Taken van Gedeputeerde Staten

Het college van (GS) vormt het dagelijks bestuur van de Provincie. In overleg met is een coalitieakkoord gemaakt voor een periode van vier jaar. In het coalitieakkoord staat wat de politiek de komende vier jaar wil bereiken en hoe ze dat gaan doen. Het coalitieakkoord is tot de volgende provinciale verkiezingen het plan voor het bestuur van de provincie.

Zeeuwse vlag wapperend op het Abdijplein

Portefeuilles beheren

Elke gedeputeerde krijgt een aantal taken, bijvoorbeeld economie of water en natuur. Zo'n takenpakket wordt een 'portefeuille' genoemd.

Beslissingen PS uitvoeren

zijn verantwoordelijk voor de voorbereiding van alle zaken die in de vergaderingen van aan bod komen. Daarnaast is het de taak van GS om de beslissingen van Provinciale Staten (PS) uit te voeren.

Toezicht houden

Gedeputeerde Staten controleren de gemeenten en het waterschap. 

Wetten uitvoeren

Gedeputeerde Staten voeren wetten en rijksregelingen uit. Bijvoorbeeld het geven van milieuvergunningen en het beoordelen van bestemmingsplannen van gemeenten of waterbeheersplannen van het waterschap.

Belangen behartigen

Gedeputeerde Staten doen wat het beste is voor de provincie. Denk aan woningbouw, industrie, bruggen en tunnels, natuur en landschap. Relaties met Den Haag en Europa zijn belangrijk om geld bij elkaar te krijgen voor provinciale projecten.

Besluiten nemen

Elke week vergadert het college van Gedeputeerde Staten in het provinciehuis. De beslissingen moeten gezamenlijk worden genomen. De vergaderingen zijn niet openbaar. De besluiten zijn wel openbaar en meteen na afloop van de vergadering te lezen op de website. Alleen over vertrouwelijke zaken worden geen meldingen gedaan.

Declaraties

Het college van GS vindt dat uitvoerders van overheidsbeleid eerlijk en verantwoordelijk om moeten gaan met publiek geld. Daarom plaatst het college ieder jaar een overzicht op de website en een bijlage in het financieel jaarverslag. Onderaan deze pagina vindt u gegevens over de declaraties en vergoedingen van woon–werkverkeer, zakelijke dienstreizen en studie.

Regels gebruik dienstauto's

Het College van Gedeputeerde Staten (GS) kunnen dienstauto's van de Provincie Zeeland gebruiken voor het maken van dienstreizen. Voor het gebruik van dienstauto's zijn er regels.