De Provincie Zeeland draagt bij aan de opwekking van duurzame energie in Nederland met de plaatsing en exploitatie van windmolens, zonne-energieprojecten, energie uit water en biomassa.

Windmolens op land

De Overzichtskaart Windmolenlocaties Zeeland laat zien waar momenteel windturbines staan en welk vermogen ze hebben. De kaart weerspiegelt de ontwikkeling van windenergie in Zeeland. Verspreid over de hele provincie staan wat kleine turbines die afkomstig zijn uit de tijd van de eerste windenergieprojecten. De huidige windturbines zijn groot en hoog; zo zijn ze economisch rendabel. Lees verder op de pagina Windenergie.

Wind op zee

Voor de Zeeuwse kust wordt een groot windpark van 1400 MW gerealiseerd, genaamd Borssele. De opbrengst van dit park is ongeveer tweeëneenhalf keer zo groot als alle windmolens op het Zeeuwse land gezamenlijk. Samen met havenbedrijf Nort Sea Port verzilveren we kansen voor Zeeuwse werkgelegenheid bij de bouw en het onderhoud van windparken op zee. De aanleg van de eerste twee kavels van windpark Borssele vindt vanuit de Buitenhaven van Vlissingen plaats.

Zonne-energie

De zon heeft een grote potentie voor het opwekken van duurzame energie. De afgelopen jaren is het geïnstalleerde vermogen aan zonne-energie op daken flink toegenomen. Op land is het nog een relatief nieuw fenomeen. In Zeeland wordt er voor een voorzichtige benadering gekozen bij de plaatsing van zonnepanelen. Dit om behoud van de omgevingskwaliteit en zorgvuldig ruimtegebruik te waarborgen, en om verstening en versnippering van het buitengebied tegen te gaan. Lees verder op de pagina Zonne-energie.

Energie uit water

Zeeland is Land in Zee! Onze ligging aan het water biedt ons kansen, bijvoorbeeld op het gebied van visserij en recreatie. En Zeeland kan meer uit het water halen. Er zijn al diverse Energie uit Water initiatieven in Zeeland. Zo kan een getijdencentrale in de Brouwersdam in de toekomst groene stroom produceren voor tenminste 25.000 huishoudens op Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland. Lees verder op de pagina Energie uit water.

Biomassa

Naar verwachting wordt biomassa een noodzakelijke grondstof om fossiele brandstoffen te vervangen, omdat andere vormen van duurzame energieopwekking – zoals energieopwekking met wind, water of zon – vooralsnog ontoereikend blijken. Lees verder op de pagina Biomassa

Contact

Mathieu van Woerkom
+31 118 631921
m.v.woerkom@zeeland.nl