Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vormt het dagelijks bestuur van de Provincie. In samenspraak met Provinciale Staten is een coalitieakkoord opgesteld voor een collegeperiode van vier jaar. Een coalitieakkoord regelt de politieke uitgangspunten en vormt een meerjarige agenda voor het beleid. Het coalitieakkoord is tot de volgende provinciale verkiezingen het richtsnoer voor het bestuur van de provincie.

Portefeuilles beheren

Elke gedeputeerde krijgt een aantal taken, bijvoorbeeld economie of water en natuur. Zo'n takenpakket wordt een 'portefeuille' genoemd.

Beslissingen PS uitvoeren

Gedeputeerde Staten zijn verantwoordelijk voor de voorbereiding van alle zaken die in de vergaderingen van Provinciale Staten aan de orde komen. Vervolgens is het ook hun taak de beslissingen van Provinciale Staten (PS) uit te voeren.

Toezicht houden

Gedeputeerde Staten houden toezicht op de gemeenten en op het waterschap. 

Wetten uitvoeren

Gedeputeerde Staten voeren wetten en rijksregelingen uit. Bijvoorbeeld het verlenen van milieuvergunningen en het al of niet goedkeuren van bestemmingsplannen van gemeenten of waterbeheersplannen van het waterschap.

Belangen behartigen

Gedeputeerde Staten behartigen overal de belangen van de provincie. Denk aan woningbouw, industriebeleid, verbindingen over en onder het water, natuur en landschap. Relaties met Den Haag en Europa zijn heel belangrijk om geld bij elkaar te krijgen voor provinciale projecten.

Besluiten nemen

Elke week vergadert het college van Gedeputeerde Staten in het provinciehuis. De beslissingen moeten namelijk gezamenlijk worden genomen. De vergaderingen zijn niet openbaar. De besluiten zijn meteen na afloop van de vergadering openbaar. Alleen over vertrouwelijke zaken worden geen mededelingen gedaan.

Declaraties

Het college van GS is van mening dat uitvoerders van overheidsbeleid, integer en verantwoordelijk om moeten gaan met publieke middelen. Dat geldt zeker, wanneer zij op grond van hun arbeidsvoorwaarden en de geldende bedrijfsvoeringregels, een beroep op die middelen kunnen doen voor persoonlijk gebruik. Het college publiceert daarom een jaarlijks overzicht op de website en als bijlage in het financieel jaarverslag.  De gegevens betreffen de declaraties en vergoedingen in het kader van woon–werkverkeer, zakelijke dienstreizen en studie en vindt u onderaan deze pagina bij Downloads.

Regels gebruik dienstauto's

Voor het College van Gedeputeerde Staten (GS) zijn vier dienstauto’s van de Provincie Zeeland beschikbaar voor het maken van dienstreizen. Het gebruik van dienstauto's is aan regels gebonden.