Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Het nam de volgende besluiten.

Bijgewerkt donderdag 10 september 2020

Provincie stuurt brief aan Commissie Roemer

Aanjager Jan de Regt heeft onderzoek gedaan naar knelpunten in de huisvesting van tijdelijke werknemers als gevolg van risico's op besmetting met het coronavirus.
De Commissie Roemer bereidt een advies voor aan de regering over onder andere huisvesting van buitenlandse werknemers in oktober. Vanwege de dwarsverbanden informeren Gedeputeerde Staten de commissie over de bevindingen van de aanjager, nodigen zij de commissie uit voor een bezoek aan Zeeland en geven aan te willen onderzoeken of we iets voor elkaar kunnen betekenen.

De Provincie actualiseert de beleidsregels stikstof

De beleidsregels, die in december 2019 zijn vastgesteld, dienen te worden geactualiseerd omdat er aan de ene kant onbedoelde effecten zijn en er aan de andere kant wijzigingen in het extern salderen moeten worden aangebracht (in verband met het opnemen van de mogelijkheid om te verleasen). Deze wijzigingen hebben geen grote effecten voor Zeeland, maar de beleidsregels dienen landelijk uniform te zijn.

Dinsdag 8 september 2020

Openstelling subsidie Zeeland in Stroomversnelling

De subsidieregeling Zeeland in Stroomversnelling voor demonstratieprojecten gaat open op 11 september 2020. Demonstratieprojecten worden via het tender-principe beoordeeld en dienen uiterlijk op 8 januari 2021 ingediend te worden. De regeling vloeit voort uit het investeringsprogramma Zeeland in Stroomversnelling en is tot stand gekomen in samenwerking met een bijdrage vanuit het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de Zeeuwse gemeenten.

MKB-Deal Digitalisering

De Provincie Zeeland dient samen met haar partners Impuls Zeeland en Dockwize een voorstel in voor de tweede ronde van MKB-Deals op het thema digitalisering. Deze ronde is erop gericht groei en innovatie te realiseren bij het gevestigde MKB, en bij te dragen aan ontwikkeling van (personele) skills en netwerkbuilding. De (informatie)technologie kan op verschillende manieren helpen de post-corona economie op gang te brengen en vereist tevens investeringen in menselijk kapitaal. In de voorjaars-nota hebben Provinciale Staten € 2 miljoen beschikbaar gesteld voor het dempen van de gevolgen van het coronavirus op de Zeeuwse economie en werkgelegenheid, waarvan € 200.000 beschikbaar is als cofinanciering voor de MKB-Deal.

Subsidie Opening Oesterseizoen 2020/2021

GS verlenen een subsidie van € 7.500 aan de Nederlandse Oestervereniging voor de organisatie van de officiële opening van het oesterseizoen 2020/2021. In verband met de coronacrisis zal de opening van het oesterseizoen 2020/2021 in kleinschaliger verband op drie verschillende locaties worden georganiseerd, waarbij er op iedere locatie een oesterproeverij wordt verzorgd. Op 17 september 2020 wordt het oesterseizoen traditiegetrouw geopend in Yerseke. Een week later, op 22 september, wordt in Oostende (België) de aftrap gegeven van het seizoen voor de Belgische consument. Op 24 september 2020 vindt de laatste opening plaats in Bloemendaal. Dit evenement sluit aan bij het provinciaal beleid ter stimulering van kennisdeling, promotie en innovatie binnen de schaal- en schelpdiersector, zoals genoemd in de Economische Agenda 2017-2021.

Provincie sluit loswal Edisonpark Vlissingen voor alle gebruik

De Provincie is beheerder van het Kanaal door Walcheren en de daaraan gelegen loswallen. Uit onderzoek is gebleken dat de damwand van de loswal Edisonpark in Vlissingen technisch gezien aan het einde van de levensduur is. Met het afsluiten van de loswal wordt een potentieel veiligheidsrisico weggenomen.

Wob-verzoek Zanddijk

GS hebben het Wob-verzoek over de Zanddijk dat op 10 augustus 2020 was ingediend beantwoord. De beslissingen op Wob verzoeken vindt u in het Overzicht besluiten op Wob-verzoeken.

Ziekenhuisvisie Bravis 2030

Gedeputeerde Staten hebben kennisgenomen van de in concept vastgestelde Ziekenhuisvisie 2030 van de Raad van Bestuur van Bravis ziekenhuis. Zij kunnen hiermee instemmen. Ze vragen wel in de toekomst voortdurend aandacht te houden voor de bereikbaarheid van spoedeisende medische hulp vanuit de gemeente Tholen. Verder delen zij mee verheugd te zijn dat er ook – volgens de conceptvisie – een zogenaamd ‘Bravispunt’ wordt ingericht in de gemeente Tholen. Dit gebeurt in samenwerking met de huisartsen.

Verhoging integrale kostensubsidie voor Film by the Sea

Het filmfestival Film by the Sea (FbtS) staat voor grote uitdagingen om dit jaar het festival te realiseren binnen alle geldende beperkingen en maatregelen. Tegelijk bieden de omstandigheden kansen om versneld ontwikkelingen in te zetten die eigenlijk al speelden om het festival te moderniseren. De inzet is gericht op het uitbreiden en versterken van relaties binnen Zeeland, zowel met organisaties als inwoners. Daarnaast streeft de organisatie naar een mix van een festivalaanbod op locatie en online. Om deze ontwikkelingen in gang te kunnen zetten heeft de Provincie Zeeland in juni al een extra bijdrage toegezegd. Dit besluit om de jaarsubsidie eenmalig te verhogen met € 60.000 is de uitwerking van die toezegging.

Subsidie voor project Aquaconnect

De Provincie is in principe bereid om de projectaanvraag Aquaconnect voor het NWO-TTW Perspectief programma te ondersteunen met een subsidie van € 25.000 per jaar. Het project Aquaconnect is een meerjarig onderzoekstraject. Het doel ervan is om de watervraag en en het wateraanbod (en -opslag) in landbouw en industrie zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen door gebruik te maken van digitale technologie (informatie- en regeltechniek, scenario’s) en waterbehandeling (biochemische en fysische processen). De randvoorwaardelijke vragen rondom beleid, wetgeving, natuur, beheer en kosten worden ook meegenomen.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten (PS) stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer +31 118 631050.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 15 september 2020.

Een greep uit de agenda: 

9 september 2020

Jo-Annes de Bat gaat op werkbezoek naar Hoeve Dierkensteen in Oostburg.

10 september 2020

Jo-Annes de Bat gaat op werkbezoek naar de gemeente Hulst en hij spreekt tijdens de webinar van Energy Port Zeeland via live-stream.

Harry van der Maas fietst mee met senioren tijdens de Doortrapdag in Sint Annaland. Dit is een activiteit van de Zeeuwse maand van de verkeersveiligheid.

Anita Pijpelink brengt een werkbezoek aan Erfgoed Zeeland.

11 september 2020     

Anita Pijpelink en Han Polman wonen de openingsavond bij van Film by the Sea in Vlissingen.

12 september 2020     

Anita Pijpelink onthult het kunstwerk Soundwave B-24 M in Brouwershaven.

14 september 2020

Jo-Annes de Bat en Dick van der Velde gaan op werkbezoek naar Neeltje Jans.

Anita Pijpelink opent de digitale bijeenkomst KlimaatAdaptatiestrategie Zeeland.