Taken van Gedeputeerde Staten

Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vormt het dagelijks bestuur van de Provincie. In overleg met Provinciale Staten is een coalitieakkoord gemaakt voor een periode van vier jaar. In het coalitieakkoord staat wat de politiek de komende vier jaar wil bereiken en hoe ze dat gaan doen. Het coalitieakkoord is tot de volgende provinciale verkiezingen het plan voor het bestuur van de provincie.

Jo-Annes de Bat, Dick van der Velde, Han Polman, Anita Pijpelink en Harry van der Maas

Portefeuilles beheren

Elke gedeputeerde krijgt een aantal taken, bijvoorbeeld economie of water en natuur. Zo'n takenpakket wordt een 'portefeuille' genoemd.

Beslissingen PS uitvoeren

Gedeputeerde Staten zijn verantwoordelijk voor de voorbereiding van alle zaken die in de vergaderingen van Provinciale Staten aan de orde komen. Het is ook hun taak de beslissingen van Provinciale Staten (PS) uit te voeren.

Toezicht houden

Gedeputeerde Staten controleren de gemeenten en op het waterschap. 

Wetten uitvoeren

Gedeputeerde Staten voeren wetten en rijksregelingen uit. Bijvoorbeeld het geven van milieuvergunningen en het beoordelen van bestemmingsplannen van gemeenten of waterbeheersplannen van het waterschap.

Belangen behartigen

Gedeputeerde Staten doen wat het beste is voor de provincie. Denk aan woningbouw, industrie, bruggen en tunnels, natuur en landschap. Relaties met Den Haag en Europa zijn belangrijk om geld bij elkaar te krijgen voor provinciale projecten.

Besluiten nemen

Elke week vergadert het college van Gedeputeerde Staten in het provinciehuis. De beslissingen moeten gezamenlijk worden genomen. De vergaderingen zijn niet openbaar. De besluiten zijn wel openbaar en meteen na afloop van de vergadering te lezen op de website. Alleen over vertrouwelijke zaken worden geen meldingen gedaan.

Declaraties

Het college van GS is van mening dat uitvoerders van overheidsbeleid, eerlijk en verantwoordelijk om moeten gaan met publiek geld. Het college plaatst daarom jaarlijks een overzicht op de website en een bijlage in het financieel jaarverslag.  De gegevens over de declaraties en vergoedingen van woon–werkverkeer, zakelijke dienstreizen en studie en vindt u onderaan deze pagina bij Downloads.

Regels gebruik dienstauto's

Het College van Gedeputeerde Staten (GS) kunnen vier dienstauto's van de Provincie Zeeland gebruiken voor het maken van dienstreizen. Voor het gebruik van dienstauto's zijn er regels.