De huidige mobiliteit zorgt voor een hoge uitstoot van broeikasgassen en fijnstof. Daarom zet de provincie Zeeland zich in om de mobiliteit te verduurzamen. Ook willen we de provinciale infrastructuur duurzaam aanleggen en beheren.

Ambitie: in 2040 emissieloos

De provinciale ambitie is dat alle mobiliteit in 2040 emissieloos is. Streven is om alle personenauto’s in 2035 emissieloos te laten rijden. Openbaar Vervoer moet in 2025 volledig uitstootvrij zijn. In 2016 is hiervoor door Staatssecretaris Dijksma (Infrastructuur en Milieu) een overeenkomst met alle vervoerspartijen getekend, waarin is afgesproken dat er snel meer bussen op elektriciteit en waterstof komen in het openbaar vervoer.

Daarnaast gaan we ook op weg naar emissieloze logistieke sector en scheepvaart. Ook verkennen we duurzame opties voor de fastferry Vlissingen-Breskens.

Elektrisch rijden

Om de groei van het aantal elektrisch voortuigen bij te houden is een van de eerste doelen het realiseren van een dekkende (snel) laadinfra voor elektrische voertuigen in de provincie. In 2025 moeten er minimaal 3.000 laadpunten in Zeeland zijn gerealiseerd.

Op dit moment zijn er ongeveer 325 publieke laadpalen in Zeeland waarvan circa 15 Snelladers van onder nadere Fastned. Daarnaast zijn er circa 350 semipublieke laadpalen en 1.400 privé laadpunten.

Deze laadinfrastructuur moet mee kunnen groeien met de toename van het aantal elektrisch voertuigen zodat er geen tekort is aan laadpalen. Voor dit doel wordt natuurlijk samengewerkt met de Zeeuwse gemeenten, het Waterschap, Rijkswaterstaat, de netbeheerder, energiemaatschappijen en marktpartijen.

Andere doelen

Naast het stimuleren van elektrisch rijden wordt ook gekeken naar het aanpassen van bedrijfswagenparken en het stimuleren van elektrische auto en fietsdeelprojecten. Nieuwbouw en renovatieprojecten woorden voorbereid op elektrisch laden. Ook het stimuleren van het gebruik van de fiets voor korte afstanden is een aandachtspunt. Meer solide maatregelen op de langere termijn gaan over het beleid van lokale overheden voor Mobility as a Service en zelfrijdende mobiliteit.

Technologische ontwikkelingen

De technologische ontwikkelingen gaan zeer snel. De range van elektrische auto’s neemt ieder jaar fors toe, en de kosten van batterijen dalen jaar op jaar. Samen met de kosten voor onderhoud en energie voor EV’s betekent het dat voor steeds meer inwoners elektrisch rijden een serieus alternatief wordt voor de benzine of dieselauto. Ook voor andere vervoersmodaliteiten is elektrificering ingezet. Denk daarbij aan bedrijfsauto’s en zelfs zware vrachtwagens. Daarnaast ontwikkeld de techniek voor zelfrijdend vervoer zich zeer snel en wordt verwacht dat deze voertuigen vanaf 2025 beschikbaar komen op de markt. Voor Mobility as a Service is dat een grote stap. Van bezit naar gebruik wordt dan steeds aantrekkelijker.

Bereikbaarheid en leefbaarheid

Het beschikbaar komen van steeds meer Deelmobiliteit oplossingen, Mobility as a Service aanbieders en zelfrijdende voertuigen biedt mooie kansen om de bereikbaarheid en daarmee de leefbaarheid van Zeeland te verbeteren.

Koppeling met opwekken hernieuwbare energie

Om de transitie naar emissie loze mobiliteit te maken is ook hernieuwbare energie zoals zonne- en windenergie nodig. Een koppeling met de ontwikkeling van de opwekking ligt daarom voor de hand. Ook het lokaal bufferen van energie in batterijen of waterstof is daarbij belangrijk. Vehicle to Grid oplossingen daarbij zijn interessant om te onderzoeken.

Kortom een enorme uitdaging om de transitie naar een schone en duurzame mobiliteit te maken. We kunnen dat als provincie niet alleen en zoeken daarom naar samenwerking met marktpartijen, instellingen en opleidingsinstituten. Samen kunnen we de transitie van fossiele aangedreven mobiliteit naar een emissieloze mobiliteit vormgeven. Dus heeft u een goed idee of een vraag schroom niet om contact op te nemen.

CO2-prestatieladder

De Provincie zet in op het verduurzamen van haar eigen (vaar)weginfrastructuur. In dat verband heeft de Provincie in 2017 samen met andere opdrachtgevers en opdrachtnemers in de Grond- Weg- en Waterbouw-sector (GWW) afspraken gemaakt. Deze zijn vastgelegd in de Green Deal Duurzaam GWW 2.0. De doelstelling daarvan luidt dat duurzaamheid in 2020 integraal onderdeel is van alle GWW-projecten.

Om de doelstelling te realiseren is onder andere de Aanpak Duurzaam GWW ontwikkeld. Deze kent een aantal instrumenten die gebruikt kunnen worden om duurzaamheid een plaats te geven in de projecten. Eén van die instrumenten is de CO2-prestatieladder. Deze  is ontwikkeld om opdrachtgevers en opdrachtnemers te helpen bij het inzichtelijk maken en reduceren van hun CO2-uitstoot. Dit gebeurt onder andere door de inspanningen van de opdrachtnemer voor CO2-reductie te belonen in het kader van de beste prijs-kwaliteitverhouding (BPKV).

De Provincie Zeeland past de CO2-prestatieladder vanaf 1 januari 2020 toe in haar bestekken.

Contact

Ron de Bruijn
+31 6 2572 6707
rmjc.de.bruijn@zeeland.nl