Opgave Slimme Mobiliteit

Het vervoerssysteem zoals het nu werkt, past steeds minder bij deze tijd. De behoeften van inwoners en toeristen vragen om andere, nieuwe oplossingen. Vanuit de opgave Slimme Mobiliteit gebruiken we een aanpak om te komen tot een sterk mobiliteitssysteem. De reiziger komt hierbij centraal te staan. Slimme Mobiliteit is één van de vijf van de opgaven uit het coalitieakkoord Samen Verschil Maken.

Auto gekoppeld aan elektrische laadpaal, bediend via smartphone

Mensen willen veilig, snel en gemakkelijk van deur tot deur kunnen reizen. In Zeeland wordt er vooral gereisd met eigen vervoersmiddelen, zoals de auto en fiets. Een klein deel van de Zeeuwen reist met het openbaar vervoer (zoals bus en trein) en/of het doelgroepenvervoer (zoals WMO-taxi en leerlingenvervoer). Ondanks dat dit een klein deel van de reizigers is, is dit een belangrijk onderdeel van het Zeeuwse mobiliteitssysteem. Zonder deze mogelijkheden zou een deel van de Zeeuwse samenleving (bijvoorbeeld) niet naar school, een ziekenhuis of op bezoek bij familie kunnen gaan.

Het openbaarvervoerssysteem zoals het nu werkt, past steeds minder bij deze tijd. Zo rijden de openbare vervoersmiddelen altijd naar vaste uitstapplekken. Betalen is vaak mogelijk met een OV-chipkaart, maar dit is niet altijd handig voor toeristen. Soms is het veel sneller om met de auto van A naar B te reizen.

De overstap

De afgelopen jaren hebben de Zeeuwse gemeenten, betrokken organisaties en de Provincie Zeeland toegewerkt naar de Regionale Mobiliteitsstrategie Zeeland. In deze strategie staat hoe we de komende jaren de overstap gaan maken van schoon, snel en slim vervoer met als basis een stevig netwerk van de bus, trein en boot. Vanaf 2025 kunnen reizigers in Zeeland kiezen uit ideale mix van (openbare) vervoersmiddelen (klein en groot), opstappunten waar comfortabel gewacht kan worden en gebruikmaken slimme apps waren reizen gepland, geboekt en tegelijk betaald kunnen worden. De vervoersbehoeften van de reiziger staan in de strategie centraal. 

De Regionale Mobiliteitsstrategie is samen met de Zeeuwse gemeenten tot stand gekomen. De strategie werd voorgelegd aan gemeenteraden en aan Provinciale Staten. De Regionale Mobiliteitsstrategie vormt de basis voor de busconcessie per eind 2024 en voor de inrichting van fijnmazige mobiliteit in Zeeland. In aanloop naar 2025 zal via pilots al getest worden met nieuwe vormen van mobiliteit en zullen ook al MaaS-apps in Zeeland bruikbaar zijn. De grootste verbeteringen zijn vanaf 2025 merkbaar voor de reiziger.

Busvervoer

Na vaststelling van de Regionale Mobiliteitsstrategie door alle Zeeuwse gemeenten en de Provincie wordt gewerkt aan de uitvoering van deze strategie. Een belangrijk element daarin is welke busmaatschappij in Zeeland rijdt. Voor de aanbesteding van het busvervoer is De Nota van Uitgangspunten opgesteld. Dit is de vertaling van de Regionale Mobiliteitsstrategie in een set uitgangspunten. 

Meedenken?

Wilt u meedenken over de toekomst van mobiliteit in Zeeland, stuur dan een e-mail naar mobiliteit@zeeland.nl

Living Lab Slimme Mobiliteit Zeeland
Onderdeel uitklappen inklappen

In 2019 riep de minister Zeeland uit als proefgebied om slimme vormen van vervoer uit te proberen. Dit noemen we de Living Lab Slimme Mobiliteit. Hierin worden met proefprojecten nieuwe mogelijkheden verkend, vernieuwende projecten opgezet en verbetermogelijkheden uitgeprobeerd. Steeds is er een koppeling tussen denken en doen. Verder willen we dat er niet gewacht wordt met verbeteren tot het ingaan van een nieuwe afspraak per 2025. We spreken op dit moment al met Connexxion over het laten instromen van elektrische bussen. Zo kan hier ervaring mee worden opgedaan.

Heeft u ideeën voor innovatieve projecten op het gebied van mobiliteit in Zeeland? Neem dan contact op met Ron de Bruijn: rmjc.de.bruijn@zeeland.nl

Digitaal de weg op orde
Onderdeel uitklappen inklappen

Via ‘Digitaal de weg op orde’ zorgen wegbeheerders dat de noodzakelijke publieke data beschikbaar en betrouwbaar zijn. Daarmee zorgen ze dat óók mobiliteit digitaal op orde is. In de provincie Zeeland werken waterschap Scheldestromen, N.V. Westerscheldetunnel, North Sea Ports, Rijkswaterstaat, Provincie Zeeland en de Politie actief samen. Daarnaast zijn er contacten met de Zeeuwse gemeenten en het bedrijfsleven.

Wilt u zich meer verdiepen in ‘digitaal de weg op orde’? kijk dan op het Open platform voor innovaties in mobiliteit.

Contact

Peter Michielsen
p.michielsen@zeeland.nl
+31 118 631950

Schone Mobiliteit
Onderdeel uitklappen inklappen

RES Tafel Mobiliteit

Vanuit de Regionale Energiestrategie is er een sectortafel Mobiliteit. Binnen deze sectortafel denken we na over de echte bijdrage aan de klimaatdoelstellingen in de mobiliteitssector. De volgende organisaties nemen deel aan de sectortafel Mobiliteit: Aers Olie BV, CZAV, Gemeente Terneuzen, Enduris/ DNWG, Provincie Zeeland, Gemeente Schouwen-Duiveland, Vollenhoven Olie BV, Add-Vision/ Stichting Duurzame Mobiliteit Zeeland, Rijkswaterstaat, Delta, Gemeente Middelburg, Connexxion, De Pooter Olie, Provincie Zeeland, NV Economische Impuls Zeeland, Waterschap Scheldestromen, H4A.

Nationale Agenda Laadinfrastructuur

Samen met de Provincie Zuid-Holland en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag werken we aan de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL). Het doel binnen de NAL is dat laadinfrastructuur geen drempel meer vormt voor het uitvoeren van elektrisch vervoer.

Meer informatie leest u bij Zeeuws Energieakkoord. Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met Ron de Bruijn, rmjc.de.bruijn@zeeland.nl+31 6 25726707

Contact

Remco Ottervanger 
c.ottervanger@zeeland.nl