Commissaris van de Koning

De regering (formeel ‘de Kroon’ = de Koning) benoemt de commissaris van de Koning voor een periode van zes jaar. Dat gebeurt op voordracht van en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De commissaris van de Koning in Zeeland is Han Polman. Polman is sinds maart 2013 commissaris in Zeeland en dus bezig aan zijn tweede benoemingsbesluit periode van zes jaar. Een benoemingsbesluit is een (koninklijk) waarbij een persoon wordt benoemd.

Commissaris van de Koning in Zeeland de heer Han Polman

Wat doet de commissaris?

De commissaris heeft een groot aantal taken. Zo is hij voorzitter van en . In Provinciale Staten heeft hij geen stemrecht. Van het college van Gedeputeerde Staten is hij lid, daarin heeft hij wel stemrecht. De commissaris van de Koning controleert of de voorbereiding en uitvoering van provinciale besluiten goed verloopt. Daarnaast controleert hij of de Provincie goed samenwerkt met andere overheden en dat het provinciebestuur zorgvuldig, eerlijk en open handelt.

Verder heeft de commissaris ook een aantal Rijkstaken. Zo speelt hij een belangrijke rol bij (her)benoemingen van burgemeesters, is hij voorzitter van de Provinciale Regietafel Asielopvang en houdt hij toezicht op de samenwerking binnen de Veiligheidsregio.

Ook bezoekt de commissaris de gemeenten in de provincie regelmatig. Vaak spreekt hij dan met het college van burgemeester & wethouders en met raadsleden. Daarnaast kan de commissaris van de Koning adviseren en bemiddelen bij bestuurlijke problemen, bij een verschil van mening in gemeenten of als de bestuurlijke integriteit in het geding is.

De commissaris komt op voor de belangen van Zeeland en haar inwoners. Dit doet hij onder andere in Den Haag en Brussel. Als ‘ambassadeur’ van de provincie vertegenwoordigt de commissaris de provincie Zeeland bij officiële momenten en is hij gastheer als leden van het Koninklijke Huis de provincie bezoeken.

De commissaris schrijft ieder jaar over zijn werk in een digitaal jaarverslag.

Bij afwezigheid van de commissaris is een lid van GS zijn waarnemer. Op dit moment is Harry van der Maas eerste waarnemer.