor onze economie, gezondheid en (water)veiligheid. Denk bijvoorbeeld aan wateroverlast bij stortbuien of langdurige regenval. Maar ook als het lang erg warm is, kunnen bijvoorbeeld bruggen zo uitzetten dat ze niet meer dicht kunnen.

Tussen gemeenten, Rijk, waterschap en Provincie is afgesproken dat zij ervoor gaan zorgen dat schade door hitte, wateroverlast, droogte en overstromingen zo min mogelijk toeneemt en letten daarop bij de aanleg van nieuwe woonwijken en bedrijventerreinen, het opknappen van bestaande bebouwing, vervanging van rioleringen, groenbeheer en wegonderhoud. Hoe de overheden hiervoor gaan zorgen leggen ze vast in een Klimaatadaptatiestrategie voor Zeeland, die moet in 2020 klaar zijn. Om dit gezamenlijk op te pakken en hier handen en voeten aan te geven ondertekenden deze overheden samen het convenant Klimaatadaptatie Strategie Zeeland.