Kavelruilbureau Zeeland: Veelgestelde vragen

Lees hier de meest gestelde vragen over het Kavelruilbureau Zeeland.

gras en grond
Ik wil kavelruilen. Waar moet ik beginnen?
Bekijk dit antwoord Sluit dit antwoord

Als u al specifieke plannen hebt, kunt u (en uw ruilpartners) via telefoon, e-mail of Facebook contact opnemen met het Kavelruilbureau Zeeland. U wordt dan zo spoedig mogelijk in contact gebracht met een kavelruilcoördinator. Uiteraard is het ook mogelijk om zelf rechtstreeks contact op te nemen met de betrokken kavelruilcoördinator uit uw gebied.

Wat regelt de kavelruilcoördinator voor mij?
Bekijk dit antwoord Sluit dit antwoord

De kavelruilcoördinator assisteert u bij het opzetten van een kavelruil die aan de voorwaarden voldoet. Dit doet hij of zij door het geven van advies en het aanleveren van een ruilschema en kaartmateriaal. Hij of zij stemt de wensen en belangen van de verschillende partijen op elkaar af. Vervolgens coördineert hij of zij de kavelruil vanaf het eerste contact tot de aktepassering bij de notaris.

Is er een financiële bijdrage voor kavelaanvaarding beschikbaar?
Bekijk dit antwoord Sluit dit antwoord

Heeft u wensen om (landbouwkundige) verbeteringen aan te brengen op de aan u toebedeelde percelen? Dan kunt u in aanmerking komen voor een financiële bijdrage. De verbeteringen, ofwel kavelaanvaardingswerken, kunnen onder andere bestaan uit nieuwe drainage, egalisering, verleggen van dammen, et cetera.

Een deel van de kosten die hiervoor gemaakt worden kunt u vergoed krijgen. De hoogte van deze subsidie bedraagt maximaal 1.250 euro maal 40% van de toebedeelde hectare. Bijvoorbeeld: als deelnemer in een kavelruil krijgt u 3,2 hectare toebedeeld. Dan kunt u in aanmerking komen voor een financiële bijdrage van 1.250 maal 40% van 3,2 = 1.600 euro. BTW wordt niet vergoed.

Zie voor meer informatie: Kavelaanvaardingsbijdrage | Provincie Zeeland

Voor kavelruilen welke voor 4 februari 2022 van positief advies zijn voorzien kunt u het invulformulier Verzoek uitbetaling financiële bijdrage kavelaanvaardingswerken digitaal invullen of onder aan deze pagina downloaden (pdf) gebruiken.  

 

Welke kosten maak ik als ruilende partij zelf?
Bekijk dit antwoord Sluit dit antwoord

Het grootste deel van de noodzakelijke kosten van een kavelruil worden volledig vergoed. Denk aan de ruilkosten, zoals notaris- en kadasterkosten en de inzet van de kavelruilcoördinator.

U betaalt uitsluitend een vaste bijdrage van 200 euro per toebedeelde hectare, met een minimum van 200 euro.

Indien uw toedeling in de kavelruil groter is dan uw inbreng wordt het waardeverschil van de grond tussen uw inbreng en toedeling verrekend.

Kosten voor het inschakelen van adviseurs zoals een accountant, fiscalist of taxateur worden niet vergoed.

Maakt u gebruik van de kavelaanvaardingsbijdrage dan staat hier ook een eigen investering tegenover.

Wie bepaalt de waarde van mijn grond?
Bekijk dit antwoord Sluit dit antwoord

De waarde van uw inbreng en uw toedeling bepaalt u in overleg met de partij die uw grond krijgt of waarvan u grond ontvangt. U kunt de waardebepaling ook door een externe partij (taxateur) laten uitvoeren. De kosten hiervoor worden niet vergoed.

Hoe wordt er met prijsverschillen omgegaan?
Bekijk dit antwoord Sluit dit antwoord

Meer- of minderwaarde van geruilde percelen wordt in de kavelruilovereenkomst opgenomen en via de notaris verrekend. Het is dus mogelijk om bij te betalen in een ruil of geld uitbetaald te krijgen.

Hoe wordt er omgegaan met over- en onderbedeling?
Bekijk dit antwoord Sluit dit antwoord

Net als met prijsverschillen van grond wordt over- en onderbedeling via de notaris verrekend. Deze wordt per vierkante meter (m²) afgerekend, na inmeting door het kadaster en voor de aktepassering.

Hoe wordt er omgegaan met ruilverkavelingsrente die op de percelen rust?
Bekijk dit antwoord Sluit dit antwoord

Deze lasten zijn gekoppeld aan percelen. De ruilverkavelingsrente is een onderdeel van de waardebepaling van de grond. 

Pacht en kavelruil, hoe werkt dat?
Bekijk dit antwoord Sluit dit antwoord

In de meeste gevallen gaat de pachter mee over naar het nieuwe perceel van de eigenaar. Het is niet mogelijk de percelen van de eigenaar overgaan van eigendom naar de pachtende partij (pachtovername) binnen een kavelruil. In dit soort gevallen verandert de gebruiker niet en is dus ook geen sprake van een verbetering van de landbouwstructuur.

Kunnen er ook delen van percelen worden geruild in een kavelruil?
Bekijk dit antwoord Sluit dit antwoord

Ja, u kunt ook deelpercelen inbrengen of verwerven in een kavelruil.

Kunnen percelen met daarop bedrijfsgebouwen ook worden geruild?
Bekijk dit antwoord Sluit dit antwoord

Dergelijke percelen mogen opgenomen worden in de kavelruilovereenkomst. Deze transacties komen alleen niet voor subsidie in aanmerking. U krijgt in deze gevallen dus zelf een rekening van de notaris voor de transactie van de gebouwen. Afhankelijk van de situatie kan de Belastingdienst ook concluderen dat er geen vrijstelling van overdrachtsbelasting voor de gronden met gebouwen geldt.

Wie beoordeelt een kavelruil?
Bekijk dit antwoord Sluit dit antwoord

De commissie Kavelruilbureau Zeeland toetst en brengt advies uit over de ingediende kavelruilvoorstel(len). De commissie is door Gedeputeerde Staten van Zeeland ingesteld (zie Provinciaal Blad nummers 606 en 607 d.d. 15 februari 2017) en bestaat uit een onafhankelijke voorzitter, gebiedsdeskundigen en een ambtelijke vertegenwoordiging vanuit alle Zeeuwse gemeenten, waterschap Scheldestromen, Rijkswaterstaat, Rijksvastgoedbedrijf en de Provincie Zeeland.

Hoe lang duurt het proces van kavelruil?
Bekijk dit antwoord Sluit dit antwoord

Dat verschilt per kavelruil. Hoe lang het proces duurt is erg afhankelijk van het aantal betrokken partijen en de mate waarin zij overeenstemming bereiken. Gezien deelname aan kavelruilen gebaseerd is op vrijwilligheid, bepalen de deelnemers zelf de doorlooptijd.

Welk grondbeleid heeft de Provincie Zeeland?
Bekijk dit antwoord Sluit dit antwoord

Op 7 oktober 2022 is de nieuwe Nota Grondbeleid Zeeland vastgesteld door Provinciale Staten. Zo koopt, verkoopt en ruilt de Provincie gronden om bijvoorbeeld wegen aan te leggen. Eén van de belangrijkste uitgangspunten van het grondbeleid is: vrijwilligheid. Daarnaast wordt de rol van de Provincie als netwerkregisseur steeds belangrijker. De Nota Grondbeleid is hieronder te downloaden.