De beschikbaarheid van zoet water staat onder druk. Periodes van heftige regenval en extreme droogte wisselen elkaar steeds vaker af. Het water is er niet altijd op het moment dat je het nodig hebt. En dat is een probleem: als er niet genoeg zoet water is, komen gewassen niet tot wasdom en kan de volledige oost mislukken. Ook natuurgebieden hebben zoet water nodig: broedgebieden functioneren minder goed als het te droog is en er is kans op natuurbranden.

Door de klimaatverandering is sprake van een toenemende vraag naar zoet water. In onze zilte provincie hebben we echter weinig natuurlijke bronnen. Agrariërs zijn voor een groot deel aangewezen op regenwater om hun gewassen te telen. Hoe kan je ook in de toekomst met het beschikbare zoete water voldoen aan de vraag en kan je ook aan de vraagkant aanpassingen maken? Dat is best een uitdaging. Via een actieve aanpak willen we vraag en aanbod meer in balans brengen, vooral in het landelijk gebied. Dat doen we in het Deltaplan Zoet water. 

Brede blik

Beschikbaarheid van zoet water is geen nieuw thema. Al vanaf 2014 lopen tal van pilots en onderzoeksprojecten, zowel bij de Provincie als bij andere partijen. Denk bijvoorbeeld aan de proeftuin zoet water of het living-lab in Schouwen-Duiveland. Hier worden tal van innovaties in de praktijk uitgetest. Bijvoorbeeld om regenwater te bufferen, zout water te ontzilten of druppelirrigatie toe te passen bij de teelt van gewassen. Doel van het nu gestarte project is om deze lopende trajecten samen te brengen en resultaten te delen.

We willen samen met betrokken partijen komen tot een breed gedragen strategie en aanpak, om ervoor te zorgen dat vraag en aanbod van zoet water op elkaar zijn afgestemd. Daarbij kijken we met een brede blik naar de opgave. De oplossing kan liggen in technische aanpassingen van het watersysteem, maar ook in buffering, teeltaanpassingen of innovatief ruimtegebruik.

Tussenstap: kadernotitie

De afgelopen maanden zijn zoveel mogelijk initiatieven en onderzoeken in beeld gebracht. De inzichten, opgaven en kansen die daarbij naar boven kwamen, staan beschreven in een kadernotititie. De kadernotitie is vooral richtinggevend en bespreekt de belangrijkste issues en keuzes: welke richting lijkt het op te gaan, welke aanpak lijkt nu haalbaar en wat niet? Want in het Zeeuws Deltaplan Zoet Water moeten straks keuzes worden gemaakt, bijvoorbeeld over haalbaarheid van maatregelen, prioriteiten en kosten. De kadernotitie kwam tot stand in samenwerking met Waterschap Scheldestromen, gemeenten, ZLTO, ZAJK,  natuur- en milieuorganisaties, bedrijven en kennisinstellingen. De komende maand vindt een informele consultatie plaats.

Verkenningenkaart

Gedurende het project krijgen innovaties en bevindingen een plek in een verkenningkaart. De verkenningenkaart geeft een beeld van de meest perspectiefrijke oplossingen per gebied. Wat werkt (waar) wel, wat niet? De verkenningenkaart kan een hulpmiddel zijn voor ondernemers om, op basis van de lokale situatie, gerichte analyses te laten uitvoeren. Dat kan hen wellicht over de streep trekken om bepaalde investeringen te doen en risico’s te nemen. Overheden kunnen op basis van de verkenningenkaart een strategie uitwerken voor waterbeheer en stimuleringsmaatregelen. Zo kun je denken aan een subsidieprogramma dat erop gericht is om kansrijke maatregelen in de praktijk te brengen.

Een eerste versie van deze kaart is gemaakt op basis van desk-research en bevat vooral bestaande resultaten van de proeftuin zoet water en andere kansrijke projecten. 

Contact

zoetwater@zeeland.nl