Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Zij nam de volgende besluiten.

Bijgewerkt donderdag 20 februari 2020

Geen MER nodig voor vergister Bathpolderweg te Rilland

Sweco komt tot dezelfde conclusie als de RUD in haar second opinion op het besluit van de RUD Zeeland dat geen MER hoeft te worden uitgevoerd bij de vestiging van een vergister aan de Bathpolderweg. Ook wat betreft stikstof is er geen aanleiding om nu een MER te verlangen van de aanvrager. Binnenkort zal de RUD daarom de ontwerp omgevingsvergunning voor dit project ter inzage leggen.

Provincie en BZK zetten in op flexwonen

Verplaatsbare woningen, tijdelijk wonen in te slopen gebouwen, kort huren vanwege tijdelijk verblijf: dat zijn allemaal vormen van flexwonen. Het ministerie van BZK en de Provincie willen deze vorm van wonen stimuleren, bijvoorbeeld als oplossing voor starters of spoedzoekers, de verduurzaming van het woningbestand of de huisvesting van tijdelijke werknemers. Onder andere bieden ze gemeenten een zes maanden durende begeleiding van het Expertteam Woningbouw aan of een eenmalige versnellingskamer om flexwoonprojecten makkelijker van de grond te krijgen. Dit schrijven GS in een brief aan Provinciale Staten. Hiermee voldoen Gedeputeerde Staten aan een verzoek van de Commissie Ruimte om aan te geven welke beleidsmogelijkheden er kunnen zijn voor out of the box oplossingen huisvesting arbeidsmigranten en expats.

Toestemming uitgaven Middelburg

Gedeputeerde Staten geven de gemeente Middelburg toestemming tot het doen van uitgaven.

Dinsdag 18 februari 2020

Provincie Zeeland stelt € 1.000.000 subsidie beschikbaar voor sloop en samenvoeging van woningen

De Provincie Zeeland heeft besloten € 1.000.000 beschikbaar te stellen voor projecten waarbij ongewenste particuliere woningen worden gesloopt, samengevoegd of toekomstbestendig worden gemaakt (met een minimum van drie). Subsidie is ook beschikbaar voor verdunning van wijken met sociale huurwoningen of vrije sector huurwoningen. Door de demografische ontwikkelingen zijn investeringen hard nodig de komende jaren om de Zeeuwse woningvoorraad geschikt te maken voor de toekomst. Aanvragen voor subsidie kunnen gedaan worden met een digitaal aanvraagformulier van 2 maart 2020 tot en met 10 april 2020 via www.zeeland.nl/piw.

Subsidie voor realisatie nieuw dorpshuis in d’ Ouwe kerke in Retranchement

De intentie van de Provincie Zeeland is de projecten voor het Natuurpakket Westerschelde te verbinden met een breder perspectief van regionale ontwikkeling. Met de gemeente Sluis is afgesproken dat realisatie van een nieuw dorpshuis in Retranchement een gemeentelijk project is dat hieraan een impuls kan geven. Hiervoor wordt € 259.160 subsidie verleend.

GS informeren PS over ontwikkelingen Omgevingswet, Omgevingsvisie en Omgevingsverordening

Gedeputeerde Staten informeren actief Provinciale Staten over de voortgang en actualiteiten op het gebied van de Omgevingswet (digitaal stelsel omgevingswet), planning van de Omgevingsvisie en Omgevingsverordening.

Kwalitatief Woononderzoek Zeeland (KWOZ)

De Zeeuwse gemeenten en de Provincie Zeeland werken samen aan de verbetering van de bestaande woningvoorraad. In het Kwalitatief Woononderzoek Zeeland 2019 hebben Provincie en gemeenten de kwaliteit van de Zeeuwse woningvoorraad in beeld laten brengen. Daarbij is de bestaande voorraad vergeleken met de toekomstige behoefte. Het onderzoek constateert dat er een grote opgave bestaat om de bestaande voorraad geschikt te maken voor de toekomst. Het rapport vormt een bouwsteen voor het woonbeleid in Zeeland.

Proces gebiedsvisie Veerse Meer

GS hebben PS via een brief geïnformeerd, mede namens de overige initiatief nemende overheden, over het proces rondom de totstandkoming van de gebiedsvisie Veerse Meer en hoe verschillende belanghebbenden daarin worden betrokken via diverse consultatie- en werkbijeenkomsten.

Aanpak plastic korrels in de Westerschelde

De aanwezigheid van plastic en in het bijzonder plastic korrels in zee vormt een wereldwijd probleem. Ook in Zeeland wordt plastic en plastic korrels op stranden aangetroffen. GS zien het belang in van een integrale, gezamenlijke aanpak van dit probleem en wilt het onderwerp hoger op de bestuurlijke agenda krijgen. Dit krijgt verder vorm en inhoud via het bestuurlijk overleg met diverse partijen en door inzet in het kader van het convenant Schone Schelde. Dit convenant is ondertekend door de Provincie Zeeland en 27 andere partijen, waaronder gemeenten, (haven)bedrijven, branche organisaties en Rijkswaterstaat. Het doel is om de gezamenlijke inspanning te vergroten en het probleem bij de bron aan te pakken. Daarmee willen de betrokken partijen de hoeveelheid plastic in de Schelde structureel verminderen.

Biobased asfalt heeft de toekomst

De Stichting Biobased Delta krijgt van de Provincie Zeeland € 15.000 subsidie om een programma biobased asfalt op te stellen met alle ketenpartners. In dit biobased asfalt wordt lignine toegepast, een stof die in alle planten zit. Er is vanuit de markt veel interesse in dit “lignine asfalt” omdat het een aanzienlijke CO2 reductie tot gevolg heeft. Daarnaast is lignine een belangrijke ‘groene grondstof’ voor de biobased chemie van de toekomst. Echter: er zijn verschillende soorten lignine en de kwaliteit van de tot nu toe gewonnen lignine, de prijs en de hoeveelheden van de gewonnen lignine zijn nog niet op het niveau dat nodig is om de biobased economie verder te ontwikkelen. Via een programma biobased asfalt kan er voldoende kritische massa worden ontwikkeld voor projecten die de winning van lignine en productie van lignine asfalt optimaliseren en versnellen.

Subsidie voor innovatiehotspot Dockwize

Provincie Zeeland verleent € 180.000 subsidie aan Dockwize voor het jaar 2020 voor de uitvoering van overkoepelende activiteiten uit het meerjarenplan 2020-2023 ‘Dockwize: Your innovation hub’. De stichting werkt met haar activiteiten mee aan het realiseren van de ambitie van Campus Zeeland en het versterken van de (kennis)innovatiekracht van het Zeeuws bedrijfsleven, het ondersteunen van startende ondernemers en het realiseren van nieuwe werkgelegenheid. Dockwize heeft een heldere missie, waarbij het aanjagen van- en ondersteunen bij innovatie, groei en ondernemerschap centraal staat. Bouwen aan de toonaangevende Zeeuwse bedrijven van morgen is een belangrijke ambitie. Ook het Zeeuwse bedrijfsleven, de kennisinstellingen en de gemeenten stellen middelen beschikbaar.

Cofinanciering voor project FACET

Provincie Zeeland ondersteunt toeristische sector bij nieuwe circulaire toepassingen. Verschillende Zeeuwse partijen werken met andere regio's binnen Europa samen om te experimenteren met circulaire toepassingen op het gebied van accommodaties, afvalreductie en circulaire bedrijfsvoering. Provincie Zeeland ondersteunt dit drie jaar durende project met een bijdrage van € 185.424.

Steun voor symposium en plan van aanpak Hospitality pact

De Zeeuwse Hospitality sector, welke zowel toerisme, recreatie als ook horeca omvat, kent uitdagende tijden. Terwijl Zeeland inmiddels jaarrond in trek is bij gasten uit binnen- en buitenland komen ondernemers steeds lastiger aan voldoende, gekwalificeerd personeel en hebben ze moeite om hun huidige werknemers vast te houden. De prognoses voorspellen bovendien dat de vrijetijdseconomie in de komende jaren behoorlijke verdere groei zal doormaken. De Zeeuwse hospitality werkgevers verbonden in de branche- en sectororganisaties (Kennis- en Innovatienetwerk Toeristisch Ondernemend Zeeland, TOZ), en onderwijs- en kennisinstellingen (Kenniscentrum Kusttoerisme (KCKT), HZ University of Applied Sciences en Scalda) hebben er werk van gemaakt om gezamenlijk beter zicht te krijgen op de uitdagingen van de arbeidsmarkt van de hospitality sector. Zij zien de noodzaak om tot een gezamenlijke, gestructureerde en vooral triple helix gedragen aanpak te komen die uitgaat van de vraag van het bedrijfsleven. Doel is om samen tot gerichte oplossingen te komen door een Hospitality Pact te ontwikkelen met een meerjarige strategie. Het plan dat hieraan ten grondslag ligt kent meerdere fases. In fase 1 zal worden begonnen met een symposium voor ondernemers uit de branche om, daaruit volgend, een plan van aanpak voor de komende drie jaren te ontwikkelen.

Subsidie Stichting FoodDelta Zeeland

Gedeputeerde Staten hebben besloten de stichting FoodDelta Zeeland een subsidie toe te kennen van maximaal € 50.000 voor haar werkzaamheden gedurende het jaar 2020. De subsidie wordt gegeven voor de versterking van de economische structuur op het gebied van agro- en aquafood door ontwikkeling en groei van het Zeeuwse foodcluster.

Provincie Zeeland ondersteunt subsidieaanvraag voor aanleg central gate door North Sea Port

North Sea Port ontwikkelt een innovatieve vrachtwagenparkeerplaats in het Sloegebied. Als gevolg van landelijk en Europees beleid wordt in meerdere regio's in Nederland de aanleg van vrachtwagenparkeerplaatsen voorbereid. Eén van de belangrijke doelen is de overlast van de her en der geparkeerde vrachtwagens te voorkomen. North Sea Port is aangesloten bij een consortium van partners die betrokken zijn bij de ontwikkeling van vijf van deze parkeerplaatsen. Dit consortium dient een aanvraag in voor Europese subsidie (Ten-t). North Sea Port heeft aan de Provincie Zeeland gevraagd om op schrift via een ‘letter of endorsemen’t aan de Europese Commissie aan te geven dat zij dit initiatief ondersteunen.

Richtingen notitie ‘Zichtbaar Zeeland: Zeeland op de (inter)nationale kaart’

Zeeland heeft een sterk imago als toeristische bestemming, maar er wordt anders naar Zeeland gekeken als het gaat om leven en werken. Uit onderzoek blijkt dat mensen buiten Zeeland het idee hebben dat hier geen banen zijn en geven ze aan Zeeland over het algemeen niet aantrekkelijk te vinden als vestigingsplaats. Voor Zeeland is dit een majeur probleem omdat voor diverse vraagstukken mensen van buiten Zeeland nodig zijn. Er zijn flinke tekorten op de arbeidsmarkt en door vergrijzing en ontgroening komt een bepaald voorzieningenniveau en daarmee de leefbaarheid onder druk te staan. Het is dus noodzakelijk om het imago van Zeeland te versterken zodat meer mensen gaan overwegen om in Zeeland te gaan wonen, studeren en/of werken. Daarnaast is ook de marketing van Zeeland als toeristische bestemming en als aantrekkelijke regio om te ondernemen/investeren van belang. Ook deze doelen worden in de aanpak van Zichtbaar Zeeland mee genomen.

Natuurbeheerplan Zeeland wordt gewijzigd

Het Natuurbeheerplan Zeeland wordt aangepast naar aanleiding van ontwikkelingen na vaststelling van de jaarlijkse reguliere actualisatie van het Natuurbeheerplan in september 2019. Sindsdien heeft zich de kans voorgedaan om in zes gebieden buiten het Natuurnetwerk natuur te realiseren die de bestaande natuur van het Natuurnetwerk versterkt en robuuster maakt. Verder wordt in twee gebieden (nieuwe natuur) de begrenzing van het natuurnetwerk gecorrigeerd volgens de daadwerkelijke kadastrale begrenzing en wordt in een ander gebied de status ‘Agrarisch gebied van ecologische betekenis’ omgezet naar nieuwe natuur. Om de eigenaren-beheerders van al deze gebieden in staat te stellen om nog in 2020 gebruik te maken van subsidie voor functieverandering (waardevermindering van de grond bij de omvorming van landbouwgrond naar natuur) en inrichting van nieuwe natuur, of voor subsidie voor een kwaliteitsimpuls in bestaande natuur, dienen deze gebieden te worden toegevoegd aan het Natuurnetwerk Zeeland. Deze wijziging maakt het mogelijk om in 2020 een begin te maken met de realisatie van 83,5 hectare nieuwe natuur en voegt 4,5 hectare bestaande natuur toe aan het Natuurnetwerk. Hiermee wordt weer een flinke stap gezet bij de voltooiing van het natuurnetwerk in Zeeland. Tegelijk met de wijziging van het Natuurbeheerplan wordt ook de begrenzing van het natuurnetwerk in de Omgevingsverordening Zeeland 2018 gewijzigd.

Subsidie natuurbeleving voor samenwerkingsverband De Zeeuwse natuur

IVN, Terra Maris, Stichting Het Zeeuwse Landschap, Stichting Landschapsbeheer Zeeland en het Nationaal Park Oosterschelde werken samen in het samenwerkingsverband De Zeeuwse Natuur, aan activiteiten rond educatie, voorlichting en de promotie van natuur. Buiten het samenwerkingsverband haken veel stakeholders aan waaronder partijen als de NME centra, VVV Zeeland, HZ, recreatieondernemers , zorgverleners, natuurorganisaties en Zeeuwse bijenhouders. Centraal staan de thema’s kind en natuur, natuur en gezondheid, groene vrijwilligers, klimaatadaptatie & biodiversiteit en natuur & recreatie. De Zeeuwse Natuur zorgt voor een aantrekkelijk natuurbelevingsprogramma in en buiten de natuurgebieden, voorziet in buitenleslokalen en biedt handvatten om zelf aan de slag te gaan voor een gezonde en aantrekkelijke leefomgeving. De activiteiten zijn voor zowel Zeeuwen als bezoekers aan Zeeland. De basis subsidie bedraagt € 396.579. Aanvullend ontvangt De Zeeuwse Natuur een budget van € 308.143 voor onder andere het vergroenen van Zeeuwse schoolpleinen, de aanleg van mini voedselbosjes, het borgen van gastheren van het landschap en communicatie en educatie rond het Geopark Schelde Delta.

Pilot toezicht in natuurgebieden

Gedeputeerde Staten hebben kennis genomen van het projectplan 'pilot toezicht in natuurgebieden 2020' en spreken de intentie uit om subsidie te verlenen aan natuurbeheerders voor het uitvoeren van de pilot.

Wob verzoek damherten Haringvreter

Er is een Wob verzoek ingediend door de Stichting ondersteuning Zeeuwse Statenfractie Partij voor de Dieren inzake de damherten op de Haringvreter. GS hebben besloten aan dit Wob verzoek tegemoet te komen.

Beantwoording e-mail burger over stikstofproblematiek

Een burger heeft een aantal vragen gesteld over de stikstofproblematiek die is ontstaan naar aanleiding van de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State afgelopen mei. Gedeputeerde Staten hebben per brief geantwoord.

Uitvoeringsprogramma 2020 Four Freedoms door het jaar heen vastgesteld

Gedeputeerde Staten hebben de Uitvoeringsnotitie 2020 voor ‘Four Freedoms door het jaar heen’ vastgesteld. Hiermee stimuleert de Provincie in 2020 activiteiten die in het teken staan van de Vier Vrijheden van Franklin D. Roosevelt. De Provincie vindt het belangrijk dat alle inwoners van Zeeland meer kennis krijgen van Roosevelt en de waarde van de Vier Vrijheden. De Provincie heeft daarvoor een netwerk opgebouwd van organisaties in Zeeland. In het kader van de uitvoeringsnotitie organiseert deze werkgroep ‘Four Freedoms door het jaar heen-activiteiten’ om de thema’s vrijheid, verdraagzaamheid en respect te stimuleren.

Reactie op brief vastgoedeigenaren over de Samenwerkingsovereenkomst Asbestdakensanering

Een aantal vastgoedeigenaren heeft de provincies en gemeenten opgeroepen om de Samenwerkingsovereenkomst Asbestdakensanering van het ministerie Infrastructuur en Waterstaat alleen te ondertekenen indien het Rijk hieraan, onder andere, een substantiële, financiële tegemoetkoming in de saneringskosten toevoegt.

Servicebus Middelburg

Twee inwoners van Middelburg hebben bij Gedeputeerde Staten (GS) hun zorgen geuit over het besluit van de gemeente Middelburg om per 1 mei 2020 te stoppen met de Servicebus. GS antwoorden dat het een gemeentelijke verantwoordelijkheid is om daarover te besluiten.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer +31 118 631050.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 3 maart 2020.

Een greep uit de agenda: 

18 februari 2020

Het college brengt een werkbezoek aan de gemeente Noord-Beveland.

Han Polman is aanwezig tijdens de afscheidsreceptie van burgemeester Hieltjes in het gemeentehuis van Kapelle.

Dick van der Velde is aanwezig bij de themabijeenkomst ‘Ontwikkeling Zeeuwse grondmarkt en pacht’  in Tholen.

19 februari 2020

Dick van der Velde is aanwezig bij de Omgevingswetdag in het Topshuis op Neeltje Jans.

20 februari 2020

Jo-Annes de Bat spreekt tijdens de ledenvergadering vlas en hennep in Sluiskil.

Harry van der Maas en Dick van der Velde brengen een werkbezoek aan de Westerschelde Ferry.

21 februari 2020

Jo-Annes de Bat is aanwezig bij het laten springen van de Thermphos fabriek.

Anita Pijpelink brengt een werkbezoek aan het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk.

Han Polman beëdigt waarnemend burgemeester Naterop in het gemeentehuis van Kapelle.

23 februari 2020

Han Polman zit in de jury van de carnavalsoptocht in ’s-Heerenhoek.

25 februari 2020

Jo-Annes de Bat geeft een lezing bij de Past Rotarians in Kapelle.