De commissaris van de Koning wordt op voordracht van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor zes jaar benoemd door de regering. Provinciale Staten hebben een rol bij de profielschets en de selectie van de kandidaten. Commissaris van de Koning in Zeeland is Han Polman.

Wat doet de commissaris?

De commissaris van de Koning vertegenwoordigt de provincie op allerlei gebieden. Dat kan zijn in besprekingen over provinciale onderwerpen met andere overheden, het bijwonen van officiële plechtigheden, het openen van tentoonstellingen enzovoort.

De commissaris is voorzitter en lid van het college van Gedeputeerde Staten (GS) en voorzitter van Provinciale Staten (PS). De commissaris is aan PS verantwoording verschuldigd over het bestuur dat GS voert. Hij ondertekent alle belangrijke documenten die van GS uitgaan. Als lid van GS heeft de commissaris als taak:

  • Bestuurlijke coördinatie
  • Bevorderen bestuurlijke integriteit
  • Scheldemondraad

Daarnaast kan de commissaris van de Koning adviserend en bemiddelend optreden bij bestuurlijke problemen of geschillen in gemeenten en wanneer de bestuurlijke integriteit van een gemeente in het geding is.

Verder heeft de commissaris zogenaamde rijkstaken, zoals voordrachten voor de benoeming van burgemeesters. Ook moet hij op gezette tijden de gemeenten in de provincie bezoeken, waarbij hij dan spreekt met burgemeester en wethouders, en soms met de gemeenteraad.

Ten slotte heeft de commissaris bevoegdheden op het gebied van de openbare orde en veiligheid. Dit kan betekenen dat hij moet optreden bij rampsituaties in de provincie.

De commissaris verantwoordt jaarlijks zijn werk in een digitaal jaarverslag. Het jaarverslag geeft een overzicht van zijn Rijkstaken en van zijn voorzitterschap van Provinciale Staten en van het college van Gedeputeerde Staten, zowel in woord, beeld als geluid. 

Bij afwezigheid van de commissaris treedt een lid van GS als zijn waarnemer op. Op dit moment is Jo-Annes de Bat eerste waarnemer.

Contact

+31 118 631313
jmm.polman@zeeland.nl