Vergadering Commissie Bestuur 11 maart 2022

11 maart 2022
10:30
Statenzaal

Agenda

 1. Opening en mededelingen van de voorzitter
 2. Vaststellen agenda
 3. Informatie-uitwisseling, d.w.z.:
  1. Vast terugkerend agendapunt: IPO
  2. Mededelingen van gedeputeerden
  3. Vragen van commissieleden over het nieuws van de dag
  4. Andere vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda staan
 4. Gelegenheid om in te spreken
 5. Concept besluitenlijst van vergadering van ... 2021
 6. Toezeggingenlijst
 7. Volgende vergadering: vrijdag xxxxx, 9.00 uur
 8. Sluiting
 9. Ingekomen stukken ter kennisneming en informatie
 10. Brief GS over motie Tolvrije Westerscheldetunnel in het coalitieakkoord - 113664
  1. Brief GS over motie Tolvrije Westerscheldetunnel in het coalitieakkoord - 113664
  2. Brief GS van 11 januari 2022 Afschrift van brief aan Tweede Kamer over motie Tolvrije Westerscheldetunnel in het coalitieakkoord - 113664

Laatste wijziging 18-01-2022 02:38:08