Verpachting agrarische percelen

De provincie Zeeland heeft een groot aantal agrarische percelen in eigendom en zal deze percelen  voor het jaar 2022  in pacht uitgeven. Indien u met ingang van het pachtjaar 2022 percelen van de provincie wenst te pachten kunt u zich via een belangstellenden registratie aanmelden. De pachtperiode loopt van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022.

Oogst in Zeeland

Procedure

U kunt uw belangstelling uitsluitend kenbaar maken via een registratieformulier op de website van de provincie Zeeland. Alleen correcte en volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen. Het formulier kunt u vanaf 15 juni tot 15 augustus 2021 vinden op de website. Aan de registratie van uw belangstelling kunnen geen rechten worden ontleend.

Belangstellingsformulier pacht grond van Provincie Zeeland voor het jaar 2022

Alle pachters moeten tenminste voldoen aan de volgende criteria:

 • De pachter heeft zijn hoofdberoep in de landbouw.
 • De pachter is voor de continuïteit  van zijn bedrijfsvoering niet afhankelijk van de te pachten percelen.
 • De pachter stemt in met het teeltplan.
 • De pachter accepteert, voor zover van toepassing beperkende voorwaarden.
 • Pachters die in 2021 of eerder grond gebruikten dienen ook te reageren.

Pachtvoorwaarden en toewijzingscriteria:

 • De belangstellende heeft zich ingeschreven bij de provincie Zeeland via deze website.
 • De belangstellende accepteert het teeltplan voor bouwland opgesteld door de provincie.
 • De pachter conformeert zich aan de relevante artikelen inzake de pachtwet uit het Burgerlijk Wetboek.
 • Bij de toewijzing van de percelen houdt de provincie rekening met afstand van de gronden ten opzichte van de ligging van het bedrijf.
 • Bij de gronden horen geen quota of rechten.
 • De agrarische bedrijfsvoering van de pachter mag niet afhankelijk zijn van de pachtuitgifte van de provincie.
 • Uitgangspunt is een evenredige verdeling onder de (potentiële) pachters.

Contact

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met onze medewerkers van de Vastgoedadministratie. Zij zijn bereikbaar via het mailadres vastgoedadministratie@zeeland.nl