Kavelruilbureau Zeeland: Veelgestelde vragen

Lees hier de meest gestelde vragen over het Kavelruilbureau Zeeland.

gras en grond
Ik wil kavelruilen. Waar moet ik beginnen?
Bekijk dit antwoord Sluit dit antwoord

Heeft u al specifieke plannen? Dan kunt u (en uw ruilpartners) contact opnemen met het Kavelruilbureau Zeeland. Dat kan via telefoon, e-mail of Facebook. Een kavelruilcoördinator neemt dan zo snel mogelijk contact met u op. Natuurlijk kunt u zelf ook rechtstreeks contact opnemen met de kavelruilcoördinator uit uw gebied.

Wat regelt de kavelruilcoördinator voor mij?
Bekijk dit antwoord Sluit dit antwoord

De kavelruilcoördinator helpt u bij het opzetten van een kavelruil die aan de voorwaarden voldoet. Hij of zij geeft advies en levert een ruilschema en kaartmateriaal aan. Verder stemt hij of zij de wensen en belangen van de verschillende partijen op elkaar af. Vervolgens coördineert de kavelruilcoördinator de kavelruil vanaf het eerste contact tot de aktepassering bij de notaris.

Is er een financiële bijdrage voor kavelaanvaarding beschikbaar?
Bekijk dit antwoord Sluit dit antwoord

Wilt u (landbouwkundige) verbeteringen aanbrengen op de aan u toebedeelde percelen? Dan kunt u in aanmerking komen voor een financiële bijdrage. De verbeteringen( kavelaanvaardingswerken) kunnen bestaan uit nieuwe drainage, egalisering, verleggen van dammen, et cetera.

Een deel van de kosten die u hiervoor maakt, kunt u vergoed krijgen. De hoogte van deze subsidie bedraagt maximaal 1.250 euro maal 40% van de toebedeelde hectare. Bijvoorbeeld: als deelnemer in een kavelruil krijgt u 3,2 hectare toebedeeld. Dan kunt u in aanmerking komen voor een financiële bijdrage van 1.250 maal 40% van 3,2 = 1.600 euro. btw wordt niet vergoed.

Meer informatie vindt u op de pagina Kavelaanvaardingsbijdrage | Provincie ZeelandDaar kunt u de subsidie online aanvragen. U kunt ook onderstaand document invullen en sturen naar subsidies@zeeland.nl

PDF bestand
Aanvraagformulier subsidie KAW vanaf maart 2022.pdf
143.04 KB

Voor kavelruilen welke voor 4 februari 2022 van positief advies zijn voorzien kunt u het invulformulier Verzoek uitbetaling financiële bijdrage kavelaanvaardingswerken digitaal invullen of onder aan deze pagina downloaden (pdf) gebruiken.  

 

Welke kosten maak ik als ruilende partij zelf?
Bekijk dit antwoord Sluit dit antwoord

Het grootste deel van de kosten die u moet maken voor  een kavelruil worden volledig vergoed. Denk aan de ruilkosten, zoals notaris- en kadasterkosten en het werk van de kavelruilcoördinator.

U betaalt alleen een vast bedrag van 200 euro per toebedeelde hectare. Het minimum bedrag is 200 euro.

Is uw toedeling in de kavelruil groter dan uw inbreng? Dan wordt het waardeverschil van de grond tussen uw inbreng en toedeling verrekend.

De kosten voor het inschakelen van adviseurs zoals een accountant, fiscalist of taxateur worden niet vergoed.

Onderdeel van vrijwillig kavelruilen is het toekennen van subsidie voor het uitvoeren van kavelaanvaardingswerken. Kavelaanvaardingswerken zijn verbetermaatregelen op percelen die door agrariërs worden verkregen in een kavelruil. Voorbeelden van kavelaanvaardingswerken zijn: aanleg van drainage, egalisatie en bodemverbetering. Als u gebruikmaakt van de kavelaanvaardingsbijdrage dan verwachten we een investering van u.

Wie bepaalt de waarde van mijn grond?
Bekijk dit antwoord Sluit dit antwoord

U bepaalt in overleg met de partij die uw grond krijgt of waarvan u grond ontvangt wat de waarde is van uw inbreng en toedeling. De waarde kunt u ook laten bepalen door een externe partij (taxateur). De kosten hiervoor worden niet vergoed.

Hoe wordt er met prijsverschillen omgegaan?
Bekijk dit antwoord Sluit dit antwoord

Meer- of minderwaarde van geruilde percelen wordt in de overeenkomst van de kavelruil opgenomen. Via de notaris wordt dit verrekend. Het is dus mogelijk om bij te betalen in een ruil of geld uitbetaald te krijgen.

Hoe wordt er omgegaan met over- en onderbedeling?
Bekijk dit antwoord Sluit dit antwoord

Over- of onderbedeling is het verschil in wat u toebedeeld krijgt met wat u inbrengt. Net als met prijsverschillen van grond wordt over- en onderbedeling via de notaris verrekend. Deze wordt per vierkante meter (m²) afgerekend, na inmeting door het kadaster en voor de aktepassering.

Hoe wordt er omgegaan met ruilverkavelingsrente die op de percelen rust?
Bekijk dit antwoord Sluit dit antwoord

Als het perceel ooit betrokken is geweest bij een ruilverkaveling, kan bij de eigenaar ruilverkavelingsrente in rekening worden gebracht. Dit wordt ook wel herverkavelingsrente genoemd. Deze lasten zijn gekoppeld aan percelen. De ruilverkavelingsrente is een onderdeel van de waardebepaling van de grond. 

Pacht en kavelruil, hoe werkt dat?
Bekijk dit antwoord Sluit dit antwoord

In de meeste gevallen gaat de pachter mee naar het nieuwe perceel van de eigenaar. Het is niet mogelijk dat de pachtende partij de percelen koopt van de verpachter binnen een kavelruil. De gebruiker verandert dan niet, wat betekent dat de landbouwstructuur niet verbetert.

Kunnen er ook delen van percelen worden geruild in een kavelruil?
Bekijk dit antwoord Sluit dit antwoord

Ja, u kunt ook deelpercelen inbrengen of verwerven in een kavelruil.

Kunnen percelen met daarop bedrijfsgebouwen ook worden geruild?
Bekijk dit antwoord Sluit dit antwoord

Ja, deze percelen mogen worden geruild. Transacties van percelen met daarop bedrijfsgebouwen komen alleen niet voor subsidie in aanmerking. U krijgt in deze gevallen een rekening van de notaris. De Belastingdienst kan besluiten dat u geen recht heeft op vrijstelling van overdrachtsbelasting voor de gronden met gebouwen.

Wie beoordeelt een kavelruil?
Bekijk dit antwoord Sluit dit antwoord

De commissie Kavelruilbureau Zeeland beoordeelt en geeft advies over kavelruilvoorstel(len). De commissie is door Gedeputeerde Staten van Zeeland ingesteld en bestaat uit een onafhankelijke voorzitter, gebiedsdeskundigen en een ambtelijke vertegenwoordiging vanuit alle Zeeuwse gemeenten, waterschap Scheldestromen, Rijkswaterstaat, Rijksvastgoedbedrijf en de Provincie Zeeland. Zie ook overheid.nl Reglement en instelling d.d. 15 februari 2017.

Hoe lang duurt het proces van kavelruil?
Bekijk dit antwoord Sluit dit antwoord

Dat verschilt per kavelruil. Hoe lang het proces duurt hangt af van het aantal partijen dat betrokken is en in hoeverre zij het eens worden. Omdat  deelname aan kavelruilen vrijwillig is, bepalen de deelnemers zelf hoe lang het proces duurt.

Welk grondbeleid heeft de Provincie Zeeland?
Bekijk dit antwoord Sluit dit antwoord

Op 7 oktober 2022 is de nieuwe Nota Grondbeleid Zeeland vastgesteld door Provinciale Staten. Zo koopt, verkoopt en ruilt de Provincie gronden om bijvoorbeeld wegen aan te leggen. Eén van de belangrijkste uitgangspunten van het grondbeleid is vrijwilligheid. Daarnaast wordt de rol van de Provincie als netwerkregisseur steeds belangrijker. De Nota Grondbeleid is hieronder te downloaden.