Het huidige vervoerssysteem zoals het nu werkt, past steeds minder bij deze tijd. De behoeften van inwoners en toeristen vragen om andere, nieuwe oplossingen. Vanuit de opgave Slimme Mobiliteit wordt een strategie ingezet om te komen tot een sterk en robuust mobiliteitssysteem, waarbij de reiziger (meer) centraal komt te staan. Slimme Mobiliteit is één van de vijf van de opgaven uit het coalitieakkoord Samen Verschil Maken.

Mensen willen veilig, snel en gemakkelijk van deur tot deur kunnen reizen. In Zeeland betekent dit in de huidige situatie dat dit veelal gebeurt met eigen vervoersmiddelen zoals auto en fiets. Een klein deel van de Zeeuwen reist met het openbaar vervoer (zoals bus en trein) en/of het doelgroepenvervoer (zoals WMO-taxi en leerlingenvervoer). Hoewel dit slechts een klein deel van de reizigers betreft, is dit een cruciaal onderdeel van het Zeeuwse mobiliteitssysteem. Zonder deze mogelijkheden zou een deel van de Zeeuwse samenleving (bijvoorbeeld) niet naar school, ziekenhuis of op bezoek bij familie kunnen gaan.

Het huidige openbaarvervoerssysteem zoals het nu werkt, past steeds minder aan de huidige tijd. Zo rijden de huidige openbare vervoersmiddelen altijd naar vaste uitstapplekken. Betalen is vaak mogelijk met een OV-chipkaart, maar dit is niet altijd handig voor toeristen. Soms is het met de auto veel sneller om van A naar B te reizen.

De uitdaging voor de komende jaren is de stap te maken naar slimme mobiliteit. Dat doen we vanuit een samenspel van innovatieve technologische systemen en klassieke vervoersvormen (bus, trein, boot). De reiziger staat daarbij centraal. Welke nieuwe vervoersvormen zouden kunnen werken in Zeeland? Welke betalingssystemen passen daar bij? Wat kunnen we met reisdata van Zeeuwse reizigers? Is een fysieke reisbeweging wel altijd noodzakelijk? En wat betekenen de nieuwe vervoersvormen voor de wegeninfrastructuur in Zeeland? Dit werken we uit in een nieuwe mobiliteitsstrategie.

In de afgelopen periode is in nauwe samenwerking met partners in mobiliteit de strategische opgave Slimme Mobiliteit opgepakt. Via de diverse digitale bijeenkomsten en werksessies is input geleverd over de relevante thema’s over de toekomst van mobiliteit in Zeeland. Mede dankzij de inbreng van de partners is de richtingennotitie Slimme Mobiliteit tot stand gekomen. 

Wilt u meedenken over de toekomst van mobiliteit in Zeeland, stuur dan een e-mail naar mobiliteit@zeeland.nl

Contact

Maurice Buuron,
+31 118 631032,
mmc.buuron@zeeland.nl

Living Lab Slimme Mobiliteit Zeeland

Zeeland is in 2019 door de minister uitgeroepen als proefgebied om slimme vervoersvormen uit te proberen: Living Lab Slimme Mobiliteit. Hierin worden met pilots nieuwe mogelijkheden verkend, worden innovatieve projecten opgezet en worden verbetermogelijkheden uitgeprobeerd. Daarmee is er een continue koppeling tussen denken en doen en wordt gezorgd dat er met verbeteren niet wordt gewacht tot het ingaan van een nieuwe concessie per 2025. Zo wordt momenteel al met Connexxion gesproken over het laten instromen van elektrische bussen in de huidige concessie, zodat hier ervaring mee kan worden opgedaan.

Heeft u ideeën voor innovatieve projecten op het gebied van mobiliteit in Zeeland neemt u dan contact op met Steven Meerburg: s.meerburg@zeeland.nl

Conferentie Slimme Mobiliteit Zeeland

Op maandag 10 februari 2020 werd de Conferentie Slimme Mobiliteit georganiseerd door Provincie Zeeland in Theater de Mythe in Goes. Met bijna 250 bezoekers openden gedeputeerde Harry van der Maas en Minister van Milieu en Wonen, Stientje van Veldhoven, de conferentie en spraken over de toekomst van Mobiliteit in Zeeland. Foto’s en de presentaties van deze conferentie kunt u raadplegen via terugblik-conferentie-slimme-mobiliteit.

Digitaal de weg op orde

Via ‘Digitaal de weg op orde’ zorgen wegbeheerders dat de noodzakelijke publieke data beschikbaar en betrouwbaar zijn en daarmee mobiliteit óók digitaal op orde is. In de provincie Zeeland wordt er binnen deze bundel  actief samengewerkt tussen: waterschap Scheldestromen, Westerscheldetunnel, North Sea Ports, Rijkswaterstaat, Provincie Zeeland en de Politie. Daarnaast zijn er contacten hierover met de Zeeuwse gemeenten en het bedrijfsleven.

Wilt u zich meer verdiepen in ‘digitaal de weg op orde’, kijk dan op het Open platform voor innovaties in mobiliteit.

Contact

Peter Michielsen
p.michielsen@zeeland.nl
+31 118 631950

Ontwikkelagenda ‘Van OV naar Slimme Mobiliteit’

Vanaf mei 2019 is samen met mensen van mobiliteitsaanbieders, onderwijs, zorg, overheden en ondernemers in bijeenkomsten nagedacht over hoe de ontwikkeling van OV naar slimme mobiliteit eruit zou kunnen zien. Via vijf ontwikkelgroepen wordt uitwerking gegeven aan de stappen die we kunnen zetten. Gezamenlijk wordt een ontwikkelagenda gemaakt. We brengen in beeld welke informatie nog mist en waar nader onderzoek nodig is. Tevens wordt de slag gemaakt naar het in de praktijk uitproberen van ideeën. Via pilots gaan diverse partijen samen onderzoeken welke nieuwe concepten een verbetering bieden voor de reiziger. In januari 2020 is het verzamelde materiaal gebundeld in een eerste rapport. In de loop van 2020 zal dit document verder worden aangevuld en aangepast.

De vijf ontwikkelgroepen zijn:

  1. Waarde van nieuwe mobiliteitsinitiatieven
  2. Toeristen minder afhankelijk van de auto
  3. Sociale verbindingen en ontmoeting
  4. Betrouwbare, slimme verbindingen
  5. Grensoverschrijdende Mobiliteit

Naast de actieve leden in de ontwikkelgroepen, worden ook andere partners in het project op de hoogte gehouden van de stappen die worden gezet. Naast informatiedeling via deze site worden er ook bijeenkomsten georganiseerd.

Wilt u meedenken of heeft u een goed pilot idee? Neem dan contact op met Steven Meerburg, s.meerburg@zeeland.nl +31 118 631129

Schone Mobiliteit

RES Tafel Mobiliteit

Vanuit de Regionale Energiestrategie is er een sectortafel Mobiliteit. Binnen deze sectortafel wordt nagedacht over de concrete bijdrage aan de klimaatdoelstellingen in de mobiliteitssector. De volgende organisaties deelnemer van de sectortafel mobiliteit: Aers Olie BV, CZAV, Gemeente Terneuzen, Enduris/ DNWG, Provincie Zeeland, Gemeente Schouwen-Duiveland, Vollenhoven Olie BV, Add-Vision/ Stichting Duurzame Mobiliteit Zeeland, Rijkswaterstaat, Delta, Gemeente Middelburg, Connexxion, De Pooter Olie, Provincie Zeeland, NV Economische Impuls Zeeland, Waterschap Scheldestromen, H4A.

Nationale Agenda Laadinfrastructuur

In samenwerking met de provincie Zuid-Holland en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag loopt de regiosamenwerking Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL). Binnen de NAL is het de ambitie dat laadinfrastructuur geen drempel meer vormt voor de uitrol van elektrisch vervoer.

Opnemen contactinformatie Ron de Bruijn, rmjc.de.bruijn@zeeland.nl, +31 6 25726707

Meer informatie leest u bij Zeeuws Energieakkoord.