Zeeuws Deltaplan Zoet water

De beschikbaarheid van zoet water staat onder druk. Periodes van heftige regenval en extreme droogte wisselen elkaar steeds vaker af. Het water is er niet altijd op het moment dat je het nodig hebt. En dat is een probleem: als er niet genoeg zoet water is, komen gewassen niet op en kan de volledige oogst mislukken. Ook natuurgebieden hebben zoet water nodig. Broedgebieden werken minder goed als het te droog is en er is kans op natuurbranden.

Canisvliet

Door de klimaatverandering neemt de vraag naar zoet water toe. In onze zilte provincie hebben we alleen weinig natuurlijke bronnen. Agrariërs zijn voor een groot deel aangewezen op regenwater om hun gewassen te telen. Hoe kun je ook in de toekomst met het beschikbare zoete water voldoen aan de vraag? Dat is best een uitdaging. Met een actieve aanpak willen we vraag en aanbod meer in balans brengen, vooral in het landelijk gebied. Dat doen we in het Zeeuws Deltaplan Zoet water Zeeuws Deltaplan Zoet Water.

Met een brede blik kijken naar oplossingen

Onderzoek doen naar de beschikbaarheid van zoet water is niet nieuw. Al vanaf 2014 lopen tal van testen en onderzoeksprojecten, bij de Provincie en andere partijen. Denk bijvoorbeeld aan de proeftuin zoet water of het living-lab in Schouwen-Duiveland. Hier worden veel vernieuwingen in de praktijk getest. Bijvoorbeeld om regenwater te bufferen, zout water te ontzilten of druppelirrigatie toe te passen bij de teelt van gewassen.

Wat is de meerwaarde van het Deltaplan?

Met het Zeeuws Deltaplan Zoet Water stellen we kennis en inzicht beschikbaar voor een breed publiek. Daarnaast hebben we de mogelijkheden onderzocht om Zeeland in 2050 weerbaar te maken tegen zoetwatertekorten. Dat deden we samen met andere watergebruikers. Daarbij beschreven we principes die houvast geven om de komende jaren acties uit te werken. Ook voerden we de EU-subsidiescan uit, een belangrijk hulpmiddel. Verder deden we nieuwe onderzoeken in aanloop naar dit plan. Een overzicht van deze onderzoeken vindt u bij downloads onderaan deze pagina.

Welke maatregelen zijn mogelijk?

We werken aan een Zeeland dat in 2050 weerbaar is tegen een tekort aan zoetwater. Op weg naar 2050 zoeken we naar de beste acties en maatregelen. In volgorde van voorkeur en voorrang zijn dat:

  • De basis op orde: het belang van een sterk ecosysteem en een flexibele bodem
  • Zuinig omgaan met water: goede technieken voor bewatering en de rol van keuze voor gewas of ras
  • Water langer vasthouden: waterbeheer van terrein tot en met het aansturen van het primaire watersysteem
  • Water opslaan: in kunstmatige bekkens, in de ondergrond en in natuurgebieden.
  • Water hergebruiken: water afkomstig uit stedelijke gebieden, water uit afvalwaterzuiveringen, de mogelijkheden van ontzilting.
  • Water aanvoeren
  • Verandering van functie en het accepteren van overblijvende risico’s

Verkenningenkaart

Tijdens het project krijgen vernieuwingen en uitkomsten een plek in een verkenningkaart. De verkenningenkaart laat oplossingen die de meeste kans van slagen hebben per gebied zien. Wat werkt (waar) wel en wat niet? Voor ondernemers kan de verkenningenkaart een hulpmiddel zijn, om gerichte onderzoeken te laten uitvoeren. Dat kan hen misschien overhalen om bepaalde investeringen te doen en risico’s te nemen. Overheden kunnen op basis van de verkenningenkaart een plan uitwerken voor waterbeheer en stimuleringsmaatregelen. Denk aan een subsidieprogramma dat erop gericht is om maatregelen met een hoge kans van slagen in de praktijk te brengen.

Hoe gaat het verder?

Het is vooral een maatschappelijke opgave om te werken aan een sterke zoetwatersituatie. Hierbij is er aandacht voor samenwerking, delen van kennis en regelgeving. De situatie, de problemen en dus de kansen en mogelijkheden verschillen per gebied. Samenwerken aan vervolgacties is noodzakelijk om resultaten te bereiken. Zo maken we Zeeland samen weerbaar tegen een tekort aan zoetwater!

Contact

zoetwater@zeeland.nl