Duurzame mobiliteit

Wanneer we ons vandaag de dag verplaatsen met de auto of openbaar vervoer komen er broeikasgassen, stikstof en fijnstof vrij. Daarom zet de Provincie Zeeland zich in om de verplaatsingen van mensen en goederen duurzamer te maken. Dit noemen we duurzame mobiliteit. Ook willen we de provinciale netwerk van wegen duurzaam aanleggen en beheren.

Elektrische auto Provincie Zeeland

Doel om in 2040 emissieloos te zijn

Het doel van de Provincie is dat alle bewegingen in 2040 emissieloos zijn. Dat betekent dat voer- en vaartuigen geen fossiele brandstof meer gebruiken om zich te verplaatsen. We streven ernaar dat alle personenauto’s in 2035 emissieloos rijden. Openbaar vervoer moet in 2025 helemaal vrij zijn van uitstoot. Daarnaast gaan we ook op weg naar een logistieke sector en scheepvaart waarin geen fossiele brandstof meer gebruikt wordt. Ook onderzoeken we duurzame mogelijkheden voor de Westerschelde Ferry. Hier kijken we ook naar de marktontwikkelingen op het gebied van elektrisch varen, alternatieve brandstoffen en alternatieve energiedragers, zoals groene waterstof. Groene waterstof is waterstof gemaakt van duurzame energie, zoals wind- en zonne-energie.

Regionale Energie Strategie

In 2020 heeft de Provincie Zeeland samen met de strategische partners, inwoners en bedrijven het Zeeuws Energieakkoord opgesteld. Dat is het samenwerkingsplatform om het Klimaatakkoord van Parijs in de regio Zeeland uit te voeren. De plannen om in 2050 alleen nog maar duurzame energie op te wekken te gebruiken voor de verwarming van gebouwen en vervoermiddelen, staan in  de Zeeuwse Regionale Energie Strategie. Er zijn drie tafels ingesteld. Naast de tafel Elektriciteit en Gebouwde omgeving is de sectortafel Mobiliteit ingesteld. Aan de Mobiliteitstafel hebben we met de Zeeuwse partners de strategie voor vermindering van de uitstoot van CO2 opgesteld. Deze strategie hebben we uitgewerkt in verschillende actielijnen waarmee we de verduurzaming van de mobiliteit in Zeeland aanpakken. Op de website van Zeeuws Energieakkoord vindt u hier meer informatie over.

Elektrisch rijden

Om de groei van het aantal elektrische voertuigen bij te houden, is het eerste doel ervoor te zorgen dat het (snel)laadnetwerk in de provincie meegroeit met deze ontwikkeling. In 2025 moeten er minimaal 3.000 laadpunten in Zeeland zijn. Op dit moment zijn er ongeveer 1.800 (semi) openbare laadpalen in Zeeland. Hiervan zijn er zo’n 30 Snelladers van onder andere Fastned, Agrisnellaad en Tesla. Daarnaast zijn er ook vele private laadpalen bij burgers en bedrijven. Dit netwerk van laadpalen moet mee kunnen groeien met de stijging van het aantal elektrische voertuigen, zodat er genoeg laadpalen zijn. Voor dit doel werken we samen met Zeeuwse gemeenten, het waterschap, Rijkswaterstaat, de netbeheerder, energiemaatschappijen en marktpartijen.

De Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) is onderdeel van het Nederlandse Klimaatakkoord. In het verlengde van de NAL hebben we samen met de provincie Zuid-Holland en de Vereniging Netbeheer Nederland de samenwerkingsregio Zuidwest opgezet. Zuidwest is één van de zes NAL regio’s in Nederland. Binnen de NAL regio Zuidwest werken we samen met regionale partijen aan de Regionale Aanpak Laadinfrastructuur (RAL). De provincies helpen en ondersteunen inwoners, gemeenten en bedrijven in de regio met de groei van het aantal laadpalen in Zeeland. De NAL regio verbindt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, RVO, de stichting E-laad, het Nationaal kennisplatform Laadinfra en inliggende gemeenten. Voor de laadinfrastructuur voor de logistieke sector en de binnenvaart wordt met de andere regio’s samengewerkt. De Provincie Zeeland is ambtelijk en bestuurlijk trekker van de NAL regio Zuidwest.

Andere doelen

Naast het aanmoedigen van elektrisch rijden wordt er ook gekeken naar het aanpassen van bedrijfswagenparken. Ook stimuleren we het gebruik van een elektrische deelauto en het gebruik van de fiets waaronder deelfietsprojecten.

Mobility as a Service

Maatregelen op langere termijn gaan over afspraken van lokale overheden voor Mobility as a Service (MaaS) en zelfrijdende voer- en vaartuigen. In Nederland zijn op dit moment 7 landelijke MaaSpilot in uitvoering met ieder een MaaS app. Met een MaaS app kan een reiziger zijn totale reis die zij/hij wil maken plannen, boeken en betalen en natuurlijk de gekozen reis maken. Het gebruik van alle vervoermiddelen van trein, bus, Westerschelde Ferry, deelauto en/of deelfiets wordt in een factuur verrekend. Om de zogenaamde ketenreis (reis met verschillende vervoermiddelen) mogelijk te maken werken we aan het actief aansluiten van alle vormen van mobiliteit in Zeeland en zorgen we ook voor de uitbreidingen van de mix van mobiliteit, ondersteund door een sterk kernnet van snelle OV verbindingen.

In Zeeland lopen verschillend proeven met zeflrijdende vrachtwagens en zelf varende schepen, we zijn voornemens deze proeven verder uit te breiden naar personenvervoer.

Technologische ontwikkelingen

De ontwikkelingen op het gebied van technologie gaan heel snel. De afstand die een elektrische auto kan rijden op een volle batterij neemt ieder jaar flink toe en de kosten van batterijen blijven dalen. Met de kosten voor onderhoud en energie voor elektrische voertuigen, betekent dit dat elektrisch rijden voor steeds meer inwoners een betere optie wordt in plaats van de benzine of dieselauto. Andere vormen van vervoer worden ook elektrisch gemaakt. Denk daarbij aan bedrijfsauto’s, vrachtauto’s en schepen. Daarnaast wordt verwacht dat zelfrijdende auto’s rond 2025 beschikbaar komen op de markt. Voor Mobility as a Service (MaaS) is dat een grote stap. De stap van bezit naar gebruik wordt dan steeds makkelijker.

Slimme mobiliteit

De ontwikkelingen van de verduurzaming van de mobiliteit in Nederland gaan heel snel. Naast deze verduurzaming is er ook een snelle ontwikkeling gaande naar slimme mobiliteit. Het aantal initiatieven voor slimme deelfietsen en elektrische deelauto’s blijft groeien. Deze ontwikkelingen gaan samen met de verduurzaming. Daarom zetten we daar in Zeeland verder op in door Schoon, Slim en veilig als uitgangspunt te gebruiken voor de toekomst van de mobiliteit in Zeeland. Daarin staat de reiziger centraal en wordt maximaal ingezet om de reis van deur tot deur zo slim, schoon en veilig mogelijk te kunnen maken. Het gebruik van applicaties voor toegang tot fietsen, auto’s en openbaar vervoer zal steeds meer vanzelfsprekend worden. In de opgave Slimme mobiliteit geven we invulling aan het doel om de bereikbaarheid en leefbaarheid van Zeeland te verbeteren.

Verbinding met opwekken hernieuwbare energie

Om de overgang naar verplaatsingen zonder fossiele brandstoffen te maken is ook hernieuwbare energie nodig. Denk aan zonne-, getijde en windenergie. Een verbinding met de ontwikkeling van het opwekken van hernieuwbare energie is daarom logisch. Het lokaal opslaan van energie in bijvoorbeeld batterijen of waterstof is daarbij belangrijk, zodat het elektriciteitsnetwerk mee kan groeien en overbelasting voorkomen kan worden. Ook Vehicle to Grid oplossingen zijn daarbij interessant om te onderzoeken. Ook andere ontwikkelingen dragen bij. Zoals de applicatie Park the Sun die laat zien welke private en publieke parkeerterreinen geschikt zijn voor het opwekken van energie met zonneoverkappingen. Zodat opwek en laden van elektrische auto’s slim gebeurt op een terrein dat al bestaat. Deze vorm van meervoudig ruimtegebruik is een goed alternatief voor zonneparken op land.

Kortom, een enorme uitdaging om de overgang naar schone en duurzame mobiliteit te maken. Dat kunnen we als Provincie niet alleen. Daarom zoeken we naar samenwerking met marktpartijen, instellingen, andere overheden en opleidingsinstituten. Samen kunnen we de overgang van fossiele aangedreven verplaatsingen zonder uitstoot vormgeven. Heeft u een goed idee of een vraag, neem dan contact met ons op.

Duurzaam GWW

De Provincie zet zich in om het beheer van haar eigen (vaar)wegnetwerk energiezuinig te maken. Vanuit dat voornemen hebben we in 2017 samen met andere opdrachtgevers en opdrachtnemers in de Grond-, Weg- en Waterbouw sector (GWW) afspraken gemaakt. Deze afspraken zijn vastgelegd in de Green Deal Duurzaam GWW 2.0. De doelstelling van deze Green Deal is dat duurzaamheid in 2020 volledig deel uitmaakt van alle GWW-projecten.

Om de doelstelling te bereiken is onder andere de Aanpak Duurzaam GWW ontwikkeld. Deze aanpak heeft een aantal hulpmiddelen die gebruikt kunnen worden om duurzaamheid een plaats te geven in de projecten. Eén van die hulpmiddelen is de CO2 –Prestatieladder. De Prestatieladder is bedacht om opdrachtgevers en opdrachtnemers te helpen om hun CO2-uitstoot zichtbaar en kleiner te maken. Dat gebeurt onder andere door de opdrachtnemer te belonen met de beste prijs-kwaliteitverhouding (BPKV) voor zijn of haar inzet om de CO2-voetafdruk van het bedrijf of project kleiner te maken.

De Provincie Zeeland past de CO2-Prestatieladder vanaf 1 januari 2020 toe in haar bestekken. Een methode om binnen GWW-projecten de milieukosten van aanbestedingen binnen de GWW te berekenen is DuboCalc (Duurzaam Bouwen Calculator). DuboCalc berekent alle effecten van het materiaal- en energiegebruik van de winning tot aan de sloop- en hergebruikfase. Als resultaat worden de effecten uitgedrukt in euro’s: de Milieukostenindicator (MKI). In de berekening worden daarbij alle relevante milieueffecten tijdens de totale levensloop meegenomen. De Provincie Zeeland gebruikt DuboCalc voor het beoordelen van aanbestedingen bij GWW-projecten. 

Contact

Ron de Bruijn
+31 6 2572 6707
rmjc.de.bruijn@zeeland.nl