Lees hier de meest gestelde vragen over het Kavelruilbureau Zeeland.

Ik wil kavelruilen. Waar moet ik beginnen?

Als u al specifieke plannen hebt, kunt u (en uw ruilpartners) via telefoon, email of Facebook contact opnemen met het Kavelruilbureau Zeeland. U wordt dan zo spoedig mogelijk in contact gebracht met een kavelruilcoördinator. Uiteraard kunt u ook zelf rechtstreeks contact opnemen met de betrokken kavelruilcoördinator uit uw gebied.

Wat regelt de kavelruilcoördinator voor mij?

De kavelruilcoördinator assisteert u bij het opzetten van een kavelruil die aan de voorwaarden voldoet, door het geven van advies en het aanleveren van een ruilschema en kaartmateriaal. Hij stemt de wensen en belangen van de verschillende partijen op elkaar af. Hij coördineert de kavelruil vanaf het eerste contact tot de aktepassering bij de notaris.

Is er een financiële bijdrage voor kavelaanvaarding beschikbaar?

Heeft u wensen om op de aan u toebedeelde percelen (landbouwkundige) verbeteringen aan te brengen, dan kunt u in aanmerking komen voor een financiële bijdrage. De verbeteringen oftewel de kavelaanvaardingswerken kunnen onder andere bestaan uit nieuwe drainage, egalisering, verleggen van dammen , enz.  

U kunt een deel van de kosten die hiervoor gemaakt worden vergoed krijgen. De hoogte van deze vergoeding bedraagt maximaal 1250 euro x 40 % x toebedeelde hectare. Bijvoorbeeld: als deelnemer in een kavelruil krijgt u 3,2 hectare toebedeeld. Dan kunt u in aanmerking komen voor een financiële bijdrage van 1250 x 40 % x 3,2 = 1600 euro. BTW wordt niet vergoed. Het invulformulier verzoek uitbetaling financiële bijdrage kavelaanvaardingswerken kunt u digitaal invullen of onder aan deze pagina downloaden (pdf).  

Welke kosten maak ik als ruilende partij zelf?

Het grootste deel van de noodzakelijke kosten van een kavelruil worden volledig vergoed. Het gaat hierbij om de ruilkosten, zoals notaris- en kadasterkosten en de inzet van de kavelruilcoördinator.

U betaalt uitsluitend een vaste bijdrage van 200 euro per toebedeelde hectare, met een minimum van 200 euro.

Indien uw toedeling in de kavelruil groter is dan uw inbreng wordt het waardeverschil van de grond tussen uw inbreng en toedeling verrekend. Kosten voor het inschakelen van adviseurs zoals een accountant, fiscalist of taxateur worden niet vergoed.

Maakt u gebruik van de kavelaanvaardingsbijdrage dan staat hier ook een eigen investering tegen over.

Wie bepaalt de waarde van mijn grond?

De waarde van uw inbreng en uw toedeling bepaalt u in overleg met de partij die uw grond krijgt of waarvan u grond ontvangt. U kunt de waardebepaling ook door een externe partij (taxateur) laten uitvoeren. De kosten hiervoor worden niet vergoed.

Hoe wordt er met prijsverschillen omgegaan?

Meer- of minderwaarde van geruilde percelen wordt in de kavelruilovereenkomst opgenomen en via de notaris verrekend. Het is dus mogelijk om bij te betalen in een ruil of geld uitbetaald te krijgen.

Hoe wordt er omgegaan met over- en onderbedeling?

Net als met prijsverschillen van grond wordt over- en onderbedeling via de notaris verrekend. Deze wordt per vierkante meter (m²) afgerekend, na inmeting door het kadaster en voor de aktepassering.

Hoe wordt er omgegaan met ruilverkavelingsrente die op de percelen rusten?

Deze lasten zijn gekoppeld aan percelen. De ruilverkavelingsrente is een onderdeel van de waardebepaling van de grond. 

Pacht en kavelruil, hoe werkt dat?

In de meeste gevallen gaat de pachter mee over naar het nieuwe perceel van de eigenaar. Het is echter niet mogelijk dat de percelen van de eigenaar binnen een kavelruil overgaan van eigendom naar de pachtende partij (pachtovername). In dit soort gevallen is er geen verandering van gebruiker en is dus ook geen sprake van een verbetering van de landbouwstructuur.

Kunnen er ook delen van percelen worden geruild in een kavelruil?

Ja, u kunt ook deelpercelen inbrengen of verwerven in een kavelruil.

Kunnen percelen met daarop bedrijfsgebouwen ook worden geruild?

Dergelijke percelen mogen opgenomen worden in de kavelruilovereenkomst. Deze transacties komen echter niet voor subsidie in aanmerking. U krijgt in deze gevallen dus zelf een rekening van de notaris voor de transactie van de gebouwen. Afhankelijk van de situatie kan de belastingdienst concluderen dat er evenmin vrijstelling van overdrachtsbelasting voor de gronden met gebouwen geldt.

Wie beoordeelt een kavelruil?

De commissie Kavelruilbureau Zeeland toetst en brengt advies uit over de ingediende kavelruilvoorstel(len). De commissie is door Gedeputeerde Staten van Zeeland ingesteld (zie Provinciaal Blad nummers 606 en 607 d.d. 15 februari 2017) en bestaat uit een onafhankelijke voorzitter, gebiedsdeskundigen en een ambtelijke vertegenwoordiging vanuit alle Zeeuwse gemeenten, waterschap Scheldestromen, Rijkswaterstaat, Rijksvastgoedbedrijf en de Provincie Zeeland. 

Hoe lang duurt het proces van kavelruil?

Dit is verschillend per kavelruil. Het is erg afhankelijk van het aantal betrokken partijen en de mate waarin zij overeenstemming bereiken. Aangezien deelname aan kavelruilen gebaseerd is op vrijwilligheid, bepalen de deelnemers in de ruil in hoofdzaak zelf de doorlooptijd.

Welk grondbeleid heeft de Provincie Zeeland?

Op 30 september 2016 heeft Provinciale Staten de Nota Grondbeleid vastgesteld. In deze nota wordt uitleg gegeven over de benodigde omvang van de grondbank die de komende jaren in Zeeland nodig is om alle publieke opgaven te kunnen realiseren.  Ook worden de belangrijkste spelregels toegelicht die horen bij het aan-, verkopen en beheren van grond en gebouwen. De Nota Grondbeleid is hier onder te downloaden.

Mijn vraag staat er niet bij!

Staat uw vraag er niet bij of geeft een antwoord onvoldoende duidelijkheid? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.