Aanpak klimaatadaptatie

Het klimaat verandert, daar kunnen we niet omheen. De kans op overlast door extreme neerslag, hitte, droogte en overstromingen neemt toe. Dat levert risico’s op voor onze economie, gezondheid en (water)veiligheid). Denk bijvoorbeeld aan overlast bij stortbuien of langdurige regenval. Maar ook als het lang erg warm is, kunnen bijvoorbeeld bruggen zo uitzetten dat ze niet meer dicht gaan.

Grasland, waterbekken, logo Zeeland verandert mee

Gemeenten, Rijk, waterschap en de Provincie hebben samen afgesproken dat zij ervoor gaan zorgen dat schade door hitte, overlast door water, droogte en overstromingen zo min mogelijk toeneemt. Bij de aanleg van nieuwe woonwijken en bedrijventerreinen, het opknappen van gebouwen, vervangen van rioleringen, groenbeheer en wegonderhoud letten zij daarop.

Hoe de overheden hiervoor gaan zorgen wordt beschreven in de Klimaatadaptatiestrategie voor Zeeland. De eerste stap was het vastleggen van alle risico’s in een lijst met dertig kwetsbaarheden en mogelijke oplossingen.

In de Klimaatadaptatiestrategie voor Zeeland (KasZ) legden de overheden vervolgens vast hoe we ons in Zeeland aanpassen aan het veranderende klimaat en omgaan met de gevolgen daarvan. Om dit formeel vorm te geven, stelt elke organisatie de strategie formeel vast. Daar horen uiteraard ook middelen bij voor de uitvoering. 

Klimaatverandering raakt ons allemaal en vraagt van alle Zeeuwen aanpassing. Overheden, inwoners, bedrijven, organisaties: iedereen kan en moet meehelpen waar hij of zij kan. Van inwoners vraagt het aanpassen aan extremer weer vooral een verandering in denken en doen. Zo kunt u uw tuin groener maken, zuinig omgaan met drinkwater of een regenton plaatsen. Wilt u weten wat u kan doen? Kijk dan op www.zeelandverandertmee.nl